Ang Pulong Sa Dios

Binuhatan 4:1-37

Si Pedro ug si Juan sa Atubangan sa Korte

1Samtang nagsulti pa si Pedro ug si Juan sa mga tawo, miduol kanila ang mga pari, ang mga Saduseo, ug ang pangulo sa mga guwardya sa templo. 2Nasuko sila tungod kay nagtudlo kining duha nga si Jesus nabanhaw, ug kini nagapamatuod nga ang mga patay banhawon. 3Busa gidakop nila si Pedro ug si Juan. Sukitsukiton unta nila sila, apan tungod kay kilomkilom na, gisulod lang una nila sila sa prisohan hangtod sa pagkabuntag. 4Apan bisan mao kini ang nahitabo kanila, daghan sa mga nakadungog sa ilang pagpanudlo ang mituo. Sa mga lalaki lang nga mituo mikabat ug mga lima ka libo.

5Pagkabuntag, nagtigom sa Jerusalem ang kadagkoan sa mga pari, mga magtutudlo sa Kasugoan, ug ang uban pang pangulo sa mga Judio. 6Didto usab si Anas nga mao ang pangulong pari, si Caifas, si Juan, si Alexander, ug ang uban pang mga miyembro sa pamilya ni Anas. 7Gidala ngadto kanila si Pedro ug si Juan ug gipangutana, “Sa unsang gahom ug kang kinsang ngalan ang inyong gigamit sa pag-ayo sa tawo nga bakol?” 8Si Pedro nga gigamhan sa Espiritu Santo mitubag, “Kamo nga mga pangulo ug mga tigdumala sa mga Judio, 9kon giimbistigar ninyo kami mahitungod sa pag-ayo sa tawong bakol, 10angay kamong masayod ug ang tanang taga-Israel, nga giayo kining tawhana nga nagatindog dinhi karon pinaagi sa ngalan ni Jesu-Cristo nga taga-Nazaret. Siya mao ang inyong gilansang sa krus ug gipatay. Apan gibanhaw siya sa Dios. 11Si Jesus mao ang gipasabot nga bato sa Kasulatan nga nagaingon, ‘Ang bato nga gisalikway ninyo nga mga panday mao ang nahimong pundasyon nga bato.’4:11 Tan-awa usab ang Salmo 118:22. 12Wala nay lain pa4:12 Wala nay lain pa: sa literal, Wala nay lain pang ngalan. sa tibuok kalibotan nga makaluwas kanato kondili si Jesus lamang.”

13Natingala sila kang Pedro ug kang Juan tungod kay wala gayod silay kahadlok sa pagsulti, kay nasayod sila nga ang duha mga yano lamang nga mga tawo ug walay taas nga kahibalo. Unya nailhan nila nga kini sila mga kauban ni Jesus kaniadto. 14Gusto unta nila nga mosulti batok sa milagro nga gihimo nila ni Pedro, apan tungod kay ang tawo nga giayo nagatindog sa kilid ni Pedro ug Juan mihilom na lamang sila. 15Busa gipagawas una nila si Pedro ug si Juan gikan sa ilang gitigoman ug nagsabot-sabot sila. 16Miingon sila, “Unsa man ang atong himuon niining mga tawhana? Mikaylap na sa tibuok Jerusalem nga nakahimo silag milagro ug dili kita makaingon nga bakak kini. 17Aron dili na mokaylap ang ilang pagpanudlo sa mga tawo, sultihan nato sila nga dili na gayod sila magtudlo mahitungod kang Jesus.” 18Ug gipatawag nila si Pedro ug si Juan ug gisultihan nga dili na gayod sila mosulti o kaha manudlo mahitungod kang Jesus. 19Apan mitubag si Pedro ug si Juan kanila, “Hunahunaa ra gud ninyo pag-ayo kon asa niini ang matarong sa panan-aw sa Dios: ang pagtuman kaninyo o ang pagtuman sa Dios? 20Dili mahimo nga dili kami manugilon mahitungod sa among nakita ug nadunggan.” 21Apan gipasidan-an gihapon sila nga dili na gayod manugilon, ug pagkahuman gibuhian sila. Bisan kon gusto unta nilang pasakitan ang duha dili nila kini mahimo tungod kay nahadlok sila sa mga tawo, kay ang mga tawo nagadayeg sa Dios tungod sa milagro nga nahitabo. 22Kay ang tawo nga giayo pinaagi sa milagro nagaedad ug sobra na sa 40 ka tuig.

