Ang Pulong Sa Dios

2 Corinto 8:1-24

Ang Kristohanong Pagtinabangay

1Mga igsoon, gusto namong isugilon kaninyo ang gibuhat sa mga tumutuo didto sa Macedonia pinaagi sa grasya sa Dios8:1 grasya sa Dios: ang buot ipasabot, gasa sa pagkamahinatagon. kanila. 2Bisan daghan ang ilang nasinatian nga mga pagsulay, malipayon gihapon kaayo sila. Mao kana nga manggihatagon kaayo sila bisan labihan sila kakabos. 3Makapamatuod ako kaninyo nga ang ilang paghatag dili lang sumala sa ilang makaya kondili labaw pa niini, ug kinabubut-on nila kining gibuhat. 4Kay sila gayod ang nanghangyo kanamo nga kon mahimo hatagan sila ug kahigayonan nga makatabang usab sila sa mga katawhan sa Dios nga nagka-lisod didto sa Jerusalem. 5Ug dili kay kana lang, kondili una sa tanan gitugyan nila ang ilang kaugalingon sa Ginoo ug kanamo sumala sa kabubut-on sa Dios. Wala gayod kami magdahom nga makabuhat sila niadto. 6Tungod sa ilang maayong gibuhat, gidasig namo si Tito sa pagbalik diha kaninyo ug padayonon ang nasugdan na niya nga buluhaton sa pagtigom sa inyong mga hinabang alang sa mga nagka-lisod sa Jerusalem. 7Kamo diha sa Corinto wala magkulang sa tanan: lig-on ang inyong pagtuo sa Dios, maayo kamo motudlo, ug daghan ang inyong nahibaloan. Kugihan kamo sa inyong pag-alagad sa Dios, ug hilabihan ang inyong paghigugma kanamo. Busa gusto namo nga ipakita ninyo nga wala usab kamo nagakulang sa paghatag. 8Wala ko kamo sugoa sa paghatag, kondili gisugilon ko lang kaninyo ang pagkamatinabangon sa uban aron mapamatud-an usab ninyo nga ang inyong paghigugma tinuod gayod. 9Nasayod usab kamo sa gibuhat sa atong Ginoong Jesu-Cristo, nga bisag adunahan siya didto sa langit nagpakakabos siya pinaagi sa iyang pagpakatawo tungod sa iyang kalooy kanato, aron mahimo kitang adunahan. 10Busa mao kini ang akong tambag: maayo kon padayonon ninyo ang paghatag nga inyo nang nasugdan sa miaging tuig. Kamo gayod ang una nga naghatag ug kamo usab ang una nga nakahunahuna nga magbuhat niini. 11Busa padayona ninyo kini. Tinguhaa ninyo nga mahuman ang giplano ninyong buhaton, ug paghatag kamo sumala sa inyong mahimo. 12Kay kon tinguha gayod ninyo nga mohatag, dawaton sa Dios ang inyong ikahatag. Wala siya nagapaabot nga mohatag kamo sa dili ninyo makaya.

13Dili ko tuyo nga maglisod kamo tungod lang sa pagpasayon ninyo sa kahimtang sa uban, kondili aron nga managsama ang atong kahimtang. 14Sa pagkakaron maayo ang inyong pagkabutang, busa angay lang nga motabang kamo sa mga nagkinahanglan. Ug kon sa panahon nga kamo na usab ang magkinahanglan, ug sila ang maayo ug pagkabutang, sila na usab ang motabang kaninyo. Sa ingon niini nga pamaagi mahimong managsama ang pagkabutang sa matag usa. 15Dili ba sama man niana ang giingon sa Kasulatan:

“Siya nga nagtigom ug daghan wala masobrahi,

ug siya nga nagtigom ug gamay wala makulangi.”8:15 Tan-awa usab ang Exo. 16:18.

