Ang Pulong Sa Dios

2 Pedro 1

1Ako si Simon Pedro nga alagad ug apostol ni Jesu-Cristo. Nangumusta ako kaninyo nga nagatuo kang Jesu-Cristo nga atong Dios ug Manluluwas. Ug tungod kay siya matarong, ang iyang gihatag kaninyo nga pagtuo sama usab kabililhon sa iyang gihatag kanamo nga pagtuo.

Hinaut nga madawat ninyo ang dugang pa gayod nga grasya ug kalinaw sa inyong padayon nga pag-ila sa Dios nga mao si Jesus nga atong Ginoo.

Gipili Kita sa Dios nga Mahimong Iyang mga Anak

Ang gahom sa Dios naghatag kanato sa tanan natong kinahanglanon sa pagkinabuhi nga diosnon pinaagi sa atong pag-ila kaniya nga nagtawag kanato. Gitawag niya kita pinaagi sa iyang kahibulongan nga gahom. Ug pinaagi usab niini, gihatagan niya kita ug bililhon gayod nga mga saad, aron pinaagi niini nga mga saad malikayan nato ang mga kailibgon dinhi sa kalibotan nga makadaot kanato, ug makaambit kita sa diosnon nga kinaiya. Busa, paningkamoti gayod ninyo nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan; sa inyong maayong pamatasan, ang kaalam; sa kaalam, ang pagpugong sa kaugalingon; sa pagpugong sa kaugalingon, ang pagkamainantuson; sa pagkamainantuson, ang pagkadiosnon; sa pagkadiosnon, ang paghigugma sa atong mga igsoon kang Cristo; sa paghigugma sa atong mga igsoon kang Cristo, ang paghigugma sa tanan. Kon kining tanang hiyas anaa kaninyo ug nagadagaya, mapuslanon ang inyong mga binuhatan sa inyong pag-ila sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Apan si bisan kinsa nga wala niining mga hiyasa, buta sa kamatuoran; nalimtan niya nga gihinloan na siya sa Dios sa iyang mga sala kaniadto.

10 Busa mga igsoon ko kang Cristo, paningkamoti gayod nga masiguro ninyo nga kamo tinuod nga mga tinawag ug mga pinili sa Dios. Kay kon buhaton ninyo kining mga butanga dili gayod kamo mapukan, 11 kondili mahimong bukas ang pagdawat kaninyo ngadto sa walay kataposan nga gingharian sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesu-Cristo.

12 Mao kana nga kanunay ko kamong pahinumdoman bahin niining mga butanga, bisan nasayran na ninyo kini ug lig-on na kamo diha sa kamatuoran nga inyong nadawat. 13 Alang kanako, angay gayod nga pahinumdoman ko kamo kanunay samtang buhi pa ako. 14 Kay nasayran ko nga dili na gayod ako magdugay niining kalibotana, tungod kay gipahibalo gayod kini sa atong Ginoong Jesu-Cristo kanako. 15 Busa paningkamotan ko nga bisan kon wala na ako, mahinumdoman pa gihapon ninyo kining akong gitudlo.

Nakita Namo nga si Cristo Gipasidunggan sa Dios

16 Ang among gisulti kaninyo bahin sa gahom sa atong Ginoong Jesu-Cristo sa dihang dinhi pa siya sa kalibotan dili tinumotumo lang nga mga sugilanon, kondili nasaksihan gayod namo ang iyang gahom nga gikan sa Dios. 17 Kay sa dihang gidayeg ug gipasidunggan si Jesu-Cristo sa Dios nga Amahan, nadunggan namo ang tingog sa makagagahom nga Dios nga nagkanayon, “Mao kini ang akong hinigugma nga Anak. Nalipay gayod ako kaniya.” 18 Kining tingog nga gikan sa langit nadunggan namo sa dihang kami kauban ni Jesus didto sa balaan nga bukid.

