Ang Pulong Sa Dios

1 Timoteo 5:1-25

Ang mga Responsibilidad sa mga Nagatuo sa Dios

1Ayaw pasakiti ug sulti ang mga tigulang nga lalaki kondili dasiga sila nga sama rag imo silang amahan. Dasiga ang mga batan-on nga lalaki nga sama rag imo silang mga igsoon, 2ug ang mga tigulang nga babaye nga sama rag imo silang inahan. Dasiga usab ang mga batan-on nga babaye nga sama rag imo silang mga igsoon aron nga wala gayoy daotan nga ikasulti ang mga tawo batok kanimo.

3Tahora ug tabangi ang mga biyuda nga wala na gayoy gisaligan. 4Apan kon ang balo may mga anak o mga apo, sila ang angay moatiman kaniya. Kay kon sila diosnon, ang una nila nga obligasyon mao ang pagbalos ug pag-atiman sa ilang mga katigulangan. Kay kini makahatag ug kalipay sa Dios. 5Ang biyuda nga wala na gayoy gisaligan nagasalig na lang sa Dios. Adlaw ug gabii nagaampo siya ug nagapangayog tabang sa Dios. 6Apan ang biyuda nga nagapatuyang sa kalibotanon nga kalipay patay na sa panan-aw sa Dios bisan buhi pa siya. 7Ipatuman kining mga butanga sa mga tumutuo aron walay ikasulti nga daotan batok kanila. 8Si bisan kinsa nga tumutuo nga wala nagaatiman sa iyang mga paryente, labi na gayod sa iyang pamilya, nagapaila lang nga gipakawalay-bili niya ang iyang pagtuo sa Dios, ug mas daotan pa siya kaysa dili tumutuo.

9Ang mga biyuda nga inyong tabangan mao kadtong nagaedad ug 60 pataas, wala siya manglaki,5:9 wala siya manglaki: o, kausa lang mamana. 10giila nga maayo ang ilang mga binuhatan, maayo moatiman sa ilang mga anak, maabiabihon sa mga dumuduong, maalagaron sa katawhan sa Dios,5:10 maalagaron sa katawhan sa Dios: sa literal, nakapanghugas sa mga tiil sa mga balaan. matinabangon sa mga anaa sa kalisod, ug kugihan mohimo sa tanan nga maayo.

11Apan ayaw ninyo iapil sa mga balo nga tabanganan ang mga balo nga batan-on pa. Kay kon moabot ang ilang gusto nga magminyo pag-usab, mapasagdan na nila ang pag-alagad kang Cristo. 12Busa makasala sila tungod kay ipakawalay-bili nila ang ilang gisaad nga moalagad lang kang Cristo. 13Gawas niana, magtinapolan na lang unya kining mga balo nga batan-on ug magsige na lang ug panumbalay. Ang daotan pa gayod, magtabi-tabi ug manghilabot sila sa uban, ug mangestorya sa mga butang nga dili angay iestorya. 14Busa kon sa ako lang, kon mao man lang kini ang mahitabo, maayo pa nga kining mga batan-on nga balo magminyo na lang pag-usab ug manganak, ug mag-atiman sa ilang pamilya, aron nga walay ikasaway ang mga tawo nga nagabatok kanato. 15Nakaingon ako niini tungod kay ang uban nga mga balo mibiya na gani sa pag-alagad ug si Satanas na ang ilang gisunod. 16Kon adunay babayeng tumutuo nga may paryente nga mga balo, siya na lang ang angay nga moatiman kanila aron dili na mabug-atan ang iglesia sa pagsuporta kanila, ug maatiman pa sa iglesia ang ubang mga balo nga wala na gayoy kapaingnan.

17Bahin sa mga kadagkoan sa mga tumutuo nga maayong modumala, kinahanglan sweldohan sila ug husto, labi na gayod kon nagahago sila sa pagwali ug pagtudlo. 18Kay nagaingon ang Kasulatan, “Ayaw busali ang baka samtang gipagiok kini.”5:18 Ang buot ipasabot, aron makakaon usab ang baka. 5:18 Tan-awa usab ang Deu. 25:4.Ug nagaingon pa gayod, “Ang nagatrabaho angay gayod nga suholan.”5:18 Tan-awa usab ang Luc. 10:7. 19Ayaw tagda ang mga sumbong batok sa mga pangulo, gawas kon may duha o tulo ka testigo nga makapamatuod niini. 20Apan badlonga sa atubangan sa mga tumutuo ang nagapakasala aron mahadlok ang uban sa pagpakasala.

21Atubangan sa Dios ug ni Cristo Jesus ug sa iyang mga anghel giawhag ko ikaw sa pagtuman gayod niini nga mga sugo nga walay gidapigan. Kinahanglan gayod nga sa tanan mong ginahimo, patas ang imong pagtagad sa tanan. 22Ayaw pagdali-dali sa pagpandong sa imong kamot kang bisan kinsa aron paghatag kaniya sa katungdanan sa pagdumala sa mga tumutuo, kondili pagbantay nga dili ka madalahig sa mga sala sa uban. Pagmatngon nga walay ikasaway kanimo mahitungod niini.

23Tungod kay kanunay ka lang magsakit, gawas sa tubig, inom usab ug diotay nga bino alang sa imong tiyan.

24May mga tawo nga ang ilang mga sala nasayran nang daan bisan wala pa sila mahukmi. Apan ang mga sala sa uban sa kaulahian na masayran. 25Sama usab sa maayo natong binuhatan. May mga binuhatan kita nga maayo nga masayran dayon, ug adunay dili masayran dayon apan sa kaulahian masayran ra gayod.

