Ang Pulong Sa Dios

Genesis 10:1-32

Ang mga Kaliwat sa mga Anak ni Noe

(1 Cro. 1:5-23)

1Mao kini ang sugilanon mahitungod sa mga pamilya sa mga anak ni Noe nga sila si Shem, Ham, ug Jafet. Nangatawo ang ilang mga anak pagkahuman sa lunop.

2Ang mga anak ni Jafet mao sila si Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshec, ug Tiras. 3Si Gomer may mga anak usab nga sila si Ashkenaz, Rifat, ug Togarma. 4Ang mga anak ni Javan mao sila si Elisha, Tarshish, Kitim, ug Dodanim.10:4 Dodanim: o, Rodanim. 5Mao kini sila ang mga kaliwat ni Jafet. Sila mao ang gigikanan sa mga tawo nga nagapuyo sa mga baybayon ug mga isla. Ang matag pamilya nila nagapuyo sa ilang kaugalingong dapit nga sakop sa ilang nasod, ug may kaugalingon silang pinulongan.

6Ang mga anak ni Ham mao sila si Cush, Mizraim,10:6 Mizraim: o, Ehipto. Put, ug Canaan. 7Si Cush may mga anak usab nga sila si Sheba, Havila, Sabta, Raama, ug Sabteca. Ang mga anak ni Raama mao si Sheba ug si Dedan. 8May usa pa ka anak si Cush nga ginganlan ug Nimrod. Kini si Nimrod nahimong bantogan nga tawo sa kalibotan. 9Bantogan siya nga mangangayam10:9 Bantogan siya nga mangangayam: o, Bantogan siya mangilog sa mga lungsod. atubangan sa Ginoo, busa may panultihon nga nagaingon, “Sama ikaw kang Nimrod nga bantogan nga mangangayam atubangan sa Ginoo.” 10Ang una nga gingharian nga gidumalahan ni Nimrod mao ang Babilonia,10:10 Babilonia: sa Hebreo, Babel: Posible nga ang buot ipasabot niini nga ngalan sa Hebreo, Kalibog. Erec, Acad, ug Calne. Kini silang tanan anaa sa yuta sa Shinar. 11Gikan niadto nga mga dapit miadto siya sa Asiria ug gitukod niya ang Nineve, Rehobot Ir, Cala, 12ug Resen nga anaa sa tunga-tunga sa Nineve ug sa bantogan nga lungsod sa Cala.

13Si Mizraim mao ang katigulangan sa mga Ludhanon, Anamnon, Lehabnon, Naftunon, 14Patrusnon, Caslunon, ug sa mga Caftornon10:14 Caftornon: o, Cretenhon. nga mao ang kagikan sa mga Filistihanon.

15Si Canaan mao ang amahan ni Sidon ug ni Het.10:15 Sidon… Het: Si Sidon mao ang kagikan sa mga Sidonhon ug si Het mao ang kagikan sa mga Hitihanon. Si Sidon mao ang kamagulangan. 16Si Canaan mao usab ang kagikan sa mga Jebusihanon, Amorihanon, Gergasihanon, 17Hibihanon, Arkanhon, Sinhanon, 18Arvadnon, Zemarnon, ug sa mga Hamatnon.

Unya, nagakatag ang mga kaliwat ni Canaan. 19Ang utlanan sa ilang kayutaan nagagikan sa Sidon paingon sa Gerar hangtod sa Gaza, ug paingon sa Sodoma, Gomora, Adma, Zeboyim hangtod sa Lasha.

20Mao kini sila ang mga kaliwat ni Ham. Ang matag pamilya nila nagapuyo sa ilang kaugalingong dapit nga sakop sa ilang nasod, ug may kaugalingon silang pinulongan.

