Ang Pulong Sa Dios

1 Pedro 1

1Ako si Pedro nga apostol ni Jesu-Cristo. Nagapangumusta ako kaninyong tanan nga mga pinili sa Dios nga nagkatag ug nagapuyo sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia ug Bitinia. Gipili kamo sa Dios nga amahan gikan pa kaniadto sa katuyoan nga himuon niya kamo nga iyang mga anak pinaagi sa Espiritu Santo, aron magmasinugtanon kamo kang Jesu-Cristo ug mahinloan sa inyong mga sala pinaagi sa iyang dugo.

Hinaut nga madawat ninyo ang dugang pa nga grasya ug kalinaw.

May Maayo Kita nga Mapaabot

3-4 Dayegon ta ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesu-Cristo! Tungod sa iyang dako nga kalooy kanato, natawo kita pag-usab[a] pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesu-Cristo. Mao kini ang nagahatag kanato ug dakong paglaom nga may gitagana ang Dios kanato nga panulondon. Kini nga panulondon atua sa langit, kanunay nga hinlo ug matahom, ug dili gayod mawala. Ug pinaagi sa inyong pagtuo, panalipdan kamo sa gahom sa Dios samtang naghulat kamo sa kaluwasan nga giandam nang daan sa Dios nga ipadayag[b] sa kataposang adlaw.

Tungod niini maglipay kamo bisan may miabot karon nga nagkalain-lain nga mga pagsulay. Kay kini nga mga pagsulay lumalabay lang, ug kinahanglan nga masinati ninyo aron masulayan ang inyong pagtuo, sama sa bulawan nga gisulayan sa kalayo aron masayran kon tinuod o dili. Apan mas mahinungdanon ang atong pagtuo kaysa bulawan nga mawala lang. Busa kon mapamatud-an nga ang inyong pagtuo tinuod gayod, dayegon niya kamo ug pasidunggan sa adlaw nga si Jesu-Cristo moabot. Bisan wala kamo makakita kaniya gihigugma ninyo siya, ug nagatuo kamo kaniya bisan wala pa ninyo siya makita hangtod karon. Mao kana nga dili matukib ang inyong kalipay, tungod kay madawat ninyo ang bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan.

10 Kini nga kaluwasan gisusi pag-ayo sa mga propeta kaniadto. Sila mao ang nagtagna bahin niini nga grasya sa Dios kanato. 11 Gipahibalo na silang daan sa Espiritu ni Cristo nga anaa diha kanila nga mag-antos siya ug pagkahuman niana pasidunggan siya. Busa ang mga propeta kaniadto nagpadayon sa ilang pagsusi kon kanus-a ug sa unsa nga pamaagi kini mahitabo. 12 Gipahibalo usab sila sa Dios nga ang ilang gipanulti dili alang sa ilang kaayohan kondili alang kanato.[c] Ug karon ang ilang mga panagna nadungog na ninyo gikan sa mga nagasangyaw sa Maayong Balita. Nagsulti sila kaninyo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga gipadala kanila gikan sa langit. Ug bisan ang mga anghel gusto nga makasabot niining Maayong Balita nga gisulti kaninyo.

Magsunod Kamo sa Dios

13 Busa pangandam kamo kanunay sa pagsunod sa kabubut-on sa Dios. Pagmalig-on kamo, ug salig sa hingpit nga madawat ninyo ang panalangin nga ihatag kaninyo inig-abot na ni Jesu-Cristo. 14 Isip mga matinumanong mga anak sa Dios, ayaw kamo pagpadala sa daotan nga mga tinguha nga naggahom kaninyo sa wala pa kamo nakaila sa Dios. 15 Balaan ang Dios nga nagtawag kaninyo, busa angay usab nga magpakabalaan kamo. 16 Kay nagaingon ang Dios sa Kasulatan, “Magpakabalaan kamo, tungod kay ako balaan.”[d]

17 Ang Dios walay pinalabi. Nagahukom siya sa tanan nga tawo sumala sa ilang binuhatan. Busa kon gitawag ninyo siya nga Amahan diha sa inyong mga pag-ampo, tahora ninyo siya samtang ania pa kamo sa kalibotan. 18 Nasayran usab ninyo kon unsa ang gibayad aron matubos kamo gikan sa pagkinabuhing walay pulos nga inyong napanunod sa inyong mga katigulangan. Ang gitubos kaninyo dili mga butang nga mawala, sama sa bulawan o plata, 19 kondili ang bililhong dugo ni Cristo. Sama si Cristo sa karnero nga hinlo ug walay deperensya nga gihalad ngadto sa Dios. 20 Sa wala pa mamugna ang kalibotan, gipili na sa Dios si Cristo nga mahimong atong Manluluwas. Karon lang niining ulahing mga adlaw siya gipaila sa Dios. Gibuhat niya kini alang kaninyo. 21 Ug pinaagi kang Cristo nagatuo kamo sa Dios nga mao ang nagbanhaw ug nagpasidungog kaniya. Busa ang inyong pagtuo anaa sa Dios ug nagalaom kamo kaniya nga kamo banhawon ug pasidunggan usab niya.