Ang Pag-ampo sa mga Tumutuo kang Jesus

23Sa dihang gibuhian na si Pedro ug si Juan mibalik sila didto sa ilang mga kauban, ug gisulti nila kanila kon unsa ang giingon sa kadagkoan sa mga pari ug sa mga pangulo sa mga Judio. 24Pagkadungog niini sa mga magtutuo nagaampo sila, “Ginoo nga makagagahom sa tanan, ikaw ang naghimo sa langit, sa yuta, sa dagat, ug sa tanang mga butang nga anaa kanila. 25Pinaagi sa Espiritu Santo gipasulti mo ang among katigulangan nga si David nga imong alagad. Miingon siya:

‘Ngano bang dako man gayod ang kasuko sa mga dili Judio?

Ug nganong ang mga Judio nagplano sa mga walay hinungdan?

26Ang mga hari sa kalibotan ug ang mga pangulo nagtigom ug nangandam aron sa pagpakiggira batok sa Ginoo ug sa iyang Cristo.’4:26 Cristo: Ang buot ipasabot, gipili nga mohari. 4:26 Tan-awa usab ang Salmo 2:1-2.

27“Natuman na karon ang imong gisulti niadtong unang panahon tungod kay dinhi gayod sa Jerusalem ang mga Judio ug mga dili Judio, apil si Herodes nga hari ug si Pilato nga gobernador nagkauyon nga batokan ang imong balaan nga sulugoon nga si Jesus nga imong gipili nga mahimong hari. 28Sa ilang gihimo natuman na ang imong plano niadtong unang panahon. Ug kini nahitabo sumala sa imong gahom ug kabubut-on. 29Ug karon, Ginoo, gihulga nila kami. Tabangi kaming imong mga sulugoon nga mahimong isog sa pagwali sa imong pulong. 30Ipakita ang imong gahom. Itugot nga pinaagi sa ngalan ni Jesus nga imong balaan nga sulugoon, matambalan namo ang mga masakiton ug makahimo kami sa mga milagro ug mga kahibulongang butang.” 31Human sila mag-ampo, nauyog ang balay nga ilang gitigoman. Gigamhan silang tanan sa Espiritu Santo ug maisogon nga nagwali sa pulong sa Dios.

Ang Pagtinabangay sa mga Tumutuo

32Ang tanang magtutuo nagkahiusa sa panghunahuna ug sa pagbati. Ang matag usa kanila wala moangkon nga ang iyang mga butang iya lamang gayod, kondili alang sa tanan. 33Padayon ang paghimo sa mga apostoles sa mga kahibulongang butang sa pagpamatuod nga si Ginoong Jesus nabanhaw gayod. Ug dako gayod ang tabang sa Dios sa tanang mga magtutuo. 34Walay usa kanila nga nakulangan sa ilang kinahanglanon tungod kay may mga magtutuo nga namaligya sa ilang mga yuta ug mga balay, 35ug gihatag nila ang halin sa mga apostoles. Ug gibahin-bahin kini sa mga apostoles sa matag usa sumala sa iyang gikinahanglan.

