Ang Pulong Sa Dios

1 Tesalonica 5

Pangandam Kamo sa Pagbalik sa Ginoo

1Mga igsoon, dili na kinahanglan nga sulatan ko pa kamo kon kanus-a kini mahitabo. Kay nasayod na kamo nga ang pagbalik sa Ginoo mahisama sa pag-abot sa kawatan panahon sa kagabhion nga walay masayod kon kanus-a. Mahitabo kini samtang ang mga wala motuo moingon, “Malinawon ang tanan ug walay katalagman.” Apan sa kalit lang moabot kanila ang kalaglagan, sama sa pagbati sa babayeng nagbati, ug wala gayoy makaikyas kanila. Apan kamo mga igsoon, wala mangitngiti ang inyong mga hunahuna mahitungod niini. Busa kon moabot ang Ginoo nga sama sa pag-abot sa usa ka kawatan, dili na kamo makalitan. Kay kitang tanan nalamdagan na sa kamatuoran. Wala na kita sa kangitngit. Busa dili nato sundon ang uban nga nagakatulog,[a] hinuon magbantay kita ug magpugong sa pagbuhat sa dili maayo. Kay ang mga tawo nga nangitngitan wala nagabantay ug kanunay lang nga nagakatulog ug nagahubog-hubog.[b] Apan tungod kay nalamdagan na kita, magbantay kita ug magpugong sa pagbuhat sa dili maayo. Gamiton nato isip panagang sa dughan ang atong pagtuo sa Dios ug ang atong paghigugma sa uban. Ug gamiton nato isip helmet ang atong paglaom nga luwason kita sa Dios. Kay wala kita pilia sa Dios aron silotan kondili aron maluwas sa silot pinaagi kang Jesu-Cristo nga atong Ginoo. 10 Namatay siya alang kanato aron nga bisan kita buhi pa o patay na sa iyang pag-abot, magakinabuhi kita uban kaniya. 11 Busa padayon kamo sa pagdinasigay sa usag usa, sama sa inyong gibuhat karon.

Kataposan nga mga Tambag ug Pangumusta

12 Karon, mga igsoon, nagahangyo kami kaninyo nga tahoron ninyo ang mga tawo sa Dios nga nagaalagad kaninyo. Gipili sila sa Ginoo nga modumala ug motudlo kaninyo. 13 Busa tahora gayod ninyo sila ug higugmaa tungod sa ilang katungdanan. Pagkinabuhi kamo nga maayo ang inyong relasyon sa usag usa. 14 Naghangyo usab kami kaninyo nga pasidan-an ninyo ang mga tapolan. Dasiga ninyo ang mga mahadlokon ug tabangi ang mga maluya sa ilang pagtuo. Ug pagmapailubon kamo sa tanan. 15 Siguroha gayod ninyo nga dili kamo mobalos ug daotan sa nagbuhat kaninyo ug daotan, kondili maningkamot kamo nga magbuhat ug maayo sa usag usa ug ngadto sa tanang mga tawo. 16-18 Tungod kay kamo anaa kang Cristo Jesus, buot sa Dios nga magmalipayon kamo kanunay, mag-ampo sa tanang panahon, ug magpasalamat bisag unsay inyong kahimtang.

19 Ayaw ninyo santaa ang buhat sa Espiritu Santo; 20 ug ayaw ninyo tamaya ang mensahe nga gikan sa Dios. 21 Apan kinahanglan susihon ninyo ang tanan kon tinuod nga naggikan kini sa Dios. Hupti ninyo ang maayo, 22 ug likayi ang tanan nga daotan.

23 Hinaut nga ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw magputli sa inyong kinabuhi aron nga walay makita nga sala diha kaninyo, ug hinaut nga bantayan ug huptan niya kamo nga walay mantsa sa sala sa inyong tibuok nga pagkatawo — sa inyong espiritu, kalag, ug lawas — aron nga sa pag-abot ni Jesu-Cristo nga atong Ginoo walay ikasaway diha kaninyo. 24 Ang Dios nga nagtawag kanato nga motuo kaniya kasaligan, busa nasayod kami nga buhaton gayod niya kining among ginaingon.

25 Mga igsoon, iampo ninyo kami.

26 Isip managsoon kang Cristo, kumustaha ninyo ang tanang kaigsoonan diha.[c]

27 Sa ngalan sa Ginoo nagasugo ako kaninyo nga basahon gayod ninyo kini nga sulat ngadto sa tanang kaigsoonan.

28 Hinaut nga panalanginan kamo ni Jesu-Cristo nga atong Ginoo.

Notas al pie

  1. 1 Tesalonica 5:6 nagakatulog: tingali ang buot ipasabot, nagapasagad sa pagbuhat sa maayo o kaha wala nangandam sa pagbalik sa Ginoo.
  2. 1 Tesalonica 5:7 Sa literal, kay ang nagakatulog, tulog kon gabii; ug ang nagahubog-hubog, hubog kon gabii.
  3. 1 Tesalonica 5:26 sa literal, kumustaha ninyo ang tanan nga mga igsoon uban sa balaan nga paghalok.

The Message

1 Thessalonians 5

11-3 I don’t think, friends, that I need to deal with the question of when all this is going to happen. You know as well as I that the day of the Master’s coming can’t be posted on our calendars. He won’t call ahead and make an appointment any more than a burglar would. About the time everybody’s walking around complacently, congratulating each other—“We’ve sure got it made! Now we can take it easy!”—suddenly everything will fall apart. It’s going to come as suddenly and inescapably as birth pangs to a pregnant woman.

4-8 But friends, you’re not in the dark, so how could you be taken off guard by any of this? You’re sons of Light, daughters of Day. We live under wide open skies and know where we stand. So let’s not sleepwalk through life like those others. Let’s keep our eyes open and be smart. People sleep at night and get drunk at night. But not us! Since we’re creatures of Day, let’s act like it. Walk out into the daylight sober, dressed up in faith, love, and the hope of salvation.

9-11 God didn’t set us up for an angry rejection but for salvation by our Master, Jesus Christ. He died for us, a death that triggered life. Whether we’re awake with the living or asleep with the dead, we’re alive with him! So speak encouraging words to one another. Build up hope so you’ll all be together in this, no one left out, no one left behind. I know you’re already doing this; just keep on doing it.

The Way He Wants You to Live

12-13 And now, friends, we ask you to honor those leaders who work so hard for you, who have been given the responsibility of urging and guiding you along in your obedience. Overwhelm them with appreciation and love!

13-15 Get along among yourselves, each of you doing your part. Our counsel is that you warn the freeloaders to get a move on. Gently encourage the stragglers, and reach out for the exhausted, pulling them to their feet. Be patient with each person, attentive to individual needs. And be careful that when you get on each other’s nerves you don’t snap at each other. Look for the best in each other, and always do your best to bring it out.

16-18 Be cheerful no matter what; pray all the time; thank God no matter what happens. This is the way God wants you who belong to Christ Jesus to live.

19-22 Don’t suppress the Spirit, and don’t stifle those who have a word from the Master. On the other hand, don’t be gullible. Check out everything, and keep only what’s good. Throw out anything tainted with evil.

23-24 May God himself, the God who makes everything holy and whole, make you holy and whole, put you together—spirit, soul, and body—and keep you fit for the coming of our Master, Jesus Christ. The One who called you is completely dependable. If he said it, he’ll do it!

25-27 Friends, keep up your prayers for us. Greet all the followers of Jesus there with a holy embrace. And make sure this letter gets read to all the brothers and sisters. Don’t leave anyone out.

28 The amazing grace of Jesus Christ be with you!