Ang Pulong Sa Dios

Genesis 10:1-32

Ang mga Kaliwat sa mga Anak ni Noe

(1 Cro. 1:5-23)

1Mao kini ang sugilanon mahitungod sa mga pamilya sa mga anak ni Noe nga sila si Shem, Ham, ug Jafet. Nangatawo ang ilang mga anak pagkahuman sa lunop.

2Ang mga anak ni Jafet mao sila si Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshec, ug Tiras. 3Si Gomer may mga anak usab nga sila si Ashkenaz, Rifat, ug Togarma. 4Ang mga anak ni Javan mao sila si Elisha, Tarshish, Kitim, ug Dodanim.10:4 Dodanim: o, Rodanim. 5Mao kini sila ang mga kaliwat ni Jafet. Sila mao ang gigikanan sa mga tawo nga nagapuyo sa mga baybayon ug mga isla. Ang matag pamilya nila nagapuyo sa ilang kaugalingong dapit nga sakop sa ilang nasod, ug may kaugalingon silang pinulongan.

6Ang mga anak ni Ham mao sila si Cush, Mizraim,10:6 Mizraim: o, Ehipto. Put, ug Canaan. 7Si Cush may mga anak usab nga sila si Sheba, Havila, Sabta, Raama, ug Sabteca. Ang mga anak ni Raama mao si Sheba ug si Dedan. 8May usa pa ka anak si Cush nga ginganlan ug Nimrod. Kini si Nimrod nahimong bantogan nga tawo sa kalibotan. 9Bantogan siya nga mangangayam10:9 Bantogan siya nga mangangayam: o, Bantogan siya mangilog sa mga lungsod. atubangan sa Ginoo, busa may panultihon nga nagaingon, “Sama ikaw kang Nimrod nga bantogan nga mangangayam atubangan sa Ginoo.” 10Ang una nga gingharian nga gidumalahan ni Nimrod mao ang Babilonia,10:10 Babilonia: sa Hebreo, Babel: Posible nga ang buot ipasabot niini nga ngalan sa Hebreo, Kalibog. Erec, Acad, ug Calne. Kini silang tanan anaa sa yuta sa Shinar. 11Gikan niadto nga mga dapit miadto siya sa Asiria ug gitukod niya ang Nineve, Rehobot Ir, Cala, 12ug Resen nga anaa sa tunga-tunga sa Nineve ug sa bantogan nga lungsod sa Cala.

13Si Mizraim mao ang katigulangan sa mga Ludhanon, Anamnon, Lehabnon, Naftunon, 14Patrusnon, Caslunon, ug sa mga Caftornon10:14 Caftornon: o, Cretenhon. nga mao ang kagikan sa mga Filistihanon.

15Si Canaan mao ang amahan ni Sidon ug ni Het.10:15 Sidon… Het: Si Sidon mao ang kagikan sa mga Sidonhon ug si Het mao ang kagikan sa mga Hitihanon. Si Sidon mao ang kamagulangan. 16Si Canaan mao usab ang kagikan sa mga Jebusihanon, Amorihanon, Gergasihanon, 17Hibihanon, Arkanhon, Sinhanon, 18Arvadnon, Zemarnon, ug sa mga Hamatnon.

Unya, nagakatag ang mga kaliwat ni Canaan. 19Ang utlanan sa ilang kayutaan nagagikan sa Sidon paingon sa Gerar hangtod sa Gaza, ug paingon sa Sodoma, Gomora, Adma, Zeboyim hangtod sa Lasha.

20Mao kini sila ang mga kaliwat ni Ham. Ang matag pamilya nila nagapuyo sa ilang kaugalingong dapit nga sakop sa ilang nasod, ug may kaugalingon silang pinulongan.

21Si Shem nga magulang ni Jafet mao ang kagikan sa tanang mga Hebreo.10:21 Hebreo: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo. 22Ang iyang mga anak mao sila si Elam, Ashur, Arfaxad, Lud, ug Aram. 23Ang mga anak ni Aram mao sila si Uz, Hul, Geter, ug Meshec. 24Si Arfaxad amahan ni Shela, ug si Shela amahan ni Eber. 25May duha ka anak si Eber: ang usa ginganlag Peleg, tungod kay sa iyang panahon ang mga tawo sa kalibotan nabahin-bahin; ang ngalan sa iyang igsoon mao si Joktan. 26Si Joktan mao ang amahan nila ni Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 27Hadoram, Uzal, Dikla, 28Obal, Abimael, Sheba, 29Ofir, Havila, ug Jobab. Silang tanan mao ang mga anak ni Joktan. 30Ang kayutaan nga ilang gipuy-an nagagikan sa Mesha paingon sa Sefar, sa kabungtoran sa sidlakan. 31Mao kadto sila ang mga kaliwat ni Shem. Ang matag pamilya nila nagapuyo sa ilang kaugalingong dapit nga sakop sa ilang nasod, ug may kaugalingon silang pinulongan.

