Ang Pulong Sa Dios

Filipos 3

Ang Tinuod nga Pagkamatarong

1Karon, mga igsoon ko kang Cristo, paglipay kamo diha sa Ginoo! Dili ako pul-an sa paghisgot pag-usab niini kaninyo, kay alang man kini sa inyong kaayohan. Pagbantay kamo sa mga Judio nga mamugos nga magpatuli kamo. Sama sila sa mga iro, mga tawo nga nagabuhat ug daotan. Apan kita ang may tinuod nga ilhanan nga mga sumusunod kita sa Dios, tungod kay nagasimba kita kaniya pinaagi sa Espiritu Santo ug malipayon kita sa atong pagkahiusa kang Cristo Jesus. Wala kita magsalig sa mga tulumanon o sa atong mga binuhatan aron kita maluwas. Sa laing bahin, kon may moingon nga siya maluwas tungod sa iyang pagtuman sa mga tulumanon, labaw na ako. Tungod kay sa walo pa lang ako ka adlaw gituli na ako. Israelinhon ako. Sakop ako sa banay ni Benjamin. Busa kon ang pagka-Judio ang hisgotan, Judio gayod ako. Kon bahin sa pagtuman sa Kasugoan sa mga Judio, gituman ko gayod kay Pariseo ako kaniadto. Kon kakugi ang hisgotan, labaw ako, kay gilutos ko pa man gani ang mga tumutuo kang Cristo. Ug kon bahin sa pagtuman sa Kasugoan, walay ikasaway kanako. Kining tanan giisip ko kaniadto nga mahinungdanon, apan karon kini walay kapuslanan tungod kang Cristo. Tinuod gayod nga ang tanan walay kapuslanan kon itandi sa akong pag-ila kang Cristo Jesus nga akong Ginoo. Tungod kaniya gisalikway ko ang tanan, ug giisip ko kini nga basura, aron maako si Cristo, ug maanaa ako kaniya. Wala na ako magsalig nga mahimong matarong pinaagi sa akong kaugalingon nga paningkamot sa pagtuman sa Kasugoan. Gipakamatarong ako sa Dios tungod sa iyang gibuhat ug pinaagi sa akong pagtuo kang Cristo. 10 Ang akong pangandoy karon mao nga maila ko pa gayod si Cristo, nga masinati ko ang gahom sa iyang pagkabanhaw ug makaambit ako sa iyang mga pag-antos hangtod nga mahisama ako kaniya sa iyang kamatayon, 11 aron nga pinaagi niini mahimong mabanhaw usab ako.

Padayon sa Pagkab-ot sa Ganti

12 Wala ako mag-ingon nga natuman ko na ang tanan, o hingpit na ako. Apan nagapadayon ako sa pagpaningkamot nga makab-ot ko kini, kay mao kini ang katuyoan ni Cristo Jesus kon nganong gipili niya ako. 13 Mga igsoon ko kang Cristo, wala ako maghunahuna nga nakab-ot ko na ang hingpit nga pagkinabuhi. Apan ang akong gihimo karon mao ang paghikalimot sa mga nangagi, ug ang pagpaningkamot nga makab-ot ko ang akong gitinguha. 14 Nagapadayon gayod ako sa pagpaningkamot nga makab-ot ko ang akong gitinguha, aron madawat ko ang ganti. Kini nga ganti mao ang pagtawag sa Dios kanato pinaagi kang Cristo Jesus nga magpuyo kita didto sa langit.

15 Ingon unta niini ang angay natong tinguhaon isip mga hamtong na sa pagtuo. Apan kon dili kamo uyon, pasabton kamo sa Dios niini. 16 Kinahanglan lang gayod nga padayonon nato ang pagsunod sa kamatuoran nga atong nakat-onan.

17 Mga igsoon, sunda ninyo ang akong pagkinabuhi. May mga tawo nga sama usab kanamo ang ilang pagkinabuhi. Sunda usab ninyo sila. 18 Kay daghan ang nagasunod kunohay kang Cristo apan makita sa ilang kinabuhi nga nagabatok sila sa mga pagtudlo bahin sa kamatayon ni Cristo sa krus. Kapila ko na kamo sultihi bahin niining mga tawhana, ug karon nagahilak ako sa pagpahinumdom pag-usab niini kaninyo. 19 Ang dangatan niini nga mga tawo mao ang kalaglagan, kay ang ilang tiyan mao ang ilang gipakadios. Gipasigarbo pa nila ang mga butang nga angay unta nilang ikaulaw. Ang ginahunahuna nila mao lang ang mga butang dinhi sa kalibotan. 20 Apan alang kanato, ang langit mao ang atong tinuod nga pinuy-anan, ug didto gikan ang atong gipaabot nga Manluluwas nga si Ginoong Jesu-Cristo. 21 Pag-abot niya dinhi, bag-ohon niya kining atong lawas nga may kamatayon aron mahisama sa iyang lawas nga langitnon, pinaagi sa iyang gahom nga makapahimo kaniya sa paghari sa tanan.

New International Reader's Version

Philippians 3

Do Not Trust in Who You Are or What You Can Do

1Further, my brothers and sisters, be joyful because you belong to the Lord! It is no trouble for me to write about some important matters to you again. If you know about them, you will have a safe path to follow. Watch out for those dogs. They are people who do evil things. When they circumcise, it is nothing more than a useless cutting of the body. But we have been truly circumcised. We serve God by the power of his Spirit. We boast about what Christ Jesus has done. We don’t put our trust in who we are or what we can do. I have many reasons to trust in who I am and what I have done. Someone else may think they have reasons to trust in these things. But I have even more.

I was circumcised on the eighth day. I am part of the people of Israel. I am from the tribe of Benjamin. I am a pure Hebrew. As far as the law is concerned, I am a Pharisee. As far as being committed is concerned, I opposed and attacked the church. As far as keeping the law is concerned, I kept it perfectly.

I thought things like that were really something great. But now I consider them to be nothing because of Christ. Even more, I consider everything to be nothing compared to knowing Christ Jesus my Lord. To know him is worth much more than anything else. Because of him I have lost everything. But I consider all of it to be garbage so I can know Christ better. I want to be joined to him. Being right with God does not come from my obeying the law. It comes because I believe in Christ. It comes from God because of faith. 10 I want to know Christ better. Yes, I want to know the power that raised him from the dead. I want to join him in his sufferings. I want to become like him by sharing in his death. 11 Then by God’s grace I will rise from the dead.

12 I have not yet received all these things. I have not yet reached my goal. Christ Jesus took hold of me so that I could reach that goal. So I keep pushing myself forward to reach it. 13 Brothers and sisters, I don’t consider that I have taken hold of it yet. But here is the one thing I do. I forget what is behind me. I push hard toward what is ahead of me. 14 I push myself forward toward the goal to win the prize. God has appointed me to win it. The heavenly prize is Christ Jesus himself.

Following Paul’s Example

15 So all of us who are grown up in the faith should see things this way. Maybe you think differently about something. But God will make it clear to you. 16 Only let us live up to what we have already reached.

17 Brothers and sisters, join together in following my example. You have us as a model. So pay close attention to those who live as we do. 18 I have told you these things many times before. Now I tell you again with tears in my eyes. Many people live like enemies of the cross of Christ. 19 The only thing they have coming to them is death. Their stomach is their god. They brag about what they should be ashamed of. They think only about earthly things. 20 But we are citizens of heaven. And we can hardly wait for a Savior from there. He is the Lord Jesus Christ. 21 He has the power to bring everything under his control. By his power he will change our earthly bodies. They will become like his glorious body.