Ang Pulong Sa Dios

2 Samuel 15:1-37

Nagplano si Absalom sa Pagrebelde

1Sa paglabay sa panahon, nakaangkon si Absalom ug karwahe ug mga kabayo, ug 50 ka mga guwardya. 2Sayo siyang mobangon matag buntag ug magtindog sa daplin sa dalan nga paingon sa pultahan sa siyudad. Kon may moabot nga tawo nga may kaso nga gustong ipahusay sa hari, pangutan-on niya kon taga-asa kini, ug mosulti ang tawo kon asa siya nga tribo sa Israel naggikan. 3Unya moingon si Absalom kaniya, “May katarungan ka sa imong kaso, galing lang kay walay representante ang hari nga maoy mamati niini. 4Kon ako lang unta ang maghuhukom, makaduol kanako ang tanang mga tawo nga adunay reklamo o kaso, ug sigurohon ko nga mahatagan gayod silag hustisya.” 5Ug kon adunay moduol nga tawo kaniya ug moyukbo agig pagtahod kaniya, gakson niya kini ug halokan agig pag-abiabi. 6Mao kini ang gihimo ni Absalom sa tanang mga Israelinhon nga moadto sa hari aron magpahusay sa ilang kaso. Busa nadani niya ang mga Israelinhon.

7Paglabay sa upat ka tuig,15:7 upat ka tuig: Mao kini sa ubang mga kopya sa Septuagint ug sa Syriac; apan sa Hebreo, 40 ka tuig. miingon si Absalom sa hari, “Tugoti ako nga moadto sa Hebron sa pagtuman sa akong gisaad sa Ginoo. 8Sa didto pa ako magpuyo sa Geshur nga sakop sa Aram, nagsaad ako nga kon pabalikon ako pag-usab sa Ginoo dinhi sa Jerusalem, mosimba ako kaniya sa Hebron.” 9Miingon ang hari kaniya, “Sige, ug maayong paglakaw.” Busa miadto si Absalom sa Hebron.

10Apan sa dihang didto na si Absalom sa Hebron, misekreto siyag padala ug mga mensahero sa tibuok Israel sa pagsulti niini, “Inigkadungog ninyo sa tingog sa budyong, singgit kamo, ‘Si Absalom na ang hari sa Israel, ug atua siya nagahari sa Hebron!’ ” 11200 ka mga tawo sa Jerusalem ang giimbitar ni Absalom nga mouban kaniya sa Hebron. Kining mga tawhana walay kalibotan sa plano ni Absalom. 12Samtang naghalad si Absalom, gipatawag niya si Ahitofel sa lungsod sa Gilo. Kini si Ahitofel taga-Gilo mismo, ug usa sa mga magtatambag ni David. Wala midugay, nagkadaghan pa gayod ang mga sumusunod ni Absalom. Busa milig-on pa gayod ang iyang plano sa pagrebelde kang David.

Miikyas si David

13May usa ka mensahero nga misulti kang David nga ang mga Israelinhon misuporta na kang Absalom. 14Busa miingon si David sa tanan niyang opisyal nga kauban niya didto sa Jerusalem, “Dali, mangikyas kita, kay tingalig kalit nga mosulong si Absalom ug maabtan niya kita dinhi ug pamatyon, apil ang tanang mga lumulupyo sa Jerusalem. Pagdali kamo, kon buot ninyong makalingkawas kang Absalom!” 15Miingon ang mga opisyal, “Mahal nga Hari, andam kami sa paghimo sa bisan unsa nga imong isulti.” 16Busa milakaw si David uban ang iyang tibuok panimalay, apan gibilin niya ang napulo sa iyang mga asawa nga sulugoon aron sa pag-atiman sa palasyo.

17Mibaklay si David uban sa iyang mga tawo, ug mihunong sila sa kataposang balay sa siyudad. 18Unya gipauna ni David ang tanan niyang mga tawo, apil na ang tanan niyang badigard nga mga Keretnon ug mga Peletnon. Misunod usab ang 600 ka mga Gitanhon nga miuban kaniya gikan sa Gat. 19Miingon si David kang Itai, nga pangulo sa mga Gitanhon, “Nganong mouban man kamo kanamo? Balik kamo sa Jerusalem, ug pabilin kamo didto uban sa bag-ong hari, kay mga dumuduong lang kamo sa Israel nga nagpalayo gikan sa inyong dapit. 20Dili pa lang kamo dugayng miabot dinhi, ug karon mouban kamo kanako nga wala gani ako makahibalo kon asa ako paingon? Balik kamo sa inyong katagilungsod, ug hinaut nga ipakita sa Ginoo ang iyang gugma ug pagkamatinumanon kaninyo.” 21Apan mitubag si Itai sa hari, “Ipanumpa ko sa buhi nga Ginoo ug kanimo, Mahal nga Hari, nga mouban kami kanimo bisan asa ikaw paingon, bisan kamatayon pa ang among dangatan.” 22Miingon si David kaniya, “Kon mao kana, sige, uban kamo kanamo.” Busa miuban si Itai ug ang tanan niyang mga tawo, ug ang ilang mga pamilya. 23Labihan gayod ang pagpanghilak sa mga tawo sa Jerusalem sa dihang nangagi ang mga tawo ni David. Mitabok si David sa lugut sa Kidron uban sa iyang mga tawo paingon sa kamingawan.

