Ang Pulong Sa Dios

Genesis 4:1-26

Si Cain ug si Abel

1Pagkahuman niadto, nakighilawas si Adan sa iyang asawa nga si Eva ug namabdos kini. Sa dihang nakapanganak na si Eva, miingon siya, “Nakaangkon ako ug anak nga lalaki pinaagi sa tabang sa Ginoo, busa nganlan ko siya ug Cain.4:1 Cain: Posible nga ang buot ipasabot sa Hebreo, nakaangkon.2Nanganak pag-usab si Eva ug lalaki ug ginganlan niya kini ug Abel.

Sa dihang nanagko na sila, si Abel nahimong magbalantay sa mga karnero ug mga kanding, ug si Cain nahimong mag-uuma. 3Usa niadto ka adlaw, nagadala si Cain ug halad ngadto sa Ginoo gikan sa abot sa iyang uma. 4Nagkuha usab si Abel ug pipila sa unang anak sa iyang mga kahayopan. Giihaw niya kini, ug gihalad ang pinakamaayo nga bahin ngadto sa Dios. Nalipay ang Ginoo kang Abel ug sa iyang halad, 5apan wala siya malipay kang Cain ug sa iyang halad. Ug tungod niini, nasuko pag-ayo si Cain ug nagamug-ot. 6Busa gipangutana siya sa Ginoo, “Nganong nasuko ka ug nagamug-ot? 7Kon maayo lang ang imong ginabuhat, magmalipayon ka4:7 magmalipayon ka: o, gidawat ko ang imong halad. unta. Apan pagbantay! Kay kon dili maayo ang imong ginabuhat, ang sala mogahom kanimo. Kay ang sala daw sama sa mabangis nga mananap nga nagatang kanimo aron tukbon ka. Busa kinahanglan duminahon mo kini.”

8Usa niana ka adlaw, miingon si Cain kang Abel, “Dali, mangadto kita sa uma.” Ug sa dihang didto na sila, gipatay ni Cain si Abel nga iyang igsoon.

9Unya nangutana ang Ginoo kang Cain, “Hain ang imong igsoon?” Mitubag si Cain, “Ambot, wala ako masayod kon hain siya. Ngano, ako bay magbalantay kaniya?” 10Unya miingon ang Ginoo kang Cain, “Unsay imong gibuhat? Ang dugo sa imong igsoon diha sa yuta daw sa tingog nga nagapakilooy nga silotan ko ang tawo nga nagapatay kaniya. 11Tungod sa imong gibuhat, tunglohon ko ikaw. Sukad karon dili mo na matikad ang yuta nga nagasuyop sa dugo sa imong igsoon nga imong gipatay. 12Bisan magtanom ka pa, ang yuta dili na mohatag kanimo ug maayong abot. Ug wala ka nay permanente nga puloy-anan, busa maglatagaw ka na lang.”

13Miingon si Cain sa Ginoo, “Bug-at ra kaayo kana nga silot. 14Giabog mo ako karon gikan niini nga yuta ug sa imong presensya. Wala na akoy permanente nga puloy-anan, busa maglatagaw na lang ako. Ug kon may makakita kanako sigurado nga patyon gayod niya ako.” 15Apan miingon ang Ginoo kang Cain, “Dili kana mahitabo! Kay si bisan kinsa nga mopatay kanimo, balosan ko ug pito ka pilo.” Busa gibutangan sa Ginoo ug ilhanan si Cain aron dili siya patyon ni bisan kinsa nga makakita kaniya. 16Unya nagapahilayo si Cain gikan sa Ginoo ug didto mipuyo sa yuta sa Nod,4:16 Nod: Posible nga ang buot ipasabot sa Hebreo, nagalatagaw. sa sidlakang bahin sa Eden.

Ang mga Kaliwat ni Cain

17Unya, nakighilawas si Cain sa iyang asawa. Namabdos ang iyang asawa ug nanganak ug lalaki ug ginganlan nila kinig Enoc. Nagtukod si Cain ug usa ka lungsod ug ginganlan niya kinig Enoc sama sa ngalan sa iyang anak. 18Unya nakabaton si Enoc ug anak nga lalaki ug ang iyang ngalan si Irad. Kini si Irad amahan ni Mehujael; si Mehujael amahan ni Metushael; ug si Metushael amahan ni Lamec. 19Si Lamec may duha ka asawa nga mao sila si Ada ug Zila. 20Si Ada nanganak kang Jabal nga mao ang katigulangan niadtong mga tawo nga nagapuyo sa mga tolda ug nagatiman ug mga kahayopan. 21May igsoon si Jabal nga lalaki nga ang ngalan si Jubal, nga mao ang katigulangan sa tanan nga nagatukar sa harpa ug plawta. 22Si Zila nanganak usab ug lalaki nga ang ngalan si Tubal Cain. Kini si Tubal Cain tigbuhat sa tanang matang sa galamiton nga puthaw ug bronsi. May igsoon siya nga babaye nga si Naama.

23Usa niadto ka adlaw, miingon si Lamec sa iyang duha ka asawa,

“Ada ug Zila, nga akong mga asawa, pamati kamo kanako.