22 Ug tungod kay nagasunod na kamo sa kamatuoran, gihinloan kamo gikan sa inyong mga sala aron nga magmatinud-anon kamo sa paghigugma sa inyong mga igsoon kang Cristo. Hinaut unta nga maghigugmaay kamo sa kinasingkasing gayod, 23 kay natawo na kamo pag-usab. Ug kini nga pagkatawo dili pinaagi sa inyong ginikanan nga may kamatayon, kondili pinaagi sa pulong sa Dios nga buhi ug walay kataposan. 24 Nagaingon ang Kasulatan,

“Ang kinabuhi sa tanang mga tawo sama sa sagbot,
ug ang ilang kabantog sama sa bulak niini.
Ang sagbot malaya ug ang iyang bulak mahulog,
25 apan ang pulong sa Ginoo magpadayon sa gihapon.”[e]

Ug mao kini ang Maayong Balita nga giwali kaninyo.

Notas al pie

 1. 1 Pedro 1:3 natawo kita pag-usab: o, gihatagan niya kita ug bag-ong kinabuhi.
 2. 1 Pedro 1:5 kaluwasan . . . ipadayag: buot ipasabot, kinabuhi nga walay kataposan nga gitagana kaninyo.
 3. 1 Pedro 1:12 kanato: Sa literal, kaninyo.
 4. 1 Pedro 1:16 Tan-awa usab ang Lev. 11:44-45; 19:2.
 5. 1 Pedro 1:25 Tan-awa usab ang Isa. 40:6-8.

New American Standard Bible

1 Peter 1

A Living Hope, and a Sure Salvation

1Peter, an apostle of Jesus Christ,

To those who reside as aliens, scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, who are chosen according to the foreknowledge of God the Father, by the sanctifying work of the Spirit, [a]to obey Jesus Christ and be sprinkled with His blood: May grace and peace [b]be yours in the fullest measure.

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to obtain an inheritance which is imperishable and undefiled and will not fade away, reserved in heaven for you, who are protected by the power of God through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. In this you greatly rejoice, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various [c]trials, so that the [d]proof of your faith, being more precious than gold which [e]is perishable, even though tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ; and though you have not seen Him, you love Him, and though you do not see Him now, but believe in Him, you greatly rejoice with joy inexpressible and [f]full of glory, obtaining as the outcome of your faith the salvation of [g]your souls.

10 As to this salvation, the prophets who prophesied of the grace that would come to you made careful searches and inquiries, 11 [h]seeking to know what person or time the Spirit of Christ within them was indicating as He predicted the sufferings of Christ and the glories [i]to follow. 12 It was revealed to them that they were not serving themselves, but you, in these things which now have been announced to you through those who preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven—things into which angels long to [j]look.

13 Therefore, [k]prepare your minds for action, [l]keep sober in spirit, fix your hope completely on the grace [m]to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. 14 As [n]obedient children, do not [o]be conformed to the former lusts which were yours in your ignorance, 15 but [p]like the Holy One who called you, [q]be holy yourselves also in all your behavior; 16 because it is written, “You shall be holy, for I am holy.”

17 If you address as Father the One who impartially judges according to each one’s work, conduct yourselves in fear during the time of your stay on earth; 18 knowing that you were not [r]redeemed with perishable things like silver or gold from your futile way of life inherited from your forefathers, 19 but with precious blood, as of a lamb unblemished and spotless, the blood of Christ. 20 For He was foreknown before the foundation of the world, but has appeared [s]in these last times for the sake of you 21 who through Him are believers in God, who raised Him from the dead and gave Him glory, so that your faith and hope are in God.

22 Since you have in obedience to the truth purified your souls for a [t]sincere love of the brethren, fervently love one another from [u]the heart, 23 for you have been born again not of seed which is perishable but imperishable, that is, through the living and enduring word of God. 24 For,

All flesh is like grass,
And all its glory like the flower of grass.
The grass withers,
And the flower falls off,
25 But the word of the Lord endures forever.”

And this is the word which was [v]preached to you.

Notas al pie

 1. 1 Peter 1:2 Lit unto obedience and sprinkling
 2. 1 Peter 1:2 Lit be multiplied for you
 3. 1 Peter 1:6 Or temptations
 4. 1 Peter 1:7 Or genuineness
 5. 1 Peter 1:7 Lit perishes
 6. 1 Peter 1:8 Lit glorified
 7. 1 Peter 1:9 One early ms does not contain your
 8. 1 Peter 1:11 Or inquiring
 9. 1 Peter 1:11 Lit after these
 10. 1 Peter 1:12 Or gain a clear glimpse
 11. 1 Peter 1:13 Lit gird the loins of your mind
 12. 1 Peter 1:13 Lit be sober
 13. 1 Peter 1:13 Or which is announced
 14. 1 Peter 1:14 Lit children of obedience
 15. 1 Peter 1:14 Or conform yourselves
 16. 1 Peter 1:15 Lit according to
 17. 1 Peter 1:15 Or become
 18. 1 Peter 1:18 Or ransomed
 19. 1 Peter 1:20 Lit at the end of the times
 20. 1 Peter 1:22 Lit unhypocritical
 21. 1 Peter 1:22 Two early mss read a clean heart
 22. 1 Peter 1:25 Lit preached as good news to you