16Nagapasalamat kami sa Dios nga gibutang niya sa kasingkasing ni Tito ang sama sa among kahangawa alang kaninyo. 17Kay wala lang siya mosugot sa among hangyo, kondili siya mismo ang may tinguha nga moanha diha kaninyo. 18Paubanon namo kaniya ang atong igsoon nga dinayeg sa mga tumutuo sa bisan asa tungod sa iyang pagsangyaw sa Maayong Balita. 19Siya mao gayod ang gipili sa mga tumutuo sa nagkalain-laing mga lugar8:19 sa mga tumutuo sa nagkalain-laing mga lugar: sa literal, sa mga iglesia. nga mouban kanamo sa among paghatod niining hinabang alang sa mga nanginahanglan. Gibuhat namo kini aron madayeg ang Ginoo ug aron ikapakita sa mga tawo nga gusto gayod namo nga motabang. 20Paubanon namo kini nga igsoon kang Tito tungod kay dili namo gusto nga sa among pag-apod-apod niining dako nga hinabang madudahan kami. 21Kay ang among tumong mao ang pagbuhat sa maayo, dili lang sa atubangan sa Dios kondili sa katawhan usab.

22May usa pa gayod ka tumutuo nga paubanon namo kanila. Kini nga tawo makadaghan na namo nasulayi sa nagkalain-laing pamaagi ug napamatud-an na namo nga may tinguha gayod siya sa pagtabang, ug labi na gayod karon tungod kay dako ang iyang pagsalig kaninyo. 23Bahin kang Tito, kauban ko siya sa pagtabang kaninyo. Bahin usab niining duha ka mga kaigsoonan nga mouban kaniya, sila ang mga pinadala sa mga tumutuo gikan sa nagkalain-laing mga lugar. Ang ilang kinabuhi nagapasidungog kang Cristo. 24Busa, ipakita ang inyong pagkamahigugmaon kanila aron masayran nila nga tinuod gayod ang among mga pagdayeg kaninyo, ug pinaagi kanila, masayran usab kini sa mga tumutuo sa ubang lugar.

Ang Pulong Sang Dios

2 Corinto 8:1-24

Kon Paano Magbinuligay ang mga Kristohanon

1Mga utod, gusto namon isugid sa inyo ang ginhimo sang mga iglesya sa Macedonia paagi sa bulig sang Dios sa ila. 2Bisan madamo ang ila naagihan nga mga pagtilaw, malipayon gihapon sila. Amo ina nga maalwan sila sa paghatag bisan tama gid sila kaimol. 3Makapamatuod ako sa inyo nga ang ila paghatag indi lang suno sa ila masarangan kundi sobra pa, kay ginhimo nila ini nga buluntad. 4Kay sila mismo amo ang nagpangabay gid sa amon nga kon mahimo hatagan sila sing kahigayunan agod makabulig man sila sa pigado nga mga katawhan sang Dios sa Judea. 5Kag indi lang ina, kundi una sa tanan ginhalad nila ang ila kaugalingon sa Ginoo kag sa amon suno sa kabubut-on sang Dios. Wala gid kami maghunahuna nga makahimo sila sadto. 6Tungod sa ila maayo nga ginhimo, ginpangabay namon si Tito nga magbalik dira sa inyo kag magpadayon sang iya naumpisahan nga mga paglaygay parte sa pagtipon sang inyo mga amot para sa mga pigado sa Judea. 7Kamo dira sa Corinto wala ginakulang sa tanan nga butang: dako ang inyo pagtuo sa Dios, maayo kamo magtudlo, kag madamo ang inyo nahibaluan. Mapisan kamo sa inyo pag-alagad sa Dios, kag dako ang inyo paghigugma sa amon. Gani gusto namon nga ipakita ninyo nga wala man kamo nagakulang sa paghatag. 8Wala ko kamo ginasugo nga maghatag, kundi ginasugid ko lang sa inyo ang pagbulig sang iban agod mapakita man ninyo sa amon nga ang inyo paghigugma matuod gid. 9Nahibaluan man ninyo ang kaayo sang aton Ginoong Jesu-Cristo, nga bisan manggaranon siya didto sa langit nagpakaimol siya diri sa duta, agod nga paagi sa iya kaimulon mangin manggaranon kita.8:9 Ang buot silingon sini nga bersikulo nga ginbayaan ni Jesus ang iya gahom kag kadungganan didto sa langit kag nagpakatawo siya kag nag-antos para sa aton agod maangkon naton ang mga espirituhanon nga mga pagpakamaayo. 10Gani amo ini ang akon laygay sa inyo: maayo kon padayunon ninyo ang paghatag nga inyo gin-umpisahan sang nagligad nga tuig. Kamo gid ang una nga naghatag kag kamo man ang una nga nakahunahuna nga maghimo sini. 11Gani padayuna ninyo ina. Tinguhai ninyo nga tapuson ang inyo ginplano nga gusto gid ninyo nga himuon, kag maghatag kamo suno sa inyo masarangan. 12Kay kon gusto gid ninyo nga maghatag, batunon sang Dios ang inyo masarangan. Wala siya nagapaabot nga maghatag kamo sang indi ninyo masarangan.