21Si Shem nga magulang ni Jafet mao ang kagikan sa tanang mga Hebreo.10:21 Hebreo: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo. 22Ang iyang mga anak mao sila si Elam, Ashur, Arfaxad, Lud, ug Aram. 23Ang mga anak ni Aram mao sila si Uz, Hul, Geter, ug Meshec. 24Si Arfaxad amahan ni Shela, ug si Shela amahan ni Eber. 25May duha ka anak si Eber: ang usa ginganlag Peleg, tungod kay sa iyang panahon ang mga tawo sa kalibotan nabahin-bahin; ang ngalan sa iyang igsoon mao si Joktan. 26Si Joktan mao ang amahan nila ni Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 27Hadoram, Uzal, Dikla, 28Obal, Abimael, Sheba, 29Ofir, Havila, ug Jobab. Silang tanan mao ang mga anak ni Joktan. 30Ang kayutaan nga ilang gipuy-an nagagikan sa Mesha paingon sa Sefar, sa kabungtoran sa sidlakan. 31Mao kadto sila ang mga kaliwat ni Shem. Ang matag pamilya nila nagapuyo sa ilang kaugalingong dapit nga sakop sa ilang nasod, ug may kaugalingon silang pinulongan.

32Mao kadto ang mga kaliwat sa mga anak ni Noe, nga anaa sa nagakalain-laing mga nasod. Pinaagi kanila natukod ang mga nasod sa tibuok kalibotan pagkahuman sa lunop.

Thai New Contemporary Bible

ปฐมกาล 10:1-32

รายชื่อบรรดาประชาชาติ

1นี่คือเรื่องราวของบุตรทั้งสามของโนอาห์คือ เชม ฮาม และยาเฟท ลูกหลานของพวกเขาเกิดมาภายหลังน้ำท่วม

เผ่าพันธุ์ของยาเฟท

(1พศด.1:5-7)

2บุตร10:2 คำว่าบุตรอาจจะมีความหมายว่าลูกหลานหรือผู้สืบตำแหน่งหรือชนชาติเช่นเดียวกับข้อ 3,4,6,7,20-23,29 และ 31ของยาเฟทได้แก่

โกเมอร์ มาโกก มาดัย ยาวาน ทูบัล เมเชค และทิราส

3บุตรของโกเมอร์ได้แก่

อัชเคนัส รีฟาท และโทการมาห์

4บุตรของยาวานได้แก่

เอลีชาห์ ทารชิช คิททิม และโรดานิม10:4 สำเนา MT. บางฉบับว่าโดดานิม 5(คนเหล่านี้เป็นบรรพบุรุษของชาวทะเลที่แยกย้ายไปอาศัยในดินแดนต่างๆ ของเขาตามตระกูลในชนชาติของเขาและต่างก็มีภาษาของตนเอง)

เผ่าพันธุ์ของฮาม

(1พศด.1:8-16)

6บุตรของฮามได้แก่

คูช มิสราอิม10:6 คือ อียิปต์ เช่นเดียวกับข้อ 13 พูต และคานาอัน

7บุตรของคูชได้แก่

เสบา ฮาวิลาห์ สับทาห์ ราอามาห์ และสับเทคา

บุตรของราอามาห์ได้แก่

เชบาและเดดาน

8คูชเป็นบิดา10:8 คำว่าบิดาอาจจะมีความหมายว่าบรรพบุรุษหรือผู้ก่อตั้งเช่นเดียวกับข้อ 13,15,24 และ 26ของนิมโรด ซึ่งเป็นนักรบเกรียงไกรผู้หนึ่งของโลก 9เขาเป็นนายพรานที่เก่งกาจที่สุด ฉะนั้นจึงกล่าวกันว่า “เป็นนายพรานเก่งกาจเหมือนนิมโรด10:9 ภาษาฮีบรูว่าเขาเป็นพรานที่เก่งกาจต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า… “เหมือนนิมโรดนายพรานเก่งกาจต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า10ศูนย์กลางอาณาจักรยุคแรกของเขาคือ บาบิโลน10:10 ภาษาฮีบรูว่าบาเบล เอเรก อัคคัด และคาลเนห์ใน10:10 หรือเอเรกและอัคคัด ทั้งหมดนั้นอยู่ในดินแดนชินาร์10:10 คือ บาบิโลน 11จากที่นั่น เขาไปอัสซีเรีย สร้างเมืองนีนะเวห์ เรโหโบทอีร์10:11 หรือนีนะเวห์กับปริมณฑล คาลาห์ 12และเรเสนตั้งอยู่ระหว่างนีนะเวห์และคาลาห์ นครใหญ่นั้น

