Ang Pulong Sa Dios

1 Pedro 4

Ang Bag-o nga Kinabuhi

1Tungod kay si Cristo nag-antos sa iyang lawasnon nga kahimtang, kinahanglan andam usab kamo nga mag-antos. Kay ang tawo nga nag-antos mihunong na sa pagpakasala. Dili na siya mosunod sa iyang daotan nga pamatasan kondili mosunod na siya sa kabubut-on sa Dios. Igo na ang panahon nga inyong gigugol kaniadto sa pagbuhat sa mga butang nga hilig buhaton sa mga tawong wala makaila sa Dios. Kaniadto nagpatuyang kamo sa malaw-ay nga pagkinabuhi ug sa inyong daotan nga mga tinguha. Naghubog-hubog kamo. Nagtigom-tigom aron mag-inom ug magbuhat sa makauulaw nga mga butang. Ug diha sa inyong pagsimba sa inyong dios-dios bisan unsa na lang ang inyong gibuhat nga daotan. Apan karon ang mga tawo nga wala makaila sa Dios natingala kaninyo kon nganong wala na kamo mouban sa ilang mapatuyangon nga pagkinabuhi. Mao nga nagsulti sila ug daotan batok kaninyo. Apan manubag sila sa Dios sa ilang gibuhat, kay ang Dios mohukom sa tanang mga tawo, buhi man o patay. Mao kini ang hinungdan kon nganong gisangyaw ang Maayong Balita ngadto sa mga tawo nga patay na karon [a], aron nga bisan kon patay na sila karon sa ilang lawasnon nga kahimtang, (kay mao man kini ang hukom sa Dios sa tanang mga tawo), mabuhi sila sa ilang espirituhanong kahimtang ingon nga ang Dios espiritu man.

Gamita ang Gasa nga Gihatag sa Dios Kaninyo

Hapit na ang kataposan sa kalibotan. Busa pagbaton kamo ug abtik nga panghunahuna ug pagpugong kamo sa inyong kaugalingon aron walay mahimong babag sa inyong pag-ampo. Ug labaw sa tanan, paghinigugmaay kamo sa kinasingkasing gayod. Kay kon may paghigugma ka sa imong isigka-tawo, mapasaylo mo siya bisan daghan ang iyang sala. Pagmaabiabihon kamo sa usag usa sa walay pagbagulbol. 10 Matag usa kanato gihatagan sa Dios ug gasa. Gamiton nato kini alang sa kaayohan sa matag usa isip maayo nga sinaligan niining nagkalain-lain nga mga gasa. 11 Ang gihatagan sa gasa sa pagwali kinahanglan magwali sa pulong sa Dios. Ug ang gihatagan sa gasa sa pagtabang sa uban, kinahanglan motabang sumala sa iyang makaya nga gihatag sa Dios, aron madayeg ang Dios pinaagi kang Jesu-Cristo sa tanan ninyo nga binuhatan. Gamhanan siya ug dalaygon hangtod sa kahangtoran. Amen.

Ang Pag-antos sa Kristohanon

12 Mga hinigugma, ayaw kamo katingala sa masakit nga pagsulay nga moabot kaninyo. Ayaw ninyo isipa nga kahibulongan ang nahitabo kaninyo. 13 Hinuon paglipay kamo, kay nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Cristo. Ug mahingpit na gayod ang inyong kalipay kon ipakita na niya ang iyang gahom sa tanan. 14 Busa kon pakaulawan kamo tungod kay mga sumusunod kamo ni Cristo, bulahan kamo kay kini nagpasabot nga anaa kaninyo ang makagagahom nga Espiritu, nga mao ang Espiritu sa Dios. 15 Kon silotan kamo, hinaut nga dili tungod kay nakapatay kamo ug tawo, o nangawat, o nagbuhat ug daotan, o nanghilabot sa kinabuhi sa uban. 16 Apan kon silotan kamo tungod kay kamo Kristohanon dili kamo angay maulaw, kondili magpasalamat hinuon sa Dios tungod kay gitawag kamo niana nga ngalan.

