Ang Pulong Sa Dios

Ezra 10:1-44

Misulti ang mga Israelinhon sa Ilang mga Sala

1Samtang nagluhod si Ezra didto sa atubangan sa templo sa Dios nga naghilak ug samtang nagaampo siya ug nagsulti sa mga sala sa katawhan sa Israel, daghang mga Israelinhon nga mga lalaki, babaye, ug mga kabataan ang nagtigom libot kaniya. Nanghilak usab silag kusog. 2Unya miingon kaniya si Shecania nga anak ni Jehiel, nga kaliwat ni Elam, “Nakasala kami sa atong Dios tungod kay nakigminyo kami sa mga babaye nga dili Israelinhon nga nagapuyo uban kanato. Apan bisan pa niini may paglaom pa gihapon ang katawhan sa Israel. 3Busa karon, sundon namo ang imong tambag ug ang tambag sa uban pang nagatahod sa mga sugo sa atong Dios. Maghimo kamig kasabotan sa atong Dios nga papahawaon kining mga babaye apil ang ilang mga kabataan. Tumanon namo ang giingon sa Kasugoan. 4Tindog! Kay imong responsibilidad ang paggiya kanamo niining mga butanga. Lig-ona ang imong kaugalingon ug himoa ang angayng buhaton kay motabang kami kanimo.”

5Busa mitindog si Ezra ug gipapanumpa niya ang mga pangulo nga mga pari, ang mga Levita, ug ang tanang mga Israelinhon, nga himuon nila ang giingon ni Shecania, ug nanumpa sila. 6Unya mibiya si Ezra sa templo sa Dios ug miadto sa kuwarto ni Jehohanan nga anak ni Eliashib. Ug didto, wala siya mokaon ug moinom, kay nagsubo siya tungod sa pagpakasala sa mga Israelinhon nga namalik gikan sa pagkabihag.

7-8Nagpadalag pahibalo ang mga opisyales ug mga tigdumala sa mga Israelinhon sa tibuok Juda ug sa Jerusalem nga ang tanang namalik gikan sa pagkabihag magtigom sa Jerusalem. Ug si bisan kinsa nga dili moadto sulod sa tulo ka adlaw kuhaan sa tanan niyang mga kabtangan, ug dili na ilhon nga sakop sa mga katawhan nga namalik gikan sa pagkabihag.

9Busa sulod sa tulo ka adlaw nagtigom ang tanang katawhan sa Juda ug Benjamin, ug nanglingkod sila didto sa may plasa sa templo sa Dios sa Jerusalem. Nahitabo kini sa ika-20 nga adlaw sa ikasiyam nga bulan. Nangurog ang mga tawo tungod sa ilang ginahisgotan ug tungod sa makusog nga ulan.

10Unya mitindog si Ezra nga pari ug miingon kanila, “Nakalapas kamo kay nakigminyo kamo sa mga dili Israelinhon. Busa nadugangan pa gayod ang sala sa Israel. 11Karon, isulti ninyo ang inyong mga sala sa Ginoo, ang Dios sa inyong mga katigulangan, ug buhata ninyo ang iyang kabubut-on. Ilain ninyo ang inyong kaugalingon gikan sa mga katawhan sa palibot ninyo, ug bulagi ninyo ang inyong mga asawa nga dili Israelinhon.”

12Mitubag sa makusog ang tibuok katilingban, “Husto ka gayod! Buhaton namo ang imong gisulti. 13Apan kini nga butang dili mahuman sa usa o duha lang ka adlaw, kay daghan kanamo ang nakahimo niining salaa. Ting-ulan pa karon, ug dili kami makaagwanta nga magpaulan dinhi sa gawas. 14Ang mga opisyales na lang nato ang mag-atiman niini alang sa tibuok katilingban. Unya paanhion lang dinhi ang mga naminyo ug dili Israelinhon sa gitakda nga panahon uban ang mga tigdumala ug mga hukom sa ilang mga lungsod. Himuon ta kini aron mawala na ang labihan nga kasuko sa Dios kanato tungod sa butang nga atong gihimo.” 15Walay misupak niini nga plano gawas kanila ni Jonatan nga anak ni Asahel ug si Jahaz nga anak ni Tikva. Gipaluyohan sila ni Meshulam ug ni Shabetai nga mga Levita.

