Ang Pulong Sa Dios

1 Samuel 31:1-13

Gipatay ni Saul ang Iyang Kaugalingon

(1 Cro. 10:1-12)

1Unya, nakiggira ang mga Filistihanon sa mga Israelinhon sa Bukid sa Gilboa. Daghan ang namatay sa mga Israelinhon ug ang uban kanila nangikyas. 2Gigukod pag-ayo sa mga Filistihanon si Saul ug ang iyang mga anak nga lalaki, ug gipatay nila ang iyang mga anak nga si Jonatan, Abinadab, ug Malkishua. 3Labihan gayod ang panagsangka tali kang Saul ug sa mga Filistihanon. Nakit-an si Saul sa mga tigpamana, ug gipana nila siya ug grabe gayod ang iyang samad. 4Miingon si Saul sa tigdala sa iyang armas, “Ibta ang imong espada ug patya ako, kay kon dili, sila nga mga wala nakaila sa Dios31:4 wala nakaila sa Dios: sa literal, wala matuli. mao ang mopatay kanako, ug bugalbugalan nila ako.” Apan nahadlok mopatay kaniya ang tigdala sa iyang armas, busa gikuha ni Saul ang iyang kaugalingong espada, ug giunay ang iyang kaugalingon. 5Sa dihang nakita sa tigdala sa armas nga patay na si Saul giunay usab niya ang iyang kaugalingon sa iyang kaugalingong espada, ug namatay siya uban kang Saul. 6Busa namatay si Saul, ang iyang tulo ka anak nga lalaki, ang tigdala sa iyang armas, ug ang tanan niyang mga tawo niadtong adlawa.

7Sa dihang nakita sa mga Israelinhon nga nagpuyo sa pikas bahin sa kapatagan sa Jezreel ug sa tabok sa Suba sa Jordan nga nangikyas ang mga sundalo sa Israel ug namatay si Saul ug ang iyang mga anak, gibiyaan nila ang ilang mga lungsod ug nangikyas usab sila. Busa gisulod sa mga Filistihanon kini nga mga lungsod ug gipuy-an.

8Pagkasunod nga adlaw, human sa gira, miadto ang mga Filistihanon sa Bukid sa Gilboa aron sa pagkuha sa mga butang sa mga nangamatay. Nakita nila didto ang patayng lawas ni Saul ug sa iyang tulo ka mga anak. 9Giputol nila ang ulo ni Saul ug gikuha ang iyang armas ug mga kahimanan sa pagpakiggira. Unya nagpadala silag mga mensahero sa tibuok nga yuta sa Filistia sa paghatod sa balita nga namatay na si Saul ngadto sa templo sa ilang dios-dios ug sa ilang mga katawhan. 10Gibutang nila sa templo sa ilang diosa nga si Ashtarot ang mga armas ni Saul, ug gilansang ang iyang patayng lawas sa paril sa lungsod sa Bet Shan.

11Nabalitaan sa mga taga-Jabes Gilead ang gihimo sa mga Filistihanon kang Saul. 12Busa ang tanan nilang maisog nga mga tawo milakaw tibuok gabii ngadto sa Bet Shan. Gikuha nila ang patayng lawas ni Saul ug sa mga anak niini gikan sa paril sa Bet Shan, ug gidala nila kini sa Jabes ug gisunog didto. 13Unya gikuha nila ang mga bukog ug gilubong sa ilalom sa kahoy nga tamarisko didto sa Jabes, ug nagpuasa sila sulod sa pito ka adlaw.

New International Reader's Version

1 Samuel 31:1-13

Saul Takes His Own Life

1The Philistines fought against the Israelites. The Israelites ran away from them. But many Israelites were killed on Mount Gilboa. 2The Philistines kept chasing Saul and his sons. They killed his sons Jonathan, Abinadab and Malki-Shua. 3The fighting was heavy around Saul. Men who were armed with bows and arrows caught up with him. They shot their arrows at him and wounded him badly.

4Saul spoke to the man carrying his armor. He said, “Pull out your sword. Stick it through me. If you don’t, these fellows who aren’t circumcised will come. They’ll stick their swords through me and hurt me badly.”

But the man was terrified. He wouldn’t do it. So Saul took his own sword and fell on it. 5The man saw that Saul was dead. So he fell on his own sword and died with him. 6Saul and his three sons died together that same day. The man who carried his armor also died with them that day. So did all of Saul’s men.

7The Israelites who lived along the valley saw that their army had run away. So did those who lived across the Jordan River. They saw that Saul and his sons were dead. So they left their towns and ran away. Then the Philistines came and made their homes in them.

8The day after the Philistines had won the battle, they came to take what they wanted from the dead bodies. They found Saul and his three sons dead on Mount Gilboa. 9So they cut off Saul’s head. They took his armor from his body. Then they sent messengers through the whole land of the Philistines. They announced the news in the temple where they had set up statues of their gods. They also announced it among their people. 10They put Saul’s armor in the temple where they had set up statues of female gods that were named Ashtoreth. They hung his body up on the wall of Beth Shan.

11The people of Jabesh Gilead heard about what the Philistines had done to Saul. 12So all their brave men marched through the night to Beth Shan. They took down the bodies of Saul and his sons from the wall of Beth Shan. They brought them to Jabesh. There they burned them. 13Then they got the bones of Saul and his sons and buried them under a tamarisk tree at Jabesh. They didn’t eat anything for seven days.