Ang Pulong Sa Dios

1 Mga Hari 16:1-34

1Mao kini ang mensahe sa Ginoo batok kang Baasha nga iyang gisulti pinaagi kang Jehu nga anak ni Hanani: 2“Gikuha ko ikaw gikan sa ubos nga kahimtang,16:2 Gikuha… kahimtang: sa literal, Gihaw-as ko ikaw gikan sa abog. ug gihimong pangulo sa akong katawhan nga mga Israelinhon. Apan gisunod mo ang binuhatan ni Jeroboam ug ikaw ang nahimong hinungdan sa pagpakasala sa akong katawhan, ug gipalagot mo ako tungod sa ilang mga sala. 3Busa laglagon ko ikaw ug ang imong panimalay, sama sa gihimo ko sa panimalay ni Jeroboam nga anak ni Nebat. 4Ang mga miyembro sa imong panimalay nga mangamatay sa lungsod kaonon sa mga iro, ug ang mangamatay sa uma kaonon sa mga langgam.”

5Ang uban pang sugilanon mahitungod sa paghari ni Baasha, ug ang iyang bantogang mga binuhatan ug uban pang gihimo, nahisulat sa libro sa mga sugilanon bahin sa mga hari sa Israel. 6Sa dihang namatay si Baasha, gilubong siya sa Tirza. Ug si Elah nga iyang anak mao ang mipuli kaniya ingon nga hari.

7Kadto nga mensahe sa Ginoo batok kang Baasha ug sa iyang panimalay gisulti sa Ginoo pinaagi kang Propeta Jehu nga anak ni Hanani. Gisulti kadto sa Ginoo tungod sa tanang daotang gihimo ni Baasha atubangan sa Ginoo. Gipalagot niya ang Ginoo tungod sa iyang gipanghimo nga sama kadaotan sa gihimo sa panimalay ni Jeroboam, ug tungod sa iyang pagpatay sa tibuok nga panimalay ni Jeroboam.

Ang Paghari ni Elah sa Israel

8Nahimong hari sa Israel si Elah nga anak ni Baasha sa ika-26 nga tuig sa paghari ni Asa sa Juda. Sa Tirza siya nagpuyo, ug naghari siya sulod sa duha ka tuig.

9Unya, si Zimri nga usa sa iyang mga opisyal ug komander sa katunga sa iyang mga tigkarwahe, nagplano ug daotan batok kaniya. Usa ka adlaw, naghubog si Elah sa Tirza, didto sa balay ni Arza nga mao ang tigdumala sa palasyo sa Tirza. 10Misulod si Zimri sa balay ug gipatay niya si Elah. Nahitabo kini sa ika-27 nga tuig sa paghari ni Asa sa Juda. Ug si Zimri ang mipuli kang Elah ingon nga hari.

11Pagsugod gayod ni Zimri sa paghari, gipamatay niya ang tibuok pamilya ni Baasha. Wala gayod siyay gibilin nga lalaki bisan sa mga paryente ug mga higala ni Baasha. 12Gipamatay ni Zimri ang tibuok pamilya ni Baasha sumala sa giingon sa Ginoo pinaagi kang Propeta Jehu. 13Kay gipalagot ni Baasha ug sa iyang anak nga si Elah ang Ginoo, ang Dios sa Israel, tungod sa mga sala nga ilang gihimo, nga nahimong hinungdan sa pagpakasala sa mga taga-Israel, paagi sa pagsimba sa mga dios-dios.

14Ang uban pang sugilanon mahitungod sa paghari ni Elah, ug ang tanan niyang gihimo, nahisulat sa libro sa mga sugilanon bahin sa mga hari sa Israel.

Ang Paghari ni Zimri sa Israel

15Nahimong hari sa Israel si Zimri sa ika-27 nga tuig sa paghari ni Asa sa Juda. Sa Tirza siya nagpuyo, apan pito lang ka adlaw ang iyang paghari. Kay sa dihang nabalitaan sa mga sundalo sa Israel nga nagakampo duol sa Gibeton, nga usa ka lungsod sa mga Filistihanon, 16nga gipatay ni Zimri ang hari, niadto mismong adlawa, gihimo nilang hari sa Israel si Omri. Kini si Omri mao ang komander sa mga sundalo sa Israel.

17Unya mibiya sa Gibeton si Omri ug ang mga kauban niya nga mga taga-Israel, ug gisulong nila ang Tirza. 18Sa dihang nakita ni Zimri nga nailog na ang lungsod, miadto siya sa lig-on nga bahin sa palasyo ug gisunog niya kini, ug naapil siya sa pagkasunog. 19Nahitabo kini tungod sa mga sala nga iyang gihimo. Daotan ang iyang gihimo atubangan sa Ginoo, ug gisunod niya ang binuhatan ni Jeroboam ug ang sala nga gihimo niini, nga nahimong hinungdan sa pagpakasala sa mga taga-Israel.

