Ang Pulong Sa Dios

2 Timoteo 4:1-22

1Busa sa atubangan sa Dios ug ni Cristo Jesus nga mobalik ug mohari, ug mohukom sa tanan, buhi man o patay, awhagon ko ikaw 2nga iwali mo ang pulong sa Dios. Pagmakugihon sa pagsugilon niini ngadto sa mga tawo sa bisan unsa nga sitwasyon. Kumbinsiha ug badlonga ang mga tawo, ug lig-ona ang ilang pagtuo pinaagi sa pagtudlo nga may pagpailob. 3Kay moabot ang panahon nga ang mga tawo dili na maminaw sa tinuod nga mga pagtulon-an, kondili ang ilang gusto mao lang gayod ang ilang sundon. Mangita silag mga magtutudlo nga maghisgot lang sa mga gusto nilang madunggan. 4Dili na sila maminaw sa kamatuoran, kondili sa mga pagtulon-an nga tinumotumo lang. 5Apan ikaw, Timoteo, bantayi ang imong kaugalingon kanunay. Kon moabot ang kalisod, agwantaha lang. Tumana ang imong katungdanan isip magwawali sa Maayong Balita, ug buhata ang tanan nga gipabuhat sa Dios kanimo.

6Bahin kanako, miabot na ang panahon nga ang akong kinabuhi ihalad na, tungod kay hapit na ako mobiya niini nga kalibotan. 7Gibuhat ko kutob sa akong mahimo ang pagpakiglumba ug nahuman ko na kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. 8Ug karon, may gitagana ang Dios kanako nga ganti sa pagkamatarong4:8 ganti sa pagkamatarong: Ang buot ipasabot, may ihatag ang Ginoo nga ganti kang Pablo tungod kay nakita niya nga matarong ang iyang kinabuhi; o ang ganti mismo mao ang (kompleto nga) pagkamatarong. nga iyang ihatag kanako sa adlaw nga siya maghukom sa tanan, ug ang iyang paghukom matarong. Dili lang ako ang gitagan-an niana nga ganti kondili ang tanan usab nga nagpaabot sa iyang pagbalik.

Ang mga Tugon

9Paningkamoti gayod nga sa labing madali makaanhi ka dinhi kanako, 10kay si Demas tua na sa Tesalonica. Gibiyaan niya ako kay nawili siya sa mga butang dinhi sa kalibotan. Si Cresens wala na dinhi karon kay miadto sa Galacia, ug si Tito usab miadto sa Dalmacia. 11Si Lucas na lang ang akong kauban dinhi. Busa inig-anhi nimo dad-a si Marcos tungod kay dako gayod ang iyang ikatabang sa akong buluhaton. 12Bahin kang Tiquico, gipaadto ko siya sa Efeso. 13Kon moanhi ka na dinhi, dad-a usab ang akong bisti alang sa tingtugnaw nga akong gibilin kang Carpus didto sa Troas. Dad-a usab ang akong mga libro, labi na gayod ang akong mga papeles.

14Labihan kadaotan ang mga gibuhat kanako ni Alexander nga platero. Ang Ginoo na lang ang mobalos sa iyang mga gibuhat. 15Magbantay ka kaniya tungod kay supak gayod siya sa atong gitudlo.

16Sa una kong pag-atubang sa hukmanan aron pagpanalipod sa akong kaugalingon wala gayoy mitabang kanako. Gipasagdan ako nilang tanan. Hinaut nga pasayloon sila sa Dios. 17Apan bisan pa ug mao kadto ang nahitabo wala gayod ako pasagdi sa Ginoo. Gihatagan pa hinuon niya ako ug kusog aron isugilon ko ang tanan mahitungod sa Maayong Balita ngadto sa mga dili Judio. Mao nga naluwas ako sa kamatayon.4:17 sa kamatayon: sa literal, sa baba sa liyon. 18Ug nasayran ko nga luwason pa gayod ako sa Ginoo gikan sa tanan nga kadaotan, ug dili ako maunsa hangtod sa panahon nga dad-on niya ako sa iyang gingharian sa langit. Dalaygon siya sa walay kataposan. Amen!

