Ang Pulong Sa Dios

Galacia 6

Magtinabangay Kita

1Karon, mga igsoon, kon may usa kaninyo nga nahulog sa pagpakasala, kamo nga ginatultolan sa Espiritu Santo angay motabang kaniya aron mahibalik siya sa husto nga pagkinabuhi. Apan kinahanglan buhaton ninyo kini sa malumo nga pamaagi. Ug pagbantay usab kamo sa inyong kaugalingon kay basin kon kamo makasala usab. Pagtinabangay kamo sa inyong mga problema. Tungod kay kon mao kini ang inyong buhaton matuman ninyo ang sugo ni Cristo. Kon may usa kaninyo nga nagahunahuna nga importante siya, nga ang tinuod wala siyay hinungdan, ginalimbongan lang niya ang iyang kaugalingon. Ang matag usa kinahanglan gayod magsusi sa iyang kaugalingon. Ug kon makita niya nga maayo ang iyang ginabuhat, malipay siya. Apan dili niya angay nga itandi ang iyang kaugalingon sa uban. Kay ang matag usa may kaugalingong tulubagon sa iyang ginabuhat.

Ang nagdawat sa Kristohanon nga mga pagtulon-an angay motabang ug mohatag sa nagatudlo kaniya.

Ayaw ninyo limbongi ang inyong kaugalingon. Walay tawo nga makalimbong sa Dios. Kay kon unsa ang gipugas sa tawo mao usab ang iyang anihon. Kon sundon nato ang atong kaugalingong gusto, madawat nato ang silot nga walay kataposan. Apan kon sundon nato ang gusto sa Espiritu Santo, madawat nato gikan kaniya ang kinabuhi nga walay kataposan. Busa dili kita angayng pul-an sa pagbuhat ug maayo, kay kon magpadayon kita, moabot gayod ang panahon nga madawat nato ang ganti. 10 Busa kon may kahigayonan, dili nato palabyon ang pagbuhat ug maayo ngadto sa tanang tawo, ug labi na gayod sa atong mga igsoon sa pagtuo.

Ang Kataposan nga Pahimangno

11 Sa kataposan nga bahin niining akong sulat, ako na mismo si Pablo ang nagasulat. Tan-awa ninyo kon unsa kadagko ang mga litra. 12 Ang mga tawo nga nagapugos kaninyo nga magpatuli gusto lang nga magpasigarbo ngadto sa ilang isigka-Judio nga nagasunod sila sa ilang mga seremonya. Kay nahadlok sila nga lutoson kon itudlo nila nga ang kamatayon lang gayod ni Cristo mao ang makaluwas sa tawo. 13 Bisan gani sila mismo nga nagpatuli wala usab nagatuman sa Kasugoan. Gusto lang nila nga magpatuli kamo aron ikapasigarbo nila nga nagasunod kamo nianang ilang seremonya. 14 Apan alang kanako, wala akoy lain nga ikapasigarbo kondili ang kamatayon sa krus sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Kay tungod sa iyang kamatayon sa krus, ang mga butang dinhi sa kalibotan wala nay bili alang kanako, ingon nga ako walay bili sa kalibotan. 15 Dili mahinungdanon kon natuli kita o wala, ang labing mahinungdanon mao nga kita gibag-o na sa Dios. 16 Hinaut nga ang tanang mga tawo nga pinili sa Dios ug nagatuman niining akong ginatudlo makadawat sa kalinaw[a] ug kalooy.

17 Sukad karon, ayaw na kamo paghatag kanako ug kasamok. Ang mga uwat sa akong lawas nagapamatuod nga gisunod ko ang mga sugo ni Jesus.

18 Mga igsoon, hinaut nga panalanginan kamo sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Amen.

Notas al pie

  1. Galacia 6:16 makadawat sa kalinaw: buot ipasabot, hatagan ug maayong kahimtang.

New American Standard Bible

Galatians 6

Bear One Another’s Burdens

1Brethren, even if [a]anyone is caught in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness; each one looking to yourself, so that you too will not be tempted. Bear one another’s burdens, and thereby fulfill the law of Christ. For if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. But each one must examine his own work, and then he will have reason for boasting in regard to himself alone, and not in regard to another. For each one will bear his own load.

The one who is taught the word is to share all good things with the one who teaches him. Do not be deceived, God is not mocked; for whatever a man sows, this he will also reap. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Let us not lose heart in doing good, for in due time we will reap if we do not grow weary. 10 So then, [b]while we have opportunity, let us do good to all people, and especially to those who are of the household of the faith.

11 See with what large letters I [c]am writing to you with my own hand. 12 Those who desire to make a good showing in the flesh try to compel you to be circumcised, simply so that they will not be persecuted [d]for the cross of Christ. 13 For those who [e]are circumcised do not even keep [f]the Law themselves, but they desire to have you circumcised so that they may boast in your flesh. 14 But may it never be that I would boast, except in the cross of our Lord Jesus Christ, through [g]which the world has been crucified to me, and I to the world. 15 For neither is circumcision anything, nor uncircumcision, but a new [h]creation. 16 And those who will [i]walk by this rule, peace and mercy be upon them, and upon the Israel of God.

17 From now on let no one cause trouble for me, for I bear on my body the brand-marks of Jesus.

18 The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brethren. Amen.

Notas al pie

  1. Galatians 6:1 Gr anthropos
  2. Galatians 6:10 Or as
  3. Galatians 6:11 Or have written
  4. Galatians 6:12 Or because of
  5. Galatians 6:13 Two early mss read have been
  6. Galatians 6:13 Or law
  7. Galatians 6:14 Or whom
  8. Galatians 6:15 Or creature
  9. Galatians 6:16 Or follow this rule