Ang Pulong Sa Dios

Genesis 10:1-32

Ang mga Kaliwat sa mga Anak ni Noe

(1 Cro. 1:5-23)

1Mao kini ang sugilanon mahitungod sa mga pamilya sa mga anak ni Noe nga sila si Shem, Ham, ug Jafet. Nangatawo ang ilang mga anak pagkahuman sa lunop.

2Ang mga anak ni Jafet mao sila si Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshec, ug Tiras. 3Si Gomer may mga anak usab nga sila si Ashkenaz, Rifat, ug Togarma. 4Ang mga anak ni Javan mao sila si Elisha, Tarshish, Kitim, ug Dodanim.10:4 Dodanim: o, Rodanim. 5Mao kini sila ang mga kaliwat ni Jafet. Sila mao ang gigikanan sa mga tawo nga nagapuyo sa mga baybayon ug mga isla. Ang matag pamilya nila nagapuyo sa ilang kaugalingong dapit nga sakop sa ilang nasod, ug may kaugalingon silang pinulongan.

6Ang mga anak ni Ham mao sila si Cush, Mizraim,10:6 Mizraim: o, Ehipto. Put, ug Canaan. 7Si Cush may mga anak usab nga sila si Sheba, Havila, Sabta, Raama, ug Sabteca. Ang mga anak ni Raama mao si Sheba ug si Dedan. 8May usa pa ka anak si Cush nga ginganlan ug Nimrod. Kini si Nimrod nahimong bantogan nga tawo sa kalibotan. 9Bantogan siya nga mangangayam10:9 Bantogan siya nga mangangayam: o, Bantogan siya mangilog sa mga lungsod. atubangan sa Ginoo, busa may panultihon nga nagaingon, “Sama ikaw kang Nimrod nga bantogan nga mangangayam atubangan sa Ginoo.” 10Ang una nga gingharian nga gidumalahan ni Nimrod mao ang Babilonia,10:10 Babilonia: sa Hebreo, Babel: Posible nga ang buot ipasabot niini nga ngalan sa Hebreo, Kalibog. Erec, Acad, ug Calne. Kini silang tanan anaa sa yuta sa Shinar. 11Gikan niadto nga mga dapit miadto siya sa Asiria ug gitukod niya ang Nineve, Rehobot Ir, Cala, 12ug Resen nga anaa sa tunga-tunga sa Nineve ug sa bantogan nga lungsod sa Cala.

13Si Mizraim mao ang katigulangan sa mga Ludhanon, Anamnon, Lehabnon, Naftunon, 14Patrusnon, Caslunon, ug sa mga Caftornon10:14 Caftornon: o, Cretenhon. nga mao ang kagikan sa mga Filistihanon.

15Si Canaan mao ang amahan ni Sidon ug ni Het.10:15 Sidon… Het: Si Sidon mao ang kagikan sa mga Sidonhon ug si Het mao ang kagikan sa mga Hitihanon. Si Sidon mao ang kamagulangan. 16Si Canaan mao usab ang kagikan sa mga Jebusihanon, Amorihanon, Gergasihanon, 17Hibihanon, Arkanhon, Sinhanon, 18Arvadnon, Zemarnon, ug sa mga Hamatnon.

Unya, nagakatag ang mga kaliwat ni Canaan. 19Ang utlanan sa ilang kayutaan nagagikan sa Sidon paingon sa Gerar hangtod sa Gaza, ug paingon sa Sodoma, Gomora, Adma, Zeboyim hangtod sa Lasha.

20Mao kini sila ang mga kaliwat ni Ham. Ang matag pamilya nila nagapuyo sa ilang kaugalingong dapit nga sakop sa ilang nasod, ug may kaugalingon silang pinulongan.

