Ang Pulong Sa Dios

1 Samuel 23:1-29

Giluwas ni David ang Lungsod sa Keila

1Sa dihang gisultihan si David nga gisulong sa mga Filistihanon ang Keila ug gipanguha ang ilang mga naani didto sa ilang mga giokanan, 2nangutana siya sa Ginoo, “Sulongon ko ba ang mga Filistihanon?” Mitubag ang Ginoo kaniya, “Sige, sulonga sila ug luwasa ang Keila.” 3Apan miingon ang mga tawo ni David, “Nahadlok na gani kami dinhi sa Juda, unsa pa kaha kon moadto kita sa Keila ug makiggira sa mga Filistihanon.” 4Nangutana pag-usab si David sa Ginoo, ug miingon ang Ginoo kaniya, “Adto sa Keila, kay padag-on ko ikaw batok sa mga Filistihanon.” 5Busa miadto si David ug ang iyang mga tawo sa Keila ug nakiggira sa mga Filistihanon. Daghang mga Filistihanon ang ilang napatay, ug gipanguha nila ang ilang mga mananap. Naluwas nila ang taga-Keila.

6(Sa dihang miikyas si Abiatar ug miadto kang David sa Keila, gidala niya ang efod.)

Gigukod ni Saul si David

7May nakasulti kang Saul nga si David miadto sa Keila. Busa miingon si Saul, “Gitugyan na siya sa Dios kanako, kay sama ra nga gibilanggo niya ang iyang kaugalingon sa iyang pagsulod sa lungsod nga gilibotan ug paril.” 8Unya gitigom ni Saul ang tanan niyang mga sundalo aron sa pag-adto sa Keila ug sa pagdakop kang David ug sa mga tawo niini. 9Pagkahibalo ni David sa plano ni Saul, giingnan niya si Abiatar nga pari sa pagkuha sa efod. 10Unya miingon si David, “O Ginoo, Dios sa Israel, nabalitaan niining imong alagad, nga nagplano si Saul sa pag-anhi dinhi sa Keila aron sa paglaglag niini nga lungsod tungod kanako. 11Moanhi ba dinhi si Saul sumala sa akong nadunggan? Itugyan ba ako sa mga lumulupyo sa Keila ngadto kang Saul? O Ginoo, Dios sa Israel, sultihi kining imong alagad.” Mitubag ang Ginoo, “Oo, moanha si Saul.” 12Nangutana pag-usab si David, “Itugyan ba ako ug ang akong mga tawo sa mga lumulupyo sa Keila ngadto kang Saul?” Mitubag ang Ginoo, “Oo, itugyan kamo nila.” 13Busa mibiya sa Keila si David uban sa iyang 600 ka mga tawo, ug nagbalhin-balhin sila ug dapit. Sa dihang nabalitaan ni Saul nga miikyas na si David gikan sa Keila, wala na siya moadto didto.

14Nagtago-tago si David didto sa mga kuta sa bungtod sa kamingawan sa Zif. Adlaw-adlaw gipangita siya ni Saul, apan wala gayod siya itugyan sa Dios kang Saul.

15Usa niana ka adlaw, samtang didto si David sa Horesh sa kamingawan sa Zif, nabalitaan niya nga padulong na didto si Saul aron sa pagpatay kaniya. 16Miadto si Jonatan kang David didto sa Horesh aron sa pagdasig kaniya sa pagsalig sa Dios. 17Miingon si Jonatan, “Ayaw kahadlok kay ang akong amahan dili makahilabot kanimo. Nahibaloan mismo sa akong amahan nga ikaw ang mahimong hari sa Israel, ug ako ang ikaduha kanimo.” 18Naghimo silang duha ug kasabotan sa presensya sa Ginoo. Unya mipauli si Jonatan, apan si David nagpabilin sa Horesh.

19Unya, may mga taga-Zif nga miadto kang Saul sa Gibea ug miingon, “Si David nagatago didto sa among dapit sa mga kuta sa Horesh sa bungtod sa Hakila, sa habagatan sa Jeshimon. 20Busa, mahal nga Hari, adto didto kon kanus-a mo gusto kay bahala na kami sa pagtugyan kaniya nganha kanimo.” 21Mitubag si Saul, “Panalanginan kamo sa Ginoo sa inyong kahangawa kanako. 22Sige, pauli na kamo ug panid-i ninyo kon asa siya kanunayng moadto ug kon kinsa ang nakakita kaniya didto. Kay nasayod ako nga abtik kaayo kini si David. 23Tultola ninyo ang tanang dapit nga iyang gitagoan, ug balik kamo dinhi kanako kon sigurado na gayod. Unya mouban ako kaninyo; ug kon atua gayod siya sa maong dapit gukdon ko gayod siya bisag latason ko pa ang tibuok yuta sa Juda.” 24Busa miuna sila kang Saul sa Zif.