19 Mao kini ang hinungdan nga nadugangan pa gayod ang among pagtuo sa mga pagtulon-an nga gitudlo sa mga propeta. Busa angay ninyong patalinghogan ang ilang gitudlo, tungod kay sama kini sa usa ka suga nga nagdan-ag sa mangitngit nga dapit[a] hangtod sa adlaw nga moabot si Cristo.[b] Sama siya sa kabugwason nga molamdag sa inyong hunahuna.[c] 20 Labaw sa tanan timan-i gayod ninyo kini: ang tanan nga nahisulat sa Kasulatan dili kinaugalingon nga pagsabot sa mga propeta. 21 Tungod kay wala sila magsulti sumala sa ilang kaugalingon nga hunahuna, kondili gigamhan sila sa Espiritu Santo sa pagsulti sa pulong sa Dios.

Notas al pie

  1. 2 Pedro 1:19 nagdan-ag sa mangitngit nga dapit: o, nagapahayag sa nangitngitan nga mga hunahuna.
  2. 2 Pedro 1:19 hangtod sa adlaw nga moabot si Cristo: Sa literal, hangtod nga ang adlaw magbanagbanag.
  3. 2 Pedro 1:19 hunahuna: Sa literal, kasingkasing.

New International Reader's Version

2 Peter 1

1I, Simon Peter, am writing this letter. I serve Jesus Christ. I am his apostle.

I am sending this letter to you. You are those who have received a faith as valuable as ours. You received it because our God and Savior Jesus Christ does what is right.

May more and more grace and peace be given to you. May they come to you as you learn more about God and about Jesus our Lord.

Showing That God Has Chosen You

God’s power has given us everything we need to lead a godly life. All of this has come to us because we know the God who chose us. He chose us because of his own glory and goodness. He has also given us his very great and valuable promises. He did it so you could share in his nature. You can share in it because you’ve escaped from the evil in the world. This evil is caused by sinful desires.

So you should try very hard to add goodness to your faith. To goodness, add knowledge. To knowledge, add the ability to control yourselves. To the ability to control yourselves, add the strength to keep going. To the strength to keep going, add godliness. To godliness, add kindness for one another. And to kindness for one another, add love. All these things should describe you more and more. They will make you useful and fruitful as you know our Lord Jesus Christ better. But what if these things don’t describe someone at all? Then that person can’t see very well. In fact, they are blind. They have forgotten that their past sins have been washed away.

10 My brothers and sisters, try very hard to show that God has appointed you to be saved. Try hard to show that he has chosen you. If you do everything I have just said, you will never trip and fall. 11 You will receive a rich welcome into the kingdom that lasts forever. It is the kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ.

Prophecy of Scripture Comes From God

12 So I will always remind you of these things. I’ll do it even though you know them. I’ll do it even though you now have deep roots in the truth. 13 I think it is right for me to remind you. It is right as long as I live in this tent. I’m talking about my body. 14 I know my tent will soon be removed. Our Lord Jesus Christ has made that clear to me. 15 I hope that you will always be able to remember these things after I’m gone. I will try very hard to see that you do.

16 We told you about the time our Lord Jesus Christ came with power. But we didn’t make up clever stories when we told you about it. With our own eyes we saw him in all his majesty. 17 God the Father gave him honor and glory. The voice of the Majestic Glory came to him. It said, “This is my Son, and I love him. I am very pleased with him.” (Matthew 17:5; Mark 9:7; Luke 9:35) 18 We ourselves heard this voice that came from heaven. We were with him on the sacred mountain.

19 We also have the message of the prophets. This message can be trusted completely. You must pay attention to it. The message is like a light shining in a dark place. It will shine until the day Jesus comes. Then the Morning Star will rise in your hearts. 20 Above all, here is what you must understand. No prophecy in Scripture ever came from a prophet’s own understanding of things. 21 Prophecy never came simply because a prophet wanted it to. Instead, the Holy Spirit guided the prophets as they spoke. So, although prophets are human, prophecy comes from God.