Ang Pulong Sa Dios

1 Pedro 1

1Ako si Pedro nga apostol ni Jesu-Cristo. Nagapangumusta ako kaninyong tanan nga mga pinili sa Dios nga nagkatag ug nagapuyo sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia ug Bitinia. Gipili kamo sa Dios nga amahan gikan pa kaniadto sa katuyoan nga himuon niya kamo nga iyang mga anak pinaagi sa Espiritu Santo, aron magmasinugtanon kamo kang Jesu-Cristo ug mahinloan sa inyong mga sala pinaagi sa iyang dugo.

Hinaut nga madawat ninyo ang dugang pa nga grasya ug kalinaw.

May Maayo Kita nga Mapaabot

3-4 Dayegon ta ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesu-Cristo! Tungod sa iyang dako nga kalooy kanato, natawo kita pag-usab[a] pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesu-Cristo. Mao kini ang nagahatag kanato ug dakong paglaom nga may gitagana ang Dios kanato nga panulondon. Kini nga panulondon atua sa langit, kanunay nga hinlo ug matahom, ug dili gayod mawala. Ug pinaagi sa inyong pagtuo, panalipdan kamo sa gahom sa Dios samtang naghulat kamo sa kaluwasan nga giandam nang daan sa Dios nga ipadayag[b] sa kataposang adlaw.

Tungod niini maglipay kamo bisan may miabot karon nga nagkalain-lain nga mga pagsulay. Kay kini nga mga pagsulay lumalabay lang, ug kinahanglan nga masinati ninyo aron masulayan ang inyong pagtuo, sama sa bulawan nga gisulayan sa kalayo aron masayran kon tinuod o dili. Apan mas mahinungdanon ang atong pagtuo kaysa bulawan nga mawala lang. Busa kon mapamatud-an nga ang inyong pagtuo tinuod gayod, dayegon niya kamo ug pasidunggan sa adlaw nga si Jesu-Cristo moabot. Bisan wala kamo makakita kaniya gihigugma ninyo siya, ug nagatuo kamo kaniya bisan wala pa ninyo siya makita hangtod karon. Mao kana nga dili matukib ang inyong kalipay, tungod kay madawat ninyo ang bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan.

10 Kini nga kaluwasan gisusi pag-ayo sa mga propeta kaniadto. Sila mao ang nagtagna bahin niini nga grasya sa Dios kanato. 11 Gipahibalo na silang daan sa Espiritu ni Cristo nga anaa diha kanila nga mag-antos siya ug pagkahuman niana pasidunggan siya. Busa ang mga propeta kaniadto nagpadayon sa ilang pagsusi kon kanus-a ug sa unsa nga pamaagi kini mahitabo. 12 Gipahibalo usab sila sa Dios nga ang ilang gipanulti dili alang sa ilang kaayohan kondili alang kanato.[c] Ug karon ang ilang mga panagna nadungog na ninyo gikan sa mga nagasangyaw sa Maayong Balita. Nagsulti sila kaninyo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga gipadala kanila gikan sa langit. Ug bisan ang mga anghel gusto nga makasabot niining Maayong Balita nga gisulti kaninyo.

Magsunod Kamo sa Dios

13 Busa pangandam kamo kanunay sa pagsunod sa kabubut-on sa Dios. Pagmalig-on kamo, ug salig sa hingpit nga madawat ninyo ang panalangin nga ihatag kaninyo inig-abot na ni Jesu-Cristo. 14 Isip mga matinumanong mga anak sa Dios, ayaw kamo pagpadala sa daotan nga mga tinguha nga naggahom kaninyo sa wala pa kamo nakaila sa Dios. 15 Balaan ang Dios nga nagtawag kaninyo, busa angay usab nga magpakabalaan kamo. 16 Kay nagaingon ang Dios sa Kasulatan, “Magpakabalaan kamo, tungod kay ako balaan.”[d]