24Didto usab ang mga pari nga si Zadok ug Abiatar, ug ang tanang mga Levita nga nagadala sa sudlanan sa Kasabotan sa Dios. Gibutang nila ang sudlanan sa Kasabotan ug naghalad si Abiatar hangtod nga nakabiya sa siyudad ang tanang mga tawo ni David. 25Unya miingon si David kang Zadok, “Ibalik ang Kahon sa Dios sa Jerusalem. Kon nalipay ang Ginoo kanako, pabalikon niya ako sa Jerusalem ug makita ko pag-usab ang Kahon sa Dios ug ang dapit nga nahimutangan niini. 26Apan kon moingon siya nga wala siya malipay kanako, andam ako kon unsa man ang iyang gustong himuon kanako.”

27Miingon pa gayod si David kang Zadok, “Balik kamo ni Abiatar ngadto sa Jerusalem nga malinawon, uban ang imong anak nga si Ahimaaz ug ang anak ni Abiatar nga si Jonatan, ug pagpaniid kamo didto.15:27 ug pagpaniid kamo didto: Dili klaro ang buot ipasabot niini sa Hebreo nga teksto. 28Maghulat ako sa tabokanan sa suba sa kamingawan hangtod nga makadawat ako ug balita gikan kaninyo.” 29Busa gibalik ni Zadok ug ni Abiatar ang Kahon sa Dios ngadto sa Jerusalem, ug nagpabilin sila didto.

30Mitungas si David sa Bukid sa mga Olibo. Nagtiniil lang siya ug ginatabonan niya ang iyang ulo samtang nagahilak. Mitungas usab nga nagahilak ang iyang mga kauban ug ginatabonan usab nila ang ilang mga ulo. 31Unya may nakasulti kang David nga si Ahitofel usa na sa mga misuporta kang Absalom. Busa nagaampo si David, “Ginoo, himoang walay pulos ang tambag ni Ahitofel.”

32Sa dihang nakaabot sila si David sa ibabaw sa Bukid sa mga Olibo, diin ginasimba sa mga tawo ang Dios, gitagbo sila ni Hushai nga Arkanhon. Gisi ang iyang bisti ug may abog ang iyang ulo sa pagpakita sa iyang pagsubo. 33Miingon si David kaniya, “Wala kay ikatabang kon mouban ka kanako. 34Apan kon mobalik ka sa siyudad ug sultihan mo si Absalom nga moalagad ka kaniya sama sa imong pag-alagad kanako kaniadto, matabangan mo ako pinaagi sa pagsanta sa mga tambag ni Ahitofel. 35Atua didto si Zadok ug si Abiatar nga mga pari. Sultihi sila sa tanan mong madunggan didto sa palasyo sa hari. 36Unya paanhia dinhi kanako ang ilang mga anak nga si Ahimaaz ug si Jonatan aron sa pagbalita kanako sa imong mga nadungog.” 37Busa mibalik si Hushai nga amigo ni David ngadto sa Jerusalem. Naatol kadto sa pagsulod ni Absalom sa siyudad.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

2 Царств 15:1-37

Заговор Авессалома

1После этого Авессалом завёл себе колесницу, лошадей и свиту из пятидесяти человек, чтобы бежали перед ним. 2Он вставал рано утром и становился у обочины дороги, которая вела к городским воротам15:2 Ворота города были центром всей общественной жизни, около них проходили и судебные разбирательства.. Всякий раз, когда кто-нибудь шёл с жалобой на суд к царю, Авессалом подзывал его и спрашивал:

– Из какого ты рода?

Тот отвечал:

– Твой раб из такого-то исроильского рода.

3И Авессалом говорил ему:

– Да, закон на твоей стороне, но у царя тебя выслушать некому.

4Затем Авессалом добавлял:

– Если бы только меня назначили судьёй страны! Тогда всякий, у кого есть жалоба или тяжба, мог бы приходить ко мне, и я бы разбирал его дело по справедливости.

5И всякий раз, когда кто-нибудь подходил, чтобы поклониться ему, Авессалом протягивал руку, обнимал его и целовал. 6Так Авессалом вёл себя со всеми исроильтянами, которые приходили к царю в поисках справедливости. Так он вкрадывался в сердца всех исроильтян.

7В конце четвёртого15:7 В других рукописях: «сорокового». года, Авессалом сказал царю:

– Позволь мне отправиться в Хеврон и исполнить клятву, которую я дал Вечному. 8Ещё живя в Гешуре в Сирии, я, раб твой, дал такую клятву: «Если Вечный возвратит меня в Иерусалим, я поклонюсь Вечному в Хевроне».