32Mao kadto ang mga kaliwat sa mga anak ni Noe, nga anaa sa nagakalain-laing mga nasod. Pinaagi kanila natukod ang mga nasod sa tibuok kalibotan pagkahuman sa lunop.

New International Version - UK

Genesis 10:1-32

The table of nations

1This is the account of Shem, Ham and Japheth, Noah’s sons, who themselves had sons after the flood.

The Japhethites

2The sons10:2 Sons may mean descendants or successors or nations; also in verses 3, 4, 6, 7, 20-23, 29 and 31. of Japheth:

Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek and Tiras.

3The sons of Gomer:

Ashkenaz, Riphath and Togarmah.

4The sons of Javan:

Elishah, Tarshish, the Kittites and the Rodanites.10:4 Some manuscripts of the Masoretic Text and Samaritan Pentateuch (see also Septuagint and 1 Chron. 1:7); most manuscripts of the Masoretic Text Dodanites 5(From these the maritime peoples spread out into their territories by their clans within their nations, each with its own language.)

The Hamites

6The sons of Ham:

Cush, Egypt, Put and Canaan.

7The sons of Cush:

Seba, Havilah, Sabtah, Raamah and Sabteka.

The sons of Raamah:

Sheba and Dedan.

8Cush was the father10:8 Father may mean ancestor or predecessor or founder; also in verses 13, 15, 24 and 26. of Nimrod, who became a mighty warrior on the earth. 9He was a mighty hunter before the Lord; that is why it is said, ‘Like Nimrod, a mighty hunter before the Lord.’ 10The first centres of his kingdom were Babylon, Uruk, Akkad and Kalneh, in10:10 Or Uruk and Akkad – all of them in Shinar.10:10 That is, Babylonia 11From that land he went to Assyria, where he built Nineveh, Rehoboth Ir,10:11 Or Nineveh with its city squares Calah 12and Resen, which is between Nineveh and Calah – which is the great city.

13Egypt was the father of

the Ludites, Anamites, Lehabites, Naphtuhites, 14Pathrusites, Kasluhites (from whom the Philistines came) and Caphtorites.

15Canaan was the father of

Sidon his firstborn,10:15 Or of the Sidonians, the foremost and of the Hittites, 16Jebusites, Amorites, Girgashites, 17Hivites, Arkites, Sinites, 18Arvadites, Zemarites and Hamathites.

(Later the Canaanite clans scattered 19and the borders of Canaan reached from Sidon towards Gerar as far as Gaza, and then towards Sodom, Gomorrah, Admah and Zeboyim, as far as Lasha.)

20These are the sons of Ham by their clans and languages, in their territories and nations.

The Semites

21Sons were also born to Shem, whose elder brother was10:21 Or Shem, the elder brother of Japheth; Shem was the ancestor of all the sons of Eber.

22The sons of Shem:

Elam, Ashur, Arphaxad, Lud and Aram.

23The sons of Aram:

Uz, Hul, Gether and Meshek.10:23 See Septuagint and 1 Chron. 1:17; Hebrew Mash.

24Arphaxad was the father of10:24 Hebrew; Septuagint father of Cainan, and Cainan was the father of Shelah,

and Shelah the father of Eber.

25Two sons were born to Eber:

One was named Peleg,10:25 Peleg means division. because in his time the earth was divided; his brother was named Joktan.

26Joktan was the father of

Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah, 27Hadoram, Uzal, Diklah, 28Obal, Abimael, Sheba, 29Ophir, Havilah and Jobab. All these were sons of Joktan.

30(The region where they lived stretched from Mesha towards Sephar, in the eastern hill country.)

31These are the sons of Shem by their clans and languages, in their territories and nations.

32These are the clans of Noah’s sons, according to their lines of descent, within their nations. From these the nations spread out over the earth after the flood.