Ang Pulong Sa Dios

2 Pedro 3:1-18

Ang Pagbalik sa Ginoo

1Mga hinigugma, ikaduha ko na kini nga sulat kaninyo. Niining duha ka mga sulat gipaningkamotan ko nga pukawon ang inyong hinlo nga panghunahuna pinaagi sa pagpahinumdom kaninyo mahitungod sa pipila ka mga butang. 2Buot ko nga hinumdoman ninyo kanunay ang giingon sa mga balaang propeta kaniadto ug ang sugo sa atong Ginoo ug Manluluwas nga iyang gihatag pinaagi sa mga apostoles nga gipadala kaninyo. 3Una sa tanan, kinahanglang masayran ninyo nga sa kataposang mga adlaw motungha ang mga bugalbugalon nga magbuhat sa bisan unsa nga gusto nilang buhaton. 4Mag-ingon sila, “Dili ba nagsaad man si Cristo nga mobalik siya? Karon, asa na man siya? Ang among mga ginikanan nangamatay na, apan mao lang gihapon ang kahimtang sa tanan sukad pa sa pagmugna sa kalibotan.” 5Gituyo niining mga tawhana nga kalimtan ang kamatuoran nga pinaagi sa pulong sa Dios nabuhat ang langit. Ug pinaagi usab sa iyang pulong nabuhat ang yuta gikan sa tubig.3:5 Ang buot ipasabot, ang yuta mitim-aw sa dihang gitingob sa Dios ang tubig sa usa ka lugar (Gen. 1:9-10). 6Ug pinaagi usab sa tubig gipalunopan niya ug gilaglag ang daan nga kalibotan. 7Pinaagi usab sa pulong sa Dios, ang langit ug ang yuta nga atong makita karon gitagana na nga sunogon sa adlaw nga ang daotang mga tawo pagahukman ug pagalaglagon.

8Apan mga hinigugma, ayaw ninyo kalimti nga alang sa Ginoo walay kalainan ang usa ka adlaw ug ang usa ka libo ka tuig. Alang kaniya kini managsama ra. 9Ang uban naghunahuna nga gilangay-langay sa Ginoo ang pagtuman sa iyang saad. Apan ang tinuod, wala siya maglangay-langay kondili nagahulat siya nga maghinulsol ang mga tawo sa ilang mga sala, tungod kay dili niya buot nga may mawala.

10Mobalik gayod ang Ginoo, ug kanang adlawa moabot sama sa pag-abot sa kawatan nga dili mo masayran kon kanus-a. Madunggan dayon nga naay magdahunog, ug mawala ang langit.3:10 ang langit: Ang buot ipasabot, ang adlaw, bulan, ug ang mga bitoon. Masunog ang yuta, ug ang tanan nga anaa sa yuta mawala. 11Tungod kay ang tanan mawala man sa ingon niini nga pamaagi, kinahanglan nga magkinabuhi kita nga balaan ug diosnon, 12samtang nagapaabot kita sa adlaw nga siya mobalik, ug samtang gibuhat nato ang kutob sa atong mahimo aron mapadali nato ang iyang pagbalik. Nianang adlawa, sunogon ang langit ug mawala kini, ug mangatunaw sa kainit ang tanan nga anaa sa yuta. 13Apan nagahulat kita sa gisaad sa Dios kanato nga bag-o nga langit ug bag-o nga yuta, diin anaa ang pagkamatarong.

14Busa mga hinigugma, samtang nagapaabot kamo niana, paningkamoti ninyo nga magkinabuhi nga hinlo ug dili salawayon atubangan sa Dios, ug kinahanglan maayo ang inyong relasyon kaniya. 15Hinumdomi ninyo nga ang atong Ginoo nagahatag pa ug kahigayonan ngadto sa mga tawo aron maluwas sila. Mao kini ang hinungdan nga wala pa siya mobalik. Dili ba mao man kini ang mga gihisgotan sa atong pinalanggang igsoon nga si Pablo diha sa iyang sulat kaninyo, sumala sa kaalam nga gihatag sa Dios kaniya? 16Ug mao usab kini ang iyang gihisgotan sa tanan niya nga mga sulat. Hinuon may mga lisod sabton sa iyang mga sinulat. Busa may mga tawo nga huyang sa pagtuo ug wala masayod sa kamatuoran nga nagahatag ug sayop nga kahulogan niining mga sinulat ni Pablo. Ug mao usab kini ang ilang gibuhat sa uban nga bahin sa Kasulatan. Busa sila mismo ang nagadala ug kalaglagan sa ilang kaugalingon.

17Apan mga hinigugma, dugay na ninyo kining nasayran. Busa pagbantay kamo aron dili kamo madala sa sayop nga mga pagtulon-an niining mga tawo nga walay mga baroganan. Kay kon mosunod kamo kanila, mawala ang inyong pagkalig-on diha sa Dios. 18Ang inyong buhaton, magpadayon kamo sa pagtubo diha sa kaalam nga gihatag ni Jesu-Cristo nga atong Ginoo ug Manluluwas. Siya ang angay natong dayegon karon ug sa panahon nga walay kataposan! Amen.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Pedro 3:1-18

Apunchij Jesús shamuna punllamantami huillashca

1Cʼuyashca crijcuna, cai cutihuanca ishqui cutinmi quillcani. Ishquindij quillcapimi cunashpa, cancunapaj chuya yuyaiman rimashpa yuyachishcani. 2Dios ima nishcata huillaj, Diospajlla runacuna huillashcatapish, Quishpichij Apu mandashcata, huillagrichun mingashcacuna cancunaman huillashcatapish yuyaipi causachunmi, chashna yuyachishcani.

