Ang Pulong Sa Dios

2 Mga Hari 25:1-30

1Busa sa ikanapulo nga adlaw sa ikanapulo nga bulan, sa ikasiyam nga tuig sa paghari ni Zedekia, misulong si Haring Nebucadnezar ug ang iyang tibuok kasundalohan sa Jerusalem. Nagkampo sila sa gawas sa siyudad ug nagtapok ug yuta libot sa paril niini. 2Gilibotan nila ang siyudad hangtod sa ika-11 nga tuig sa paghari ni Zedekia. 3Sa ikasiyam nga adlaw sa ikaupat nga bulan sa maong tuig, labihan na gayod ang kagutom sa siyudad ug wala na gayoy pagkaon ang mga tawo.

4Unya, gilumpag sa mga taga-Babilonia ang usa ka bahin sa paril sa siyudad, busa nagplano si Zedekia ug ang tanan niyang mga sundalo sa pag-ikyas. Apan tungod kay nalibotan sa mga taga-Babilonia25:4 taga-Babilonia: sa literal, Kaldeanhon. Mao kini ang laing tawag sa mga taga-Babilonia. ang siyudad, naghulat sila hangtod nga mogabii. Didto sila nangagi sa pultahan taliwala sa duha ka paril duol sa hardin sa hari. Nangikyas sila paingon sa Kapatagan sa Jordan,25:4 Kapatagan sa Jordan: sa Hebreo, Araba. 5apan gigukod sila sa mga taga-Babilonia ug naapsan sila sa kapatagan sa Jerico. Nagkatibulaag ang tanang sundalo ni Zedekia, 6ug nadakpan siya. Gidala siya ngadto sa hari sa Babilonia didto sa Ribla ug gihukman. 7Gipamatay diha sa iyang atubangan ang iyang mga anak, ug gilugit ang iyang mga mata. Unya gikadenahan siya ug gidala sa Babilonia.

Giguba ang Templo

(Jer. 52:12-27)

8Sa ikapito nga adlaw sa ikalima nga bulan, niadtong ika-19 nga tuig sa paghari ni Nebucadnezar sa Babilonia, miadto sa Jerusalem si Nebuzaradan nga komander sa mga guwardya sa hari sa Babilonia. 9Gisunog niya ang templo sa Ginoo, ang palasyo, ang tanang balay sa Jerusalem, ug ang tanang importanteng mga bilding. 10Ubos sa iyang pagdumala, giguba sa mga sundalo sa Babilonia ang mga paril libot sa Jerusalem. 11Unya gibihag niya ang nahibiling mga tawo sa siyudad, apil ang mga tawo nga midapig sa hari sa Babilonia. 12Apan gibilin niya ang uban sa labing kabos nga mga tawo aron sa pag-atiman sa mga ubasan ug sa mga uma.

13Gipangguba sa mga taga-Babilonia kining mosunod nga mga kagamitan sa templo sa Ginoo: ang bronsi nga mga haligi, ang mga karomata nga gigamit sa paghakot ug tubig, ug ang dakong sudlanan ug tubig nga bronsi nga gitawag ug Dagat. Ug gidala nila ang mga bronsi sa Babilonia. 14Gipangdala usab nila ang mga kalaha, mga pala, mga pangkorte sa pabilo, mga tasa, ug ang tanang mga kagamitan nga hinimo sa bronsi nga gigamit didto sa templo. 15Gipanguha usab ni Nebuzaradan ang mga butanganan ug baga, ang mga yahong, ug ang uban pang mga kagamitan nga hinimo sa bulawan ug plata. 16Halos dili na matimbang ang mga bronsi nga gikan sa duha ka haligi, sa dakong sudlanan sa tubig nga gitawag ug Dagat, ug sa mga karomata nga gigamit sa paghakot ug tubig. Kining mga butanga gipahimo kaniadto ni Solomon alang sa templo sa Ginoo. 17Ang gitas-on sa matag haligi 27 ka piye. Ang gitas-on sa bronsi nga ulo-ulo sa matag haligi upat ug tunga ka piye. Kining mga ulo-ulo gidekorasyonan ug linala nga bronsi ug gipalibotan ug bronsi nga pormag prutas nga pomegranata.