Ang Pulong Sang Dios

1 Timoteo 5:1-25

Ang mga Responsibilidad sang mga Nagatuo sa Dios

1Indi mo paghambalan sang masakit ang tigulang nga mga lalaki kundi laygayan mo sila pareho nga imo amay. Trataron mo ang bataon pa nga mga lalaki pareho nga imo mga utod, 2kag ang tigulang nga mga babayi pareho nga imo iloy. Trataron mo man ang bataon pa nga mga babayi pareho nga imo mga utod, nga wala gid sing malain nga ihambal ang mga tawo sa imo.

3Tahuron mo kag buligan ang mga balo nga babayi nga wala na gid sing may ginasaligan. 4Pero kon ang balo may mga bata ukon mga apo, ini sila ang dapat nga mag-atipan sa iya. Kay kon sila diosnon, ang premiro nila nga obligasyon amo ang pagbalos kag pag-atipan sang ila mga katigulangan. Kay ini nagahatag sang kalipay sa Dios. 5Ang balo nga babayi nga wala na gid sing may ginasaligan nagasalig na lang gid sa Dios. Adlaw-gab-i nagapangamuyo siya kag nagapangayo bulig sa Dios. 6Pero ang balo nga babayi nga nagapagusto sa kalibutanon nga pagpangalipay patay na sa panulok sang Dios bisan buhi pa siya. 7Ipatuman mo sa mga tumuluo ini nga mga butang agod wala sing may ihambal nga malain kontra sa ila. 8Ang bisan sin-o nga tumuluo nga wala nagaatipan sa iya mga paryente, labi na gid sa iya pamilya, nagapakilala lang nga ginabaliwala niya ang iya pagtuo sa Dios, kag mas malain pa siya sang sa indi tumuluo.

9Dapat buligan ninyo ang mga balo nga babayi nga nagaedad 60 paibabaw, wala nagpanginlalaki,5:9 wala nagpanginlalaki: ukon, makaisa lang namana. 10kilala nga maayo ang ila mga ginahimo, maayo ang ila pag-atipan sa ila mga anak, maabiabihon sa mga dumuluong, nagaalagad sa mga katawhan sang Dios,5:10 nagaalagad sa mga katawhan sang Dios: sa literal, nagahugas sang mga tiil sang mga balaan. nagabulig sa mga nalisdan, kag mapisan maghimo sang bisan ano nga klase sang maayo nga mga buhat.

11Pero indi ninyo pag-ilakip sa mga balo nga bululigan ang mga balo nga bataon pa. Kay kon mag-abot ang ila gusto nga magpamana liwat, mapatumbayaan nila ang pag-alagad kay Cristo. 12Gani makasala sila tungod kay ibaliwala nila ang ila promisa nga mag-alagad na lang kay Cristo. 13Luwas sina, magatinamad ang mga balo nga bataon pa kag magasagi na lang pamalay-balay. Kag ang malain pa gid, magakutsokutso kag magapasilabot sila sa iban, kag magaestorya sang mga butang nga indi dapat estoryahan. 14Gani kon sa akon lang, kon amo ini ang matabo, maayo pa nga ang mga balo nga ini nga bataon pa magpamana na lang liwat kag magpamata, kag mag-atipan sang ila pamilya, agod nga wala sing ihambal ang mga tawo nga nagakontra sa aton. 15Nagasiling ako sini tungod kay may iban nga mga balo nga nagtalikod na gani sa pagtuo kag nagsunod na kay Satanas. 16Kon may babayi nga tumuluo nga may paryente nga mga balo, dapat siya na lang ang mag-atipan sa ila agod indi na mabug-atan ang iglesya sa pagsagod sa ila, kag maatipanan pa sang iglesya ang mga balo nga wala na gid sing may ginasaligan.

17Kon parte sa mga manugdumala sang iglesya nga maayo ang ila pagdumala, dapat suwelduhan sila sing husto, labi na gid kon nagapangabudlay sila sa pagwali kag pagtudlo. 18Kay nagasiling ang Kasulatan, “Indi pagbusali ang baka samtang nagalinas ini.”5:18 Ang buot silingon, agod makakaon man ang baka samtang nagalinas. 5:18 Deu. 25:4. Kag nagasiling pa gid, “Ang manug-obra dapat hatagan sang suhol.”5:18 Luc. 10:7. 19Indi pagsapaka ang mga akusasyon kontra sa mga manugdumala, luwas kon may duha ukon tatlo ka testigo nga nagapamatuod. 20Pero sabdunga sa atubangan sang mga tumuluo ang nagapakasala agod mahadlukan ang iban nga maghimo sang sala.

21Sa atubangan sang Dios kag ni Cristo Jesus kag sang iya mga anghel, ginabilin ko sa imo nga tumanon mo gid ini nga mga sugo nga wala sing may ginapaburan. Kinahanglan gid nga sa tanan mo nga ginahimo, pareho ang imo pagtratar sa tanan. 22Indi ka magdali-dali tungtong sang imo kamot sa bisan kay sin-o para maghatag sa iya sang awtoridad nga magdumala sa mga tumuluo, kundi mag-andam ka nga indi ka maumid sa mga sala sang iban. Dapat wala sing isaway sa imo sa sini nga mga butang.

23Tungod kay permi ka lang nagamasakit, luwas sa tubig, mag-inom ka man sang diutay nga bino para sa imo tiyan.

24May mga tawo nga bisan wala pa sila masentensyahan nahibaluan na nga daan ang ila mga sala. Pero ang iban iya ulihi na lang mahibaluan. 25Amo man kon maayo ang aton ginahimo. May mga ginahimo kita nga maayo nga mahibaluan dayon, kag may ara man nga indi mahibaluan dayon pero sa ulihi mahibaluan gid man.