Ang Pulong Sa Dios

2 Pedro 3:1-18

Ang Pagbalik sa Ginoo

1Mga hinigugma, ikaduha ko na kini nga sulat kaninyo. Niining duha ka mga sulat gipaningkamotan ko nga pukawon ang inyong hinlo nga panghunahuna pinaagi sa pagpahinumdom kaninyo mahitungod sa pipila ka mga butang. 2Buot ko nga hinumdoman ninyo kanunay ang giingon sa mga balaang propeta kaniadto ug ang sugo sa atong Ginoo ug Manluluwas nga iyang gihatag pinaagi sa mga apostoles nga gipadala kaninyo. 3Una sa tanan, kinahanglang masayran ninyo nga sa kataposang mga adlaw motungha ang mga bugalbugalon nga magbuhat sa bisan unsa nga gusto nilang buhaton. 4Mag-ingon sila, “Dili ba nagsaad man si Cristo nga mobalik siya? Karon, asa na man siya? Ang among mga ginikanan nangamatay na, apan mao lang gihapon ang kahimtang sa tanan sukad pa sa pagmugna sa kalibotan.” 5Gituyo niining mga tawhana nga kalimtan ang kamatuoran nga pinaagi sa pulong sa Dios nabuhat ang langit. Ug pinaagi usab sa iyang pulong nabuhat ang yuta gikan sa tubig.3:5 Ang buot ipasabot, ang yuta mitim-aw sa dihang gitingob sa Dios ang tubig sa usa ka lugar (Gen. 1:9-10). 6Ug pinaagi usab sa tubig gipalunopan niya ug gilaglag ang daan nga kalibotan. 7Pinaagi usab sa pulong sa Dios, ang langit ug ang yuta nga atong makita karon gitagana na nga sunogon sa adlaw nga ang daotang mga tawo pagahukman ug pagalaglagon.

8Apan mga hinigugma, ayaw ninyo kalimti nga alang sa Ginoo walay kalainan ang usa ka adlaw ug ang usa ka libo ka tuig. Alang kaniya kini managsama ra. 9Ang uban naghunahuna nga gilangay-langay sa Ginoo ang pagtuman sa iyang saad. Apan ang tinuod, wala siya maglangay-langay kondili nagahulat siya nga maghinulsol ang mga tawo sa ilang mga sala, tungod kay dili niya buot nga may mawala.

10Mobalik gayod ang Ginoo, ug kanang adlawa moabot sama sa pag-abot sa kawatan nga dili mo masayran kon kanus-a. Madunggan dayon nga naay magdahunog, ug mawala ang langit.3:10 ang langit: Ang buot ipasabot, ang adlaw, bulan, ug ang mga bitoon. Masunog ang yuta, ug ang tanan nga anaa sa yuta mawala. 11Tungod kay ang tanan mawala man sa ingon niini nga pamaagi, kinahanglan nga magkinabuhi kita nga balaan ug diosnon, 12samtang nagapaabot kita sa adlaw nga siya mobalik, ug samtang gibuhat nato ang kutob sa atong mahimo aron mapadali nato ang iyang pagbalik. Nianang adlawa, sunogon ang langit ug mawala kini, ug mangatunaw sa kainit ang tanan nga anaa sa yuta. 13Apan nagahulat kita sa gisaad sa Dios kanato nga bag-o nga langit ug bag-o nga yuta, diin anaa ang pagkamatarong.

14Busa mga hinigugma, samtang nagapaabot kamo niana, paningkamoti ninyo nga magkinabuhi nga hinlo ug dili salawayon atubangan sa Dios, ug kinahanglan maayo ang inyong relasyon kaniya. 15Hinumdomi ninyo nga ang atong Ginoo nagahatag pa ug kahigayonan ngadto sa mga tawo aron maluwas sila. Mao kini ang hinungdan nga wala pa siya mobalik. Dili ba mao man kini ang mga gihisgotan sa atong pinalanggang igsoon nga si Pablo diha sa iyang sulat kaninyo, sumala sa kaalam nga gihatag sa Dios kaniya? 16Ug mao usab kini ang iyang gihisgotan sa tanan niya nga mga sulat. Hinuon may mga lisod sabton sa iyang mga sinulat. Busa may mga tawo nga huyang sa pagtuo ug wala masayod sa kamatuoran nga nagahatag ug sayop nga kahulogan niining mga sinulat ni Pablo. Ug mao usab kini ang ilang gibuhat sa uban nga bahin sa Kasulatan. Busa sila mismo ang nagadala ug kalaglagan sa ilang kaugalingon.

17Apan mga hinigugma, dugay na ninyo kining nasayran. Busa pagbantay kamo aron dili kamo madala sa sayop nga mga pagtulon-an niining mga tawo nga walay mga baroganan. Kay kon mosunod kamo kanila, mawala ang inyong pagkalig-on diha sa Dios. 18Ang inyong buhaton, magpadayon kamo sa pagtubo diha sa kaalam nga gihatag ni Jesu-Cristo nga atong Ginoo ug Manluluwas. Siya ang angay natong dayegon karon ug sa panahon nga walay kataposan! Amen.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

彼得後書 3:1-18

主再來的應許

1親愛的弟兄姊妹,我現在寫給你們的是第二封信。這兩封信都是為了提醒你們,激勵你們保持真誠的心, 2叫你們記得從前聖先知們說的預言,以及我們的主和救主藉著派到你們那裡的使徒所傳給你們的誡命。

3最重要的是,你們要知道在末世的時候必出現喜歡冷嘲熱諷、為所欲為的人。他們說: 4「主要降臨的應許在哪裡?從我們的祖先長眠地下直到現在,萬物依舊與創世之初一樣。」 5他們故意忽略:太初,上帝憑口中的話語創造了諸天,並藉著水從水中造出了地; 6後來,那個世界被水淹沒而毀滅了。 7同樣,現在的天地要憑上帝的話語存留到不敬虔的人被審判和毀滅的日子,那時天地要被火焚燒。

8親愛的弟兄姊妹,有一件事你們不可忽略,就是主看一日如千年,千年如一日。 9主的應許還未實現,有人以為祂拖延,其實祂不是拖延,而是在寬容你們。祂不願任何人滅亡,願意人人悔改。 10不過,主再來的日子要像賊一樣突然臨到。那日,諸天必在一聲巨響中消失,有形有質的都要被烈火焚毀,大地和其中的一切將不復存在。

11-12一切都要這樣被焚毀,你們在熱切等候上帝來臨的日子期間,該怎樣過聖潔、敬虔的生活啊!因為到那日,天要被火焚毀,有形有質的都要被烈火熔化燒盡。 13但我們等候的是上帝應許的新天新地,有公義住在其中。

14所以,親愛的弟兄姊妹,你們既然盼望這些事,就當努力使自己在主面前毫無瑕疵,無可指責,安然無懼。 15你們要把耶穌的寬容看作是讓眾人得救的機會,正如我們親愛的弟兄保羅按著上帝賜給他的智慧寫信告訴你們的。 16他所有的書信都談到這些事。一些不學無術、反覆無常的人曲解了信中一些難懂的地方,就像曲解其他經文一樣,他們是自取滅亡。

17因此,親愛的弟兄姊妹,你們既然預先知道了這些事,就應該提防,不要讓那些不法之徒用錯謬的理論引誘你們,使你們失去原本堅固的立場。 18相反,你們要在我們的主和救主耶穌基督的恩典中不斷長進,越來越認識祂。

願榮耀歸給祂,從現在直到永遠。阿們!