13Wala ako nagasiling nga pamag-anan ninyo ang kahimtangan sang iban hasta kamo na ang mabudlayan, kundi para bala nga magpalareho ang aton kahimtangan. 14Sa karon maayo ang inyo pangabuhi, gani nagakabagay lang nga buligan ninyo ang mga ginakulang. Kag kon sa iban nga adlaw kamo naman ang kulangon, kag kon sila may maayo na nga kahimtangan, kundi sila naman ang mabulig sa inyo. Sa sini nga paagi magpalareho ang kahimtangan sang isa kag isa. 15Indi bala nga pareho man sina ang ginasiling sang Kasulatan:

“Ang nagtipon sang madamo wala nagsobra,

kag ang nagtipon sang diutay wala man makulangi.”8:15 Exo. 16:18.

16Nagapasalamat kami sa Dios nga ginbutang niya sa tagipusuon ni Tito ang pagdumdom sa inyo pareho gid sang amon pagdumdom sa inyo. 17Kay indi lang nga nagsugot siya sa amon pangabay nga makadto siya dira sa inyo, kundi siya gid mismo gusto magkadto dira. 18Paupdon namon sa iya ang aton utod nga ginadayaw sang tanan nga iglesya tungod sang iya pagpangabudlay para sa Maayong Balita. 19Siya amo gani ang ginpili sang mga iglesya nga mag-upod sa amon sa pagdul-ong namon sang sini nga bulig sa mga ginakulang. Ginahimo namon ini agod madayaw ang Ginoo kag agod mapakita sa mga tawo nga gusto gid namon nga magbulig. 20Paupdon namon ini nga utod kay Tito tungod nga indi namon gusto nga sa amon pagpanagtag sining dako nga bulig suspetsuhan kami. 21Gusto lang namon nga maghimo sang maayo, indi lang sa panulok sang Ginoo kundi sa panulok man sang tawo.

22May isa pa gid ka utod kay Cristo nga paupdon namon sa ila. Ini nga tawo makapila na namon natestingan sa nagkalain-lain nga mga butang kag napamatud-an nga may handom gid siya sa pagbulig, kag labi na gid subong tungod kay dako ang iya pagsalig sa inyo. 23Kon parte kay Tito, siya kaupod ko nga nagapangabudlay sa pagbulig sa inyo. Kon parte man sa sining iban nga mga utod kay Cristo nga magaupod sa iya, sila ang mga ginpadala sang mga iglesya. Ang ila kabuhi nagahatag kadayawan kay Cristo. 24Gani, ipakita ninyo sa ila nga mahigugmaon kamo agod mahibaluan nila nga matuod gid ang amon mga pagdayaw sa inyo, kag mahibaluan man ini sang iban nga mga iglesya paagi sa ila.