9Царь сказал ему:

– Иди с миром.

И Авессалом отправился в Хеврон. 10Он разослал тайных вестников по всем родам Исроила, чтобы сказать:

– Как только вы услышите звук рогов, говорите: «Авессалом воцарился в Хевроне».

11Вместе с Авессаломом из Иерусалима пошли двести человек. Они шли, искренне приняв приглашение, и ничего не знали об этом заговоре. 12Принося жертвы, Авессалом послал за гилонитянином Ахитофелом, советником Довуда, в его город Гило. Так заговор набирал силу, а сторонников Авессалома становилось всё больше и больше.

Бегство Довуда

13К Довуду пришёл вестник и сказал ему:

– Сердца исроильтян на стороне Авессалома.

14И Довуд сказал всем своим приближённым, которые были с ним в Иерусалиме:

– Собирайтесь! Нам нужно бежать, иначе никто из нас не спасётся от Авессалома. Спешите, чтобы мы смогли уйти, иначе он быстро настигнет нас, обрушит на нас беду и предаст город мечу.

15Приближённые царя ответили ему:

– Твои рабы готовы исполнить всё, что ни решит господин наш царь.

16И царь тронулся в путь, сопровождаемый всем своим домом, но оставил десять наложниц, чтобы они присматривали за дворцом. 17Царь тронулся в путь, сопровождаемый всем народом, и, пройдя некоторое расстояние, они остановились. 18Все его люди шли за ним вместе со всеми керетитами и пелетитами, а все шестьсот гатян, которые сопровождали его от Гата, шли перед царём.

19Царь сказал гатянину Иттаю:

– Зачем тебе идти с нами? Вернись и оставайся с царём Авессаломом. Ты чужеземец, изгнанник из родной земли. 20Ты пришёл лишь вчера. А сегодня, когда я сам не знаю, куда идти, я заставлю тебя скитаться с нами? Ступай обратно и возьми с собой своих земляков. И пусть Вечный явит тебе милость и верность.

21Но Иттай ответил царю:

– Верно, как и то, что жив Вечный и жив господин мой царь, – где бы ни был господин мой царь, жизнь ли то будет или смерть, там будет и твой раб.

22Довуд сказал Иттаю:

– Тогда ступай, иди вперёд.

И гатянин Иттай пошёл вперёд со всеми своими людьми и всеми детьми, которые были с ним.

23Когда люди царя шли, вся страна громко плакала. Царь пересёк долину Кедрон, и все его люди двинулись к пустыне. 24Там же был и Цадок, главный священнослужитель, и все левиты с ним, которые несли сундук соглашения со Всевышним. Они поставили сундук Всевышнего, а Авиатар приносил жертвы, пока весь народ не вышел из города.

25Царь сказал Цадоку:

– Верни сундук Всевышнего в город. Если я найду милость в глазах Вечного, Он возвратит меня и вновь даст мне увидеть Его и Его жилище. 26Но если Он скажет: «Ты Мне неугоден», то я готов, пусть Он поступит со мной как пожелает.

27Ещё царь сказал священнослужителю Цадоку:

– Разве ты не наблюдательный человек?15:27 Или: «провидец». Вернись в город с миром вместе со своим сыном Ахимаацем и сыном Авиатара, Ионафаном. Ты и Авиатар возьмите с собой обоих ваших сыновей. 28Я буду ждать у бродов через Иордан в пустыне, пока от вас ко мне не придут вести.

29Цадок и Авиатар вернули сундук Всевышнего в Иерусалим и остались там.

30А Довуд пошёл вверх по Оливковой горе, плача на ходу. Он шёл босым, и голова его была покрыта. Все люди, которые были с ним, также покрыли свои головы и, поднимаясь на гору, плакали. 31Когда же Довуду сказали: «Ахитофел среди заговорщиков с Авессаломом», Довуд помолился:

– Вечный, сделай совет Ахитофела неразумным.

32Когда Довуд добрался до вершины, где поклонялись Всевышнему, аркитянин Хушай вышел ему навстречу. Его одежда была разорвана и вся голова в пыли15:32 Такой внешний вид был знаком глубокой скорби..

33Довуд сказал ему:

– Если ты пойдёшь со мной, то будешь мне в тягость. 34Но если ты вернёшься в город и скажешь Авессалому: «Я буду твоим рабом, царь. Прежде я был рабом твоего отца, но теперь я буду твоим рабом», то сможешь помочь мне, расстроив совет Ахитофела. 35С тобою там будут священнослужители Цадок и Авиатар. Передавай им всё, что услышишь в царском дворце. 36Двое их сыновей, сын Цадока Ахимаац, и сын Авиатара Ионафан, находятся при них. Присылайте через них ко мне все новости, которые услышите.

37И друг Довуда Хушай прибыл в Иерусалим, когда Авессалом входил в город.