Ang Pulong Sa Dios

Galacia 1

1Ako si apostol Pablo. Ang akong pagka-apostol dili gikan sa tawo o pinaagi sa tawo, kondili pinaagi kang Jesu-Cristo ug sa Dios nga Amahan nga nagbanhaw kaniya gikan sa kamatayon.

Ako ug ang tanan dinhi nga mga igsoon kang Cristo nangumusta kaninyo nga mga tumutuo diha sa mga lungsod[a] sa Galacia.

Hinaut nga madawat ninyo ang grasya ug kalinaw gikan sa Dios nga atong Amahan ug kang Ginoong Jesu-Cristo.

Gihalad ni Cristo ang iyang kaugalingon aron mapasaylo kita sa atong mga sala, ug aron maluwas niya kita sa kadaotan nga nagahari dinhi sa kalibotan. Gibuhat niya kini tungod kay mao kini ang plano sa atong Dios ug Amahan. Dalaygon ang Dios sa walay kataposan! Amen.

Walay Laing Maayong Balita

Natingala gayod ako nga sayon ra kaayo alang kaninyo ang pagtalikod gikan sa Dios nga nagtawag kaninyo pinaagi sa grasya ni Cristo ug ang pagtuo sa lain nga ginaingon nilang maayong balita. Ang tinuod wala nay lain pa nga maayong balita. Nahisgotan ko kini tungod kay may mga tawo diha nga nagasamok kaninyo, kay gusto nila nga tuison ang Maayong Balita bahin kang Cristo. Apan hinumdomi ninyo kini: bisan pag anghel nga gikan sa langit o bisan pag kami ang mosangyaw ug maayong balita nga lahi kaysa una namong gisangyaw kaninyo, tunglohon sa Dios! Nag-ingon na kami kaniadto, ug karon sublion ko, nga si bisan kinsa nga nagatudlo kaninyo ug maayong balita nga lahi kaysa inyong nadawat gikan kanamo, tunglohon sa Dios. 10 Ayaw kamo paghunahuna nga gusto ko lang nga dayegon ako sa tawo. Dili! Gusto ko nga ang Dios mao ang modayeg kanako. Ayaw usab kamo paghunahuna nga gusto ko lang magpauyon-uyon sa gusto sa mga tawo, kay kon mao kana ang akong ginabuhat, dili ako tinuod nga alagad ni Cristo.

Sa Unsa nga Paagi Nahimong Apostol si Pablo

11 Gusto ko nga masayran ninyo mga igsoon, nga ang Maayong Balita nga akong gisangyaw kaninyo dili binuhat-buhat lang sa tawo. 12 Wala ko kini madawat gikan sa tawo, ug walay tawo nga nagtudlo niini kanako, kondili si Jesu-Cristo gayod ang nagpadayag niini kanako.

13 Nadunggan ninyo ang akong mga gibuhat sa dihang nagasunod pa ako sa relihiyon sa mga Judio. Gilutos ko sa walay kukalooy ang mga tumutuo sa Dios, ug gipaningkamotan ko nga laglagon silang tanan. 14 Ug kon bahin sa pagtuman sa among mga tulumanon sa relihiyon sa mga Judio, nalabwan ko ang kadaghanan sa akong kaidad nga mga Judio, kay gipaningkamotan ko gayod nga tumanon ang mga tulumanon sa among mga katigulangan.

15 Apan gikaloy-an ako sa Dios, kay sa wala pa ako matawo gipili na niya akong daan ug gitawag nga moalagad kaniya. 16 Ug sa dihang gipadayag sa Dios kanako ang iyang Anak nga si Jesu-Cristo aron iwali siya ngadto sa mga dili Judio, wala ako magpatambag kang bisan kinsa. 17 Wala usab ako moadto sa Jerusalem aron makigkita sa mga apostoles nga nauna kanako; hinuon, miadto dayon ako sa Arabia, ug pagkahuman mibalik ako sa Damascus. 18 Pagkahuman sa tulo ka tuig, miadto ako sa Jerusalem aron makigkita kang Pedro. Duha ako ka semana uban kaniya. 19 Wala akoy lain nga nakita didto nga mga apostoles gawas lang kang Santiago nga igsoon sa Ginoo.