16-17Kadto nga mga plano gituman sa mga namalik gikan sa pagkabihag. Busa nagpili si Ezra nga pari ug mga lalaki nga mga pangulo sa mga pamilya, ug gilista ang ilang ngalan. Ug sa unang adlaw sa ikanapulo nga bulan, nanglingkod sila ug gisugdan nila ang pag-imbistigar sa mga Israelinhon nga naminyo ug mga babaye nga dili Israelinhon. Nahuman nila ang pag-imbistigar sa tanang mga kaso sa unang adlaw sa unang bulan, sa pagkasunod nga tuig.

Ang mga Lalaki nga Naminyo ug mga Dili Israelinhon

18-19Mao kini ang mga lalaki nga naminyo ug mga dili Israelinhon, ug misaad sila nga bulagan nila kining ilang mga asawa: (Naghalad ang kada usa kanila ug laking karnero isip bayad sa ilang sala.)

Gikan sa mga pari:

si Maasea, Eliezer, Jarib, ug Gedalia, nga gikan sa pamilya ni Josue nga anak ni Jozadak ug sa iyang mga igsoon;

20si Hanani ug si Zebadia, nga gikan sa pamilya ni Imer;

21si Maasea, Elias, Shemaya, Jehiel, ug Uzia, nga gikan sa pamilya ni Harim;

22si Elyoenai, Maasea, Ishmael, Netanel, Jozabad, ug Elasa, nga gikan sa pamilya ni Pashur.

23Gikan sa mga Levita:

si Jozabad, Shimei, Kelaya (nga gitawag usab ug Kelita), Petahia, Juda, ug si Eliezer.

24Gikan sa mga mag-aawit:

si Eliashib.

Gikan sa mga guwardya sa mga pultahan sa templo:

si Shalum, Telem, ug si Uri.

25Gikan sa uban pa nga mga Israelinhon:

si Ramia, Izia, Malkia, Miamin, Eleazar, Malkia, ug Benaya, nga gikan sa pamilya ni Parosh;

26si Matania, Zacarias, Jehiel, Abdi, Jeremot, ug Elias, nga gikan sa pamilya ni Elam;

27si Elioenai, Eliashib, Matania, Jeremot, Zabad, ug Aziza, nga gikan sa pamilya ni Zatu;

28si Johanan, Hanania, Zabai, ug Atlai, nga gikan sa pamilya ni Bebai;

29si Meshulam, Maluc, Adaya, Jashub, Sheal, ug Jeremot, nga gikan sa pamilya ni Bani;

30si Adna, Kelal, Benaya, Maasea, Matania, Bezalel, Binui, ug Manase, nga gikan sa pamilya ni Pahat Moab;

31-32si Eliezer, Ishia, Malkia, Shemaya, Simeon, Benjamin, Maluc, ug Shemaria, nga gikan sa pamilya ni Harim;

33si Matenai, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manase, ug Shemei, nga gikan sa pamilya ni Hashum;

34-37si Maadai, Amram, Uel, Benaya, Bedia, Keluhi, Vania, Meremot, Eliashib, Matania, Matenai, Jaasu, nga gikan sa pamilya ni Bani;

38-42si Shimei, Shelemia, Natan, Adaya, Macnadebai, Shashai, Sharai, Azarel, Shelemia, Shemaria, Shalum, Amaria, ug si Jose, nga gikan sa pamilya ni Binui;

43si Jeil, Matitia, Zabad, Zebina, Jadai, Joel, ug Benaya, nga gikan sa pamilya ni Nebo.

44Kini silang tanan ang naminyo ug mga babaye nga dili Israelinhon, ug ang uban kanila may mga anak niining mga babayhana.10:44 ug… babayhana: o, ug gipapahawa nila kining ilang mga asawa apil ang ilang mga anak.

New International Version

Ezra 10:1-44

The People’s Confession of Sin

1While Ezra was praying and confessing, weeping and throwing himself down before the house of God, a large crowd of Israelites—men, women and children—gathered around him. They too wept bitterly. 2Then Shekaniah son of Jehiel, one of the descendants of Elam, said to Ezra, “We have been unfaithful to our God by marrying foreign women from the peoples around us. But in spite of this, there is still hope for Israel. 3Now let us make a covenant before our God to send away all these women and their children, in accordance with the counsel of my lord and of those who fear the commands of our God. Let it be done according to the Law. 4Rise up; this matter is in your hands. We will support you, so take courage and do it.”

5So Ezra rose up and put the leading priests and Levites and all Israel under oath to do what had been suggested. And they took the oath. 6Then Ezra withdrew from before the house of God and went to the room of Jehohanan son of Eliashib. While he was there, he ate no food and drank no water, because he continued to mourn over the unfaithfulness of the exiles.

