Ang Pulong Sa Dios

Galacia 6

Magtinabangay Kita

1Karon, mga igsoon, kon may usa kaninyo nga nahulog sa pagpakasala, kamo nga ginatultolan sa Espiritu Santo angay motabang kaniya aron mahibalik siya sa husto nga pagkinabuhi. Apan kinahanglan buhaton ninyo kini sa malumo nga pamaagi. Ug pagbantay usab kamo sa inyong kaugalingon kay basin kon kamo makasala usab. Pagtinabangay kamo sa inyong mga problema. Tungod kay kon mao kini ang inyong buhaton matuman ninyo ang sugo ni Cristo. Kon may usa kaninyo nga nagahunahuna nga importante siya, nga ang tinuod wala siyay hinungdan, ginalimbongan lang niya ang iyang kaugalingon. Ang matag usa kinahanglan gayod magsusi sa iyang kaugalingon. Ug kon makita niya nga maayo ang iyang ginabuhat, malipay siya. Apan dili niya angay nga itandi ang iyang kaugalingon sa uban. Kay ang matag usa may kaugalingong tulubagon sa iyang ginabuhat.

Ang nagdawat sa Kristohanon nga mga pagtulon-an angay motabang ug mohatag sa nagatudlo kaniya.

Ayaw ninyo limbongi ang inyong kaugalingon. Walay tawo nga makalimbong sa Dios. Kay kon unsa ang gipugas sa tawo mao usab ang iyang anihon. Kon sundon nato ang atong kaugalingong gusto, madawat nato ang silot nga walay kataposan. Apan kon sundon nato ang gusto sa Espiritu Santo, madawat nato gikan kaniya ang kinabuhi nga walay kataposan. Busa dili kita angayng pul-an sa pagbuhat ug maayo, kay kon magpadayon kita, moabot gayod ang panahon nga madawat nato ang ganti. 10 Busa kon may kahigayonan, dili nato palabyon ang pagbuhat ug maayo ngadto sa tanang tawo, ug labi na gayod sa atong mga igsoon sa pagtuo.

Ang Kataposan nga Pahimangno

11 Sa kataposan nga bahin niining akong sulat, ako na mismo si Pablo ang nagasulat. Tan-awa ninyo kon unsa kadagko ang mga litra. 12 Ang mga tawo nga nagapugos kaninyo nga magpatuli gusto lang nga magpasigarbo ngadto sa ilang isigka-Judio nga nagasunod sila sa ilang mga seremonya. Kay nahadlok sila nga lutoson kon itudlo nila nga ang kamatayon lang gayod ni Cristo mao ang makaluwas sa tawo. 13 Bisan gani sila mismo nga nagpatuli wala usab nagatuman sa Kasugoan. Gusto lang nila nga magpatuli kamo aron ikapasigarbo nila nga nagasunod kamo nianang ilang seremonya. 14 Apan alang kanako, wala akoy lain nga ikapasigarbo kondili ang kamatayon sa krus sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Kay tungod sa iyang kamatayon sa krus, ang mga butang dinhi sa kalibotan wala nay bili alang kanako, ingon nga ako walay bili sa kalibotan. 15 Dili mahinungdanon kon natuli kita o wala, ang labing mahinungdanon mao nga kita gibag-o na sa Dios. 16 Hinaut nga ang tanang mga tawo nga pinili sa Dios ug nagatuman niining akong ginatudlo makadawat sa kalinaw[a] ug kalooy.

17 Sukad karon, ayaw na kamo paghatag kanako ug kasamok. Ang mga uwat sa akong lawas nagapamatuod nga gisunod ko ang mga sugo ni Jesus.

18 Mga igsoon, hinaut nga panalanginan kamo sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Amen.

Notas al pie

  1. Galacia 6:16 makadawat sa kalinaw: buot ipasabot, hatagan ug maayong kahimtang.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Gálatas 6

Caishuj chaishuj ayudanacuichij

1Huauqui, panicuna,, cancunapuramanta maijanpish juchapi urmajpica, Diospaj Espirituhuan sinchi cajcuna, chai mana allita rurajtaca, alli shunguhuan cunashpa allichichij. Can quiquinllatajpish alli yuyaringui, ñataj canpish pai shinallataj urmanguiman. Caishujcunata ima llashacujtaca, cancuna aparichij. Cristo mandashcata chashna rurashpami pajtachinguichij.

Maijanca, manapish ima cashpa: “Ñucatajca cashnami, chashnami cani” nirijca, paillatajmi umarin. Ima shina causacushcataca, tucuicunallataj alli yuyarichij. Tucuita alli ruracushpaca, pi shujtaj ima shina cashcata ama ricushpa, ashtahuanpish quiquin ima shina rurashcallahuan cushi caichijlla. Tucuicunami, paicuna ima shina causashca shinallataj chasquingacuna.

Diospaj Shimita yachacujca, paita yachachijmanca tucui imalla charishcamanta cuchun.

Ama pandarichijchu, Taita Diostaca pi mana umashpa asi tucunchu. Pi imata tarpushpapish, chaillatatajmi tandanga. Quiquin aicha munashcata tarpujca, aichapajlla tarpushcamantaca chingarinallatami japinga. Ashtahuanpish Diospaj Espíritu munashcata tarpujca, Diospaj Espiritumantaca huiñai causaitami japinga. Chaimanta, allita ruranataca, amataj shaicushunchij. Chashna mana shaicushpa allita rurashpami, tandana punlla chayamujpica allillatataj tandashun. 10 Chashna cana cajpica, maipi shujtajcunapaj ima allita rurai tucushpaca, tucuicunapaj rurashunchijlla. Ashtahuanca Diospaj huahuacunapurapajmi, imatapish allita rurana canchij.

Chacatashca huañushca Jesucristollamantami cushicuni

11 Riquichij, cunanca ñuca quiquin maquihuanmi, cashna racuta quillcashpa, cancunapajman cachani.

12 ‘Charishca aicha punta carata p'itichinami canguichij’ nijcunaca, Cristota chacatashpa huañuchishcamanta llaquita mana apangaraicullami, shujtajcunapi alli ricuringapaj chashnaca nincuna. 13 Charishca aicha punta carata p'itichijcunapish, Mandashcapi nishcataca mana pajtachincunachu. Chashna cashpapish, cancunata aicha punta carata p'itichishpaca, cancunapaj aichapi chashna rurachishcamanta jatun tucungapajllami chashnaca nincuna. 14 Shina cajpipish ñucaca ima shujtajmantaca, mana cushicusha ninichu. Cruzpi huañuj Apunchij Jesucristollamantami cushicuni. Paimantaca ñucapajca, cai pachaca chacatashca illashca shinami; ñucapish cai pachapajca, chacatashca illashca shinallatajmi cani. 15 Cristo Jesushuan shujlla cashpaca, charishca aicha punta carata p'itichishca cashpapish, chaita mana rurashca cashpapish mana ima canchu. Ashtahuanpish mushujyachishca canami allitajca. 16 Cashna ñuca yachachishca shina causajcunamanpish, Taita Diospaj israeltajcunamanpish, llaquishpa sumaj causaita cushca cachun.

17 Ñuca aichapi chugricuna alliyashcapish, Apunchij Jesuspajta ruraj cashcatami ricuchin. Chaimanta, cunanmantapacha, pi ama ashtahuan ñucataca llaquichichun.

18 Huauqui, panicuna, Apunchij Jesucristoca, cancunaman Paipaj jatun c'uyaita cushca cachun. Chashna cachun.