Ang Pulong Sa Dios

Galacia 6

Magtinabangay Kita

1Karon, mga igsoon, kon may usa kaninyo nga nahulog sa pagpakasala, kamo nga ginatultolan sa Espiritu Santo angay motabang kaniya aron mahibalik siya sa husto nga pagkinabuhi. Apan kinahanglan buhaton ninyo kini sa malumo nga pamaagi. Ug pagbantay usab kamo sa inyong kaugalingon kay basin kon kamo makasala usab. Pagtinabangay kamo sa inyong mga problema. Tungod kay kon mao kini ang inyong buhaton matuman ninyo ang sugo ni Cristo. Kon may usa kaninyo nga nagahunahuna nga importante siya, nga ang tinuod wala siyay hinungdan, ginalimbongan lang niya ang iyang kaugalingon. Ang matag usa kinahanglan gayod magsusi sa iyang kaugalingon. Ug kon makita niya nga maayo ang iyang ginabuhat, malipay siya. Apan dili niya angay nga itandi ang iyang kaugalingon sa uban. Kay ang matag usa may kaugalingong tulubagon sa iyang ginabuhat.

Ang nagdawat sa Kristohanon nga mga pagtulon-an angay motabang ug mohatag sa nagatudlo kaniya.

Ayaw ninyo limbongi ang inyong kaugalingon. Walay tawo nga makalimbong sa Dios. Kay kon unsa ang gipugas sa tawo mao usab ang iyang anihon. Kon sundon nato ang atong kaugalingong gusto, madawat nato ang silot nga walay kataposan. Apan kon sundon nato ang gusto sa Espiritu Santo, madawat nato gikan kaniya ang kinabuhi nga walay kataposan. Busa dili kita angayng pul-an sa pagbuhat ug maayo, kay kon magpadayon kita, moabot gayod ang panahon nga madawat nato ang ganti. 10 Busa kon may kahigayonan, dili nato palabyon ang pagbuhat ug maayo ngadto sa tanang tawo, ug labi na gayod sa atong mga igsoon sa pagtuo.

Ang Kataposan nga Pahimangno

11 Sa kataposan nga bahin niining akong sulat, ako na mismo si Pablo ang nagasulat. Tan-awa ninyo kon unsa kadagko ang mga litra. 12 Ang mga tawo nga nagapugos kaninyo nga magpatuli gusto lang nga magpasigarbo ngadto sa ilang isigka-Judio nga nagasunod sila sa ilang mga seremonya. Kay nahadlok sila nga lutoson kon itudlo nila nga ang kamatayon lang gayod ni Cristo mao ang makaluwas sa tawo. 13 Bisan gani sila mismo nga nagpatuli wala usab nagatuman sa Kasugoan. Gusto lang nila nga magpatuli kamo aron ikapasigarbo nila nga nagasunod kamo nianang ilang seremonya. 14 Apan alang kanako, wala akoy lain nga ikapasigarbo kondili ang kamatayon sa krus sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Kay tungod sa iyang kamatayon sa krus, ang mga butang dinhi sa kalibotan wala nay bili alang kanako, ingon nga ako walay bili sa kalibotan. 15 Dili mahinungdanon kon natuli kita o wala, ang labing mahinungdanon mao nga kita gibag-o na sa Dios. 16 Hinaut nga ang tanang mga tawo nga pinili sa Dios ug nagatuman niining akong ginatudlo makadawat sa kalinaw[a] ug kalooy.

17 Sukad karon, ayaw na kamo paghatag kanako ug kasamok. Ang mga uwat sa akong lawas nagapamatuod nga gisunod ko ang mga sugo ni Jesus.

18 Mga igsoon, hinaut nga panalanginan kamo sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Amen.

Notas al pie

  1. Galacia 6:16 makadawat sa kalinaw: buot ipasabot, hatagan ug maayong kahimtang.

King James Version

Galatians 6

1Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness; considering thyself, lest thou also be tempted.

Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ.

For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself.

But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another.

For every man shall bear his own burden.

Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things.

Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.

For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.

And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.

10 As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.

11 Ye see how large a letter I have written unto you with mine own hand.

12 As many as desire to make a fair shew in the flesh, they constrain you to be circumcised; only lest they should suffer persecution for the cross of Christ.

13 For neither they themselves who are circumcised keep the law; but desire to have you circumcised, that they may glory in your flesh.

14 But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world.

15 For in Christ Jesus neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision, but a new creature.

16 And as many as walk according to this rule, peace be on them, and mercy, and upon the Israel of God.

17 From henceforth let no man trouble me: for I bear in my body the marks of the Lord Jesus.

18 Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.