Ang Pulong Sa Dios

2 Tesalonica 2

Mga Butang nga Mahitabo sa Dili pa Moabot ang Ginoo

1Karon mga igsoon, mahitungod sa pagbalik sa atong Ginoong Jesu-Cristo ug sa atong panagtigom sa pagtagbo kaniya, nagapakilooy kami kaninyo nga dili kamo malibog o mabalaka tungod sa mga tawo nga nagaingon nga ang Ginoo miabot na. Bisan pag moingon sila nga mao kadto ang gisulti sa Espiritu Santo kanila, o bisan pag moingon sila nga nadunggan nila, o nabasahan nila ang among sulat, ayaw gayod kamo pagtuo kanila. Ayaw gayod kamo pagpalimbong kanila bisan unsa pa ang ilang isulti. Tungod kay sa dili pa moabot ang Ginoo, ang mga tawo mosupak sa Dios ug motungha ang tawong daotan nga daan nang gitakda nga laglagon. Batokan niya ang tanan nga giila o gisimba sa mga tawo ingon nga dios. Ug ipaila niya ang iyang kaugalingon nga siya ang labaw sa tanan. Molingkod siya sa sulod sa templo sa Dios ug moingon nga siya ang Dios.

Dili ba gisultihan ko na man kamo niini kaniadto sa diha pa ako uban kaninyo? Ug nasayod usab kamo kon unsa ang nakapugong kaniya karon sa pagtungha. Apan moabot gayod siya kon panahon na niya. Tinuod nga karon may mga nagasupak na sa Dios, apan kon unsa gayod ang buhaton niadtong tawong daotan wala pa kini masayri karon. Kon unsa man ugaling ang iyang buhaton dili pa kini mahitabo hangtod dili pa makuha ang nakapugong sa iyang pag-anhi. Apan kon makuha na kini, magpakita na siya. Apan sa pag-abot ni Ginoong Jesus laglagon niya kining tawong daotan. Puohon niya kini pinaagi lang sa iyang huyop. Kon mopakita na kining tawong daotan, gamiton niya ang gahom ni Satanas. Ug maghimo siya sa tanang matang sa mga milagro ug mga buhat nga kahibulongan nga morag gikan sa Dios, 10 ug gamiton niya ang uban pa nga pamaagi aron malimbongan ang mga nangawala. Mao kini ang ilang dangatan tungod kay dili sila mohigugma sa kamatuoran nga mao unta ang makaluwas kanila. 11 Tungod niini gipasagdan sa Dios nga malimbongan sila aron nga motuo sila sa bakak, 12 aron masilotan silang tanan nga nagasalikway sa kamatuoran ug nalipay sa pagpakasala.

Gipili Kamo aron Maluwas Gikan sa Silot

13 Mga igsoon, nagapasalamat kami kanunay sa Dios tungod kaninyo nga mga gihigugma sa Ginoo. Ug angay kaming magpasalamat kaniya tungod kay gipili na kamong daan sa Dios nga maluwas[a] pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga nagahinlo sa inyong kinabuhi ug pinaagi sa inyong pagtuo sa kamatuoran. 14 Gitawag kamo sa Dios pinaagi sa Maayong Balita nga among gisangyaw kaninyo, ug aron nga makaambit kamo sa kadungganan sa atong Ginoong Jesu-Cristo. 15 Busa mga igsoon, pagmalig-on kamo ug ampingi ninyo ug maayo ang among mga gitudlo sa dihang diha pa kami uban kaninyo, lakip ang among gihisgotan sa among sulat kaninyo.

16-17 Hinaut nga ang atong Ginoong Jesu-Cristo mismo ug ang atong Dios nga Amahan mao ang magdasig ug maglig-on kaninyo aron maayo kanunay ang inyong mabuhat ug masulti. Gihigugma kita sa Dios, ug tungod sa iyang grasya dasigon niya kita sa walay kataposan, ug hatagan niya kita ug lig-on nga paglaom.

Notas al pie

  1. 2 Tesalonica 2:13 maluwas: tan-awa ang pulong nga “kaluwasan” sa Lista sa mga Pulong sa luyo.