Niadtong higayona didto na si David ug ang iyang mga tawo sa kamingawan sa Maon sa Kapatagan sa Jordan,23:24 Kapatagan sa Jordan: sa Hebreo, Araba. sa habagatan sa Jeshimon. 25Pag-abot ni Saul ug sa iyang mga tawo sa Zif, gipangita nila si David. Sa dihang nahibaloan kini ni David, mitago siya sa dakong bato sa kamingawan sa Maon, ug didto siya nagpundo. Sa dihang nabalitaan kini ni Saul, miadto siya sa kamingawan sa Maon aron sa pagpangita kang David. 26Si Saul ug ang iyang mga tawo didto sa usa ka bahin sa bukid, samtang si David ug ang iyang mga tawo didto usab sa pikas bahin sa bukid nga nagdali-dali sa pag-ikyas gikan kang Saul. Sa dihang hapit na maapsi ni Saul ug sa iyang mga tawo si David ug ang iyang mga tawo, 27may mensahero nga miadto kang Saul ug miingon, “Dali, balik una! Kay gisulong sa mga Filistihanon ang atong nasod.” 28Busa miundang si Saul sa paggukod kang David ug mibalik siya aron sa pagpakiggira sa mga Filistihanon. Tungod niini, ang maong dapit gitawag nga “Bato sa Panagbulag.” 29Gikan didto, miadto si David sa En Gedi ug mipuyo sa mga kuta didto.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

撒母耳记上 23:1-29

大卫营救基伊拉

1一天,大卫得知非利士人正在攻打基伊拉,抢掠麦场, 2便求问耶和华:“我可以去攻打非利士人吗?”耶和华答道:“你可以去攻打非利士人,营救基伊拉。” 3大卫的部下却对他说:“我们在犹大这里尚且胆战心惊,何况去基伊拉攻打非利士军队呢!” 4大卫再求问耶和华,耶和华答道:“到基伊拉去吧,我一定把非利士人交在你手里。” 5于是,大卫和部下到基伊拉去攻打非利士人,大败敌人,夺取了他们的牲畜,救出基伊拉人。

6亚希米勒的儿子祭司亚比亚他基伊拉投奔大卫时,把以弗得也带了去。 7扫罗得知大卫基伊拉,就说:“这一次是上帝把他交在我手中了,因为他竟然自投网罗,进入有门有闩的城。” 8扫罗召集全军准备攻打基伊拉,围困大卫和他的部下。 9大卫知道了扫罗的计谋,便吩咐祭司亚比亚他把以弗得带来, 10然后说:“耶和华,以色列的上帝啊,仆人听说扫罗要来毁灭基伊拉,因为我在这里。 11基伊拉的人会不会把我交给扫罗呢?扫罗是不是像我听说的那样要来这里呢?耶和华,以色列的上帝啊,求你告诉我。”耶和华说:“扫罗一定会来。” 12大卫又问耶和华:“基伊拉的人会不会把我和我的部下交给扫罗呢?”耶和华说:“他们一定会。” 13于是,大卫率领自己的六百部下离开基伊拉,到处流浪。扫罗得知大卫已经离开基伊拉,就不去了。

14大卫住在旷野的堡垒或西弗旷野的山区。扫罗天天搜捕大卫,但上帝没有把大卫交在他的手中。 15大卫西弗旷野的何利沙得知扫罗要来杀他。 16扫罗的儿子约拿单何利沙大卫,鼓励大卫坚定地信靠上帝。 17他对大卫说:“不要害怕,我父亲害不了你。你将做以色列的王,我将做你的宰相。我父亲也明白这一点。” 18二人在耶和华面前立了约。之后,大卫仍留在何利沙约拿单则回家去了。

19西弗人去基比亚扫罗,说:“大卫就躲在我们那里,在旷野南面哈基拉山上何利沙的堡垒里。 20王啊,你随时都可以下来,我们一定把他交在王的手里。” 21扫罗说:“愿耶和华赐福给你们!因为你们体恤我。 22我听说他非常狡猾,你们再回去弄清楚他的行踪,谁在那里见过他, 23查明他的藏身之处,回来如实告诉我,然后我会与你们同去。如果他在犹大境内,我要搜遍千家万户,找到他。” 24于是,西弗人先回去了。当时大卫和他的部下在旷野南面的亚拉巴,即玛云旷野。 25大卫听说扫罗和手下正在搜寻他,便率领部下前往玛云旷野的磐石,住在那里。扫罗得知后,便去玛云旷野追赶大卫26扫罗在山这边走,大卫和他的部下在山那边走,急急忙忙地躲避扫罗扫罗和他的手下四面包围过来,眼看就要抓住他们了。 27这时,扫罗的信使前来禀报,说非利士人前来犯境,请王速回。 28扫罗只好放弃追赶大卫,回师迎战非利士人。因此,那地方叫“脱险岩”。 29后来,大卫从那里转移到隐·基底的堡垒里。