Ang Pulong Sa Dios

1 Tesalonica 5

Pangandam Kamo sa Pagbalik sa Ginoo

1Mga igsoon, dili na kinahanglan nga sulatan ko pa kamo kon kanus-a kini mahitabo. Kay nasayod na kamo nga ang pagbalik sa Ginoo mahisama sa pag-abot sa kawatan panahon sa kagabhion nga walay masayod kon kanus-a. Mahitabo kini samtang ang mga wala motuo moingon, “Malinawon ang tanan ug walay katalagman.” Apan sa kalit lang moabot kanila ang kalaglagan, sama sa pagbati sa babayeng nagbati, ug wala gayoy makaikyas kanila. Apan kamo mga igsoon, wala mangitngiti ang inyong mga hunahuna mahitungod niini. Busa kon moabot ang Ginoo nga sama sa pag-abot sa usa ka kawatan, dili na kamo makalitan. Kay kitang tanan nalamdagan na sa kamatuoran. Wala na kita sa kangitngit. Busa dili nato sundon ang uban nga nagakatulog,[a] hinuon magbantay kita ug magpugong sa pagbuhat sa dili maayo. Kay ang mga tawo nga nangitngitan wala nagabantay ug kanunay lang nga nagakatulog ug nagahubog-hubog.[b] Apan tungod kay nalamdagan na kita, magbantay kita ug magpugong sa pagbuhat sa dili maayo. Gamiton nato isip panagang sa dughan ang atong pagtuo sa Dios ug ang atong paghigugma sa uban. Ug gamiton nato isip helmet ang atong paglaom nga luwason kita sa Dios. Kay wala kita pilia sa Dios aron silotan kondili aron maluwas sa silot pinaagi kang Jesu-Cristo nga atong Ginoo. 10 Namatay siya alang kanato aron nga bisan kita buhi pa o patay na sa iyang pag-abot, magakinabuhi kita uban kaniya. 11 Busa padayon kamo sa pagdinasigay sa usag usa, sama sa inyong gibuhat karon.

Kataposan nga mga Tambag ug Pangumusta

12 Karon, mga igsoon, nagahangyo kami kaninyo nga tahoron ninyo ang mga tawo sa Dios nga nagaalagad kaninyo. Gipili sila sa Ginoo nga modumala ug motudlo kaninyo. 13 Busa tahora gayod ninyo sila ug higugmaa tungod sa ilang katungdanan. Pagkinabuhi kamo nga maayo ang inyong relasyon sa usag usa. 14 Naghangyo usab kami kaninyo nga pasidan-an ninyo ang mga tapolan. Dasiga ninyo ang mga mahadlokon ug tabangi ang mga maluya sa ilang pagtuo. Ug pagmapailubon kamo sa tanan. 15 Siguroha gayod ninyo nga dili kamo mobalos ug daotan sa nagbuhat kaninyo ug daotan, kondili maningkamot kamo nga magbuhat ug maayo sa usag usa ug ngadto sa tanang mga tawo. 16-18 Tungod kay kamo anaa kang Cristo Jesus, buot sa Dios nga magmalipayon kamo kanunay, mag-ampo sa tanang panahon, ug magpasalamat bisag unsay inyong kahimtang.

19 Ayaw ninyo santaa ang buhat sa Espiritu Santo; 20 ug ayaw ninyo tamaya ang mensahe nga gikan sa Dios. 21 Apan kinahanglan susihon ninyo ang tanan kon tinuod nga naggikan kini sa Dios. Hupti ninyo ang maayo, 22 ug likayi ang tanan nga daotan.

23 Hinaut nga ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw magputli sa inyong kinabuhi aron nga walay makita nga sala diha kaninyo, ug hinaut nga bantayan ug huptan niya kamo nga walay mantsa sa sala sa inyong tibuok nga pagkatawo — sa inyong espiritu, kalag, ug lawas — aron nga sa pag-abot ni Jesu-Cristo nga atong Ginoo walay ikasaway diha kaninyo. 24 Ang Dios nga nagtawag kanato nga motuo kaniya kasaligan, busa nasayod kami nga buhaton gayod niya kining among ginaingon.