21Si Shem nga magulang ni Jafet mao ang kagikan sa tanang mga Hebreo.10:21 Hebreo: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo. 22Ang iyang mga anak mao sila si Elam, Ashur, Arfaxad, Lud, ug Aram. 23Ang mga anak ni Aram mao sila si Uz, Hul, Geter, ug Meshec. 24Si Arfaxad amahan ni Shela, ug si Shela amahan ni Eber. 25May duha ka anak si Eber: ang usa ginganlag Peleg, tungod kay sa iyang panahon ang mga tawo sa kalibotan nabahin-bahin; ang ngalan sa iyang igsoon mao si Joktan. 26Si Joktan mao ang amahan nila ni Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 27Hadoram, Uzal, Dikla, 28Obal, Abimael, Sheba, 29Ofir, Havila, ug Jobab. Silang tanan mao ang mga anak ni Joktan. 30Ang kayutaan nga ilang gipuy-an nagagikan sa Mesha paingon sa Sefar, sa kabungtoran sa sidlakan. 31Mao kadto sila ang mga kaliwat ni Shem. Ang matag pamilya nila nagapuyo sa ilang kaugalingong dapit nga sakop sa ilang nasod, ug may kaugalingon silang pinulongan.

32Mao kadto ang mga kaliwat sa mga anak ni Noe, nga anaa sa nagakalain-laing mga nasod. Pinaagi kanila natukod ang mga nasod sa tibuok kalibotan pagkahuman sa lunop.

New International Reader's Version

Genesis 10:1-32

A List of Nations

1Here is the story of Shem, Ham and Japheth. They were Noah’s sons. After the flood, they also had sons.

The Sons of Japheth

2The sons of Japheth were

Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek and Tiras.

3The sons of Gomer were

Ashkenaz, Riphath and Togarmah.

4The sons of Javan were

Elishah, Tarshish, the Kittites and the Rodanites. 5From these people came the families who lived near the Mediterranean Sea. Each tribe and nation then spread out into its own territory and had its own language.

The Sons of Ham

6The sons of Ham were

Cush, Egypt, Put and Canaan.

7The sons of Cush were

Seba, Havilah, Sabtah, Raamah and Sabteka.

The sons of Raamah were

Sheba and Dedan.

8Cush was the father of Nimrod. Nimrod became a mighty hero on the earth. 9He was a mighty hunter in the Lord’s eyes. That’s why people sometimes compare others with Nimrod. They say, “They are like Nimrod, who was a mighty hunter in the Lord’s eyes.” 10The first capital cities of Nimrod’s kingdom were Babylon, Uruk, Akkad and Kalneh. These cities were in the land of Babylon. 11From that land he went to Assyria. There he built Nineveh, Rehoboth Ir and Calah. 12He also built Resen, which is between Nineveh and Calah. Nineveh is the most famous city.

13Egypt was the father of

the Ludites, Anamites, Lehabites, Naphtuhites, 14Pathrusites, Kasluhites and Caphtorites. The Philistines came from the Kasluhites.

15Canaan was the father of Sidon.

Sidon was his oldest son. Canaan was also the father of the Hittites, 16Jebusites, Amorites and Girgashites. 17And he was the father of the Hivites, Arkites, Sinites, 18Arvadites, Zemarites and Hamathites.

Later the Canaanite tribes scattered. 19The borders of Canaan reached from Sidon toward Gerar all the way to Gaza. Then they continued toward Sodom, Gomorrah, Admah and Zeboyim all the way to Lasha.

20These are the sons of Ham. They are listed by their tribes and languages in their territories and nations.

The Sons of Shem

21Sons were also born to Shem, Japheth’s younger brother. All the sons of Eber belonged to Shem’s family line.

22The sons of Shem were

Elam, Ashur, Arphaxad, Lud and Aram.

23The sons of Aram were

Uz, Hul, Gether and Meshek.

24Arphaxad was the father of Shelah.

Shelah was the father of Eber.

25Eber had two sons.

One was named Peleg. That’s because the earth was divided up in his time. His brother was named Joktan.

26Joktan was the father of

Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah, 27Hadoram, Uzal, Diklah, 28Obal, Abimael, Sheba, 29Ophir, Havilah and Jobab. They were all sons of Joktan.

30The area where they lived stretched from Mesha toward Sephar. It was in the eastern hill country.

31These are the sons of Shem. They are listed by their tribes and languages in their territories and nations.

32These are the tribes of Noah’s sons. They are listed by their family lines within their nations. From them the nations spread out over the earth after the flood.