Ang Pulong Sa Dios

1 Samuel 4:1-22

1Ug ang mensahe ni Samuel mikaylap sa tibuok Israel.

Ang Pag-ilog sa mga Filistihanon sa sudlanan sa Kasabotan

Unya nakiggira ang mga Israelinhon batok sa mga Filistihanon. Nagkampo ang mga Israelinhon sa Ebenezer, ug ang mga Filistihanon nagkampo sa Afek. 2Misulong ang mga Filistihanon, ug labihan gayod ang ilang panaggira. Gipildi sa mga Filistihanon ang mga Israelinhon; 4,000 ka mga Israelinhon ang ilang napatay. 3Sa dihang mibalik sa kampo ang nahibiling mga Israelinhon, nangutana ang mga tigdumala sa Israel, “Nganong gipasagdan kita sa Ginoo nga mapildi sa mga Filistihanon? Maayo pag atong kuhaon ang sudlanan sa Kasabotan didto sa Shilo, aron ubanan kita sa Ginoo4:3 sa Ginoo: o, niini. ug luwason kita gikan sa atong mga kaaway.”

4Busa gipakuha nila gikan sa Shilo ang sudlanan sa Kasabotan sa Ginoo nga Makagagahom. Ang tabon niining Kahon may estatuwa sa duha ka kerubin, ug nagapuyo ang Ginoo taliwala niini. Miuban sa pagkuha sa Kahon ang duha ka anak ni Eli nga si Hofni ug si Finehas. 5Pag-abot sa sudlanan sa Kasabotan didto sa kampo, misinggit ug kusog ang mga Israelinhon tungod sa kalipay, hinungdan nga natay-og ang yuta. 6Sa dihang nadungog sa mga Filistihanon ang singgit sa mga Israelinhon, nangutana sila, “Nganong naninggit ang mga Hebreo didto sa ilang kampo?”

Sa dihang nahibaloan nila nga miabot na ang Kahon sa Ginoo didto sa kampo sa mga Israelinhon, 7nahadlok sila. Miingon sila, “Delikado kita kay may miabot nga mga dios didto sa kampo sa mga Israelinhon! Wala pa kini mahitabo sukad kaniadto! 8Alaot gayod kita! Kinsa ang makaluwas kanato gikan sa gamhanan nilang mga dios? Sila ang mga dios nga mipatay sa mga Ehiptohanon didto sa kamingawan pinaagi sa nagkalain-laing matang sa mga katalagman. 9Apan magpakalig-on kita ug magmaisogon, kay kon dili, mahimo kitang ulipon sa mga Hebreo sama sa pag-ulipon nato kanila. Busa makiggira gayod kita.”

10Busa nakiggira ang mga Filistihanon, ug napildi nila ang mga Israelinhon. Daghan kaayo ang nangamatay; 30,000 ang napatay nga mga Israelinhon. Ang nahibiling mga Israelinhon nangikyas ug namauli sa ilang gipuy-an. 11Nailog sa mga Filistihanon ang sudlanan sa Kasabotan, ug napatay usab ang duha ka anak ni Eli nga si Hofni ug si Finehas.

Ang Pagkamatay ni Eli

12Niadtong adlawa, may usa ka tawo nga miyembro sa tribo ni Benjamin nga midagan gikan sa panggubatan paingon sa Shilo. Gigisi niya ang iyang bisti ug gibutangan ug abog ang iyang ulo sa pagpakita sa iyang pagsubo. 13-15Pag-abot niya sa Shilo, didto si Eli daplin sa dalan nga nagalingkod sa bangko ug nagabantay tungod kay nabalaka kaayo kini sa Kahon sa Dios.4:13-15 Kahon sa Dios nga mao ang sudlanan sa Kasabotan. Niadtong higayona, 98 ka tuig na si Eli ug halap na.

Unya gibalita sa tawo didto sa lungsod ang nahitabo sa gira. Naniyabaw ang mga tawo sa pagkadungog nila niini. Nadunggan kini ni Eli ug nangutana siya, “Nganong naniyabaw ang mga tawo?” Midali-dali ug duol ang tawo kaniya 16ug miingon, “Bag-o lang gayod akong miabot gikan sa gira. Miikyas ako.” Nangutana si Eli, “Unsay nahitabo, anak?” 17Mitubag ang tawo, “Nangikyas ang mga Israelinhon gikan sa mga Filistihanon ug daghan kaayog nangamatay sa atong mga sundalo, apil na ang imong duha ka anak nga si Hofni ug si Finehas. Ug ang Kahon sa Dios nailog.”

