Ang Pulong Sa Dios

2 Samuel 21:1-22

Gipatay sa mga Gibeohanon ang mga Kaliwat ni Saul

1Sa panahon nga naghari si David, miabot ang tinggutom nga milungtad ug tulo ka tuig. Midangop si David sa Ginoo, ug miingon ang Ginoo, “Miabot ang gutom tungod kay gipapatay ni Saul ug sa iyang pamilya ang mga Gibeohanon.” 2Kining mga Gibeohanon dili mga Israelinhon; sila ang nahibiling mga kaliwat sa mga Amorihanon. Nanumpa ang mga Israelinhon nga dili nila sila pamatyon, apan nagtinguha si Saul sa paglaglag kanila tungod sa iyang dakong kabalaka alang sa Israel ug Juda.

Gipatawag ni David ang mga Gibeohanon 3ug gipangutana, “Unsay akong buhaton alang kaninyo aron mabayran ang sala nga nahimo ni Saul diha kaninyo, ug aron panalanginan ang katawhan sa Ginoo?” 4Mitubag ang mga Gibeohanon, “Dili mabayran ug pilak o bulawan ang among kasuko kang Saul ug sa iyang pamilya, ug wala usab kami katungod sa pagpatay ni bisan kinsa sa Israel.” Nangutana si David, “Unsa may inyong gusto nga akong buhaton alang kaninyo?” 5Mitubag sila, “Nagtinguha si Saul sa pagpatay kanamo aron walay mahibilin kanamo sa Israel. 6Busa itugyan ninyo kanamo ang pito sa iyang mga kaliwat nga lalaki, kay pamatyon namo sila ug pasagdan ang ilang mga patayng lawas didto sa dapit nga duol sa ginasimbahan sa Ginoo didto sa Gibea, sa lungsod ni Saul, ang hari nga pinili sa Ginoo.” Miingon ang hari, “Sige, ihatag ko sila kaninyo.”

7Wala itugyan ni David kanila si Mefiboshet nga anak ni Jonatan ug apo ni Saul, tungod sa ilang gipanumpaan ni Jonatan atubangan sa Ginoo. 8Ang gitugyan ni David mao ang duha ka anak ni Saul nga si Armoni ug si Mefiboshet21:8 Mefiboshet: Uyoan siya ni Mefiboshet sa bersikulo 7., nga ang ilang inahan mao si Rizpa nga anak ni Aya. Gitugyan usab ni David ang lima ka anak nga lalaki ni Merab. Si Merab anak ni Saul ug asawa ni Adriel nga anak ni Barzilai nga taga-Mehola. 9Gitugyan sila ni David ngadto sa mga Gibeohanon, ug gipamatay silang pito didto sa bungtod duol sa dapit nga ginasimbahan sa Ginoo. Ug gipasagdan lang ang ilang mga patayng lawas didto. Nahitabo kini sa pagsugod sa panahon sa ting-ani sa barley.

10Ang anak ni Aya nga si Rizpa mikuha ug sako ug gibukhad kini sa may bato aron iyang higdaan. Gibantayan niya ang mga patayng lawas aron dili kini hilabtan sa mga langgam kon adlaw ug sa ihalas nga mga mananap kon gabii. Didto siya nagpabilin sa pagsugod sa ting-ani hangtod nga miulan.

11Sa dihang gisultihan si David sa gihimo ni Rizpa nga asawa ni Saul, 12miadto siya sa mga lumulupyo sa Jabes Gilead ug gikuha ang mga bukog ni Saul ug sa iyang anak nga si Jonatan. (Sa dihang namatay si Saul ug si Jonatan sa ilang pagpakiggira sa mga Filistihanon sa Gilboa, gipabitay sa mga Filistihanon ang ilang mga patayng lawas didto sa plasa sa Bet Shan, ug sekreto kini nga gikuha sa mga taga-Jabes Gilead.) 13Gidala ni David ang mga bukog ni Saul ug ni Jonatan, apil usab ang mga bukog sa pito nga gipamatay sa mga Gibeohanon. 14Ug gipalubong niya kini sa iyang mga tawo didto sa lubnganan sa amahan ni Saul nga si Kish, sa lungsod sa Zela sa Benjamin. Ug natuman tanan ang gimando ni David. Human niadto, gitubag sa Dios ang ilang pag-ampo alang sa ilang nasod.

Ang Gira Batok sa mga Filistihanon

(1 Cro. 20:4-8)

15Wala madugay, naggira na usab ang mga Filistihanon ug mga Israelinhon. Ug samtang nakiggira si David ug ang iyang mga tawo, gibati siyag kakapoy. 16Si Ishbi Benob nga Filistihanon, nga usa sa mga kaliwat sa mga Rafa,21:16 mga Rafa: o, mga Refaimnon. Tingali mga taas nga mga tawo nga nagapuyo sa Canaan sa wala pa mag-abot ang mga Israelinhon. Tan-awa sa Deu. 2:10-11. nagtinguha sa pagpatay kang David. Ang tumoy sa iyang bangkaw bronsi nga may gibug-aton nga mga upat ka kilo, ug nagtakin siya ug bag-ong espada. 17Apan miabot si Abishai nga anak ni Zeruya sa pagluwas kang David, ug gipatay niya kini nga Filistihanon. Human niadto miingon ang mga tawo ni David kaniya, “Dili na kami mosugot nga mouban ka pag-usab kanamo sa pagpakiggira. Sama ka sa suga sa Israel, ug dili kami gusto nga mawala ka.”

18Paglabay sa panahon, naggira na usab ang mga Filistihanon ug mga Israelinhon, ug didto kini nahitabo sa Gob. Niadto nga gira gipatay ni Sibecai nga taga-Husha si Sap, nga usa usab sa mga kaliwat sa mga Rafa. 19Ug sa usa pa nila ka gira didto sa Gob, gipatay ni Elhanan nga anak ni Jaare Oregim, nga taga-Betlehem, si Goliat nga taga-Gat. Ang bangkaw ni Goliat bug-at ug baga.21:19 bug-at ug baga: sa literal, sama sa sablayan sa hablanan sa maghahabol.

20Naggira pag-usab ang mga Filistihanon ug mga Israelinhon, ug didto kini nahitabo sa Gat. Niini nga gira, may tawo nga labihan kaayo kadako. May unom siya ka tudlo sa matag kamot ug tiil. Usa usab siya sa mga kaliwat sa mga Rafa. 21Sa dihang gibugalbugalan niya ang mga Israelinhon, gipatay siya ni Jonatan nga anak sa igsoon ni David nga si Shimea.

22Kadtong upat ka Filistihanon mga kaliwat sa mga Rafa nga taga-Gat. Gihurot silag patay ni David ug sa mga tawo niini.