Ang Pulong Sa Dios

1 Samuel 23:1-29

Giluwas ni David ang Lungsod sa Keila

1Sa dihang gisultihan si David nga gisulong sa mga Filistihanon ang Keila ug gipanguha ang ilang mga naani didto sa ilang mga giokanan, 2nangutana siya sa Ginoo, “Sulongon ko ba ang mga Filistihanon?” Mitubag ang Ginoo kaniya, “Sige, sulonga sila ug luwasa ang Keila.” 3Apan miingon ang mga tawo ni David, “Nahadlok na gani kami dinhi sa Juda, unsa pa kaha kon moadto kita sa Keila ug makiggira sa mga Filistihanon.” 4Nangutana pag-usab si David sa Ginoo, ug miingon ang Ginoo kaniya, “Adto sa Keila, kay padag-on ko ikaw batok sa mga Filistihanon.” 5Busa miadto si David ug ang iyang mga tawo sa Keila ug nakiggira sa mga Filistihanon. Daghang mga Filistihanon ang ilang napatay, ug gipanguha nila ang ilang mga mananap. Naluwas nila ang taga-Keila.

6(Sa dihang miikyas si Abiatar ug miadto kang David sa Keila, gidala niya ang efod.)

Gigukod ni Saul si David

7May nakasulti kang Saul nga si David miadto sa Keila. Busa miingon si Saul, “Gitugyan na siya sa Dios kanako, kay sama ra nga gibilanggo niya ang iyang kaugalingon sa iyang pagsulod sa lungsod nga gilibotan ug paril.” 8Unya gitigom ni Saul ang tanan niyang mga sundalo aron sa pag-adto sa Keila ug sa pagdakop kang David ug sa mga tawo niini. 9Pagkahibalo ni David sa plano ni Saul, giingnan niya si Abiatar nga pari sa pagkuha sa efod. 10Unya miingon si David, “O Ginoo, Dios sa Israel, nabalitaan niining imong alagad, nga nagplano si Saul sa pag-anhi dinhi sa Keila aron sa paglaglag niini nga lungsod tungod kanako. 11Moanhi ba dinhi si Saul sumala sa akong nadunggan? Itugyan ba ako sa mga lumulupyo sa Keila ngadto kang Saul? O Ginoo, Dios sa Israel, sultihi kining imong alagad.” Mitubag ang Ginoo, “Oo, moanha si Saul.” 12Nangutana pag-usab si David, “Itugyan ba ako ug ang akong mga tawo sa mga lumulupyo sa Keila ngadto kang Saul?” Mitubag ang Ginoo, “Oo, itugyan kamo nila.” 13Busa mibiya sa Keila si David uban sa iyang 600 ka mga tawo, ug nagbalhin-balhin sila ug dapit. Sa dihang nabalitaan ni Saul nga miikyas na si David gikan sa Keila, wala na siya moadto didto.

14Nagtago-tago si David didto sa mga kuta sa bungtod sa kamingawan sa Zif. Adlaw-adlaw gipangita siya ni Saul, apan wala gayod siya itugyan sa Dios kang Saul.

15Usa niana ka adlaw, samtang didto si David sa Horesh sa kamingawan sa Zif, nabalitaan niya nga padulong na didto si Saul aron sa pagpatay kaniya. 16Miadto si Jonatan kang David didto sa Horesh aron sa pagdasig kaniya sa pagsalig sa Dios. 17Miingon si Jonatan, “Ayaw kahadlok kay ang akong amahan dili makahilabot kanimo. Nahibaloan mismo sa akong amahan nga ikaw ang mahimong hari sa Israel, ug ako ang ikaduha kanimo.” 18Naghimo silang duha ug kasabotan sa presensya sa Ginoo. Unya mipauli si Jonatan, apan si David nagpabilin sa Horesh.

19Unya, may mga taga-Zif nga miadto kang Saul sa Gibea ug miingon, “Si David nagatago didto sa among dapit sa mga kuta sa Horesh sa bungtod sa Hakila, sa habagatan sa Jeshimon. 20Busa, mahal nga Hari, adto didto kon kanus-a mo gusto kay bahala na kami sa pagtugyan kaniya nganha kanimo.” 21Mitubag si Saul, “Panalanginan kamo sa Ginoo sa inyong kahangawa kanako. 22Sige, pauli na kamo ug panid-i ninyo kon asa siya kanunayng moadto ug kon kinsa ang nakakita kaniya didto. Kay nasayod ako nga abtik kaayo kini si David. 23Tultola ninyo ang tanang dapit nga iyang gitagoan, ug balik kamo dinhi kanako kon sigurado na gayod. Unya mouban ako kaninyo; ug kon atua gayod siya sa maong dapit gukdon ko gayod siya bisag latason ko pa ang tibuok yuta sa Juda.” 24Busa miuna sila kang Saul sa Zif.

