Ang Pulong Sa Dios

Exodus 40:1-38

Ang Pagpatindog sa Tolda nga Simbahan

1Unya miingon ang Ginoo kang Moises, 2“Ipahimutang ninyo ang Tolda nga Simbahan, nga gitawag usab ug Tolda nga Tagboanan, sa unang adlaw sa unang bulan. 3Isulod niini ang Kahon sa Kasugoan, ug salipdi kini sa kurtina. 4Isulod usab ang lamisa ug iplastar ang mga kagamitan niini. Isulod usab ang butanganan sa suga ug ipahimutang ang mga suga niini. 5Ibutang ang bulawan nga halaran nga sunoganan sa insenso sa atbang sa Kahon sa Kasugoan, ug itaod ang kurtina diha sa pultahan sa Tolda nga Simbahan.

6“Ibutang ang halaran nga sunoganan sa halad nga sinunog diha sa atubangan sa pultahan sa Tolda nga Simbahan, nga gitawag usab ug Tolda nga Tagboanan. 7Ibutang ang palanggana sa tunga-tunga sa Tolda ug sa halaran, ug butangi kinig tubig. 8Ipangtaod ang mga kurtina sa hawanan, nga nagalibot sa Tolda, lakip ang kurtina sa pultahan niini.

9“Unya kuhaa ang lana ug dihogi40:9 dihogi: o, buboi; o, wisiki. ang Tolda ug ang tanang kagamitan niini sa pagdedikar niini kanako, ug mahimo kining sagrado. 10Dihogi usab ang halaran nga sunoganan sa halad nga sinunog ug ang tanang kagamitan niini sa pagdedikar niini kanako, ug mahimo kining labing sagrado. 11Dihogi usab ang palanggana ug ang iyang tungtonganan sa pagdedikar niini kanako.

12“Dad-a si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan ug ipakaligo sila didto. 13Unya ipasul-ob kang Aaron ang sagradong mga bisti ug idedikar siya kanako pinaagi sa pagdihog kaniya sa lana aron makaalagad siya kanako ingon nga pari. 14Dad-a usab ang iyang mga anak nga lalaki ug ipasul-ob kanila ang ilang pangsulod nga bisti. 15Dihogi usab sila sa lana sama sa gihimo mo sa ilang amahan, aron makaalagad usab sila kanako ingon nga mga pari hangtod sa umaabot nga henerasyon.” 16Gihimo ni Moises ang tanang gisugo kaniya sa Ginoo.

17Busa gipatindog ang Tolda nga Simbahan sa unang adlaw sa unang bulan. Ikaduha kadto nga tuig gikan sa paggawas nila sa Ehipto. 18Ingon niini pagpatindog ni Moises ang Tolda: Gipahimutang niya ang mga tungtonganan, ang mga dingding, ang mga pangbabag, ug ang mga haligi. 19Unya gibukhad niya ang Tolda, ug gisapaw ang tabon alang niini. Gihimo niya kining tanan sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo. 20Unya gisulod niya sa Kahon ang lagpad nga mga bato nga gisulatan sa Kasugoan, ug gisuot niya sa mga singsing sa Kahon ang mga pangdayong, ug gitabonan kini. 21Unya gisulod niya ang Kahon sa Tolda nga Simbahan, ug gitaod niya ang kurtina aron masalipdan ang Kahon sa Kasugoan. Gihimo niya kining tanan sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo.

22Gibutang niya ang lamisa sa sulod sa Tolda, sa may amihan nga bahin, gawas sa kurtina. 23Unya gibutang niya sa lamisa ang pan nga ginahalad sa presensya sa Ginoo. Gihimo niya kining tanan sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo.

24Gibutang usab niya ang butanganan sa suga didto sa sulod sa Tolda, atbang sa lamisa, sa may habagatang bahin. 25Ug gibutang niya ang mga suga niini diha sa presensya sa Ginoo. Gihimo niya kining tanan sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo.

26Gibutang usab niya ang bulawan nga halaran sa sulod sa Tolda, atubangan sa kurtina, 27ug nagsunog siyag humot nga insenso diha niini. Gihimo niya kining tanan sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo.

28Gitaod usab niya ang kurtina sa pultahan sa Tolda. 29Ug gibutang niya didto duol sa pultahan ang halaran nga sunoganan sa halad nga sinunog. Unya naghalad siya sa maong halaran ug mga halad nga sinunog ug mga halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Gihimo niya kining tanan sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo.

30Gibutang usab niya ang palanggana sa tunga-tunga sa Tolda ug sa halaran, ug gisudlan niyag tubig nga panghugas. 31Didto nagapanghugas si Moises, si Aaron, ug ang iyang mga anak nga lalaki sa ilang mga kamot ug tiil. 32Nagapanghugas sila kon mosulod sila sa Tolda o kon moduol sila sa halaran. Gihimo nila kining tanan sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises.