20Ang uban pang sugilanon mahitungod sa paghari ni Zimri, ug ang bahin sa iyang pagrebelde nahisulat sa libro sa mga sugilanon bahin sa mga hari sa Israel.

Ang Paghari ni Omri sa Israel

21Natunga sa duha ka grupo ang katawhan sa Israel. Ang usa ka grupo gusto nga mahimong hari si Tibni nga anak ni Ginat, ug ang usa usab ka grupo gusto kang Omri. 22Apan mas lig-on ang mga nagadapig ni Omri kaysa mga nagadapig ni Tibni nga anak ni Ginat. Namatay si Tibni ug si Omri ang nahimong hari.

23Nahimong hari sa Israel si Omri sa ika-31 nga tuig sa paghari ni Asa sa Juda. Naghari siya sulod sa 12 ka tuig; ang unom niini ka tuig didto sa Tirza. 24Gipalit niya gikan kang Shemer ang bungtod sa Samaria sa bili nga 70 ka kilong pilak, ug gipatindogan niya kini ug lungsod nga ginganlan niya ug Samaria, gikan sa ngalan ni Shemer nga mao ang kanhing tag-iya sa bungtod.

25Daotan ang gihimo ni Omri atubangan sa Ginoo, ug labaw pa siya kadaotan kaysa mga hari nga nauna kaniya. 26Gisunod niya ang binuhatan ni Jeroboam nga anak ni Nebat ug ang sala nga gihimo niini, nga nahimong hinungdan sa pagpakasala sa mga taga-Israel. Gipalagot nila ang Ginoo, ang Dios sa Israel, pinaagi sa pagsimba sa mga dios-dios.

27Ang uban pang sugilanon mahitungod sa paghari ni Omri, ug ang iyang bantogang mga binuhatan, nahisulat sa libro sa mga sugilanon bahin sa mga hari sa Israel. 28Sa dihang namatay si Omri, gilubong siya sa Samaria. Ug si Ahab nga iyang anak mao ang mipuli kaniya ingon nga hari.

Ang Paghari ni Ahab sa Israel

29Nahimong hari sa Israel si Ahab nga anak ni Omri sa ika-38 nga tuig sa paghari ni Asa sa Juda. Sa Samaria siya nagpuyo, ug naghari siya sulod sa 22 ka tuig. 30Daotan ang iyang gihimo atubangan sa Ginoo, labaw pa kadaotan kaysa gihimo sa mga hari nga nauna kaniya. 31Wala pa siya makontento sa pagsunod sa sala nga gihimo ni Jeroboam, gipangasawa pa gayod niya si Jezebel nga anak ni Etbaal, nga hari sa Sidon, ug mialagad ug misimba sa dios-dios nga si Baal. 32Nagpatukod siya ug templo ug halaran alang kang Baal didto sa Samaria. 33Nagpahimo usab siya ug poste nga simbolo sa diosa nga si Ashera. Gipalagot gayod niya pag-ayo ang Ginoo, ang Dios sa Israel, labaw pa kaysa gihimo sa mga hari sa Israel nga nahauna kaniya.

34Sa panahon sa paghari ni Ahab, gipatukod pag-usab ni Hiel nga taga-Betel ang Jerico. Sa dihang gitukod niya ang mga pundasyon niini, namatay ang iyang kamagulangan nga anak nga si Abiram. Ug sa dihang gipatrabaho niya ang mga pultahan, namatay ang iyang kamanghorang anak nga si Segub. Nahitabo kining tanan sumala sa giingon sa Ginoo pinaagi kang Josue nga anak ni Nun.16:34 Tan-awa sa Josue 6:26.

New International Reader's Version

1 Kings 16:1-34

1The Lord’s message about Baasha came to Jehu, the son of Hanani. Here is what the Lord said about Baasha. 2“I lifted you up from the dust. I appointed you king over my people Israel. But you lived the way Jeroboam had lived. You also caused my people Israel to sin. And their sins made me very angry. 3So I am about to destroy you, Baasha, and your royal house. I will make your house like the royal house of Jeroboam, the son of Nebat. 4Some of the people who belong to you will die in the city. Dogs will eat them up. Others will die in the country. The birds will eat them.”

5The other events of Baasha’s rule are written down. What he did and what he accomplished are written in the official records of the kings of Israel. 6Baasha joined the members of his family who had already died. He was buried in Tirzah. Baasha’s son Elah became the next king after him.