Niadtong higayona didto na si David ug ang iyang mga tawo sa kamingawan sa Maon sa Kapatagan sa Jordan,23:24 Kapatagan sa Jordan: sa Hebreo, Araba. sa habagatan sa Jeshimon. 25Pag-abot ni Saul ug sa iyang mga tawo sa Zif, gipangita nila si David. Sa dihang nahibaloan kini ni David, mitago siya sa dakong bato sa kamingawan sa Maon, ug didto siya nagpundo. Sa dihang nabalitaan kini ni Saul, miadto siya sa kamingawan sa Maon aron sa pagpangita kang David. 26Si Saul ug ang iyang mga tawo didto sa usa ka bahin sa bukid, samtang si David ug ang iyang mga tawo didto usab sa pikas bahin sa bukid nga nagdali-dali sa pag-ikyas gikan kang Saul. Sa dihang hapit na maapsi ni Saul ug sa iyang mga tawo si David ug ang iyang mga tawo, 27may mensahero nga miadto kang Saul ug miingon, “Dali, balik una! Kay gisulong sa mga Filistihanon ang atong nasod.” 28Busa miundang si Saul sa paggukod kang David ug mibalik siya aron sa pagpakiggira sa mga Filistihanon. Tungod niini, ang maong dapit gitawag nga “Bato sa Panagbulag.” 29Gikan didto, miadto si David sa En Gedi ug mipuyo sa mga kuta didto.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

撒母耳記上 23:1-29

大衛營救基伊拉

1一天,大衛得知非利士人正在攻打基伊拉,搶掠麥場, 2便求問耶和華:「我可以去攻打非利士人嗎?」耶和華答道:「你可以去攻打非利士人,營救基伊拉。」 3大衛的部下卻對他說:「我們在猶大這裡尚且膽戰心驚,何況去基伊拉攻打非利士軍隊呢!」 4大衛再求問耶和華,耶和華答道:「到基伊拉去吧,我一定把非利士人交在你手裡。」 5於是,大衛和部下到基伊拉去攻打非利士人,大敗敵人,奪取了他們的牲畜,救出基伊拉人。

6亞希米勒的兒子祭司亞比亞他基伊拉投奔大衛時,把以弗得也帶了去。 7掃羅得知大衛基伊拉,就說:「這一次是上帝把他交在我手中了,因為他竟然自投網羅,進入有門有閂的城。」 8掃羅召集全軍準備攻打基伊拉,圍困大衛和他的部下。 9大衛知道了掃羅的計謀,便吩咐祭司亞比亞他把以弗得帶來, 10然後說:「耶和華,以色列的上帝啊,僕人聽說掃羅要來毀滅基伊拉,因為我在這裡。 11基伊拉的人會不會把我交給掃羅呢?掃羅是不是像我聽說的那樣要來這裡呢?耶和華,以色列的上帝啊,求你告訴我。」耶和華說:「掃羅一定會來。」 12大衛又問耶和華:「基伊拉的人會不會把我和我的部下交給掃羅呢?」耶和華說:「他們一定會。」 13於是,大衛率領自己的六百部下離開基伊拉,到處流浪。掃羅得知大衛已經離開基伊拉,就不去了。

14大衛住在曠野的堡壘或西弗曠野的山區。掃羅天天搜捕大衛,但上帝沒有把大衛交在他的手中。 15大衛西弗曠野的何利沙得知掃羅要來殺他。 16掃羅的兒子約拿單何利沙大衛,鼓勵大衛堅定地信靠上帝。 17他對大衛說:「不要害怕,我父親害不了你。你將做以色列的王,我將做你的宰相。我父親也明白這一點。」 18二人在耶和華面前立了約。之後,大衛仍留在何利沙約拿單則回家去了。

19西弗人去基比亞掃羅,說:「大衛就躲在我們那裡,在曠野南面哈基拉山上何利沙的堡壘裡。 20王啊,你隨時都可以下來,我們一定把他交在王的手裡。」 21掃羅說:「願耶和華賜福給你們!因為你們體恤我。 22我聽說他非常狡猾,你們再回去弄清楚他的行蹤,誰在那裡見過他, 23查明他的藏身之處,回來如實告訴我,然後我會與你們同去。如果他在猶大境內,我要搜遍千家萬戶,找到他。」 24於是,西弗人先回去了。當時大衛和他的部下在曠野南面的亞拉巴,即瑪雲曠野。 25大衛聽說掃羅和手下正在搜尋他,便率領部下前往瑪雲曠野的磐石,住在那裡。掃羅得知後,便去瑪雲曠野追趕大衛26掃羅在山這邊走,大衛和他的部下在山那邊走,急急忙忙地躲避掃羅掃羅和他的手下四面包圍過來,眼看就要抓住他們了。 27這時,掃羅的信使前來稟報,說非利士人前來犯境,請王速回。 28掃羅只好放棄追趕大衛,回師迎戰非利士人。因此,那地方叫「脫險岩」。 29後來,大衛從那裡轉移到隱·基底的堡壘裡。