25 Mga igsoon, iampo ninyo kami.

26 Isip managsoon kang Cristo, kumustaha ninyo ang tanang kaigsoonan diha.[c]

27 Sa ngalan sa Ginoo nagasugo ako kaninyo nga basahon gayod ninyo kini nga sulat ngadto sa tanang kaigsoonan.

28 Hinaut nga panalanginan kamo ni Jesu-Cristo nga atong Ginoo.

Notas al pie

  1. 1 Tesalonica 5:6 nagakatulog: tingali ang buot ipasabot, nagapasagad sa pagbuhat sa maayo o kaha wala nangandam sa pagbalik sa Ginoo.
  2. 1 Tesalonica 5:7 Sa literal, kay ang nagakatulog, tulog kon gabii; ug ang nagahubog-hubog, hubog kon gabii.
  3. 1 Tesalonica 5:26 sa literal, kumustaha ninyo ang tanan nga mga igsoon uban sa balaan nga paghalok.

Slovo na cestu

1.list Tesalonickým 5

Buď připraven: nikdo neví, kdy se Pán vrátí

1Kdy se to má stát? O tom skutečně nemusím nic říkat, milí bratři, vždyť sami dobře víte, že to nikdo neví. Ta chvíle přijde nečekaně jako zloděj v noci. Až si lidé budou říkat „všechno je v pořádku, žádné nebezpečí nehrozí“, tehdy zčista jasna dopadne na ně zkáza, jako porodní bolesti přepadají rodičku. Nikdo neunikne, nikdo se neschová. Ale vy, bratři, netápejte ve tmách. Vás Kristův příchod nepřekvapí jako zloděj. Vy jste děti světla a dne, ne děti noci a temnoty. Buďte tedy bdělí a nespěte jako ostatní, čekejte a buďte střízliví. Noc je čas spáčů a opilců. Ale my, kdo žijeme ve světle, zůstaňme střízliví, chráněni pancířem víry a lásky a přilbou radostné naděje záchrany.

Nás přece Bůh neurčil k tomu, abychom propadli jeho soudu, ale abychom byli zachráněni zásluhou našeho Pána, Ježíše Krista: 10 on za nás zemřel, abychom s ním mohli žít věčně, ať už se jeho příchodu dožijeme či nikoliv. 11 Tak se vzájemně povzbuzujte a pomáhejte si, jak jste to dělali doposud.

Základní tóny křesťanského života

12 Milí bratři, važte si svých představených v církvi, kteří se pro vás namáhají a napomínají vás. 13 Mějte je ve zvláštní úctě a lásce, vždyť vám slouží. A mezi sebou se nehádejte. 14 Neukázněné a líné napomínejte, malomyslné povzbuzujte, ujímejte se slabých a se všemi mějte trpělivost. 15 Křivdy neoplácejte, prokazujte dobro sobě navzájem i ostatním. 16 Buďte radostnými lidmi. 17 Neochabujte v modlitbách. 18 Za všech okolností děkujte Bohu, neboť to očekává ode všech, kdo patří Ježíši Kristu.

19 Nepřekážejte působení Božího Ducha 20 a nezlehčujte jeho poselství. 21-22 Bedlivě však posuzujte vše, co se za Boží slovo vydává, a přijímejte jen to, co odpovídá Písmu. Co mu odporuje, není dobré a s tím nic nemějte.

23 Prosíme Boha, který nám dává svůj pokoj, aby vás přivedl k dokonalosti a celou vaši bytost – ducha, duši i tělo – zachoval bez úhony až do dne, kdy přijde Pán Ježíš Kristus. 24 Bůh, který vás přijal za své děti, to pro vás jistě učiní, jak sám slíbil.

25 Bratři, i vy se za nás modlete. 26 Obejměte za nás všechny spoluvěřící. 27 A všem dejte tento dopis přečíst, je to mé přání a vaše povinnost před Pánem.

28 Nechť vám Ježíš Kristus všem bohatě žehná.

Váš Pavel