Ang Pulong Sa Dios

2 Cronica 7:1-22

Ang Pagdedikar sa Templo

(1 Hari 8:62-66)

1Pagkahuman ni Solomon ug ampo, may kalayo nga mikunsad gikan sa langit ug milamoy sa halad nga sinunog ug sa uban pang mga halad, ug ang gamhanang presensya sa Ginoo milukop sa templo. 2Dili makasulod ang mga pari sa templo sa Ginoo tungod kay ang gamhanang presensya sa Ginoo milukop sa templo. 3Sa dihang nakita sa tanang mga Israelinhon ang kalayo nga mikunsad ug ang gamhanang presensya sa Ginoo ibabaw sa templo, mihapa sila ug misimba ug nagpasalamat sa Ginoo kay maayo siya ug ang iyang gugma nagapadayon hangtod sa kahangtoran.

4Unya naghalad si Haring Solomon ug ang tanang katawhan ngadto sa Ginoo. 5Naghalad si Haring Solomon ug 22,000 ka baka ug 120,000 ka karnero ug kanding. Niining paagiha, gidedikar sa hari ug sa mga katawhan ang templo sa Dios. 6Mibarog sa ilang mga pwesto didto sa templo ang mga pari, ug ingon usab ang mga Levita nga nanag-awit, “Ang iyang gugma walay kataposan.” Giduyogan nila kini sa mga instrumento nga gipahimo ni Haring David alang sa pagdayeg sa Ginoo. Atbang sa mga Levita, mipatingog usab ang mga pari sa ilang mga trumpeta samtang nanindog ang tanang mga Israelinhon.

7Gigahin ni Solomon ang hawanan nga anaa sa atubangan sa templo sa Ginoo. Naghalad sila ni Solomon didto ug mga halad nga sinunog, mga halad sa pagpasidungog sa Ginoo, ug mga tambok nga halad alang sa maayong relasyon, kay ang bronsi nga halaran nga iyang gipahimo gamay ra alang niini nga mga halad.

8Gisaulog usab ni Solomon ug sa tanang mga Israelinhon ang Pista sa Pagpatindog sa mga Payag sulod sa pito ka adlaw. Daghan kaayong mga katawhan ang nagtigom gikan sa Lebo Hamat sa amihan hangtod sa Yuta sa Ehipto sa habagatan. 9Sa ikawalo nga adlaw, naghimo sila sa kataposang panagtigom, tungod kay sulod sa pito ka adlaw gisaulog nila ang pagdedikar sa halaran ug sa tibuok templo, ug sa laing pito ka adlaw gisaulog nila ang Pista sa Pagpatindog sa mga Payag. 10Pagkasunod nga adlaw, nga mao ang ika-23 nga adlaw sa ikapito nga bulan, gipapauli ni Solomon ang mga tawo. Namauli sila nga labihan kamalipayon tungod sa tanang kaayo nga gihimo sa Ginoo kang David ug kang Solomon, ug sa iyang katawhan nga mga Israelinhon.

Nagpakita ang Dios kang Solomon

(1 Hari 9:1-9)

11Nahuman ra gayod ni Solomon ang pagpatukod sa templo sa Ginoo ug sa iyang palasyo. Nagmalampuson siya sa pagtuman sa tanan niyang giplano alang niini. 12Unya usa ka gabii, nagpakita ang Ginoo kaniya pinaagi sa damgo ug miingon, “Nadungog ko ang imong pag-ampo ug gipili ko kini nga templo ingon nga dapit nga halaran sa mga halad.

13“Kon pananglit dili ko paulanon, o ipakaon ko sa mga dulon ang mga tanom sa inyong yuta, o padad-an ko ang akong katawhan ug katalagman, 14ug unya magpaubos sa ilang kaugalingon ang katawhan nga akong gipili, mag-ampo, modangop kanako, ug mobiya sa ilang daotang mga binuhatan, mamati ako sa langit ug pasayloon ko ang ilang sala, ug unya panalanginan ko pag-usab ang ilang yuta. 15Hatagan ko silag pagtagad ug pamation ko ang mga pag-ampo nga ilang gihimo dinhi niining dapita, 16kay kini nga templo akong gipili ug gilain ingon nga usa ka dapit diin pasidunggan ako hangtod sa kahangtoran. Bantayan ko kini ug atimanon kanunay.

17“Ug ikaw, kon magkinabuhi ka nga matinumanon kanako sama sa gibuhat sa imong amahan nga si David, ug kon buhaton mo ang tanan nga gipahimo ko kanimo ug tumanon ang akong mga tulumanon ug mga lagda, 18padayon nga maghari ang imong mga kaliwat hangtod sa kahangtoran. Mao usab kini ang akong gisaad sa imong amahan nga si David sa dihang giingnan ko siya, ‘Dili ka mawad-an ug kaliwat nga magahari sa Israel.’ 19Apan kon motalikod kamo ug dili motuman sa mga sugo ug mga tulumanon nga gihatag ko kaninyo, ug kon moalagad ug mosimba kamo sa ubang mga dios, 20papahawaon ko kamo sa yuta nga gihatag ko kaninyo, ug isalikway ko kining templo nga gipili ko ingon nga dapit diin pasidunggan ako. Unya himuon kining panig-ingnan sa kaalaotan ug bugalbugalan kini sa tanang mga tawo. 21Ug bisag gibantog kini nga templo, gub-on ko kini. Makurat ug matingala gayod ang tanan nga molabay dinhi ug moingon, ‘Nganong gihimo man kini sa Ginoo niining yutaa ug niini nga templo?’ 22Motubag ang uban, ‘Tungod kay gisalikway nila ang Ginoo, ang Dios sa ilang mga katigulangan nga nagpagawas kanila gikan sa Ehipto, ug mialagad sila ug misimba sa ubang mga dios. Mao kana nga gipadad-an sila sa Ginoo niini nga mga katalagman.’ ”