Ang Pulong Sa Dios

Efeso 4

Usa ka Lawas kang Cristo

1Isip binilanggo tungod sa akong pag-alagad sa Ginoo, nagahangyo ako kaninyo sa pagkinabuhi nga angay sa mga tinawag sa Dios. Pagmapainubsanon kamo ug himoa nga malumo ang inyong kasingkasing. Paghigugmaay, pagpinasayloay, ug pagpailob kamo sa kakulangon sa usag usa. Paningkamoti ninyo nga magpadayon ang inyong panaghiusa nga gikan sa Espiritu Santo pinaagi sa inyong maayo nga panag-uban. Kay kita nga mga tumutuo usa lang ka lawas, ug may usa lang ka Espiritu Santo nga nagapuyo kanato. Usa ang atong paglaom, kay managsama man kitang tanan nga nagahulat sa iyang gisaad sa dihang gitawag niya kita. May usa kita ka Ginoo, usa ka pagtuo, ug usa ka bautismo. May usa lang kita ka Dios ug siya mao ang Amahan sa tanan. Siya ang nagahari, nagalihok, ug nagapuyo kanatong tanan.

Apan bisan usa kita ka lawas, may nagkalain-lain kita nga mga buluhaton nga gihatag ni Cristo sa tagsa-tagsa kanato sumala sa iyang pagbuot. Sama sa ginaingon sa Kasulatan,

“Sa dihang mikayab siya ngadto sa langit daghan nga mga binihag ang iyang gidala.
Ug gihatagan niya ug nagkalain-lain nga mga gasa ang mga tawo.”[a]

(Karon, unsa man ang kahulogan sa giingon nga, “Mikayab siya ngadto sa langit?” Kini nagakahulogan nga mikunsad una siya dinhi sa yuta. 10 Ug siya nga mikunsad mao usab ang mikayab sa ibabaw pa sa kalangitan[b] aron mapuno niya ang tanan.) 11 Ang uban gihimo niya nga mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga magsasangyaw sa Maayong Balita, ug ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. 12 Gibuhat niya kini aron maandam ang mga katawhan sa Dios sa pag-alagad, ug aron motubo sila ug mahimong malig-on isip lawas ni Cristo. 13 Pinaagi niini magkahiusa kita sa pagtuo ug pag-ila sa Anak sa Dios, aron kita mahimong hamtong sa atong paggawi ug mahisama kita kang Cristo. 14 Ug kon mahitabo kini kanato, dili na unya kita mahisama sa bata nga madani sa nagkalain-laing mga pagpanudlo sa mga tawo nga nagalimbong ug nagatuis sa kamatuoran. 15 Magsugilon hinuon kita sa kamatuoran uban sa gugma, aron mahisama kita kang Cristo nga atong pangulo. 16 Pinaagi sa iyang pagdumala, ang tibuok nga lawas nga mao ang mga tumutuo nagakahiusa, ug ang kada bahin niini nga nagkadugtong nagatinabangay. Ug kon husto ang ginabuhat sa kada bahin tungod sa gugma sa usag usa, ang tibuok nga lawas magatubo ug magalig-on.

Ang Kinabuhi nga Gibag-o ni Cristo

17 Busa sa ngalan sa Ginoo,[c] ginapahimangnoan ko kamo nga dili gayod kamo magkinabuhi nga sama sa mga wala makaila sa Dios. Ang ilang mga hunahuna walay pulos 18 tungod kay nangitngitan ang ilang pangisip sa pagsabot sa espirituhanon nga mga butang. Nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios tungod kay ignorante man sila, kay labihan man sila kagahig ulo. 19 Wala na silay ulaw. Busa malaw-ay ang ilang binuhatan, ug nagpatuyang sila sa pagbuhat sa kahugaw.

20 Apan dili sama niana ang inyong natun-an bahin kang Cristo. 21 Dili ba nga nasayran man ninyo ang bahin kang Jesus, ug tungod kay kamo anaa kaniya, gitudloan kamo sa kamatuoran nga anaa kaniya? 22 Busa biyai na ninyo ang inyong daan nga kinaiya kay kini iya sa daan ninyo nga kinabuhi. Kining daan nga kinaiya mao ang nagalaglag kaninyo pinaagi sa daotan nga mga tinguha nga nagalimbong kaninyo. 23 Bag-oha ninyo ang inyong kasingkasing ug hunahuna. 24 Ipakita ninyo nga gibag-o na kamo sa Dios ug gihatagan sa kinabuhi nga sama kaniya, ang tinuod nga kinabuhi nga matarong ug balaan.

