Ang Pulong Sa Dios

2 Pedro 3:1-18

Ang Pagbalik sa Ginoo

1Mga hinigugma, ikaduha ko na kini nga sulat kaninyo. Niining duha ka mga sulat gipaningkamotan ko nga pukawon ang inyong hinlo nga panghunahuna pinaagi sa pagpahinumdom kaninyo mahitungod sa pipila ka mga butang. 2Buot ko nga hinumdoman ninyo kanunay ang giingon sa mga balaang propeta kaniadto ug ang sugo sa atong Ginoo ug Manluluwas nga iyang gihatag pinaagi sa mga apostoles nga gipadala kaninyo. 3Una sa tanan, kinahanglang masayran ninyo nga sa kataposang mga adlaw motungha ang mga bugalbugalon nga magbuhat sa bisan unsa nga gusto nilang buhaton. 4Mag-ingon sila, “Dili ba nagsaad man si Cristo nga mobalik siya? Karon, asa na man siya? Ang among mga ginikanan nangamatay na, apan mao lang gihapon ang kahimtang sa tanan sukad pa sa pagmugna sa kalibotan.” 5Gituyo niining mga tawhana nga kalimtan ang kamatuoran nga pinaagi sa pulong sa Dios nabuhat ang langit. Ug pinaagi usab sa iyang pulong nabuhat ang yuta gikan sa tubig.3:5 Ang buot ipasabot, ang yuta mitim-aw sa dihang gitingob sa Dios ang tubig sa usa ka lugar (Gen. 1:9-10). 6Ug pinaagi usab sa tubig gipalunopan niya ug gilaglag ang daan nga kalibotan. 7Pinaagi usab sa pulong sa Dios, ang langit ug ang yuta nga atong makita karon gitagana na nga sunogon sa adlaw nga ang daotang mga tawo pagahukman ug pagalaglagon.

8Apan mga hinigugma, ayaw ninyo kalimti nga alang sa Ginoo walay kalainan ang usa ka adlaw ug ang usa ka libo ka tuig. Alang kaniya kini managsama ra. 9Ang uban naghunahuna nga gilangay-langay sa Ginoo ang pagtuman sa iyang saad. Apan ang tinuod, wala siya maglangay-langay kondili nagahulat siya nga maghinulsol ang mga tawo sa ilang mga sala, tungod kay dili niya buot nga may mawala.

10Mobalik gayod ang Ginoo, ug kanang adlawa moabot sama sa pag-abot sa kawatan nga dili mo masayran kon kanus-a. Madunggan dayon nga naay magdahunog, ug mawala ang langit.3:10 ang langit: Ang buot ipasabot, ang adlaw, bulan, ug ang mga bitoon. Masunog ang yuta, ug ang tanan nga anaa sa yuta mawala. 11Tungod kay ang tanan mawala man sa ingon niini nga pamaagi, kinahanglan nga magkinabuhi kita nga balaan ug diosnon, 12samtang nagapaabot kita sa adlaw nga siya mobalik, ug samtang gibuhat nato ang kutob sa atong mahimo aron mapadali nato ang iyang pagbalik. Nianang adlawa, sunogon ang langit ug mawala kini, ug mangatunaw sa kainit ang tanan nga anaa sa yuta. 13Apan nagahulat kita sa gisaad sa Dios kanato nga bag-o nga langit ug bag-o nga yuta, diin anaa ang pagkamatarong.

14Busa mga hinigugma, samtang nagapaabot kamo niana, paningkamoti ninyo nga magkinabuhi nga hinlo ug dili salawayon atubangan sa Dios, ug kinahanglan maayo ang inyong relasyon kaniya. 15Hinumdomi ninyo nga ang atong Ginoo nagahatag pa ug kahigayonan ngadto sa mga tawo aron maluwas sila. Mao kini ang hinungdan nga wala pa siya mobalik. Dili ba mao man kini ang mga gihisgotan sa atong pinalanggang igsoon nga si Pablo diha sa iyang sulat kaninyo, sumala sa kaalam nga gihatag sa Dios kaniya? 16Ug mao usab kini ang iyang gihisgotan sa tanan niya nga mga sulat. Hinuon may mga lisod sabton sa iyang mga sinulat. Busa may mga tawo nga huyang sa pagtuo ug wala masayod sa kamatuoran nga nagahatag ug sayop nga kahulogan niining mga sinulat ni Pablo. Ug mao usab kini ang ilang gibuhat sa uban nga bahin sa Kasulatan. Busa sila mismo ang nagadala ug kalaglagan sa ilang kaugalingon.

17Apan mga hinigugma, dugay na ninyo kining nasayran. Busa pagbantay kamo aron dili kamo madala sa sayop nga mga pagtulon-an niining mga tawo nga walay mga baroganan. Kay kon mosunod kamo kanila, mawala ang inyong pagkalig-on diha sa Dios. 18Ang inyong buhaton, magpadayon kamo sa pagtubo diha sa kaalam nga gihatag ni Jesu-Cristo nga atong Ginoo ug Manluluwas. Siya ang angay natong dayegon karon ug sa panahon nga walay kataposan! Amen.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

彼得后书 3:1-18

主再来的应许

1亲爱的弟兄姊妹,我现在写给你们的是第二封信。这两封信都是为了提醒你们,激励你们保持真诚的心, 2叫你们记得从前圣先知们说的预言,以及我们的主和救主借着派到你们那里的使徒所传给你们的诫命。

3最重要的是,你们要知道在末世的时候必出现喜欢冷嘲热讽、为所欲为的人。他们说: 4“主要降临的应许在哪里?从我们的祖先长眠地下直到现在,万物依旧与创世之初一样。” 5他们故意忽略:太初,上帝凭口中的话语创造了诸天,并借着水从水中造出了地; 6后来,那个世界被水淹没而毁灭了。 7同样,现在的天地要凭上帝的话语存留到不敬虔的人被审判和毁灭的日子,那时天地要被火焚烧。

8亲爱的弟兄姊妹,有一件事你们不可忽略,就是主看一日如千年,千年如一日。 9主的应许还未实现,有人以为祂拖延,其实祂不是拖延,而是在宽容你们。祂不愿任何人灭亡,愿意人人悔改。 10不过,主再来的日子要像贼一样突然临到。那日,诸天必在一声巨响中消失,有形有质的都要被烈火焚毁,大地和其中的一切将不复存在。

11-12一切都要这样被焚毁,你们在热切等候上帝来临的日子期间,该怎样过圣洁、敬虔的生活啊!因为到那日,天要被火焚毁,有形有质的都要被烈火熔化烧尽。 13但我们等候的是上帝应许的新天新地,有公义住在其中。

14所以,亲爱的弟兄姊妹,你们既然盼望这些事,就当努力使自己在主面前毫无瑕疵,无可指责,安然无惧。 15你们要把耶稣的宽容看作是让众人得救的机会,正如我们亲爱的弟兄保罗按着上帝赐给他的智慧写信告诉你们的。 16他所有的书信都谈到这些事。一些不学无术、反复无常的人曲解了信中一些难懂的地方,就像曲解其他经文一样,他们是自取灭亡。

17因此,亲爱的弟兄姊妹,你们既然预先知道了这些事,就应该提防,不要让那些不法之徒用错谬的理论引诱你们,使你们失去原本坚固的立场。 18相反,你们要在我们的主和救主耶稣基督的恩典中不断长进,越来越认识祂。

愿荣耀归给祂,从现在直到永远。阿们!