18Gibihag usab ni Nebuzaradan si Seraya nga pangulong pari, si Zefanias nga sunod ug ranggo ni Seraya, ug ang tulo ka magbalantay sa pultahan sa templo. 19Dugang niini, gipangbihag usab niya ang mosunod: ang opisyal sa mga sundalo sa Juda, ang lima sa mga magtatambag sa hari, ang sekretaryo sa komander sa mga sundalo nga mao ang tiglista sa mga tawo nga mahimong mga sundalo, ug ang 60 ka mga lumulupyo didto. 20Gidala silang tanan ni Nebuzaradan ngadto sa hari sa Babilonia didto sa Ribla, 21nga sakop sa Hamat. Ug didto gipapatay sila sa hari. Busa ang katawhan sa Juda nahilayo sa ilang yuta ingon nga mga bihag.

Si Gedalia nga Gobernador sa Juda

(Jer. 40:7-9; 41:1-3)

22Gipili ni Nebucadnezar nga hari sa Babilonia si Gedalia nga anak ni Ahikam ug apo ni Shafan ingon nga gobernador sa mga tawo nga nahibilin sa Juda. 23Sa dihang nadungog kini sa mga opisyal sa kasundalohan sa Juda ug sa ilang mga sakop nga mga sundalo, miadto sila kang Gedalia didto sa Mizpa. Ang nangadto mao sila si Ishmael nga anak ni Netania, si Johanan nga anak ni Karea, si Seraya nga anak ni Tanhumet nga taga-Netofa, si Jaazania nga taga-Maaca, ug ang ilang mga sakop. 24Nanumpa si Gedalia kanila ug sa ilang mga sakop, “Ayaw kamo kahadlok sa mga opisyal sa Babilonia. Puyo lang kamo niini nga yuta ug mag-alagad sa hari sa Babilonia ug walay daotang mahitabo kaninyo.”

25Apan sa ikapito nga bulan niadtong tuiga, si Ishmael nga anak ni Netania ug apo ni Elishama, nga miyembro sa harianong pamilya, miadto sa Mizpa uban sa napulo ka mga tawo ug gipatay nila si Gedalia ug ang iyang mga kauban nga mga taga-Juda ug mga taga-Babilonia. 26Tungod niini, ang tanang mga tawo gikan sa labing dungganon hangtod sa labing kabos, ingon man ang mga opisyal sa mga sundalo, nangikyas ngadto sa Ehipto tungod kay nahadlok sila sa buhaton sa mga taga-Babilonia kanila.

Gibuhian si Jehoyakin

(Jer. 52:31-34)

27Sa ika-37 nga tuig sa pagkabihag ni Jehoyakin nga hari sa Juda, nahimong hari sa Babilonia si Evil Merodac. Gibuhian niya si Jehoyakin sa ika-27 nga adlaw sa ika-12 nga bulan niadtong tuiga. 28Maayo siya kang Jehoyakin ug gipasidunggan niya kini labaw sa ubang mga hari nga gibihag usab didto sa Babilonia. 29Busa wala na niya pasul-oba si Jehoyakin sa bisti sa piniriso. Ug sukad niadto, didto na kini magkaonan uban kaniya. 30Ug kada adlaw gihatagan siya sa hari sa iyang mga kinahanglanon samtang buhi pa siya.

New International Reader's Version

2 Kings 25:1-30

1Nebuchadnezzar was king of Babylon. He marched out against Jerusalem. His whole army went with him. It was in the ninth year of the rule of Zedekiah. It was on the tenth day of the tenth month. Nebuchadnezzar set up camp outside the city. He brought in war machines all around it. 2It was surrounded until the 11th year of King Zedekiah’s rule.

3By the ninth day of the fourth month, there wasn’t any food left in the city. So the people didn’t have anything to eat. 4Then the Babylonians broke through the city wall. Judah’s whole army ran away at night. They went out through the gate between the two walls near the king’s garden. They escaped even though the Babylonians surrounded the city. Judah’s army ran toward the Arabah Valley. 5But the Babylonian army chased King Zedekiah. They caught up with him in the plains near Jericho. All his soldiers were separated from him. They had scattered in every direction. 6The king was captured.

