Ang Pulong Sa Dios

Mateo 5

Ang Pagpanudlo ni Jesus Didto sa Bukid

1Sa dihang nakita ni Jesus ang daghang mga tawo, mitungas siya sa bukid ug milingkod didto. Miduol kaniya ang iyang mga sumusunod, ug gitudloan niya sila. Miingon siya,

“Bulahan ang mga tawo nga nagaila nga nagkulang sila sa Dios,
    kay sakop sila sa paghari sa Dios.
“Bulahan ang mga nagamasulob-on,
    kay lipayon sila sa Dios.
“Bulahan ang mga mapainubsanon[a]
    kay mahimong ila ang kalibotan.
“Bulahan ang mga tawo nga naninguha gayod sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios,
    kay tabangan sila sa Dios sa pagtuman niana nga tinguha.
“Bulahan ang mga maluloy-on,
    kay kaloy-an sila sa Dios.
“Bulahan ang mga tawo nga hinlo ug kasingkasing,
    kay makita nila ang Dios.
“Bulahan ang mga tawo nga nagapatunhay sa kalinaw,
    kay pagatawgon sila nga mga anak sa Dios.
10 “Bulahan ang mga tawo nga ginalutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubut-on sa Dios,
    kay sakop sila sa paghari sa Dios.

11 “Bulahan kamo kon tungod sa inyong pagsunod kanako tamayon kamo, lutoson, ug butang-butangan sa tanang matang sa kadaotan. 12 Mao usab kini ang ilang gibuhat kaniadto sa mga propeta. Busa paglipay gayod kamo kay dako ang ganti nga inyong madawat didto sa langit.”

Ang Asin ug ang Suga

13 “Kamo nga akong mga sumusunod sama sa asin dinhi sa kalibotan. Apan kon mawala ang lami sa asin, wala nay mahimo pa aron molami kini pag-usab. Dili na kini mapuslan busa ilabay na lang ug tunob-tunoban sa mga tawo.

14 “Sama kamo sa suga nga nagahatag ug kahayag sa mga tawo sa kalibotan. Ug kini dili gayod matago sama sa siyudad nga nahimutang sa ibabaw sa bungtod. 15 Walay tawo nga magdagkot ug suga ug unya takloban lang dayon ug gantangan. Ibutang hinuon niya kini sa tungtonganan aron mahayagan ang tanan sulod sa balay. 16 Busa mao usab kini ang inyong buhaton. Pasigaha ninyo ang inyong suga ngadto sa mga tawo, aron makita nila ang inyong maayong mga binuhatan ug dayegon nila ang inyong Amahan sa langit.”

Ang Pagtulon-an Mahitungod sa Kasugoan

17 “Ayaw kamo paghunahuna nga mianhi ako dinhi aron sa pagwagtang sa Kasugoan ni Moises ug sa mga gisulat sa mga propeta. Hinuon mianhi ako dinhi aron sa pagtuman niini. 18 Ang tinuod mao kini, samtang anaa pa ang langit ug ang yuta wala gayoy bahin sa Kasugoan nga mawala. Bisan pa ang kinagamyan nga bahin niini dili gayod mawad-an ug bili hangtod dili pa matuman ang tanan. 19 Busa si bisan kinsa nga molapas bisan sa kinagamyang bahin sa Kasugoan ug motudlo sa uban sa paglapas usab, siya ang labing ubos sa gingharian sa Dios. Apan si bisan kinsa nga motuman sa Kasugoan ug motudlo sa uban sa pagtuman usab niini, siya ang labing dungganon sa gingharian sa Dios.[b] 20 Busa sultihan ko kamo nga kinahanglan gayod nga ang inyong pagtuman sa kabubut-on sa Dios molabaw pa kaysa pagtuman sa mga magtutudlo sa Kasugoan ug sa mga Pariseo, kay kon dili, dili gayod kamo masakop sa paghari sa Dios.”

