Ang Pulong Sa Dios

2 Samuel 9:1-13

Si David ug si Mefiboshet

1Usa niana ka adlaw, nangutana si David, “May nahibilin pa ba sa pamilya ni Saul nga akong mapakitaan ug kaayo tungod ug alang kang Jonatan?” 2Gipatawag niya ang usa ka tawo nga ginganlag Ziba, nga sulugoon sa pamilya ni Saul kaniadto. Pag-abot ni Ziba gipangutana siya ni David, “Ikaw ba si Ziba?” Mitubag siya, “Oo, sir.” 3Nangutana ang hari, “May nahibilin pa ba sa pamilya ni Saul nga akong mapakitaan sa kaayo sa Dios?” Mitubag siya sa hari, “Aduna pa, ang bakol nga anak nga lalaki ni Jonatan.” 4Nangutana ang hari, “Hain siya?” Mitubag si Ziba, “Atua siya sa Lo Debar, sa balay ni Makir nga anak ni Amiel.” 5Busa nagsugo si David nga kuhaon siya didto.

6Ang ngalan sa anak ni Jonatan mao si Mefiboshet ug apo siya ni Saul. Pag-abot niya didto kang David miyukbo siya sa pagtahod kaniya. Miingon si David, “Ikaw diay si Mefiboshet!” Mitubag siya, “Oo, sir.” 7Miingon si David kaniya, “Ayaw kahadlok, kay pakitaan ko gayod ikaw ug kaayo tungod ug alang sa imong amahan nga si Jonatan. Iuli ko kanimo ang tanang kayutaan sa imong lolo nga si Saul. Ug dili kay kana lang, kanunay ka nga mokaon uban kanako.” 8Miyukbo si Mefiboshet ug miingon, “Kinsa ba ako nga imong hatagan ug pagtagad nga sama niini? Sama lang ako sa patay nga iro.”

9Unya gipatawag sa hari si Ziba, nga sulugoon kaniadto ni Saul, ug giingnan, “Gihatag ko kang Mefiboshet, nga apo sa imong agalon nga si Saul, ang tanang kabtangan ni Saul ug sa iyang pamilya. 10Ikaw, ang imong mga anak, ug ang imong mga sulugoon ang mag-uma sa yuta alang kaniya, ug dad-on mo kaniya ang mga abot, aron may pagkaon ang iyang panimalay. Apan si Mefiboshet kanunay nga mokaon uban kanako.” (Si Ziba may 15 ka mga anak nga lalaki ug 20 ka mga sulugoon.)

11Miingon si Ziba sa hari, “Mahal nga Hari, tumanon ko ang bisan unsa nga imong isugo kanako nga imong sulugoon.” Sukad niadto, kanunay nang ikauban ni David si Mefiboshet sa pagpangaon ingon nga usa sa iyang mga anak.

12May anak si Mefiboshet nga lalaki nga ang ngalan si Mica. Ang tanang miyembro sa panimalay ni Ziba nahimong sulugoon ni Mefiboshet. 13Si Mefiboshet nga bakol didto na nagpuyo sa Jerusalem tungod kay kanunay nang ikauban ni Haring David sa pagpangaon.