36Mao usab kini ang gihimo ni Jose nga taga-Cyprus. Judio siya nga gikan sa kaliwat ni Levi. Gitawag siya sa mga apostoles ug Barnabas, nga ang buot ipasabot “Magdadasig.” 37Gibaligya ni Jose ang iyang yuta ug gihatag niya ang halin sa mga apostoles.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

使徒行传 4:1-37

唯一的救主

1彼得约翰向百姓讲道的时候,祭司、圣殿护卫长和撒都该人赶来了。 2因为彼得约翰宣讲借着耶稣死人可以复活,他们非常恼怒, 3下令拘捕二人,因天色已晚,就把他们扣押了一夜。 4但有许多听道的人信了,男人的数目约有五千人。

5第二天,官长、长老和律法教师都聚集在耶路撒冷6大祭司亚那,以及该亚法约翰亚历山大和大祭司的许多亲族都在场。 7他们令使徒站在当中,质问道:“你们凭什么权柄、以谁的名义这样做?”

8那时彼得被圣灵充满,对他们说:“各位百姓的官长和长老啊, 9如果因为那残疾的乞丐得到医治这件善事,你们今天来查问我们他是如何痊愈的, 10那么,你们和所有以色列人都应当知道,他能健康地站在你们面前,全是靠拿撒勒人耶稣基督的名!你们把祂钉在十字架上,但上帝使祂从死里复活了。

11“‘祂是你们工匠丢弃的石头,

已成了房角石。’

12除祂以外,别无救主,因为普天之下没有赐下别的名我们可以靠着得救!”

13在场的人看到彼得约翰的胆量,又知道他们原是没有学问的平民百姓,都很惊奇。他们认出这些人跟随过耶稣, 14又见那被医好的瘸子站在他们旁边,便无话可说, 15只好暂时把他们押下去,然后彼此商量说: 16“我们该怎样处置这两个人呢?整个耶路撒冷的居民都知道他们行了一个神迹,我们无法否认。 17为了避免这件事传得更广,我们必须警告他们以后不许再对任何人传讲耶稣的事。”

18于是,他们又把使徒传来,严令他们不许再奉耶稣的名讲论或传道。 19彼得约翰答道:“要我们听从你们而不听从上帝,这在上帝看来合理吗?你们自己想想吧。 20我们耳闻目睹的,不能不说!” 21官长实在不知道如何惩治使徒,只好再三恐吓之后把他们放了,因为百姓都为这个神迹赞美上帝。 22在这次神迹中蒙上帝医治的那个人已经四十多岁了。

同心祷告

23彼得约翰被释放之后,就去找其他信徒,把祭司长和长老的话都告诉大家。 24大家听后,一同高声向上帝祷告说:“主啊,你创造了天地、海洋和其中的万物。 25你借着圣灵感动你的仆人——我们的祖先大卫说,

“‘列国为何咆哮?

万民为何枉费心机?

26世上的君王一同行动,官长聚集起来,

要抵挡主和祂所膏立的王。’

27“果然如此,希律本丢·彼拉多、外族人和以色列人都聚集在这城里,要对抗你膏立的圣子4:27 圣子”或译“圣仆”。耶稣, 28然而他们所做的只不过是你凭自己的能力和旨意所预定的。 29主啊,你看他们这样恐吓我们,求你帮助你的奴仆们坦然无惧地传你的道。 30求你伸出手医治疾病,借着你圣子耶稣的名行神迹奇事。”

31祷告完后,聚会的地方震动起来,他们都被圣灵充满,放胆传扬上帝的道。

共用一切

32当时所有信徒都同心合意,共用所有的东西,没有人说他的财物只属于自己。 33使徒充满能力,继续为主耶稣复活的事做见证,上帝也赐下极大的恩典给众人。 34信徒都一无所缺,因为大家卖掉房屋田产,把所得的钱交给使徒, 35照各人的需要分配给各人。

36有个生在塞浦路斯利未人名叫约瑟,使徒叫他巴拿巴,意思是劝慰者。 37他卖掉自己的一块田,把卖得的钱交给了使徒。