17 Ang Dios walay pinalabi. Nagahukom siya sa tanan nga tawo sumala sa ilang binuhatan. Busa kon gitawag ninyo siya nga Amahan diha sa inyong mga pag-ampo, tahora ninyo siya samtang ania pa kamo sa kalibotan. 18 Nasayran usab ninyo kon unsa ang gibayad aron matubos kamo gikan sa pagkinabuhing walay pulos nga inyong napanunod sa inyong mga katigulangan. Ang gitubos kaninyo dili mga butang nga mawala, sama sa bulawan o plata, 19 kondili ang bililhong dugo ni Cristo. Sama si Cristo sa karnero nga hinlo ug walay deperensya nga gihalad ngadto sa Dios. 20 Sa wala pa mamugna ang kalibotan, gipili na sa Dios si Cristo nga mahimong atong Manluluwas. Karon lang niining ulahing mga adlaw siya gipaila sa Dios. Gibuhat niya kini alang kaninyo. 21 Ug pinaagi kang Cristo nagatuo kamo sa Dios nga mao ang nagbanhaw ug nagpasidungog kaniya. Busa ang inyong pagtuo anaa sa Dios ug nagalaom kamo kaniya nga kamo banhawon ug pasidunggan usab niya.

22 Ug tungod kay nagasunod na kamo sa kamatuoran, gihinloan kamo gikan sa inyong mga sala aron nga magmatinud-anon kamo sa paghigugma sa inyong mga igsoon kang Cristo. Hinaut unta nga maghigugmaay kamo sa kinasingkasing gayod, 23 kay natawo na kamo pag-usab. Ug kini nga pagkatawo dili pinaagi sa inyong ginikanan nga may kamatayon, kondili pinaagi sa pulong sa Dios nga buhi ug walay kataposan. 24 Nagaingon ang Kasulatan,

“Ang kinabuhi sa tanang mga tawo sama sa sagbot,
ug ang ilang kabantog sama sa bulak niini.
Ang sagbot malaya ug ang iyang bulak mahulog,
25 apan ang pulong sa Ginoo magpadayon sa gihapon.”[e]

Ug mao kini ang Maayong Balita nga giwali kaninyo.

Notas al pie

  1. 1 Pedro 1:3 natawo kita pag-usab: o, gihatagan niya kita ug bag-ong kinabuhi.
  2. 1 Pedro 1:5 kaluwasan . . . ipadayag: buot ipasabot, kinabuhi nga walay kataposan nga gitagana kaninyo.
  3. 1 Pedro 1:12 kanato: Sa literal, kaninyo.
  4. 1 Pedro 1:16 Tan-awa usab ang Lev. 11:44-45; 19:2.
  5. 1 Pedro 1:25 Tan-awa usab ang Isa. 40:6-8.

Nkwa Asem

Petro I 1

1Saa krataa yi fi Yesu Kristo somafo Petro nkyɛn. Ɔde kɔma Onyankopɔn nnipa a wayi wɔn a wɔahwete sɛ ahɔho kɔ Ponto, Galatia, Kapadokia, Asia ne Bitinia amantam mu no.

Wɔnam Agya Onyankopɔn botae so na woyii mo na wɔnam ne Honhom so tew mo ho sɛ munni Yesu Kristo akyi na ɛnam so ma ne mogya no atew mo ho. Adom ne asomdwoe a ɛdɔɔso nka mo.

Anidaso

Momma yɛnna Onyankopɔn a ɔyɛ yɛn Awurade Yesu Kristo Agya no ase. Esiane n’ahummɔbɔ dodow nti, ɔnam nyan a onyanee Yesu Kristo fii owu mu no so maa yɛn nkwa foforo. Eyi ma yenya anidaso a atim, enti yɛrehwɛ anim sɛ yebenya nhyira dodow a Onyankopɔn akora a ɔde ma ne mma no bi. Ɔde sie wɔ soro ma mo efisɛ, ɛhɔ de, ɛremporɔw anaa ɛrensɛe na ɛrempa nso. Na Onyankopɔn gyina ne tumi kɛse no so bɛhwɛ sɛ mubedu hɔ asomdwoe mu na mo nsa aka, efisɛ, mugye no di. Ɛbɛyɛ mo de nna a edi akyi no mu ama obiara ahu.

Ɛwom sɛ, ebia mprempren ɛbɛba sɛ, esiane ɔhaw pii a mobɛfa mu no nti, mo werɛ bɛhow de, nanso momma mo ani nnye saa asɛm yi ho.