7The Lord’s message came through the prophet Jehu, the son of Hanani. It was against Baasha and his royal house. Baasha had done all kinds of evil things in the sight of the Lord. Baasha had also destroyed the royal house of Jeroboam. What Baasha did had made the Lord very angry. So Baasha had become as sinful as the royal house of Jeroboam had been.

Elah King of Israel

8Elah became king of Israel. It was in the 26th year that Asa was king of Judah. Elah ruled in Tirzah for two years. He was the son of Baasha.

9Zimri was one of Elah’s officials. He commanded half of Elah’s chariot drivers. He made plans against Elah. Elah was in Tirzah at the time. He was getting drunk in the home of Arza. Arza was in charge of the palace at Tirzah. 10Zimri came in. He struck Elah down and killed him. It was in the 27th year of Asa, the king of Judah. Zimri became the next king after Elah.

11As soon as Zimri was seated on the throne as king, he killed off Baasha’s whole family. He didn’t even spare one male. It didn’t matter whether it was a relative or a friend. 12So Zimri destroyed the whole family of Baasha. That’s what the Lord had said would happen. He had spoken against Baasha through Jehu the prophet. 13Baasha and his son Elah had committed all kinds of sin. They had also caused Israel to commit the same sins. So Israel made the Lord very angry. They did it by worshiping worthless statues of gods. The Lord is the God of Israel.

14The other events of Elah’s rule are written down. Everything he did is written in the official records of the kings of Israel.

Zimri King of Israel

15Zimri ruled in Tirzah for seven days. It was in the 27th year that Asa was king of Judah. The army of Israel had set up camp near Gibbethon. It was a Philistine town. 16The Israelites in the camp heard that Zimri had made plans against King Elah. They also heard that Zimri had murdered him. So they announced that Omri was king over Israel. He was the commander of the army. They made him king that day in the camp. 17Then Omri and all his men pulled back from Gibbethon. They marched to Tirzah and surrounded it. They attacked it and captured it. 18Zimri saw that they had taken over the city. So he went into the safest place in the royal palace. He set the palace on fire all around him. He died there 19because of the sins he had committed. He had done what was evil in the sight of the Lord. He had lived the way Jeroboam had lived. He had committed the same sin Jeroboam had caused Israel to commit.

20The other events of Zimri’s rule are written down. The way he turned against King Elah and killed him is written down. All these things are written in the official records of the kings of Israel.

Omri King of Israel

21The Israelites divided up into two groups. Half of them wanted Tibni to be king. He was the son of Ginath. The other half wanted Omri. 22But Omri’s followers were stronger than those of Tibni, the son of Ginath. So Tibni died. And Omri began to rule.

23Omri became king of Israel. It was in the 31st year that Asa was king of Judah. Omri ruled for 12 years. He ruled in Tirzah for six of those years. 24He bought the hill of Samaria from Shemer. He weighed out 150 pounds of silver for it. Then he built a city on the hill. He called it Samaria. He named it after Shemer. Shemer had owned the hill before him.

25But Omri did what was evil in the sight of the Lord. He sinned more than all the kings who had ruled before him. 26He lived the way Jeroboam, the son of Nebat, had lived. He committed the same sin Jeroboam had caused Israel to commit. Israel made the Lord very angry. They did it by worshiping worthless statues of gods. The Lord is the God of Israel.

27The other events of Omri’s rule are written down. Everything he did and the things he accomplished are written in the official records of the kings of Israel. 28Omri joined the members of his family who had already died. He was buried in Samaria. Omri’s son Ahab became the next king after him.

Ahab King of Israel

29Ahab became king of Israel. It was in the 38th year that Asa was king of Judah. Ahab ruled over Israel in Samaria for 22 years. He was the son of Omri. 30Ahab, the son of Omri, did what was evil in the sight of the Lord. He did more evil things than any of the kings who had ruled before him. 31He thought it was only a small thing to commit the sins Jeroboam, the son of Nebat, had committed. Ahab also married Jezebel. She was Ethbaal’s daughter. Ethbaal was king of the people of Sidon. Ahab began to serve the god named Baal and worship him. 32He set up an altar to honor Baal. He set it up in the temple of Baal that he built in Samaria. 33Ahab also made a pole used to worship the female god named Asherah. He made the Lord very angry. Ahab did more to make him angry than all the kings of Israel had done before him. The Lord is the God of Israel.

34In Ahab’s time, Hiel from Bethel rebuilt Jericho. When he laid its foundations, it cost him the life of his oldest son Abiram. When he set up its gates, it cost him the life of his youngest son Segub. That’s what the Lord had said would happen. He had spoken it through Joshua, the son of Nun.