20 Tinuod ang tanan kong ginasugilon niini nga sulat, ug nasayod ang Dios nga wala ako magbakak.

21 Unya miadto ako sa probinsya sa Siria ug Cilicia. 22 Niadtong higayona wala pa ako makita sa mga tumutuo sa Judea. 23 Nabalitaan lang nila nga ang naglutos kanila kaniadto, nagasangyaw na karon mahitungod sa pagtuo nga kaniadto gipaningkamotan niya nga walaon. 24 Busa gidayeg nila ang Dios tungod sa gibuhat niya kanako.

Notas al pie

  1. Galacia 1:2 mga tumutuo diha sa mga lungsod: Sa literal, mga iglesia.

Amplified Bible

Galatians 1

Introduction

1Paul, an apostle (not commissioned and sent from men nor through the agency of man, but through Jesus Christ—the Messiah—and God the Father, who raised Him from the dead), and all the brothers who are with me,

To the churches of Galatia:

Grace to you and peace [inner calm and spiritual well-being] from God our Father and the Lord Jesus Christ, who gave Himself [as a sacrifice to atone] for our sins [to save and sanctify us] so that He might rescue us from this present evil [a]age, in accordance with the will and purpose and plan of our God and Father— to Him be [ascribed all] the glory through the ages of the ages. Amen.

Perversion of the Gospel

I am astonished and extremely irritated that you are so quickly shifting your allegiance and deserting Him who called you by the grace of Christ, for a different [even contrary] gospel; which is really not another [gospel]; but there are [obviously] [b]some [people masquerading as teachers] who are disturbing and confusing you [with a misleading, counterfeit teaching] and want to distort the gospel of Christ [twisting it into something which it absolutely is not]. But even if we, or an angel from heaven, should preach to you a gospel contrary to that which we [originally] preached to you, let him be condemned to destruction! As we have said before, so I now say again, if anyone is preaching to you a gospel different from that which you received [from us], let him be condemned to destruction!

10 Am I now [c]trying to win the favor and approval of men, or of God? Or am I seeking to please someone? If I were still trying to be popular with men, I would not be a bond-servant of Christ.

Paul Defends His Ministry

11 For I want you to know, [d]believers, that the gospel which was preached by me is not man’s gospel [it is not a human invention, patterned after any human concept]. 12 For indeed I did not receive it from man, nor was I taught it, but I received it through a [direct] revelation of Jesus Christ.

13 You have heard of my career and former manner of life in Judaism, how I used to hunt down and persecute the church of God extensively and [with fanatical zeal] tried [my best] to destroy it. 14 And [you have heard how] I surpassed many of my contemporaries among my countrymen in [my advanced study of the laws of] Judaism, as I was extremely loyal to the traditions of my ancestors. 15 But when God, who had chosen me and set me apart before I was born, and called me through His grace, was pleased 16 to reveal His Son in me so that I might preach Him among the Gentiles [as the good news—the way of salvation], I did not immediately consult with [e]anyone [for guidance regarding God’s call and His revelation to me]. 17 Nor did I [even] go up to Jerusalem to those who were apostles before me; but I went to Arabia and stayed awhile, and afterward returned once more to Damascus.

18 Then three years later I did go up to Jerusalem to get acquainted with Cephas (Peter), and I stayed with him fifteen days. 19 But I did not see any other apostle except James, the [half] brother of the Lord. 20 (Now in what I am writing to you, I assure you as if I were standing before God that I am not lying.) 21 Then I went into the regions of Syria and Cilicia. 22 And I was still unknown by sight to the churches which were in Christ in Judea (Jerusalem and the surrounding region); 23 they only kept hearing, “He who used to persecute us is now preaching the [good news of the] faith which he once was trying to destroy.” 24 And they were glorifying God [as the Author and Source of what had taken place and all that had been accomplished] in me.

Notas al pie

  1. Galatians 1:4 Or world.
  2. Galatians 1:7 These people are often called “Judaizers;” they were Jews professing to be believers, who taught that Gentile Christians had to conform to certain OT laws and rituals (especially circumcision) in order to be saved. They denied the saving power of God’s grace alone and also sought to discredit Paul’s apostleship and undermine his ministry. Some scholars question the validity of some or all of the Judaizers’ true faith in Christ and His message of salvation.
  3. Galatians 1:10 Paul’s question indicates that his opponents were accusing him of preaching only to gain a following.
  4. Galatians 1:11 Lit brethren.
  5. Galatians 1:16 Lit flesh and blood.