Wɔn botae ne sɛ, wobehu sɛ mo gyidi no yɛ kann. Sikakɔkɔɔ a wotumi sɛe no no mpo, wɔde ogya sɔ hwɛ enti mo gyidi a ɛsom bo kyɛn sikakɔbɔɔ no, ɛsɛ sɛ wɔsɔ hwɛ hu sɛ, ebetumi atim anaa. Ɛno ansa na da a Yesu Kristo bɛba no, mubenya anuonyam.

Ɛwom sɛ munhu Yesu mprempren, nanso modɔ no. Munhuu no da, nanso mugye no di. Anigye a moanya no mma ɔka, efisɛ, mo gyidi ho mfaso a ɛyɛ mo kra nkwagye no, mo nsa reka.

10 Saa nkwagye yi ho na adiyifo no de boasetɔ hwehwɛɛ mu hyɛɛ saa akyɛde yi a Onyankopɔn de bɛma mo no ho nkɔm. 11 Wodwen bere ko a Kristo honhom a ɛwɔ wɔn mu a edii Kristo amane a obehui ne anuonyam a ebedi akyi no ho adanse no yikyerɛ no ho.

12 Onyankopɔn daa no adi kyerɛɛ saa adiyifo no sɛ wɔn adwuma no nni wɔn yiyedi mu na mmom ɛwɔ mo yiyedi mu. Na akyiri yi ara wɔada Asɛmpa no adi akyerɛ yɛn nyinaa. Saa Honhom Kronkron no a wɔsoma fi soro no tumi so a wɔnam kasa kyerɛɛ wɔn no ara so na wɔnam kasa kyerɛɛ yɛn nso. Eyinom yɛ nneɛma bi a abɔfo mpo pɛ sɛ wɔte ase. 13 Enti munsi mo adwene pi na munni dwuma. Munnyina yiye na momma mo ani nna nhyira a wɔde bɛma mo Yesu Kristo ba a ɔbɛba no mu no so.

14 Muntie Onyankopɔn, na mommma akɔnnɔ abrabɔ a edii mo so bere a na munnim no nnni mo so. 15 Na mmom, monyɛ kronn wɔ biribiara a moyɛ mu sɛnea Onyankopɔn a ɔfrɛɛ mo no yɛ kronn no. 16 Kyerɛwsɛm no ka se, “Ɛsɛ sɛ moyɛ kronn, efisɛ, meyɛ kronn.”

17 Monkae sɛ mo Agya a ɔwɔ soro a mobɔ no mpae no nhwɛ nnipa anim wɔ n’atemmu mu. Ɛno nti mo nna a aka mo wɔ asase yi so no, momfa nidi nyinaa mma no.

18 Efisɛ, munim bo a wotua de gyee mo fii abrabɔ bɔne a mo nenanom kyerɛɛ mo no mu. Ɛnyɛ ade a ɛhwere ne bo a ɛsom te sɛ dwetɛ anaa sikakɔkɔɔ no. 19 Kristo a ɔte sɛ oguammaa a onni dɛm no de ne ho bɔɔ afɔre a ne bo yɛ den ma munyaa ahofadi. 20 Ansa na wɔrebɔ wiase no, na Onyankopɔn ayi no na mo nti na nna a edi akyiri yi no, wɔdaa no adi.

21 Ɛnam ne so na mugyee Onyankopɔn a onyanee no fii awufo mu na ɔmaa no anuonyam no dii. Ɛnam so ama mo gyidi ne mo anidaso atim wɔ Onyankopɔn mu. 22 Afei a moayɛ osetie ama nokware no nti, mo ho atew na mododɔ mo nuanom gyidifo nokware mu yi, mumfi mo koma nyinaa mu nnodɔ mo ho mo ho. 23 Efisɛ, ɛnam Onyankopɔn asɛm a etim hɔ daa no so ama wɔawo mo bio sɛ mma a wɔn awofo nwu da na wɔte hɔ daapem. 24 Sɛnea Kyerɛwsɛm no ka se, “Nnipa nyinaa te sɛ sare; na wɔn anuonyam te sɛ nhwiren. Sare no wu ma ne nhwiren no po, 25 nanso Awurade asɛm no wɔ hɔ daa nyinaa.” Eyi ne asɛm a Asɛmpa no de brɛɛ mo.