Ang Pulong Sa Dios

Galacia 1

1Ako si apostol Pablo. Ang akong pagka-apostol dili gikan sa tawo o pinaagi sa tawo, kondili pinaagi kang Jesu-Cristo ug sa Dios nga Amahan nga nagbanhaw kaniya gikan sa kamatayon.

Ako ug ang tanan dinhi nga mga igsoon kang Cristo nangumusta kaninyo nga mga tumutuo diha sa mga lungsod[a] sa Galacia.

Hinaut nga madawat ninyo ang grasya ug kalinaw gikan sa Dios nga atong Amahan ug kang Ginoong Jesu-Cristo.

Gihalad ni Cristo ang iyang kaugalingon aron mapasaylo kita sa atong mga sala, ug aron maluwas niya kita sa kadaotan nga nagahari dinhi sa kalibotan. Gibuhat niya kini tungod kay mao kini ang plano sa atong Dios ug Amahan. Dalaygon ang Dios sa walay kataposan! Amen.

Walay Laing Maayong Balita

Natingala gayod ako nga sayon ra kaayo alang kaninyo ang pagtalikod gikan sa Dios nga nagtawag kaninyo pinaagi sa grasya ni Cristo ug ang pagtuo sa lain nga ginaingon nilang maayong balita. Ang tinuod wala nay lain pa nga maayong balita. Nahisgotan ko kini tungod kay may mga tawo diha nga nagasamok kaninyo, kay gusto nila nga tuison ang Maayong Balita bahin kang Cristo. Apan hinumdomi ninyo kini: bisan pag anghel nga gikan sa langit o bisan pag kami ang mosangyaw ug maayong balita nga lahi kaysa una namong gisangyaw kaninyo, tunglohon sa Dios! Nag-ingon na kami kaniadto, ug karon sublion ko, nga si bisan kinsa nga nagatudlo kaninyo ug maayong balita nga lahi kaysa inyong nadawat gikan kanamo, tunglohon sa Dios. 10 Ayaw kamo paghunahuna nga gusto ko lang nga dayegon ako sa tawo. Dili! Gusto ko nga ang Dios mao ang modayeg kanako. Ayaw usab kamo paghunahuna nga gusto ko lang magpauyon-uyon sa gusto sa mga tawo, kay kon mao kana ang akong ginabuhat, dili ako tinuod nga alagad ni Cristo.

Sa Unsa nga Paagi Nahimong Apostol si Pablo

11 Gusto ko nga masayran ninyo mga igsoon, nga ang Maayong Balita nga akong gisangyaw kaninyo dili binuhat-buhat lang sa tawo. 12 Wala ko kini madawat gikan sa tawo, ug walay tawo nga nagtudlo niini kanako, kondili si Jesu-Cristo gayod ang nagpadayag niini kanako.

13 Nadunggan ninyo ang akong mga gibuhat sa dihang nagasunod pa ako sa relihiyon sa mga Judio. Gilutos ko sa walay kukalooy ang mga tumutuo sa Dios, ug gipaningkamotan ko nga laglagon silang tanan. 14 Ug kon bahin sa pagtuman sa among mga tulumanon sa relihiyon sa mga Judio, nalabwan ko ang kadaghanan sa akong kaidad nga mga Judio, kay gipaningkamotan ko gayod nga tumanon ang mga tulumanon sa among mga katigulangan.

15 Apan gikaloy-an ako sa Dios, kay sa wala pa ako matawo gipili na niya akong daan ug gitawag nga moalagad kaniya. 16 Ug sa dihang gipadayag sa Dios kanako ang iyang Anak nga si Jesu-Cristo aron iwali siya ngadto sa mga dili Judio, wala ako magpatambag kang bisan kinsa. 17 Wala usab ako moadto sa Jerusalem aron makigkita sa mga apostoles nga nauna kanako; hinuon, miadto dayon ako sa Arabia, ug pagkahuman mibalik ako sa Damascus. 18 Pagkahuman sa tulo ka tuig, miadto ako sa Jerusalem aron makigkita kang Pedro. Duha ako ka semana uban kaniya. 19 Wala akoy lain nga nakita didto nga mga apostoles gawas lang kang Santiago nga igsoon sa Ginoo.