17 Kay nag-abot na ang panahon sa paghukom sa Dios, ug kini mosugod una sa iyang mga anak. Ug kon kini mosugod man gani kanato nga iyang mga anak, unsa pa kaha ang dangatan sa mga wala mosunod sa Maayong Balita sa Dios?

18 Sama sa ginaingon sa Kasulatan,

“Kon ang mga matarong halos dili gani maluwas, unsa pa kaha ang mahitabo sa mga makasasala ug wala moila sa Dios?”[b]

19 Busa kamo nga nag-antos karon tungod kay mao kini ang kabubut-on sa Dios alang kaninyo, padayon kamo sa pagbuhat ug maayo. Itugyan ninyo ang inyong kaugalingon sa Dios nga nagbuhat kaninyo, kay dili gayod kamo niya pasagdan.

Notas al pie

  1. 1 Pedro 4:6 mga tawo nga patay na karon: posible mao kini ang mga tawo nga nawalihan sa Pulong sa Dios niadtong buhi pa sila o posible usab mga tawo nga nangamatay sa panahon ni Noe (Tan-awa usab ang 3:19)
  2. 1 Pedro 4:18 Tan-awa usab ang Hul. 11:31.

New Living Translation

1 Peter 4

Living for God

1So then, since Christ suffered physical pain, you must arm yourselves with the same attitude he had, and be ready to suffer, too. For if you have suffered physically for Christ, you have finished with sin.[a] You won’t spend the rest of your lives chasing your own desires, but you will be anxious to do the will of God. You have had enough in the past of the evil things that godless people enjoy—their immorality and lust, their feasting and drunkenness and wild parties, and their terrible worship of idols.

Of course, your former friends are surprised when you no longer plunge into the flood of wild and destructive things they do. So they slander you. But remember that they will have to face God, who stands ready to judge everyone, both the living and the dead. That is why the Good News was preached to those who are now dead[b]—so although they were destined to die like all people,[c] they now live forever with God in the Spirit.[d]

The end of the world is coming soon. Therefore, be earnest and disciplined in your prayers. Most important of all, continue to show deep love for each other, for love covers a multitude of sins. Cheerfully share your home with those who need a meal or a place to stay.

10 God has given each of you a gift from his great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. 11 Do you have the gift of speaking? Then speak as though God himself were speaking through you. Do you have the gift of helping others? Do it with all the strength and energy that God supplies. Then everything you do will bring glory to God through Jesus Christ. All glory and power to him forever and ever! Amen.

Suffering for Being a Christian

12 Dear friends, don’t be surprised at the fiery trials you are going through, as if something strange were happening to you. 13 Instead, be very glad—for these trials make you partners with Christ in his suffering, so that you will have the wonderful joy of seeing his glory when it is revealed to all the world.

14 If you are insulted because you bear the name of Christ, you will be blessed, for the glorious Spirit of God[e] rests upon you.[f] 15 If you suffer, however, it must not be for murder, stealing, making trouble, or prying into other people’s affairs. 16 But it is no shame to suffer for being a Christian. Praise God for the privilege of being called by his name! 17 For the time has come for judgment, and it must begin with God’s household. And if judgment begins with us, what terrible fate awaits those who have never obeyed God’s Good News? 18 And also,

“If the righteous are barely saved,
    what will happen to godless sinners?”[g]

19 So if you are suffering in a manner that pleases God, keep on doing what is right, and trust your lives to the God who created you, for he will never fail you.

Notas al pie

  1. 4:1 Or For the one [or One] who has suffered physically has finished with sin.
  2. 4:6a Greek preached even to the dead.
  3. 4:6b Or so although people had judged them worthy of death.
  4. 4:6c Or in spirit.
  5. 4:14a Or for the glory of God, which is his Spirit.
  6. 4:14b Some manuscripts add On their part he is blasphemed, but on your part he is glorified.
  7. 4:18 Prov 11:31 (Greek version).