Ang Pulong Sa Dios

1 Timoteo 5:1-25

Ang mga Responsibilidad sa mga Nagatuo sa Dios

1Ayaw pasakiti ug sulti ang mga tigulang nga lalaki kondili dasiga sila nga sama rag imo silang amahan. Dasiga ang mga batan-on nga lalaki nga sama rag imo silang mga igsoon, 2ug ang mga tigulang nga babaye nga sama rag imo silang inahan. Dasiga usab ang mga batan-on nga babaye nga sama rag imo silang mga igsoon aron nga wala gayoy daotan nga ikasulti ang mga tawo batok kanimo.

3Tahora ug tabangi ang mga biyuda nga wala na gayoy gisaligan. 4Apan kon ang balo may mga anak o mga apo, sila ang angay moatiman kaniya. Kay kon sila diosnon, ang una nila nga obligasyon mao ang pagbalos ug pag-atiman sa ilang mga katigulangan. Kay kini makahatag ug kalipay sa Dios. 5Ang biyuda nga wala na gayoy gisaligan nagasalig na lang sa Dios. Adlaw ug gabii nagaampo siya ug nagapangayog tabang sa Dios. 6Apan ang biyuda nga nagapatuyang sa kalibotanon nga kalipay patay na sa panan-aw sa Dios bisan buhi pa siya. 7Ipatuman kining mga butanga sa mga tumutuo aron walay ikasulti nga daotan batok kanila. 8Si bisan kinsa nga tumutuo nga wala nagaatiman sa iyang mga paryente, labi na gayod sa iyang pamilya, nagapaila lang nga gipakawalay-bili niya ang iyang pagtuo sa Dios, ug mas daotan pa siya kaysa dili tumutuo.

9Ang mga biyuda nga inyong tabangan mao kadtong nagaedad ug 60 pataas, wala siya manglaki,5:9 wala siya manglaki: o, kausa lang mamana. 10giila nga maayo ang ilang mga binuhatan, maayo moatiman sa ilang mga anak, maabiabihon sa mga dumuduong, maalagaron sa katawhan sa Dios,5:10 maalagaron sa katawhan sa Dios: sa literal, nakapanghugas sa mga tiil sa mga balaan. matinabangon sa mga anaa sa kalisod, ug kugihan mohimo sa tanan nga maayo.

11Apan ayaw ninyo iapil sa mga balo nga tabanganan ang mga balo nga batan-on pa. Kay kon moabot ang ilang gusto nga magminyo pag-usab, mapasagdan na nila ang pag-alagad kang Cristo. 12Busa makasala sila tungod kay ipakawalay-bili nila ang ilang gisaad nga moalagad lang kang Cristo. 13Gawas niana, magtinapolan na lang unya kining mga balo nga batan-on ug magsige na lang ug panumbalay. Ang daotan pa gayod, magtabi-tabi ug manghilabot sila sa uban, ug mangestorya sa mga butang nga dili angay iestorya. 14Busa kon sa ako lang, kon mao man lang kini ang mahitabo, maayo pa nga kining mga batan-on nga balo magminyo na lang pag-usab ug manganak, ug mag-atiman sa ilang pamilya, aron nga walay ikasaway ang mga tawo nga nagabatok kanato. 15Nakaingon ako niini tungod kay ang uban nga mga balo mibiya na gani sa pag-alagad ug si Satanas na ang ilang gisunod. 16Kon adunay babayeng tumutuo nga may paryente nga mga balo, siya na lang ang angay nga moatiman kanila aron dili na mabug-atan ang iglesia sa pagsuporta kanila, ug maatiman pa sa iglesia ang ubang mga balo nga wala na gayoy kapaingnan.

17Bahin sa mga kadagkoan sa mga tumutuo nga maayong modumala, kinahanglan sweldohan sila ug husto, labi na gayod kon nagahago sila sa pagwali ug pagtudlo. 18Kay nagaingon ang Kasulatan, “Ayaw busali ang baka samtang gipagiok kini.”5:18 Ang buot ipasabot, aron makakaon usab ang baka. 5:18 Tan-awa usab ang Deu. 25:4.Ug nagaingon pa gayod, “Ang nagatrabaho angay gayod nga suholan.”5:18 Tan-awa usab ang Luc. 10:7. 19Ayaw tagda ang mga sumbong batok sa mga pangulo, gawas kon may duha o tulo ka testigo nga makapamatuod niini. 20Apan badlonga sa atubangan sa mga tumutuo ang nagapakasala aron mahadlok ang uban sa pagpakasala.

