Ang Pulong Sa Dios

Awit ni Solomon 8:1-14

1Kon sama pa lang unta ikaw sa akong igsoon nga gipasuso sa akong inahan, hagkan ko ikaw bisan asang lugara ug walay maghunahuna ug malisya kanako. 2Dad-on ko ikaw sa balay sa akong inahan, ug didto tudloan mo ako mahitungod sa gugma.8:2 mo ako… gugma: o, ako sa akong inahan. Paimnon ko ikaw sa mahumot nga bino nga gikan sa akong prutas nga pomegranata. 3Unlanan ko ang imong walang bukton ug ang imong tuong bukton nagagakos kanako.

4Kamong mga babaye sa Jerusalem, panumpa kamo nga dili ninyo pukawon ang gugma kon dili pa ang hustong panahon.

Mga Babaye sa Jerusalem

5Kinsa ba kining nagapadulong dinhi gikan sa kamingawan nga nagasandig sa iyang hinigugma?

Ang Babaye

Gipukaw ko ang imong pagbati didto ilalom sa punoan sa mansanas, diin ikaw natawo. 6Tipigan mo ako kanunay diha sa imong kasingkasing sama sa singsing nga anaa kanunay sa imong tudlo. Ipakita nga ako lamang gayod ang imong gihigugma. Ug sama nga ang lubnganan dili mapugngan sa pagdawat sa mga patay, dili usab mapugngan ang kainit sa pagbati. 7Dili kini mapalong bisan sa daghang tubig. Bisag bahaan pa kini, dili gihapon kini mapalong. Dili kini mapalit bisag ibayad pa sa tawo ang tanan niyang bahandi.

Ang mga Igsoong Lalaki sa Babaye

8May igsoon kami nga babaye nga batan-on pa ug wala pa mamukol. Unsay among buhaton kon may makagusto kaniya? 9Putli man siya o dili, panalipdan namo siya.8:9 sa literal, Kon paril siya, patindogan namo siya ug tore nga pilak. Kon pultahan siya, himoan namo siya ug sira gikan sa tabla nga sedro.

Ang Babaye

10Putli ako.8:10 Putli ako: sa literal, Paril ako. Ang akong dughan daw mga tore, ug kontento ang akong hinigugma kanako.

11May ubasan si Solomon sa Baal Hamon nga gipaarkilahan niya sa mga mag-uuma didto. Ang matag usa kanila nagahatag ug 1,000 ka buok nga pilak ingon nga bahin niya sa abot sa ubasan. 12Ikaw ang magbuot sa imong ubasan, Solomon. Imo ang 1,000 ka buok nga pilak ug ila sa mga mag-uuma ang 200 ka buok nga pilak. Apan ako ang magbuot sa akong ubasan.

Ang Lalaki

13O mahal ko, nga anaa sa hardin, namati sa imong tingog ang imong mga higala, padungga usab ako sa imong tingog.

Ang Babaye

14Pagdali ug anhi dinhi kanako, mahal ko. Dagan sama katulin sa usa ngadto sa mga bukid sa mga pahumot.

New International Reader's Version

Song of Songs 8:1-14

1“I wish you were like a brother to me.

I wish my mother’s breasts had nursed you.

Then if I found you outside,

I could kiss you.

No one would look down on me.

2I’d bring you to my mother’s house.

She taught me everything I know.

I’d give you spiced wine to drink.

It’s the juice of my pomegranates.

3Your left arm is under my head.

Your right arm is around me.

4Women of Jerusalem, make me a promise.

Don’t stir up love.

Don’t wake it up until it’s ready.”

The other women say

5“Who is this woman coming up from the desert?

She’s leaning on the one who loves her.”

The woman says to the king

“Under the apple tree I woke you up.

That’s where your mother became pregnant with you.

She went into labor, and you were born there.

6Hold me close to your heart where your royal seal is worn.

Keep me as close to yourself as the bracelet on your arm.

My love for you is so strong it won’t let you go.

Love is as powerful as death.

Love’s jealousy is as strong as the grave.

Love is like a blazing fire.

Love burns like a mighty flame.

7No amount of water can put it out.

Rivers can’t sweep it away.

Suppose someone offers

all their wealth to buy love.

That won’t even come close to being enough.”

The woman’s brothers say

8“We have a little sister.

Her breasts are still small.

What should we do for our sister

when she gets engaged?

9If she were a wall,

we’d build silver towers on her.

If she were a door,

we’d cover her with cedar boards.”

The woman says to the king

10“I am a wall.

My breasts are like well-built towers.

So in your eyes I’ve become

like someone who makes you happy.

11Solomon, you had a vineyard in Baal Hamon.

You rented your vineyard to others.

They had to pay 25 pounds

of silver for its fruit.

12But I can give my own vineyard to anyone I want to.

So I give my 25 pounds of silver to you, Solomon.

Give 5 pounds to those who take care of its fruit.”

The king says

13“My love, you live in the gardens.

My friends listen for your voice.

But let me hear it now.”

The woman says

14“Come away with me, my love.

Be like an antelope

or like a young deer

on mountains that are full of spices.”