Ang Pulong Sa Dios

1 Pedro 4:1-19

Ang Bag-o nga Kinabuhi

1Tungod kay si Cristo nagaantos sa iyang lawasnon nga kahimtang, kinahanglan andam usab kamo nga mag-antos. Kay ang tawo nga nagaantos mihunong na sa pagpakasala. 2Dili na siya mosunod sa iyang daotan nga pamatasan kondili mosunod na siya sa kabubut-on sa Dios. 3Igo na ang panahon nga inyong gigugol kaniadto sa pagbuhat sa mga butang nga hilig buhaton sa mga tawong wala makaila sa Dios. Kaniadto nagpatuyang kamo sa malaw-ay nga pagkinabuhi ug sa inyong daotan nga mga tinguha. Naghubog-hubog kamo. Nagtigom-tigom aron mag-inom ug magbuhat sa makauulaw nga mga butang. Ug diha sa inyong pagsimba sa inyong dios-dios bisan unsa na lang ang inyong gibuhat nga daotan. 4Apan karon ang mga tawo nga wala makaila sa Dios natingala kaninyo kon nganong wala na kamo mouban sa ilang mapatuyangon nga pagkinabuhi. Mao nga nagsulti sila ug daotan batok kaninyo. 5Apan manubag sila sa Dios sa ilang gibuhat, kay ang Dios mohukom sa tanang mga tawo, buhi man o patay. 6Mao kini ang hinungdan kon nganong gisangyaw ang Maayong Balita ngadto sa mga tawo nga patay na karon4:6 mga tawo nga patay na karon: posible mao kini ang mga tawo nga nawalihan sa Pulong sa Dios niadtong buhi pa sila o posible usab mga tawo nga nangamatay sa panahon ni Noe. (Tan-awa usab ang 3:19.), aron nga bisan kon patay na sila karon sa ilang lawasnon nga kahimtang, (kay mao man kini ang hukom sa Dios sa tanang mga tawo), mabuhi sila sa ilang espirituhanong kahimtang ingon nga ang Dios espiritu man.

Gamita ang Gasa nga Gihatag sa Dios Kaninyo

7Hapit na ang kataposan sa kalibotan. Busa pagbaton kamo ug abtik nga panghunahuna ug pagpugong kamo sa inyong kaugalingon aron walay mahimong babag sa inyong pag-ampo. 8Ug labaw sa tanan, paghinigugmaay kamo sa kinasingkasing gayod. Kay kon may paghigugma ka sa imong isigka-tawo, mapasaylo mo siya bisan daghan ang iyang sala. 9Pagmaabiabihon kamo sa usag usa sa walay pagbagulbol. 10Matag usa kanato gihatagan sa Dios ug gasa. Gamiton nato kini alang sa kaayohan sa matag usa isip maayo nga sinaligan niining nagkalain-lain nga mga gasa. 11Ang gihatagan sa gasa sa pagwali kinahanglan magwali sa pulong sa Dios. Ug ang gihatagan sa gasa sa pagtabang sa uban, kinahanglan motabang sumala sa iyang makaya nga gihatag sa Dios, aron madayeg ang Dios pinaagi kang Jesu-Cristo sa tanan ninyo nga binuhatan. Gamhanan siya ug dalaygon hangtod sa kahangtoran. Amen.

Ang Pag-antos sa Kristohanon

12Mga hinigugma, ayaw kamo katingala sa masakit nga pagsulay nga moabot kaninyo. Ayaw ninyo isipa nga kahibulongan ang nahitabo kaninyo. 13Hinuon paglipay kamo, kay nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Cristo. Ug mahingpit na gayod ang inyong kalipay kon ipakita na niya ang iyang gahom sa tanan. 14Busa kon pakaulawan kamo tungod kay mga sumusunod kamo ni Cristo, bulahan kamo kay kini nagpasabot nga anaa kaninyo ang makagagahom nga Espiritu, nga mao ang Espiritu sa Dios. 15Kon silotan kamo, hinaut nga dili tungod kay nakapatay kamo ug tawo, o nangawat, o nagbuhat ug daotan, o nanghilabot sa kinabuhi sa uban. 16Apan kon silotan kamo tungod kay kamo Kristohanon dili kamo angay maulaw, kondili magpasalamat hinuon sa Dios tungod kay gitawag kamo niana nga ngalan.

17Kay nagaabot na ang panahon sa paghukom sa Dios, ug kini mosugod una sa iyang mga anak. Ug kon kini mosugod man gani kanato nga iyang mga anak, unsa pa kaha ang dangatan sa mga wala mosunod sa Maayong Balita sa Dios?

18Sama sa gi-ingon sa Kasulatan,

“Kon ang mga matarong halos dili gani maluwas, unsa pa kaha ang mahitabo sa mga makasasala ug wala moila sa Dios?”4:18 Tan-awa usab ang Pan. 11:31.

19Busa kamo nga nagaantos karon tungod kay mao kini ang kabubut-on sa Dios alang kaninyo, padayon kamo sa pagbuhat ug maayo. Itugyan ninyo ang inyong kaugalingon sa Dios nga nagbuhat kaninyo, kay dili gayod kamo niya pasagdan.

New International Reader's Version

1 Peter 4:1-19

Living for God

1Christ suffered in his body. So prepare yourselves to think in the same way Christ did. Do this because whoever suffers in their body is finished with sin. 2As a result, they don’t live the rest of their earthly life for evil human desires. Instead, they live to do what God wants. 3You have spent enough time in the past doing what ungodly people choose to do. You lived a wild life. You longed for evil things. You got drunk. You went to wild parties. You worshiped statues of gods, which the Lord hates. 4Ungodly people are surprised that you no longer join them in what they do. They want you to join them in their wild and wasteful living. So they say bad things about you. 5But they will have to explain their actions to God. He is ready to judge those who are alive and those who are dead. 6That’s why the good news was preached even to people who are now dead. It was preached to them for two reasons. It was preached so that their bodies might be judged. This judgment is made by human standards. But the good news was also preached so that their spirits might live. This life comes by means of God’s power.

7The end of all things is near. So be watchful and control yourselves. Then you may pray. 8Most of all, love one another deeply. Love erases many sins by forgiving them. 9Welcome others into your homes without complaining. 10God’s gifts of grace come in many forms. Each of you has received a gift in order to serve others. You should use it faithfully. 11If anyone speaks, they should do it as one speaking God’s words. If anyone serves, they should do it with the strength God provides. Then in all things God will be praised through Jesus Christ. Glory and power belong to him for ever and ever. Amen.

Suffering for Being a Christian

12Dear friends, don’t be surprised by the terrible things happening to you. The trouble you are having has come to test you. So don’t feel as if something strange were happening to you. 13Instead, be joyful that you are taking part in Christ’s sufferings. Then you will have even more joy when Christ returns in glory. 14Suppose people say bad things about you because you believe in Christ. Then you are blessed, because God’s Spirit rests on you. He is the Spirit of glory. 15If you suffer, it shouldn’t be because you are a murderer. It shouldn’t be because you are a thief or someone who does evil things. It shouldn’t be because you interfere with other people’s business. 16But suppose you suffer for being a Christian. Then don’t be ashamed. Instead, praise God because you are known by the name of Christ. 17It is time for judgment to begin with the household of God. And since it begins with us, what will happen to people who don’t obey God’s good news? 18Scripture says,

“Suppose it is hard for godly people to be saved.

Then what will happen to ungodly people and sinners?” (Proverbs 11:31)

19Here is what people who suffer because of God’s plan should do. They should commit themselves to their faithful Creator. And they should continue to do good.