Ang Pulong Sa Dios

Galacia 6

Magtinabangay Kita

1Karon, mga igsoon, kon may usa kaninyo nga nahulog sa pagpakasala, kamo nga ginatultolan sa Espiritu Santo angay motabang kaniya aron mahibalik siya sa husto nga pagkinabuhi. Apan kinahanglan buhaton ninyo kini sa malumo nga pamaagi. Ug pagbantay usab kamo sa inyong kaugalingon kay basin kon kamo makasala usab. Pagtinabangay kamo sa inyong mga problema. Tungod kay kon mao kini ang inyong buhaton matuman ninyo ang sugo ni Cristo. Kon may usa kaninyo nga nagahunahuna nga importante siya, nga ang tinuod wala siyay hinungdan, ginalimbongan lang niya ang iyang kaugalingon. Ang matag usa kinahanglan gayod magsusi sa iyang kaugalingon. Ug kon makita niya nga maayo ang iyang ginabuhat, malipay siya. Apan dili niya angay nga itandi ang iyang kaugalingon sa uban. Kay ang matag usa may kaugalingong tulubagon sa iyang ginabuhat.

Ang nagdawat sa Kristohanon nga mga pagtulon-an angay motabang ug mohatag sa nagatudlo kaniya.

Ayaw ninyo limbongi ang inyong kaugalingon. Walay tawo nga makalimbong sa Dios. Kay kon unsa ang gipugas sa tawo mao usab ang iyang anihon. Kon sundon nato ang atong kaugalingong gusto, madawat nato ang silot nga walay kataposan. Apan kon sundon nato ang gusto sa Espiritu Santo, madawat nato gikan kaniya ang kinabuhi nga walay kataposan. Busa dili kita angayng pul-an sa pagbuhat ug maayo, kay kon magpadayon kita, moabot gayod ang panahon nga madawat nato ang ganti. 10 Busa kon may kahigayonan, dili nato palabyon ang pagbuhat ug maayo ngadto sa tanang tawo, ug labi na gayod sa atong mga igsoon sa pagtuo.

Ang Kataposan nga Pahimangno

11 Sa kataposan nga bahin niining akong sulat, ako na mismo si Pablo ang nagasulat. Tan-awa ninyo kon unsa kadagko ang mga litra. 12 Ang mga tawo nga nagapugos kaninyo nga magpatuli gusto lang nga magpasigarbo ngadto sa ilang isigka-Judio nga nagasunod sila sa ilang mga seremonya. Kay nahadlok sila nga lutoson kon itudlo nila nga ang kamatayon lang gayod ni Cristo mao ang makaluwas sa tawo. 13 Bisan gani sila mismo nga nagpatuli wala usab nagatuman sa Kasugoan. Gusto lang nila nga magpatuli kamo aron ikapasigarbo nila nga nagasunod kamo nianang ilang seremonya. 14 Apan alang kanako, wala akoy lain nga ikapasigarbo kondili ang kamatayon sa krus sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Kay tungod sa iyang kamatayon sa krus, ang mga butang dinhi sa kalibotan wala nay bili alang kanako, ingon nga ako walay bili sa kalibotan. 15 Dili mahinungdanon kon natuli kita o wala, ang labing mahinungdanon mao nga kita gibag-o na sa Dios. 16 Hinaut nga ang tanang mga tawo nga pinili sa Dios ug nagatuman niining akong ginatudlo makadawat sa kalinaw[a] ug kalooy.

17 Sukad karon, ayaw na kamo paghatag kanako ug kasamok. Ang mga uwat sa akong lawas nagapamatuod nga gisunod ko ang mga sugo ni Jesus.

18 Mga igsoon, hinaut nga panalanginan kamo sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Amen.

Notas al pie

  1. Galacia 6:16 makadawat sa kalinaw: buot ipasabot, hatagan ug maayong kahimtang.

New International Version

Galatians 6

Doing Good to All

1Brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves, or you also may be tempted. Carry each other’s burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. If anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. Each one should test their own actions. Then they can take pride in themselves alone, without comparing themselves to someone else, for each one should carry their own load. Nevertheless, the one who receives instruction in the word should share all good things with their instructor.

Do not be deceived: God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction; whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. 10 Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers.

Not Circumcision but the New Creation

11 See what large letters I use as I write to you with my own hand!

12 Those who want to impress people by means of the flesh are trying to compel you to be circumcised. The only reason they do this is to avoid being persecuted for the cross of Christ. 13 Not even those who are circumcised keep the law, yet they want you to be circumcised that they may boast about your circumcision in the flesh. 14 May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which[a] the world has been crucified to me, and I to the world. 15 Neither circumcision nor uncircumcision means anything; what counts is the new creation. 16 Peace and mercy to all who follow this rule—to[b] the Israel of God.

17 From now on, let no one cause me trouble, for I bear on my body the marks of Jesus.

18 The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brothers and sisters. Amen.

Notas al pie

  1. Galatians 6:14 Or whom
  2. Galatians 6:16 Or rule and to