21Atubangan sa Dios ug ni Cristo Jesus ug sa iyang mga anghel giawhag ko ikaw sa pagtuman gayod niini nga mga sugo nga walay gidapigan. Kinahanglan gayod nga sa tanan mong ginahimo, patas ang imong pagtagad sa tanan. 22Ayaw pagdali-dali sa pagpandong sa imong kamot kang bisan kinsa aron paghatag kaniya sa katungdanan sa pagdumala sa mga tumutuo, kondili pagbantay nga dili ka madalahig sa mga sala sa uban. Pagmatngon nga walay ikasaway kanimo mahitungod niini.

23Tungod kay kanunay ka lang magsakit, gawas sa tubig, inom usab ug diotay nga bino alang sa imong tiyan.

24May mga tawo nga ang ilang mga sala nasayran nang daan bisan wala pa sila mahukmi. Apan ang mga sala sa uban sa kaulahian na masayran. 25Sama usab sa maayo natong binuhatan. May mga binuhatan kita nga maayo nga masayran dayon, ug adunay dili masayran dayon apan sa kaulahian masayran ra gayod.

Knijga O Kristu

1 Timoteju 5:1-25

1Nikad se grubo ne obraćaj starijim ljudima, već ih opominji kao vlastitog oca, mladiće kao braću, 2starije žene kao vlastitu majku, a djevojke, u svoj čistoći, kao vlastite sestre.

Savjeti o udovicama, starješinama i robovima

3Crkva se treba brinuti za udovice koje nemaju nikoga da za njih skrbi. 4Ali ako imaju djecu ili unuke, njihova je prva dužnost da pokažu pobožnost u vlastitoj obitelji i da roditeljima uzvrate primljena dobročinstva. To je Bogu ugodno.

5Prava udovica, koja je sasvim sama, pouzdaje se u Boga. Noću i danju traži od njega pomoć i moli se. 6Ali udovica koja se odaje lagodnome životu duhovno je mrtva. 7Tako im zapovjedi—da budu besprijekorne.

8A ako se tko ne brine za rođake, pogotovo za svoje ukućane, taj je zanijekao svoju vjeru i gori je od nevjernika.

9Ne upisujte na udovički popis nijednu udovicu ako još nema šezdeset godina i jednom udavana. 10Neka ju preporučuju njezina dobra djela: da je dobro odgojila djecu, da je bila gostoljubiva, da je ponizno služila drugim kršćanima,5:10 U grčkome: da je prala noge svetima. da je pomagala nevoljnicima, da je predano činila dobra djela.

11Mlađe udovice ne bi trebalo uvrstiti na popis jer će se, kad tjelesna požuda svlada njihovu odanost Kristu, htjeti opet udati. 12Tako bi pak zaslužile osudu jer su prekršile prijašnji zavjet. 13Osim toga će se, obilazeći po kućama, naučiti besposlici te postati brbljave i govoriti što ne bi smjele. 14Zato savjetujem da se mlađe udovice opet udaju, da imaju djecu i brinu se o svojemu domu. Tako neprijatelju neće dati nikakva povoda da ih pogrđuje. 15Jer neke od njih su već zastranile te slijede Sotonu.

16Ima li koja vjernica udovicu među rodbinom, neka joj pomaže. Tako taj teret neće pasti na Crkvu pa će se moći brinuti za udovice koje nemaju nikoga.

17Starješine su zavrijedili dvostruku čast, osobito oni koji obavljaju dvostruki posao—propovijedaju i poučavaju. 18Jer u Svetome pismu piše: “Ne zavezuj usta volu koji vrši žito.”5:18 Ponovljeni zakon 25:4. A na drugome mjestu stoji: “Radnik zaslužuje plaću.”5:18 Luka 10:7.

19Ne primaj tužbu protiv starješine osim uz dva ili tri svjedoka. 20One koji griješe ukori pred cijelom Crkvom da i drugi imaju straha Božjega.

21Zaklinjem te pred Bogom, pred Gospodinom Isusom Kristom i pred svetim anđelima da se toga držiš i da ne činiš ništa iz pristranosti. Sa svima valja jednako postupati.

22Ni na koga brzopleto ne polaži ruke da ga imenuješ za starješinu. Ne budi dionikom tuđih grijeha! Čuvaj se čistim!

23Ne pij samo vodu, već uzimaj i pomalo vina radi svojeg želuca i čestih slabosti.

24Neki ljudi žive grešnim životom i svakomu je jasno da će biti osuđeni. Ali ima i takvih za čije će se grijehe doznati tek poslije. 25Jednako su tako svakomu očita dobra djela nekih ljudi, ali ima i takvih o kojima će se znati tek poslije.