18Sa dihang nahisgotan sa tawo ang bahin sa Kahon sa Dios, natikay-ang si Eli gikan sa iyang gilingkoran didto sa kilid sa pultahan sa lungsod. Nabali ang iyang liog ug namatay siya, kay tambok man gud siya ug tigulang na. Nahimo siyang pangulo sa Israel sulod sa 40 ka tuig.

19Niadto usab nga higayon, ang umagad ni Eli nga asawa ni Finehas manganakay na. Sa dihang nadunggan niya nga nailog ang Kahon sa Dios ug namatay ang iyang bana ug ugangang lalaki, kalit lang siyang nagbati ug naglisod sa pagpanganak. 20Sa dihang himalatyon na siya, miingon ang mga babaye nga nagpaanak kaniya, “Lig-ona ang imong kaugalingon! Lalaki ang imong anak!” Apan wala siya manumbaling ni motubag. 21-22Sa wala pa siya mamatay ginganlan niya ang bata ug Icabod,4:21-22 Icabod: Ang buot ipasabot, wala na ang gahom o presensya (sa Dios). kay miingon siya, “Wala na ang gamhanang presensya sa Dios sa Israel.” Mao kini ang iyang giingon tungod kay nailog ang Kahon sa Dios ug namatay ang iyang bana ug ugangang lalaki.

New International Reader's Version

1 Samuel 4:1-22

1And Samuel gave those messages to all the Israelites.

The Philistines Capture the Ark

The Israelites went out to fight against the Philistines. The Israelites camped at Ebenezer. The Philistines camped at Aphek. 2The Philistines brought their forces together to fight against Israel. As the fighting spread, the Israelites lost the battle to the Philistines. The Philistines killed about 4,000 of them on the field of battle. 3The rest of the Israelite soldiers returned to camp. Then the elders asked them, “Why did the Lord let the Philistines win the battle over us today? Let’s bring the ark of the Lord’s covenant from Shiloh. Let’s take it with us. Then the Lord will save us from the power of our enemies.”

4So the people sent men to Shiloh. They brought back the ark of the Lord’s covenant law. He sits there on his throne between the cherubim. The Lord is the one who rules over all. Eli’s two sons, Hophni and Phinehas, were with the ark of God’s covenant law. The ark was in Shiloh.

5The ark of the Lord’s covenant law was brought into the camp. Then all the Israelites shouted so loudly that the ground shook. 6The Philistines heard the noise. They asked, “What’s all that shouting about in the Hebrew camp?”

Then the Philistines found out that the ark of the Lord had come into the camp. 7So they were afraid. “A god has come into their camp,” they said. “Oh no! Nothing like this has ever happened before. 8How terrible it will be for us! Who will save us from the power of these mighty gods? They struck down the people of Egypt in the desert. They sent all kinds of plagues on them. 9Philistines, be strong! Fight like men! If you don’t, you will come under the control of the Hebrews. You will become their slaves, just as they have been your slaves. Fight like men!”

10So the Philistines fought. The Israelites lost the battle, and every man ran back to his tent. A large number of them were killed. Israel lost 30,000 soldiers who were on foot. 11The ark of God was captured. And Eli’s two sons Hophni and Phinehas died.

Eli Dies

12That same day a man from the tribe of Benjamin ran from the front lines of the battle. He went to Shiloh. His clothes were torn. He had dust on his head. 13When he arrived, there was Eli sitting on his chair. He was by the side of the road. He was watching because his heart was really concerned about the ark of God. The man entered the town and told everyone what had happened. Then the whole town cried out.

14Eli heard the people crying out. He asked, “What’s the meaning of all this noise?”

The man hurried over to Eli. 15Eli was 98 years old. His eyes were so bad he couldn’t see. 16The man told Eli, “I’ve just come from the front lines of the battle. I just ran away from there today.”

Eli asked, “What happened, son?”

17The man who brought the news replied, “Israel ran away from the Philistines. Large numbers of men in the army were wounded or killed. Your two sons Hophni and Phinehas are also dead. And the ark of God has been captured.”

18When the man spoke about the ark of God, Eli fell backward off his chair. He had been sitting by the side of the gate. When he fell, he broke his neck and died. He was old and fat. He had led Israel for 40 years.

19The wife of Phinehas was pregnant. She was Eli’s daughter-in-law. It was near the time for her baby to be born. She heard the news that the ark of God had been captured. She heard that her father-in-law and her husband were dead. So she went into labor and had her baby. Her pain was more than she could bear. 20As she was dying, the women helping her spoke up. They said, “Don’t be afraid. You have had a son.” But she didn’t reply. She didn’t pay any attention.

21She named the boy Ichabod. She said, “The God of glory has left Israel.” She said it because the ark of God had been captured. She also said it because her father-in-law and her husband had died. 22She said, “The God of glory has left Israel.” She said it because the ark of God had been captured.