Ang Pulong Sa Dios

Binuhatan 6:1-15

Ang Pagpili sa Pito ka Lalaki

1Niadtong panahona, nagkadaghan ang mga sumusunod ni Jesus. Unya nagbagulbol ang mga Judio kansang pinulongan Griego batok sa mga Judio kansang pinulongan Hebreo tungod kay wala mahatagi sa adlaw-adlaw nga rasyon ang ilang mga biyuda. 2Busa gitawag sa 12 ka mga apostoles ang tanang mga magtutuo. Ug miingon sila, “Dili maayo nga pasagdan namo ang pagwali sa pulong sa Dios aron mag-atiman lamang sa materyal nga mga pagtabang. 3Busa, mga kaigsoonan, pagpili kamo gikan sa inyong mga kauban ug pito ka lalaki nga may maayong dungog, maalamon, ug gigamhan sa Espiritu Santo. Sila mao ang atong padumalahon niining mga materyal nga mga pagtabang. 4Ug kami, ang among panahon gamiton namo sa pag-ampo ug sa pagsangyaw sa pulong sa Dios.” 5Miuyon ang tanang mga magtutuo sa giingon sa mga apostoles. Busa gipili nila si Esteban, usa ka tawo nga may hugot nga pagtuo kang Jesus ug gigamhan sa Espiritu Santo. Gipili usab nila si Felipe, si Procoro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas, ug si Nicolas nga taga-Antioquia. Kini si Nicolas dili Judio, apan mibalhin sa relihiyon sa mga Judio. 6Gidala nila sila nga mga napili ngadto sa mga apostoles, ug nagaampo ang mga apostoles alang kanila, ug gipandongan nila sila sa ilang mga kamot.

7Busa mipadayon pagkaylap ang pulong sa Dios. Daghan pa gayod nga mga taga-Jerusalem ang nahimong sumusunod ni Jesus, ug daghan usab nga mga pari ang mituo kaniya.

Gidakop si Esteban

8Si Esteban nga napuno sa grasya ug gahom gikan sa Dios mihimo ug daghang mga milagro ug mga kahibulongang butang nga nakita sa mga tawo. 9Apan may mga tawo nga mibatok kaniya. Kining mga tawhana mga Judio nga gikan sa Cyrene, sa Alexandria, sa Cilicia ug sa Asia. Kini sila mga miyembro sa simbahan sa mga Judio nga gitawag ug Simbahan sa mga Linuwas gikan sa Pagkaulipon. Kanunay silang makiglantugi kang Esteban. 10Apan tungod kay ang Espiritu Santo naghatag ug kaalam kang Esteban dili gayod sila makalupig kaniya. 11Busa nanuhol sila ug pila ka tawo nga moingon, “Nadunggan namo si Esteban nga nagsulti ug daotan batok kang Moises ug sa Dios.” 12Ug niini nga pamaagi gisulsolan nila ang mga tawo, ang mga pangulo sa mga Judio, ug ang mga magtutudlo sa Kasugoan. Gidakop nila si Esteban ug gidala ngadto sa Korte sa mga Judio. 13May gipasulod usab silang pipila ka tawo aron sa pagsaksi ug bakak batok kang Esteban. Nagaingon sila, “Kining tawhana kanunay gayod nga nagasulti batok sa atong balaan nga templo ug sa Kasugoan ni Moises. 14Nadunggan namo siya nga nagaingon nga ang atong templo gub-on ni Jesus nga taga-Nazaret ug ilisdan niya ang mga tulumanon nga gihatag kanato ni Moises!” 15Ang tanang miyembro sa Korte sa mga Judio mitutok pag-ayo kang Esteban, ug nakita nila ang iyang dagway nga nahisama sa dagway sa anghel.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

使徒行傳 6:1-15

選立執事

1那時,門徒的人數與日俱增。當中有些講希臘話的猶太人埋怨講希伯來話的猶太人,說對方在日常分配食物的事上怠慢了他們的寡婦。 2於是,十二使徒召集所有的門徒,對他們說:「我們不應該忽略傳上帝的道,去管理膳食。 3弟兄姊妹,請從你們中間選出七位聲譽良好、被聖靈充滿、有智慧的人來負責膳食, 4而我們要專心祈禱和傳道。」

5大家一致同意,便選出充滿信心、被聖靈充滿的司提凡,此外還有腓利伯羅哥羅尼迦挪提門巴米拿,以及曾信過猶太教、來自安提阿的外族人尼哥拉6大家將這七個人帶到使徒面前。使徒把手按在他們身上,為他們禱告。

7上帝的道興旺起來,耶路撒冷的門徒大大增多,連許多祭司也皈信了。

司提凡被捕

8司提凡得到極大的恩典和能力,在百姓中間行了驚人的神蹟奇事。 9但有些來自古利奈亞歷山大基利迦亞細亞、屬於「自由人6·9 自由人」指的是原為奴隸,後來獲得自由的人。會堂」的猶太人聯合起來與司提凡辯論。 10他們無法駁倒司提凡,因為他靠著智慧和聖靈說話。

11於是,他們暗中唆使一些人誣告司提凡說:「我們聽見他說褻瀆摩西和上帝的話!」 12又煽動百姓、長老和律法教師抓住司提凡,把他押到公會。 13他們還派人作偽證說:「司提凡常常講侮辱聖地6·13 聖地」指「聖殿」。和律法的話。 14我們聽見他說那個拿撒勒人耶穌要毀壞聖殿,還要摒棄摩西傳給我們的規矩。」 15在場的人都盯著司提凡,只見他的容貌好像天使一樣。