33Unya gibutang ni Moises ang mga kurtina sa hawanan nga nagalibot sa Tolda ug sa halaran, ug ang kurtina sa pultahan sa hawanan. Ug nahuman gayod ni Moises ang tanang buluhaton.

Ang Gamhanang Presensya sa Ginoo

(Num. 9:15-23)

34Pagkahuman niining tanan, ang gamhanang presensya sa Ginoo milukop sa Tolda nga Tagboanan, sa dagway sa panganod. 35Dili makasulod si Moises sa Tolda tungod kay nalukop kini sa gamhanang presensya sa Ginoo pinaagi sa dagway sa panganod. 36Kon mopaibabaw gani ang panganod sa Tolda ug mosibog, manglakaw usab ang mga Israelinhon. 37Apan kon dili gani mosibog ang panganod, dili usab sila mopadayon sa ilang lakaw hangtod nga mopaibabaw na usab kini ug mosibog. 38Kay ang panganod nga nagasimbolo sa presensya sa Ginoo ibabaw sa Tolda kon adlaw, ug kon gabii may kalayo diha sa panganod aron makita kini sa tanang Israelinhon sa tibuok nila nga lakaw.

New International Reader's Version

Exodus 40:1-38

Moses Sets Up the Holy Tent

1Then the Lord said to Moses, 2“Set up the holy tent, the tent of meeting. Set it up on the first day of the first month. 3Place in it the ark where the tablets of the covenant law are kept. Hide the ark with the curtain. 4Bring in the table for the holy bread. Arrange the loaves of bread on it. Then bring in the lampstand. Set up its lamps. 5Place the gold altar for burning incense in front of the ark where the tablets of the covenant law are kept. Put up the curtain at the entrance to the holy tent.

6“Place the altar for burnt offerings in front of the entrance to the holy tent, the tent of meeting. 7Place the large bowl between the tent of meeting and the altar. Put water in the bowl. 8Set up the courtyard around the holy tent. Put the curtain at the entrance to the courtyard.

9“Get the anointing oil. Anoint the holy tent and everything in it. Set apart the holy tent and everything that belongs to it. Then it will be holy. 10Anoint the altar for burnt offerings and all its tools. Set apart the altar. Then it will be a very holy place. 11Anoint the large bowl and its stand. Set them apart.

12“Bring Aaron and his sons to the entrance to the tent of meeting. Wash them with water. 13Dress Aaron in the sacred clothes. Anoint him and set him apart. Then he will be able to serve me as priest. 14Bring his sons and dress them in their inner robes. 15Anoint them just as you anointed their father. Then they will be able to serve me as priests. They will be anointed to do the work of priests. That work will last for all time to come.” 16Moses did everything just as the Lord had commanded him.

17So the holy tent was set up. It was the first day of the first month in the second year. 18Moses set up the holy tent. He put the bases in place. He put the frames in them. He put in the crossbars. He set up the posts. 19He spread the holy tent over the frames. Then he put the coverings over the tent. Moses did it as the Lord had commanded him.

20He got the tablets of the covenant law. He placed them in the ark. He put the poles through its rings. And he put the cover on it. The cover was the place where sin is paid for. 21Moses brought the ark into the holy tent. He hung the curtain to hide the ark where the tablets of the covenant law are kept. Moses did it as the Lord had commanded him.

22Moses placed the table for the holy bread in the tent of meeting. It was on the north side of the holy tent outside the curtain. 23He arranged the loaves of bread on it in the sight of the Lord. Moses did it as the Lord had commanded him.

24Moses placed the lampstand in the tent of meeting. It stood across from the table on the south side of the holy tent. 25He set up the lamps in front of the Lord. Moses did it as the Lord had commanded him.

26Moses placed the gold altar for burning incense in the tent of meeting. He placed it in front of the curtain. 27He burned sweet-smelling incense on it. Moses did it as the Lord had commanded him.

28Then Moses put up the curtain at the entrance to the holy tent. 29He set the altar for burnt offerings near the entrance to the holy tent, the tent of meeting. He sacrificed burnt offerings and grain offerings on it. Moses did it as the Lord had commanded him.

30Moses placed the large bowl between the tent of meeting and the altar. He put water in the bowl for washing. 31Moses and Aaron and his sons used it to wash their hands and feet. 32They washed whenever they entered the tent of meeting or approached the altar. They did it as the Lord had commanded Moses.

33Then Moses set up the courtyard around the holy tent and altar. He put up the curtain at the entrance to the courtyard. And so Moses completed the work.

The Glory of the Lord

34Then the cloud covered the tent of meeting. The glory of the Lord filled the holy tent. 35Moses couldn’t enter the tent of meeting because the cloud had settled on it. The glory of the Lord filled the holy tent.

36The Israelites continued their travels. Whenever the cloud lifted from above the holy tent, they started out. 37But if the cloud didn’t lift, they did not start out. They stayed until the day it lifted. 38So the cloud of the Lord was above the holy tent during the day. Fire was in the cloud at night. All the Israelites could see the cloud during all their travels.