13มิสราอิมเป็นบิดาของ

ชาวลูดิม ชาวอานามิม ชาวเลหะบิม ชาวนัฟทูฮิม 14ชาวปัทรุสิม ชาวคัสลูฮิม (ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวฟีลิสเตีย) และชาวคัฟโทริม

15คานาอันเป็นบิดาของ

ไซดอน ซึ่งเป็นบุตรหัวปีของเขา10:15 หรือของชาวไซดอน ผู้เป็นคนสำคัญที่สุด และเป็นบิดาของชาวฮิตไทต์ 16ชาวเยบุส ชาวอาโมไรต์ ชาวเกอร์กาชี 17ชาวฮีไวต์ ชาวอารคี ชาวสินี 18ชาวอารวัด ชาวเศเมอร์ และชาวฮามัท

ต่อมาผู้สืบเชื้อสายจากตระกูลคานาอันก็กระจายออกไป 19พรมแดนของคานาอันขยายจากไซดอนถึงเกราร์ ไกลถึงกาซา และไปทางโสโดม โกโมราห์ อัดมาห์ และเศโบยิม ไปไกลถึงลาชา

20คนเหล่านี้เป็นบุตรของฮาม ซึ่งแบ่งตามตระกูล ตามภาษา ตามเขตแดน และตามชนชาติของพวกเขา

เผ่าพันธุ์ของเชม

(ปฐก.11:10-27; 1พศด.1:17-27)

21เชมซึ่งเป็นพี่น้องกับยาเฟทก็มีบุตรหลายคน เชมเป็นบรรพบุรุษของเอเบอร์

22บุตรของเชมได้แก่

เอลาม อัสชูร์ อารปัคชาด ลูด และอารัม

23บุตรของอารัมได้แก่

อูส ฮูล เกเธอร์ และเมเชค10:23 ภาษาฮีบรูว่ามัช(ดู1พศด.1:17)

24อารปัคชาดเป็นบิดาของ10:24 ฉบับ LXX. ว่าเป็นบิดาของไคนันและไคนันเป็นบิดาของเชลาห์

และเชลาห์เป็นบิดาเอเบอร์

25เอเบอร์มีบุตรชายสองคนได้แก่

คนหนึ่งชื่อเปเลก10:25 แปลว่าการแบ่งแยก เพราะในสมัยของเขาโลกถูกแบ่งแยก และอีกคนหนึ่งชื่อโยกทาน

26โยกทานเป็นบิดาของ

อัลโมดัด เชเลฟ ฮาซารมาเวท เยราห์ 27ฮาโดรัม อุซาล ดิคลาห์ 28โอบาล อาบีมาเอล เชบา 29โอฟีร์ ฮาวิลาห์ และโยบับ คนเหล่านี้ล้วนเป็นบุตรของโยกทาน

30ถิ่นอาศัยของพวกเขาเริ่มจากเมชาไปถึงเสฟาร์ในแดนเทือกเขาด้านตะวันออก

31คนเหล่านี้เป็นบุตรของเชมซึ่งแบ่งตามตระกูล ตามภาษา ตามเขตแดน และตามชนชาติของพวกเขา

32ทั้งหมดนี้คือตระกูลต่างๆ ของบุตรโนอาห์ ตามเชื้อสายในชนชาติของพวกเขา คนเหล่านี้เป็นบรรพบุรุษของชนชาติต่างๆ ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกหลังน้ำท่วม