Ang Pulong Sa Dios

Galacia 6

Magtinabangay Kita

1Karon, mga igsoon, kon may usa kaninyo nga nahulog sa pagpakasala, kamo nga ginatultolan sa Espiritu Santo angay motabang kaniya aron mahibalik siya sa husto nga pagkinabuhi. Apan kinahanglan buhaton ninyo kini sa malumo nga pamaagi. Ug pagbantay usab kamo sa inyong kaugalingon kay basin kon kamo makasala usab. Pagtinabangay kamo sa inyong mga problema. Tungod kay kon mao kini ang inyong buhaton matuman ninyo ang sugo ni Cristo. Kon may usa kaninyo nga nagahunahuna nga importante siya, nga ang tinuod wala siyay hinungdan, ginalimbongan lang niya ang iyang kaugalingon. Ang matag usa kinahanglan gayod magsusi sa iyang kaugalingon. Ug kon makita niya nga maayo ang iyang ginabuhat, malipay siya. Apan dili niya angay nga itandi ang iyang kaugalingon sa uban. Kay ang matag usa may kaugalingong tulubagon sa iyang ginabuhat.

Ang nagdawat sa Kristohanon nga mga pagtulon-an angay motabang ug mohatag sa nagatudlo kaniya.

Ayaw ninyo limbongi ang inyong kaugalingon. Walay tawo nga makalimbong sa Dios. Kay kon unsa ang gipugas sa tawo mao usab ang iyang anihon. Kon sundon nato ang atong kaugalingong gusto, madawat nato ang silot nga walay kataposan. Apan kon sundon nato ang gusto sa Espiritu Santo, madawat nato gikan kaniya ang kinabuhi nga walay kataposan. Busa dili kita angayng pul-an sa pagbuhat ug maayo, kay kon magpadayon kita, moabot gayod ang panahon nga madawat nato ang ganti. 10 Busa kon may kahigayonan, dili nato palabyon ang pagbuhat ug maayo ngadto sa tanang tawo, ug labi na gayod sa atong mga igsoon sa pagtuo.

Ang Kataposan nga Pahimangno

11 Sa kataposan nga bahin niining akong sulat, ako na mismo si Pablo ang nagasulat. Tan-awa ninyo kon unsa kadagko ang mga litra. 12 Ang mga tawo nga nagapugos kaninyo nga magpatuli gusto lang nga magpasigarbo ngadto sa ilang isigka-Judio nga nagasunod sila sa ilang mga seremonya. Kay nahadlok sila nga lutoson kon itudlo nila nga ang kamatayon lang gayod ni Cristo mao ang makaluwas sa tawo. 13 Bisan gani sila mismo nga nagpatuli wala usab nagatuman sa Kasugoan. Gusto lang nila nga magpatuli kamo aron ikapasigarbo nila nga nagasunod kamo nianang ilang seremonya. 14 Apan alang kanako, wala akoy lain nga ikapasigarbo kondili ang kamatayon sa krus sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Kay tungod sa iyang kamatayon sa krus, ang mga butang dinhi sa kalibotan wala nay bili alang kanako, ingon nga ako walay bili sa kalibotan. 15 Dili mahinungdanon kon natuli kita o wala, ang labing mahinungdanon mao nga kita gibag-o na sa Dios. 16 Hinaut nga ang tanang mga tawo nga pinili sa Dios ug nagatuman niining akong ginatudlo makadawat sa kalinaw[a] ug kalooy.

17 Sukad karon, ayaw na kamo paghatag kanako ug kasamok. Ang mga uwat sa akong lawas nagapamatuod nga gisunod ko ang mga sugo ni Jesus.

18 Mga igsoon, hinaut nga panalanginan kamo sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Amen.

Notas al pie

  1. Galacia 6:16 makadawat sa kalinaw: buot ipasabot, hatagan ug maayong kahimtang.

Slovo na cestu

Galatským 6

Podpírejme jeden druhého – jako Kristus podpírá nás

1Bratři, když už se někomu stane, že klopýtne a dopustí se něčeho nesprávného, snažte se vy, kteří jste duchovně na výši, podat mu pomocnou ruku bez vší povýšenosti; nezapomeňte, že zítra se vám může přihodit totéž. Berte na sebe trampoty druhých, jako to za nás udělal Kristus. Kdo si o sobě myslí, já jsem „pan Někdo“, klame sám sebe; takový je u Boha jen velká nula. Každý se kriticky podívej sám na sebe. Objevíš-li u sebe nějaké přednosti, nech si to pro sebe a nevytahuj se nad druhé. Nakonec stejně každý bude před Bohem zodpovídat za svoje činy.

Zákon setby a žně platí

Těm, kteří vás obdarovávají bohatstvím Božího slova, ochotně oplácejte ze všeho, co máte. A nemylte se: s Bohem nejsou žerty. Co zasejete, to taky sklidíte. Kdo staví na svých vlastních schopnostech, spěje do záhuby, protože myslí jenom na sebe. Kdo však jedná tak, jak chce Bůh, sklidí od něj věčný život. Proto vytrvejme v dobré setbě; jen ten, kdo vydrží, dočká se sklizně. 10 A tak dokud máme příležitost, prokazujme lásku všem lidem, především těm, s nimiž jsme spojeni vírou.

Pavlovo závěrečné varování

11 Závěrem vám píšu vlastní rukou; to poznáte podle mého velkého písma.

12 Těm, kteří vám vnucují obřízku, jde jenom o to, aby se vyhnuli šikanování kvůli nepopulárnímu Kristovu kříži. 13 Oni sami však, i když jsou obřezáni, zákon nedodržují. Vaše obřízka má sloužit jenom jejich vlastní reklamě: Získali jsme tolik a tolik nových členů. 14 Mně je taková reklama cizí. Nechci se dovolávat ničeho jiného než Kristova kříže. Na něm zemřel svět pro mne a já pro svět. 15 Být obřezán neznamená nic, stejně jako nebýt obřezán. To jediné, na čem záleží, je být „novým stvořením“.

16 Boží pokoj a milosrdenství ať provází všechny, kdo se tímto zlatým pravidlem řídí, a vůbec všechny, kdo Bohu náleží. 17 A ať už mi nikdo nemluví o nějakém tělesném „odznaku vyvolení“. S Kristem jsem spojen utrpením, o tom svědčí jizvy na mém těle.

18 Ať milost našeho Pána, Ježíše Krista, zůstává se všemi vámi.

Váš Pavel