Ang Pagtulon-an Mahitungod sa Kasuko

21 Midugang si Jesus sa pag-ingon, “Nadungog ninyo ang giingon kaniadto ngadto sa atong mga katigulangan, ‘Ayaw kamo pagpatay,[c] kay si bisan kinsa nga mopatay silotan.’ 22 Apan ako moingon kaninyo nga si bisan kinsa nga may kasuko ngadto sa iyang isigka-tawo silotan. Ug si bisan kinsa nga moingon sa iyang isigka-tawo ‘Wala kay pulos,’ dad-on siya sa kinatas-ang hukmanan aron hukman. Ug si bisan kinsa nga moingon sa iyang isigka-tawo ‘Buang,’ silotan siya didto sa nagadilaab nga kalayo sa impiyerno. 23 Busa bisan anaa na ikaw sa halaran, nga nagdala sa imong halad ngadto sa Dios, ug unya mahinumdoman mo nga nasilo ang imong igsoon kanimo, 24 biyai ang imong halad duol sa halaran ug adtoi una ang imong igsoon ug pakig-uli kaniya. Unya balik ka ug padayon sa imong paghalad.

25 “Kon may mokiha kanimo, pakighusay kaniya sa dili pa kamo moabot ngadto sa korte. Kay kon didto na kamo sa korte, itugyan ka sa huwes ngadto sa pulis ug unya prisohon ka. 26 Ug sigurado gayod nga dili ka na makagawas hangtod nga mabayaran mo ang tanan mong multa.”

Ang Pagtulon-an Mahitungod Sa Pagpanapaw

27 “Nadungog ninyo nga giingon kaniadto, ‘Ayaw kamo panapaw.’[d] 28 Apan ako moingon kaninyo nga kon ang lalaki motan-aw nga may tinguha sa pagpakighilawas sa babaye nga dili iyang asawa, sama ra nga nakapanapaw na siya. 29 Busa kon ang imong tuong mata mao ang hinungdan nga makasala ka, lugita kana ug ilabay. Kay mas maayo pa nga mawala ang usa ka bahin sa imong lawas kaysa kompleto ka apan itambog lang ngadto sa impiyerno. 30 Kon ang imong tuong kamot mao ang hinungdan nga makasala ka, putla kana ug ilabay. Kay mas maayo pa nga mawala ang usa ka bahin sa imong lawas kaysa kompleto ka apan mahiadto lang ngadto sa impiyerno.”

Ang Pagtulon-an Mahitungod sa Panagbulag

31 “Giingon usab nga kon ang lalaki gustong makigbulag sa iyang asawa, kinahanglang mohatag siya sa iyang asawa ug papeles nga magpamatuod sa ilang panagbulag.[e] 32 Apan ako moingon kaninyo nga kon bulagan sa lalaki ang iyang asawa, gawas kon kini nanapaw, siya mismo ang nagatukmod sa iyang asawa nga magpakasala kay magminyo man kini pag-usab; ug si bisan kinsa nga mangasawa niadtong babaye nga gibulagan sa iyang bana makapanapaw.”

Ang Pagtulon-an Mahitungod sa Pagpanumpa

33 “Nadungog ninyo ang giingon ngadto sa atong mga katigulangan nga kon ang tawo may gisaad ug gipanumpaan pa niya sa ngalan sa Ginoo, kinahanglan iya gayod kining tumanon.[f] 34 Apan ako moingon kaninyo nga kon mosaad kamo, ayaw gayod panumpa. Ayaw pag-ingon nga ‘Saksi ko ang langit’ kay mao kini ang trono sa Dios, 35 o kaha ‘Saksi ko ang yuta’ kay mao kini ang tungtonganan sa iyang tiil. Ayaw usab kamo paggamit sa ngalan sa Jerusalem sa inyong pagpanumpa tungod kay mao kini ang siyudad sa bantogan nga Hari. 36 Ug ayaw usab kamo pag-ingon nga, ‘Bisan pag mamatay ako,’ kay bisan gani ang usa lang ka lugas sa buhok dili mo mapaputi o mapaitom. 37 Pag-ingon lang ug ‘Oo’ kon oo ug ‘Dili’ kon dili; kay kon may kapin pa niini gikan na kana kang Satanas.

Dili Kamo Manimalos Sa Inyong Isigka-tawo

38 “Nadungog ninyo ang giingon, ‘Ang molugit sa mata sa iyang isigka-tawo, lugitan usab sa iyang mata; ug ang mopangag sa iyang isigka-tawo, pangagan usab.’[g] 39 Apan ako moingon kaninyo nga ayaw ninyo balosi ug daotan ang nagabuhat ug daotan diha kaninyo. Kon sagpaon ka sa tuo nga aping, ipasagpa usab ang pikas. 40 Kon may mokiha batok kanimo aron kuhaon ang imong bisti, ihatag bisan ang imong kupo. 41 Kon may sundalo nga mopugos kanimo sa pagpas-an sa iyang karga sa gilay-on nga usa ka kilometro, pas-ana kini sa duha ka kilometro. 42 Hatagi ang mangayo, ug pahulama ang manghulam.”