Ang mga Kataposang Pagpangumusta

19Ipangumusta na lang ako kang Priscila ug kang Aquila, ug sa pamilya ni Onesiforo. 20Si Erastus nagpabilin sa Corinto, ug si Trofimo gibilin ko didto sa Mileto kay nagsakit man siya. 21Tinguhaa gayod nga makaabot ka dinhi sa dili pa ang tingtugnaw.

Nangumusta kanimo si Eubulus, Pudente, Linus, Claudia, ug ang tanan natong mga igsoon dinhi.

22Hinaut nga ubanan ka kanunay sa Ginoo. Ug hinaut nga panalanginan niya kamo.

Korean Living Bible

디모데후서 4:1-22

바울의 진지한 조언

1나는 하나님과 그리스도 예수님 앞에서 그대에게 엄숙히 명령합니다. 그리 스도께서는 다시 오셔서 산 사람과 죽은 사람을 심판하시고 그의 나라를 세우실 것입니다.

2그대는 어떤 형편에서든지 항상 말씀을 전하시오. 끝까지 참고 가르치면서 사람들을 책망하고 꾸짖어 올바로 살도록 권하시오.

3사람들이 바른 교훈을 듣지 않고 오히려 자기 욕심을 따를 것이며 자기들의 귀를 즐겁게 하는 교사들의 말을 들으려고 그들에게 모여들 때가 올 것입니다.

4그들은 진리를 외면하고 쓸데없는 이야기에 귀를 기울일 것입니다.

5그러나 그대는 모든 일에 자제하며 고난을 견디며 전도자의 일을 하며 맡겨진 직무를 완수하시오.

6이미 하나님께 제물로 드려진 나에게 세상을 떠날 때가 가까웠습니다.

7내가 선한 싸움을 싸우고 4:7 또는 ‘나의 달려갈 길을 마치고’모든 일을 다 마치고 믿음을 지켰으니

8이제 남은 것은 의의 면류관을 받는 일뿐입니다. 이것은 의로우신 재판장이신 주님이 재림하시는 날에 나에게 주실 것이며 나에게만 아니라 주님이 다시 오시기를 사모하는 모든 사람들에게 주실 것입니다.

마지막 교훈

9그대는 되도록 속히 나에게 오시오.

10데마는 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 데살로니가로 갔으며 그레스게는 갈라디아로 갔고 디도는 달마디아로 갔으며

11누가만 나와 함께 있습니다. 그대는 올 때 마가를 데리고 오시오. 그는 내가 하는 일에 유익한 사람입니다.

12나는 두기고를 에베소에 보냈습니다.

13그대는 올 때 드로아에 있는 가보의 집에 두고 온 나의 외투와 책들, 특히 양피지에 쓴 것들을 가지고 오시오.

14구리세공업을 하는 알렉산더가 나를 몹시 괴롭혔습니다. 주님께서는 그가 행한 대로 갚아 주실 것입니다.

15그는 우리가 전한 기쁜 소식을 몹시 반대한 사람이니 그를 경계하시오.

16내가 처음 변명할 때 모두 나를 버리고 떠났고 나를 도와준 사람은 하나도 없었습니다. 그러나 그들에게 벌이 내리지 않기를 기도합니다.

17주님은 내 곁에 서서 나에게 힘을 주셨습니다. 그것은 나를 통해 전도의 말씀이 널리 전파되어 모든 이방인들이 그것을 듣도록 하기 위한 것입니다. 그래서 내가 사자의 입에서 구출되었습니다.

18주님은 모든 악한 일에서 나를 건져내시고 또 하늘 나라에 들어가도록 나를 구원해 주실 것입니다. 그분께 길이길이 영광을 돌립시다. 아멘.

19그대는 브리스가와 아굴라에게 문안하고 오네시보로의 가족에게도 문안해 주시오.

20에라스도는 고린도에 머물러 있고 드로비모는 병들어서 밀레도에 남겨 두고 왔습니다.

21겨울이 오기 전에 그대는 속히 이 곳으로 오도록 하시오. 으불로와 부데와 리노와 글라우디아와 그 밖의 모든 형제들이 그대에게 문안합니다.

22주님이 그대와 함께 계시기를 바라며 모든 성도들에게 하나님의 은혜가 함께하기를 기도합니다.