He was taken to the king of Babylon at Riblah. That’s where Nebuchadnezzar decided how he would be punished. 7Nebuchadnezzar’s men killed the sons of Zedekiah. They forced him to watch it with his own eyes. Then they poked out his eyes. They put him in bronze chains. And they took him to Babylon.

8Nebuzaradan was an official of the king of Babylon. In fact, he was commander of the royal guard. He came to Jerusalem. It was in the 19th year that Nebuchadnezzar was king of Babylon. It was on the seventh day of the fifth month. 9Nebuzaradan set the Lord’s temple on fire. He also set fire to the royal palace and all the houses in Jerusalem. He burned down every important building. 10The whole Babylonian army broke down the walls around Jerusalem. That’s what the commander told them to do. 11Some people still remained in the city. But Nebuzaradan the commander took them away as prisoners. He also took the rest of the people of the land. That included those who had joined the king of Babylon. 12But the commander left behind some of the poorest people of the land. He told them to work in the vineyards and fields.

13The Babylonian army destroyed the Lord’s temple. They broke the bronze pillars into pieces. They broke up the bronze stands that could be moved around. And they broke up the huge bronze bowl. Then they carried the bronze away to Babylon. 14They also took away the pots, shovels, wick cutters and dishes. They took away all the bronze objects used for any purpose in the temple. 15The commander of the royal guard took away the shallow cups for burning incense. He took away the sprinkling bowls. So he took away everything made out of pure gold or silver.

16The bronze was more than anyone could weigh. It included the bronze from the two pillars, the huge bowl and the stands. Solomon had made all those things for the Lord’s temple. 17Each pillar was 27 feet high. The bronze top of one pillar was four and a half feet high. It was decorated with a set of bronze chains and pomegranates all around it. The other pillar was just like it. It also had a set of chains.

18The commander of the guard took some prisoners. They included Seraiah the chief priest and Zephaniah the priest who was next in rank. They also included the three men who guarded the temple doors. 19Some people were still left in the city. The commander took as a prisoner the officer who was in charge of the fighting men. He took the five men who gave advice to the king. He also took the secretary. He was the chief officer in charge of getting the people of the land to serve in the army. And he took 60 of those people serving in the army who were still in the city. 20Nebuzaradan the commander took all of them away. He brought them to the king of Babylon at Riblah. 21There the king had them put to death. Riblah was in the land of Hamath.

So the people of Judah were taken as prisoners. They were taken far away from their own land.

22Nebuchadnezzar, the king of Babylon, had left some people behind in Judah. He appointed Gedaliah to govern them. Gedaliah was the son of Ahikam. Ahikam was the son of Shaphan. 23All of Judah’s army officers and their men heard about what had happened. They heard that the king had appointed Gedaliah as governor. So they came to Gedaliah at Mizpah. Ishmael, the son of Nethaniah, came. So did Johanan, the son of Kareah. Seraiah, the son of Tanhumeth, also came. And so did Jaazaniah, the son of the Maakathite. All their men came too. Seraiah was from Netophah. 24Gedaliah promised to help them and their men. He spoke in a kind way to them. He said, “Don’t be afraid of the Babylonian officials. Make your homes in the land of Judah. Serve the king of Babylon. Then things will go well with you.”

25But in the seventh month Ishmael, the son of Nethaniah, came with ten men. He killed Gedaliah. He also killed the people of Judah and the Babylonians who were with Gedaliah at Mizpah. Nethaniah was the son of Elishama. Ishmael was a member of the royal family. 26After he had killed Gedaliah, all the people ran away to Egypt. Everyone from the least important of them to the most important ran away. The army officers went with them. All of them went to Egypt because they were afraid of the Babylonians.

Jehoiachin Is Set Free

27Awel-Marduk set Jehoiachin, the king of Judah, free from prison. It was in the 37th year after Jehoiachin had been taken away to Babylon. It was also the year Awel-Marduk became king of Babylon. It was on the 27th day of the 12th month. 28Awel-Marduk spoke kindly to Jehoiachin. He gave him a place of honor. Other kings were with Jehoiachin in Babylon. But his place was more important than theirs. 29So Jehoiachin put his prison clothes away. For the rest of Jehoiachin’s life the king provided what he needed. 30The king did that for Jehoiachin day by day as long as he lived.