Higugmaa ang Inyong mga Kaaway

43 “Nadungog ninyo ang giingon, ‘Higugmaa ninyo ang inyong mga higala,[h] ug dumti ninyo ang inyong mga kaaway.’ 44 Apan ako moingon kaninyo nga higugmaa ninyo ang inyong mga kaaway, ug bisan pa ang mga nagalutos kaninyo iampo ninyo. 45 Ug kon buhaton ninyo kini, mahimo kamong tinuod nga mga anak sa inyong Amahan sa langit.[i] Kay dili lang ang mga maayo nga tawo ang iyang gipasidlakan sa adlaw kondili apil usab ang mga daotan. Ug dili lang ang mga matarong ang iyang gihatagan sa ulan kondili apil usab ang mga dili matarong. 46 Ayaw kamo paghunahuna nga may ganti kamo nga madawat gikan sa Dios kon maayo lang kamo sa mga tawo nga maayo usab kaninyo. Kay bisan ang mga maniningil ug buhis nga giila ninyo nga daotan nagabuhat usab niana. 47 Ug kon ang inyong mga higala lang ang inyong gitagad, unsa man ang inyong nabuhat nga labaw pa kaysa uban? Bisan ang mga tawo nga wala moila sa Dios nagabuhat usab niana. 48 Busa magmahingpit kamo, sama sa inyong Amahan nga langitnon.”

Notas al pie

  1. Mateo 5:5 mapainubsanon: o, malumo ug kasingkasing.
  2. Mateo 5:19 Dios: Sa Griego, langit.
  3. Mateo 5:21 Tan-awa usab ang Exo. 20:13; Deu. 5:17.
  4. Mateo 5:27 Tan-awa usab ang Exo. 20:14; Deu. 5:18.
  5. Mateo 5:31 Tan-awa usab ang Deu. 24:1.
  6. Mateo 5:33 Tan-awa usab ang Lev. 19:12; Num. 30:2; Deu. 23:21.
  7. Mateo 5:38 Tan-awa usab ang Exo. 21:24; Lev. 24:20; Deu. 19:21.
  8. Mateo 5:43 Tan-awa usab ang Lev. 19:18.
  9. Mateo 5:45 mahimo kamong tinuod nga mga anak sa inyong Amahan sa langit tungod kay sama kamo kaniya nga maayo ang iyang pagtagad sa tanan.

O Livro

Mateus 5

11/2 Um dia, enquanto as multidões se reuniam, subiu a encosta do monte com os discípulos, sentou­se e começou a ensinar­lhes estas coisas:

Como ser feliz

    “Felizes os que, no seu espírito, são como pobres”, dizia­lhes, “porque a eles é dado o reino dos céus.
    Felizes os que se lamentam, porque serão consolados.
    Felizes os bondosos e modestos, porque o vasto mundo lhes pertence.
    Felizes os que anseiam pela justiça, porque decerto a alcançarão.
    Felizes os misericordiosos, porque a eles será mostrada misericórdia.
    Felizes aqueles cujo coração é puro, porque verão Deus.
    Felizes aqueles que se esforçam pela paz, porque serão chamados filhos de Deus.
10     Felizes os que são perseguidos por cumprirem a vontade de Deus, pois é deles o reino dos céus.

11 Quando forem maltratados, perseguidos e caluniados por serem meus seguidores, felizes serão vocês por isso. 12 Alegrem­se com isso! Sim, alegrem­se porque vos espera lá no céu uma enorme recompensa. Lembrem­se de que também os profetas de antigamente foram perseguidos.

Sal e luz

13 Vocês são o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, como o recuperará? Será lançado fora e espezinhado como coisa sem valor. 14/16 Vocês são a luz do mundo. Uma cidade construída no topo de um monte, toda a gente a vê. Não se acende um candeeiro para o pôr dentro do armário. Não ocultem a vossa luz; deixem que ela brilhe diante de todos. Que as vossas boas obras brilhem também para serem vistas por todos, de tal maneira que louvem o vosso Pai celestial.

O cumprimento da lei

17/18 Não julguem erradamente a razão da minha vinda. Não vim para acabar com as leis de Moisés ou com os avisos dos profetas. Vim antes para os cumprir e realizar. Digo­vos que nem uma letra ou acento das Escrituras desaparecerá até que o céu e a Terra acabem. 19 Portanto, se alguém quebrar o mais pequeno mandamento que seja, e ensinar outros a fazerem o mesmo, esse será indigno do reino dos céus. Mas quem obedecer às leis de Deus e as ensinar será grande no reino dos céus.