3Caitaraj yachaichij: Shamuj punllacunapica, Diosmanta yachachishcata pugllashpa asijcunami tiyanga. Chaicunaca, quiquin millai munaicunallatami rurashpa puringacuna. 4Chaicunami: «¿Maitagari Cristo cutin shamusha nishcaca? Mana pajtanca. Ñucanchij yayacunapish ñami huañushca. Tucui imalla tiyajcunata Dios rurashca punllamanta cunancama, tucui imapish chashnallatajmari» ningacuna. 5Taita Diosmari, rimashpalla jahua pachatapish, cai pachatapish, ñaupallamantaj rurarca. Chaitaca, quiquin yuyaimantatajmi mana crisha nincuna. Cai pachataca, yacumanta chʼicanyachishcata, yacullamantataj tiyacushcatapish mana crincunachu. 6Chaimantami, ñaupa tiyaj cai pachataca, yacu millpushpa chingachirca. 7Ashtahuanpish cunan tiyaj cai pachatapish, jahua pachatapish Diospaj Shimi rimashcallahuantajmi, ninahuan rupachingapaj huaquichishpa charicun. Chaicunataca, imalla rurashcata ricuchina punllapimi ninahuan chingachingapaj charicun. Paita mana manchajcunatapish, chaipimi chingachinga.

8Shina cajpipish cʼuyashca crijcuna, Mandaj Diospajca shuj punllallami huaranga huatacuna shina. Huaranga huataca, shuj punlla shinallami. Chaitaca yuyaipi caichigari. 9Apunchij Jesusca, Pai nishca shinallataj ñallami shamunga. Yangallami maijancunaca, Pai unaiyacushcata yuyancuna. Mana paicuna yuyashca shinachu. Ashtahuanpish tucuicuna Diospajman cutirichunmi munan. Chashna shujllapish ama chingarichun nishpallami, cancunata llaquishcamanta manaraj shamun.

10Shina cajpipish Apunchij Jesusca, mana yuyashca punllapimari, tuta shuhua shamuj shina, ñapish shamunga. Chaipica, jahua pachapish manchanayajta cʼulun nishpami chingaringa. Tucui imalla tiyajcunatapish ninahuanmi chingachinga. Cai pachapish, tucui ima tiyajcunandij rupachishcami canga.

11Chashna tucuita chingachina cashcata yachashcamantaca, ¡Diospajlla tucushpamari, tucui munaihuan Dios munashca shina causana canguichij! 12¡Taita Dios shamuna punllata alli chaparacuichij! ¡Chai punlla utca chayamuchunca, ima allitapish rurai tucushcataca, tucuicuna alli ruracuichijlla! Chai punllapica, jahua pachacunapish ninahuan tucuchishcami canga. Tucui imalla tiyajcunapish, nina rupachijpi yacuyangami. 13Ashtahuanpish ñucanchijca, Dios Paipaj quiquin Shimihuan: ‘Mushuj jahua pachata, mushuj cai pachata rurashami’ nishcatami shuyacunchij. Chaipimi, tucuicuna imatapish Dios munashca shina rurashpa causana tiyanga.

14Cʼuyashca crijcuna, tucui chaicuna chayamungacamaca, ima mapa illajlla, ima juchachina illajlla, alli sumajta causashunchij. Chashna causacujta Dios japichun, tucui imatapish rurai tucushcataca, chai yuyai ruracuichijlla. 15Apunchij Jesusca, quishpirichun shuyashpallami, manaraj shamun. Chaita yuyaringuichij. Ñucanchij cʼuyashca huauqui Pablopish, Dios alli yachaita cujpimi chashnallataj quillcashca. 16Pai cachashca tucui quillcacunapimi, caicunallatataj yachachishpa rimashca. Huaquincunallapimi mana jahualla yachai tucuipaj ricurin. Chʼahuanyashca, mana yuyaita japijcunallami chai quillcacunatapish, caishuj Quillcacunatapish paicuna quiquinllataj chingaringapaj panda yachachincuna.

17Cʼuyashca crijcuna, chashna tucuna cashcata cunanman yachashcamantaca huaquichirinami canguichij. Ñataj chai millaicuna panda yachachishcata uyashpaca, allipish caticushcata saquishpa, paicunata catinguichijman. 18Chaipaj randica, mana cʼuyaipajcunata ñucanchij Apu, Quishpichij Jesucristo cʼuyaj cashcata ashtahuan yachashpa, Paita rijsishpa catichij. ¡Cunanpish, huiñai huiñaitapish, Paica sumajyachishca cachun! Chashna cachun.