7A proclamation was then issued throughout Judah and Jerusalem for all the exiles to assemble in Jerusalem. 8Anyone who failed to appear within three days would forfeit all his property, in accordance with the decision of the officials and elders, and would himself be expelled from the assembly of the exiles.

9Within the three days, all the men of Judah and Benjamin had gathered in Jerusalem. And on the twentieth day of the ninth month, all the people were sitting in the square before the house of God, greatly distressed by the occasion and because of the rain. 10Then Ezra the priest stood up and said to them, “You have been unfaithful; you have married foreign women, adding to Israel’s guilt. 11Now honor10:11 Or Now make confession to the Lord, the God of your ancestors, and do his will. Separate yourselves from the peoples around you and from your foreign wives.”

12The whole assembly responded with a loud voice: “You are right! We must do as you say. 13But there are many people here and it is the rainy season; so we cannot stand outside. Besides, this matter cannot be taken care of in a day or two, because we have sinned greatly in this thing. 14Let our officials act for the whole assembly. Then let everyone in our towns who has married a foreign woman come at a set time, along with the elders and judges of each town, until the fierce anger of our God in this matter is turned away from us.” 15Only Jonathan son of Asahel and Jahzeiah son of Tikvah, supported by Meshullam and Shabbethai the Levite, opposed this.

16So the exiles did as was proposed. Ezra the priest selected men who were family heads, one from each family division, and all of them designated by name. On the first day of the tenth month they sat down to investigate the cases, 17and by the first day of the first month they finished dealing with all the men who had married foreign women.

Those Guilty of Intermarriage

18Among the descendants of the priests, the following had married foreign women:

From the descendants of Joshua son of Jozadak, and his brothers: Maaseiah, Eliezer, Jarib and Gedaliah. 19(They all gave their hands in pledge to put away their wives, and for their guilt they each presented a ram from the flock as a guilt offering.)

20From the descendants of Immer:

Hanani and Zebadiah.

21From the descendants of Harim:

Maaseiah, Elijah, Shemaiah, Jehiel and Uzziah.

22From the descendants of Pashhur:

Elioenai, Maaseiah, Ishmael, Nethanel, Jozabad and Elasah.

23Among the Levites:

Jozabad, Shimei, Kelaiah (that is, Kelita), Pethahiah, Judah and Eliezer.

24From the musicians:

Eliashib.

From the gatekeepers:

Shallum, Telem and Uri.

25And among the other Israelites:

From the descendants of Parosh:

Ramiah, Izziah, Malkijah, Mijamin, Eleazar, Malkijah and Benaiah.

26From the descendants of Elam:

Mattaniah, Zechariah, Jehiel, Abdi, Jeremoth and Elijah.

27From the descendants of Zattu:

Elioenai, Eliashib, Mattaniah, Jeremoth, Zabad and Aziza.

28From the descendants of Bebai:

Jehohanan, Hananiah, Zabbai and Athlai.

29From the descendants of Bani:

Meshullam, Malluk, Adaiah, Jashub, Sheal and Jeremoth.

30From the descendants of Pahath-Moab:

Adna, Kelal, Benaiah, Maaseiah, Mattaniah, Bezalel, Binnui and Manasseh.

31From the descendants of Harim:

Eliezer, Ishijah, Malkijah, Shemaiah, Shimeon, 32Benjamin, Malluk and Shemariah.

33From the descendants of Hashum:

Mattenai, Mattattah, Zabad, Eliphelet, Jeremai, Manasseh and Shimei.

34From the descendants of Bani:

Maadai, Amram, Uel, 35Benaiah, Bedeiah, Keluhi, 36Vaniah, Meremoth, Eliashib, 37Mattaniah, Mattenai and Jaasu.

38From the descendants of Binnui:10:37,38 See Septuagint (also 1 Esdras 9:34); Hebrew Jaasu 38 and Bani and Binnui,

Shimei, 39Shelemiah, Nathan, Adaiah, 40Maknadebai, Shashai, Sharai, 41Azarel, Shelemiah, Shemariah, 42Shallum, Amariah and Joseph.

43From the descendants of Nebo:

Jeiel, Mattithiah, Zabad, Zebina, Jaddai, Joel and Benaiah.

44All these had married foreign women, and some of them had children by these wives.10:44 Or and they sent them away with their children