20 Tinuod ang tanan kong ginasugilon niini nga sulat, ug nasayod ang Dios nga wala ako magbakak.

21 Unya miadto ako sa probinsya sa Siria ug Cilicia. 22 Niadtong higayona wala pa ako makita sa mga tumutuo sa Judea. 23 Nabalitaan lang nila nga ang naglutos kanila kaniadto, nagasangyaw na karon mahitungod sa pagtuo nga kaniadto gipaningkamotan niya nga walaon. 24 Busa gidayeg nila ang Dios tungod sa gibuhat niya kanako.

Notas al pie

 1. Galacia 1:2 mga tumutuo diha sa mga lungsod: Sa literal, mga iglesia.

New American Standard Bible

Galatians 1

Introduction

1Paul, an apostle (not sent from men nor through the agency of man, but through Jesus Christ and God the Father, who raised Him from the dead), and all the brethren who are with me,

To the churches of Galatia:

Grace to you and peace from [a]God our Father and the Lord Jesus Christ, who gave Himself for our sins so that He might rescue us from this present evil [b]age, according to the will of our God and Father, to whom be the glory forevermore. Amen.

Perversion of the Gospel

I am amazed that you are so quickly deserting Him who called you [c]by the grace of Christ, for a different gospel; which is really not another; only there are some who are disturbing you and want to distort the gospel of Christ. But even if we, or an angel from heaven, should preach to you a gospel [d]contrary to what we have preached to you, he is to be [e]accursed! As we have said before, so I say again now, if any man is preaching to you a gospel [f]contrary to what you received, he is to be [g]accursed!

10 For am I now seeking the favor of men, or of God? Or am I striving to please men? If I were still trying to please men, I would not be a bond-servant of Christ.

Paul Defends His Ministry

11 For I would have you know, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to man. 12 For I neither received it from man, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ.

13 For you have heard of my former manner of life in Judaism, how I used to persecute the church of God beyond measure and tried to destroy it; 14 and I was advancing in Judaism beyond many of my contemporaries among my [h]countrymen, being more extremely zealous for my ancestral traditions. 15 But when God, who had set me apart even from my mother’s womb and called me through His grace, was pleased 16 to reveal His Son in me so that I might preach Him among the Gentiles, I did not immediately consult with [i]flesh and blood, 17 nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me; but I went away to Arabia, and returned once more to Damascus.

18 Then three years later I went up to Jerusalem to [j]become acquainted with Cephas, and stayed with him fifteen days. 19 But I did not see any other of the apostles except [k]James, the Lord’s brother. 20 (Now in what I am writing to you, [l]I assure you before God that I am not lying.) 21 Then I went into the regions of Syria and Cilicia. 22 I was still unknown by [m]sight to the churches of Judea which were in Christ; 23 but only, they kept hearing, “He who once persecuted us is now preaching the faith which he once tried to destroy.” 24 And they were glorifying God [n]because of me.

Notas al pie

 1. Galatians 1:3 Two early mss read God the Father, and our Lord Jesus Christ
 2. Galatians 1:4 Or world
 3. Galatians 1:6 Lit in
 4. Galatians 1:8 Or other than, more than
 5. Galatians 1:8 Gr anathema
 6. Galatians 1:9 Or other than, more than
 7. Galatians 1:9 Gr anathema
 8. Galatians 1:14 Lit race
 9. Galatians 1:16 I.e. human beings
 10. Galatians 1:18 Or visit Cephas
 11. Galatians 1:19 Or Jacob
 12. Galatians 1:20 Lit behold before God
 13. Galatians 1:22 Lit face
 14. Galatians 1:24 Lit in me