25 Busa ayaw na kamo pamakak. Ang tagsa-tagsa mosulti sa matuod ngadto sa iyang igsoon[d] kang Cristo, kay kitang tanan mga sakop na sa usa ka lawas. 26 Kon masuko kamo, pagbantay nga dili kamo makasala.[e] Ug ayaw ninyo palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. 27 Ayaw ninyo hatagi ug higayon si Satanas nga motintal kaninyo sa pagpakasala. 28 Ang kawatan kinahanglan dili na mangawat, kondili manginabuhi siya sa maayo nga pamaagi, aron makahatag usab siya sa mga kabos. 29 Ayaw kamo pagsulti ug daotan, kondili ang makatabang lang sa inyong isigka-tawo ug ang motukma usab sa higayon, aron makahatag kamo ug kaayohan sa mga nakadungog. 30 Ayaw ninyo pagpasub-a ang Espiritu Santo sa Dios. Kay siya mao ang ilhanan nga kamo iya sa Dios, ug ang kasigurohan sa pagtubos kaninyo sa umaabot nga adlaw sa paghukom. 31 Isalikway ninyo ang tanan nga kaligutgot, kapungot, ug kasuko. Ayaw na kamo pamalikas, o pagsultig daotan batok sa usag usa, o pagdinumtanay. 32 Hinuon, magminaayo ug magmalumo kamo sa usag usa, ug magpinasayloay kamo sama sa pagpasaylo sa Dios kaninyo pinaagi kang Cristo.

Notas al pie

 1. Efeso 4:8 Tan-awa usab ang Salmo 68:18.
 2. Efeso 4:10 kalangitan: o, mga langit.
 3. Efeso 4:17 sa ngalan sa Ginoo: Sa literal, sa Ginoo. ang buot ipasabot, sa gahom nga gihatag sa Ginoo kang Pablo.
 4. Efeso 4:25 Tan-awa usab ang Zec. 8:16.
 5. Efeso 4:26 Tan-awa usab ang Salmo 4:4.

New American Standard Bible

Ephesians 4

Unity of the Spirit

1Therefore I, the prisoner of the Lord, implore you to walk in a manner worthy of the calling with which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, showing tolerance for one another in love, being diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as also you were called in one hope of your calling; one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all who is over all and through all and in all.

But to each one of us grace was given according to the measure of Christ’s gift. Therefore [a]it says,

When He ascended on high,
He led captive a host of captives,
And He gave gifts to men.”

(Now this expression, “He ascended,” what [b]does it mean except that He also [c]had descended into the lower parts of the earth? 10 He who descended is Himself also He who ascended far above all the heavens, so that He might fill all things.) 11 And He gave some as apostles, and some as prophets, and some as evangelists, and some as pastors and teachers, 12 for the equipping of the [d]saints for the work of service, to the building up of the body of Christ; 13 until we all attain to the unity of the faith, and of the [e]knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature [f]which belongs to the fullness of Christ. 14 [g]As a result, we are no longer to be children, tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by craftiness [h]in deceitful scheming; 15 but [i]speaking the truth in love, [j]we are to grow up in all aspects into Him who is the head, even Christ, 16 from whom the whole body, being fitted and held together [k]by what every joint supplies, according to the [l]proper working of each individual part, causes the growth of the body for the building up of itself in love.

The Christian’s Walk

17 So this I say, and affirm together with the Lord, that you walk no longer just as the Gentiles also walk, in the futility of their mind, 18 being darkened in their understanding, [m]excluded from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the hardness of their heart; 19 and they, having become callous, have given themselves over to sensuality [n]for the practice of every kind of impurity with greediness. 20 But you did not learn [o]Christ in this way, 21 if indeed you have heard Him and have been taught in Him, just as truth is in Jesus, 22 that, in reference to your former manner of life, you lay aside the old [p]self, which is being corrupted in accordance with the lusts of deceit, 23 and that you be renewed in the spirit of your mind, 24 and put on the new [q]self, which [r]in the likeness of God has been created in righteousness and holiness of the truth.

25 Therefore, laying aside falsehood, speak truth each one of you with his neighbor, for we are members of one another. 26 Be angry, and yet do not sin; do not let the sun go down on your anger, 27 and do not give the devil [s]an opportunity. 28 He who steals must steal no longer; but rather he must labor, performing with his own hands what is good, so that he will have something to share with [t]one who has need. 29 Let no [u]unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification [v]according to the need of the moment, so that it will give grace to those who hear. 30 Do not grieve the Holy Spirit of God, [w]by whom you were sealed for the day of redemption. 31 Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. 32 Be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven [x]you.

Notas al pie

 1. Ephesians 4:8 Or He
 2. Ephesians 4:9 Lit is it except
 3. Ephesians 4:9 One early ms reads had first descended
 4. Ephesians 4:12 Or holy ones
 5. Ephesians 4:13 Or true knowledge
 6. Ephesians 4:13 Lit of the fullness
 7. Ephesians 4:14 Lit So that we will no longer be
 8. Ephesians 4:14 Lit with regard to the scheming of deceit
 9. Ephesians 4:15 Or holding to or being truthful in
 10. Ephesians 4:15 Or let us grow up
 11. Ephesians 4:16 Lit through every joint of the supply
 12. Ephesians 4:16 Lit working in measure
 13. Ephesians 4:18 Or alienated
 14. Ephesians 4:19 Or greedy for the practice of every kind of impurity
 15. Ephesians 4:20 I.e. the Messiah
 16. Ephesians 4:22 Lit man
 17. Ephesians 4:24 Lit man
 18. Ephesians 4:24 Lit according to God
 19. Ephesians 4:27 Lit a place
 20. Ephesians 4:28 Lit the one
 21. Ephesians 4:29 Lit rotten
 22. Ephesians 4:29 Lit of the need
 23. Ephesians 4:30 Lit in
 24. Ephesians 4:32 Two early mss read us