20 Todavia, já vos aviso: a não ser que a vossa obediência a Deus seja maior do que a dos mestres da lei e dos fariseus, de outra forma não poderão entrar no reino dos céus!

Assassínio

21/22 As leis de Moisés tinham por regra: “Não matarás. E se cometeres assassínio serás sujeito a julgamento.” Mas agora digo­vos que basta o sentimento da ira contra alguém para se cair sob julgamento! Se chamarem estúpido a um amigo, correm o risco de serem levados a tribunal. E se o amaldiçoarem, arriscam­se às chamas do inferno.

23/24 Portanto, se estiveres diante do altar do templo a oferecer um sacrifício a Deus e te lembrares de que outra pessoa tem qualquer razão de queixa contra ti, deixa o teu sacrifício sobre o altar, vai, pede perdão e faz as pazes com ela; depois volta e oferece o teu sacrifício a Deus. 25 Chega depressa a acordo com o teu inimigo antes que seja tarde e ele te arraste perante um tribunal e te vejas lançado na cadeia como devedor. 26 Porque ali ficarás até pagares a última moeda.

Adultério

27/28 As leis de Moisés diziam: “Não cometas adultério”. Eu porém, digo: qualquer que olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério com ela no seu coração. 29/30 Portanto, se o teu olho, mesmo que seja o que vê melhor, te leva à cobiça, tira­o e arremessa­o para longe de ti. Melhor é que seja destruída uma parte do teu corpo do que seres lançado todo inteiro no inferno. E se a tua mão, mesmo que seja aquela com que fazes mais coisas, te leva ao pecado, corta­a e atira­a para longe de ti. É melhor isso do que ires parar ao inferno.

Divórcio

31/32 A lei de Moisés ordena: “Se alguém se quiser ver livre da sua mulher, pode divorciar­se dela entregando­lhe uma simples carta de despedimento”. Mas eu digo que um homem que se divorciar da sua mulher, a não ser que ela se prostitua, faz com que ela cometa adultério. E quem com ela casar comete adultério também.

Juramentos

33/37 A lei de Moisés diz mais: “Não faltarás aos teus juramentos, antes os cumprirás perante o Senhor o que juraste”. Eu, porém, digo: não façam juramentos de espécie alguma. Mesmo dizer, ‘Pelo céu!’ é já um voto sagrado feito a Deus, porque os céus são a sua habitação. E se disserem, ‘Pela Terra!’ também isso é um voto sagrado, porquanto a Terra é o estrado dos seus pés. E não jurem, ‘Por Jerusalém!’ porque Jerusalém é a capital do grande Rei. Não jurem nem mesmo pela vossa cabeça, porque não podem fazer com que um cabelo fique branco ou preto. Diga­se pois simplesmente, ‘Sim’ ou ‘Não’. O que passa daí vem do maligno.

Olho por olho

38/42 A lei de Moisés diz: “Se um homem arrancar um olho a outro, pagará com o seu próprio olho. Se um dente for arrancado por uma pancada, arranque­se de igual forma o dente de quem fez tal coisa.” Eu porém, digo: Não oponham violência à violência! Se te derem uma bofetada numa das faces, oferece também a outra. Se fores levado a tribunal e te tirarem a camisa, dá­lhes também o casaco. Se um soldado te obrigar a carregar­lhe com a mochila um quilómetro, leva­a dois quilómetros. Dá a quem te pedir, e não fujas de quem te quiser pedir emprestado.

Ama os teus inimigos

43 Foi­vos dito: “Ama os teus amigos. Despreza os teus inimigos.” 44/45 Eu, porém, digo: Amem os vossos inimigos. Bendigam os que vos maldizem. Façam o bem aos que vos odeiam. Orem por quem vos persegue! Assim procederão como verdadeiros filhos do vosso Pai que está no céu. Porque ele faz brilhar o Sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e manda a chuva cair tanto sobre justos como injustos. 46/48 Se amarem só quem vos ama, de que vale isso? Até os que vivem sem Deus o fazem. Se forem amigos só dos vossos amigos, em que serão diferentes de qualquer outro? Até os descrentes o fazem. Vocês, porém, devem ser perfeitos, como é perfeito o vosso Pai no céu.”