Gipatay ko ang usa ka batan-ong lalaki tungod sa iyang pagdagmal kanako.

24Kon pito ka pilo ang balos alang sa tawo nga mopatay kang Cain,

77 ka pilo ang balos alang sa tawo nga mopatay kanako.”

Ang mga Kaliwat ni Set

25Nakighilawas si Adan kang Eva, ug nanganak si Eva ug lalaki. Miingon siya, “Gihatagan ako pag-usab sa Dios ug anak nga lalaki puli kang Abel nga gipatay ni Cain, busa nganlan ko siya ug Set.4:25 Set: Posible nga ang buot ipasabot sa Hebreo, gihatag.26Si Set nakabaton usab ug anak nga iyang ginganlan ug Enosh. Sa panahon nga natawo si Enosh, nagasugod ang mga tawo ug tawag sa ngalan sa Ginoo.4:26 Ginoo: sa Hebreo, Yahweh.

New Russian Translation

Бытие 4:1-26

Каин и Авель

1Адам познал Еву, свою жену, и она забеременела и родила Каина4:1 По звучанию это имя напоминает еврейское слово «приобретать».. Она сказала: «С помощью Господа я приобрела человека». 2Потом она родила его брата Авеля.

Авель пас стада, а Каин обрабатывал землю. 3Через некоторое время Каин принес в дар Господу плоды земли, 4а Авель пожертвовал жирные части4:4 Жирные части – курдюк и жир с внутренностей жертвенных животных сжигались в качестве приношения Богу (см. Лев. 3:3-5, 14-17; 7:3-5). В переносном смысле эти части означали все самое лучшее и ценное. первородных своего стада. Авель и его дар были угодны Господу, 5но Каин и его дар не были угодны Ему. Каин разгневался, и лицо его потемнело от гнева.

6Тогда Господь сказал Каину:

– Почему ты сердишься? Почему твое лицо потемнело? 7Если ты будешь поступать правильно, неужели ты не будешь принят? Но если ты поступаешь неправильно, то у твоих дверей притаился грех: он желает овладеть тобой, но ты должен властвовать над ним.

8Каин сказал своему брату Авелю:

– Пойдем в поле4:8 Пойдем в поле – эти слова, содержащиеся в ряде древних переводов Ветхого Завета, отсутствуют в нормативном еврейском тексте..

Когда они были в поле, Каин накинулся на своего брата Авеля и убил его.

9Тогда Господь сказал Каину:

– Где твой брат Авель?

– Не знаю, – ответил тот. – Разве я сторож моему брату?

10Господь сказал:

– Что ты наделал? Кровь твоего брата взывает ко Мне из земли. 11Теперь ты проклят, изгнан с земли, которая разверзлась, чтобы принять кровь твоего брата, пролитую твоей рукой. 12Когда ты будешь трудиться на земле, она не станет больше плодоносить4:12 Букв.: «давать своей силы». для тебя. Ты будешь на земле бесприютным скитальцем.

13Каин сказал Господу:

– Мое наказание тяжелее, чем я могу вынести. 14Ныне Ты гонишь меня с лица земли, и я буду скрыт от Твоего присутствия: я буду на земле бесприютным скитальцем, и первый же встречный убьет меня.

15Но Господь сказал ему:

– Нет. Если кто убьет Каина, тот примет за это семикратное возмездие.

И Господь сделал Каину метку, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. 16Каин ушел от Господа и жил в земле Нод4:16 По звучанию это название напоминает еврейское слово, означающее «скитание» (см. ст. 12 и 14)., к востоку от Эдема.

Потомки Каина

17Каин познал свою жену, и она забеременела и родила Еноха. В то время Каин строил город и назвал его по имени своего сына Еноха. 18У Еноха родился Ирад, у Ирада родился Мехиаель, у Мехиаеля родился Метушаэл, и у Метушаэла родился Ламех.

19Ламех взял себе в жены двух женщин: одну звали Ада, другую Цилла. 20Ада родила Иавала: он стал отцом тех, кто живет в шатрах и разводит скот. 21Его брата звали Иувал: он стал отцом всех, кто играет на арфе и свирели. 22У Циллы тоже был сын, Тувал-Каин, который ковал все виды орудий из бронзы и железа4:22 Или: «который обучал всех, кто работал с бронзой и железом».. Сестрой Тувал-Каина была Наама.

23Ламех сказал своим женам:

– Ада и Цилла, послушайте меня,

жены Ламеха, внимайте моим словам.

Я убил4:23 Или: «я убью». мужчину за то, что он ранил меня,

юношу за то, что он ударил меня.

24Если за Каина отомстится в семь раз,

то за Ламеха в семьдесят семь раз.

Сиф и Енос

25Адам вновь познал жену свою, и она родила сына и назвала его Сиф4:25 Возможное значение этого имени: «даровал»., говоря: «Бог даровал мне другое дитя вместо Авеля, которого убил Каин». 26У Сифа тоже был сын, и он назвал его Енос.

В то время люди начали призывать имя Господа.