Ang Pulong Sa Dios

Galacia 6

Magtinabangay Kita

1Karon, mga igsoon, kon may usa kaninyo nga nahulog sa pagpakasala, kamo nga ginatultolan sa Espiritu Santo angay motabang kaniya aron mahibalik siya sa husto nga pagkinabuhi. Apan kinahanglan buhaton ninyo kini sa malumo nga pamaagi. Ug pagbantay usab kamo sa inyong kaugalingon kay basin kon kamo makasala usab. Pagtinabangay kamo sa inyong mga problema. Tungod kay kon mao kini ang inyong buhaton matuman ninyo ang sugo ni Cristo. Kon may usa kaninyo nga nagahunahuna nga importante siya, nga ang tinuod wala siyay hinungdan, ginalimbongan lang niya ang iyang kaugalingon. Ang matag usa kinahanglan gayod magsusi sa iyang kaugalingon. Ug kon makita niya nga maayo ang iyang ginabuhat, malipay siya. Apan dili niya angay nga itandi ang iyang kaugalingon sa uban. Kay ang matag usa may kaugalingong tulubagon sa iyang ginabuhat.

Ang nagdawat sa Kristohanon nga mga pagtulon-an angay motabang ug mohatag sa nagatudlo kaniya.

Ayaw ninyo limbongi ang inyong kaugalingon. Walay tawo nga makalimbong sa Dios. Kay kon unsa ang gipugas sa tawo mao usab ang iyang anihon. Kon sundon nato ang atong kaugalingong gusto, madawat nato ang silot nga walay kataposan. Apan kon sundon nato ang gusto sa Espiritu Santo, madawat nato gikan kaniya ang kinabuhi nga walay kataposan. Busa dili kita angayng pul-an sa pagbuhat ug maayo, kay kon magpadayon kita, moabot gayod ang panahon nga madawat nato ang ganti. 10 Busa kon may kahigayonan, dili nato palabyon ang pagbuhat ug maayo ngadto sa tanang tawo, ug labi na gayod sa atong mga igsoon sa pagtuo.

Ang Kataposan nga Pahimangno

11 Sa kataposan nga bahin niining akong sulat, ako na mismo si Pablo ang nagasulat. Tan-awa ninyo kon unsa kadagko ang mga litra. 12 Ang mga tawo nga nagapugos kaninyo nga magpatuli gusto lang nga magpasigarbo ngadto sa ilang isigka-Judio nga nagasunod sila sa ilang mga seremonya. Kay nahadlok sila nga lutoson kon itudlo nila nga ang kamatayon lang gayod ni Cristo mao ang makaluwas sa tawo. 13 Bisan gani sila mismo nga nagpatuli wala usab nagatuman sa Kasugoan. Gusto lang nila nga magpatuli kamo aron ikapasigarbo nila nga nagasunod kamo nianang ilang seremonya. 14 Apan alang kanako, wala akoy lain nga ikapasigarbo kondili ang kamatayon sa krus sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Kay tungod sa iyang kamatayon sa krus, ang mga butang dinhi sa kalibotan wala nay bili alang kanako, ingon nga ako walay bili sa kalibotan. 15 Dili mahinungdanon kon natuli kita o wala, ang labing mahinungdanon mao nga kita gibag-o na sa Dios. 16 Hinaut nga ang tanang mga tawo nga pinili sa Dios ug nagatuman niining akong ginatudlo makadawat sa kalinaw[a] ug kalooy.

17 Sukad karon, ayaw na kamo paghatag kanako ug kasamok. Ang mga uwat sa akong lawas nagapamatuod nga gisunod ko ang mga sugo ni Jesus.

18 Mga igsoon, hinaut nga panalanginan kamo sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Amen.

Notas al pie

  1. Galacia 6:16 makadawat sa kalinaw: buot ipasabot, hatagan ug maayong kahimtang.

New Living Translation

Galatians 6

We Harvest What We Plant

1Dear brothers and sisters, if another believer[a] is overcome by some sin, you who are godly[b] should gently and humbly help that person back onto the right path. And be careful not to fall into the same temptation yourself. Share each other’s burdens, and in this way obey the law of Christ. If you think you are too important to help someone, you are only fooling yourself. You are not that important.

Pay careful attention to your own work, for then you will get the satisfaction of a job well done, and you won’t need to compare yourself to anyone else. For we are each responsible for our own conduct.

Those who are taught the word of God should provide for their teachers, sharing all good things with them.

Don’t be misled—you cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. Those who live only to satisfy their own sinful nature will harvest decay and death from that sinful nature. But those who live to please the Spirit will harvest everlasting life from the Spirit. So let’s not get tired of doing what is good. At just the right time we will reap a harvest of blessing if we don’t give up. 10 Therefore, whenever we have the opportunity, we should do good to everyone—especially to those in the family of faith.

Paul’s Final Advice

11 Notice what large letters i use as i write these closing words in my own handwriting.

12 Those who are trying to force you to be circumcised want to look good to others. They don’t want to be persecuted for teaching that the cross of Christ alone can save. 13 And even those who advocate circumcision don’t keep the whole law themselves. They only want you to be circumcised so they can boast about it and claim you as their disciples.

14 As for me, may I never boast about anything except the cross of our Lord Jesus Christ. Because of that cross,[c] my interest in this world has been crucified, and the world’s interest in me has also died. 15 It doesn’t matter whether we have been circumcised or not. What counts is whether we have been transformed into a new creation. 16 May God’s peace and mercy be upon all who live by this principle; they are the new people of God.[d]

17 From now on, don’t let anyone trouble me with these things. For I bear on my body the scars that show I belong to Jesus.

18 Dear brothers and sisters,[e] may the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.

Notas al pie

  1. 6:1a Greek Brothers, if a man.
  2. 6:1b Greek spiritual.
  3. 6:14 Or Because of him.
  4. 6:16 Greek this principle, and upon the Israel of God.
  5. 6:18 Greek Brothers.