Ang Pulong Sa Dios

1 Mga Hari 16:1-34

1Mao kini ang mensahe sa Ginoo batok kang Baasha nga iyang gisulti pinaagi kang Jehu nga anak ni Hanani: 2“Gikuha ko ikaw gikan sa ubos nga kahimtang,16:2 Gikuha… kahimtang: sa literal, Gihaw-as ko ikaw gikan sa abog. ug gihimong pangulo sa akong katawhan nga mga Israelinhon. Apan gisunod mo ang binuhatan ni Jeroboam ug ikaw ang nahimong hinungdan sa pagpakasala sa akong katawhan, ug gipalagot mo ako tungod sa ilang mga sala. 3Busa laglagon ko ikaw ug ang imong panimalay, sama sa gihimo ko sa panimalay ni Jeroboam nga anak ni Nebat. 4Ang mga miyembro sa imong panimalay nga mangamatay sa lungsod kaonon sa mga iro, ug ang mangamatay sa uma kaonon sa mga langgam.”

5Ang uban pang sugilanon mahitungod sa paghari ni Baasha, ug ang iyang bantogang mga binuhatan ug uban pang gihimo, nahisulat sa libro sa mga sugilanon bahin sa mga hari sa Israel. 6Sa dihang namatay si Baasha, gilubong siya sa Tirza. Ug si Elah nga iyang anak mao ang mipuli kaniya ingon nga hari.

7Kadto nga mensahe sa Ginoo batok kang Baasha ug sa iyang panimalay gisulti sa Ginoo pinaagi kang Propeta Jehu nga anak ni Hanani. Gisulti kadto sa Ginoo tungod sa tanang daotang gihimo ni Baasha atubangan sa Ginoo. Gipalagot niya ang Ginoo tungod sa iyang gipanghimo nga sama kadaotan sa gihimo sa panimalay ni Jeroboam, ug tungod sa iyang pagpatay sa tibuok nga panimalay ni Jeroboam.

Ang Paghari ni Elah sa Israel

8Nahimong hari sa Israel si Elah nga anak ni Baasha sa ika-26 nga tuig sa paghari ni Asa sa Juda. Sa Tirza siya nagpuyo, ug naghari siya sulod sa duha ka tuig.

9Unya, si Zimri nga usa sa iyang mga opisyal ug komander sa katunga sa iyang mga tigkarwahe, nagplano ug daotan batok kaniya. Usa ka adlaw, naghubog si Elah sa Tirza, didto sa balay ni Arza nga mao ang tigdumala sa palasyo sa Tirza. 10Misulod si Zimri sa balay ug gipatay niya si Elah. Nahitabo kini sa ika-27 nga tuig sa paghari ni Asa sa Juda. Ug si Zimri ang mipuli kang Elah ingon nga hari.

11Pagsugod gayod ni Zimri sa paghari, gipamatay niya ang tibuok pamilya ni Baasha. Wala gayod siyay gibilin nga lalaki bisan sa mga paryente ug mga higala ni Baasha. 12Gipamatay ni Zimri ang tibuok pamilya ni Baasha sumala sa giingon sa Ginoo pinaagi kang Propeta Jehu. 13Kay gipalagot ni Baasha ug sa iyang anak nga si Elah ang Ginoo, ang Dios sa Israel, tungod sa mga sala nga ilang gihimo, nga nahimong hinungdan sa pagpakasala sa mga taga-Israel, paagi sa pagsimba sa mga dios-dios.

14Ang uban pang sugilanon mahitungod sa paghari ni Elah, ug ang tanan niyang gihimo, nahisulat sa libro sa mga sugilanon bahin sa mga hari sa Israel.

Ang Paghari ni Zimri sa Israel

15Nahimong hari sa Israel si Zimri sa ika-27 nga tuig sa paghari ni Asa sa Juda. Sa Tirza siya nagpuyo, apan pito lang ka adlaw ang iyang paghari. Kay sa dihang nabalitaan sa mga sundalo sa Israel nga nagakampo duol sa Gibeton, nga usa ka lungsod sa mga Filistihanon, 16nga gipatay ni Zimri ang hari, niadto mismong adlawa, gihimo nilang hari sa Israel si Omri. Kini si Omri mao ang komander sa mga sundalo sa Israel.

17Unya mibiya sa Gibeton si Omri ug ang mga kauban niya nga mga taga-Israel, ug gisulong nila ang Tirza. 18Sa dihang nakita ni Zimri nga nailog na ang lungsod, miadto siya sa lig-on nga bahin sa palasyo ug gisunog niya kini, ug naapil siya sa pagkasunog. 19Nahitabo kini tungod sa mga sala nga iyang gihimo. Daotan ang iyang gihimo atubangan sa Ginoo, ug gisunod niya ang binuhatan ni Jeroboam ug ang sala nga gihimo niini, nga nahimong hinungdan sa pagpakasala sa mga taga-Israel.

20Ang uban pang sugilanon mahitungod sa paghari ni Zimri, ug ang bahin sa iyang pagrebelde nahisulat sa libro sa mga sugilanon bahin sa mga hari sa Israel.

Ang Paghari ni Omri sa Israel

21Natunga sa duha ka grupo ang katawhan sa Israel. Ang usa ka grupo gusto nga mahimong hari si Tibni nga anak ni Ginat, ug ang usa usab ka grupo gusto kang Omri. 22Apan mas lig-on ang mga nagadapig ni Omri kaysa mga nagadapig ni Tibni nga anak ni Ginat. Namatay si Tibni ug si Omri ang nahimong hari.

23Nahimong hari sa Israel si Omri sa ika-31 nga tuig sa paghari ni Asa sa Juda. Naghari siya sulod sa 12 ka tuig; ang unom niini ka tuig didto sa Tirza. 24Gipalit niya gikan kang Shemer ang bungtod sa Samaria sa bili nga 70 ka kilong pilak, ug gipatindogan niya kini ug lungsod nga ginganlan niya ug Samaria, gikan sa ngalan ni Shemer nga mao ang kanhing tag-iya sa bungtod.

25Daotan ang gihimo ni Omri atubangan sa Ginoo, ug labaw pa siya kadaotan kaysa mga hari nga nauna kaniya. 26Gisunod niya ang binuhatan ni Jeroboam nga anak ni Nebat ug ang sala nga gihimo niini, nga nahimong hinungdan sa pagpakasala sa mga taga-Israel. Gipalagot nila ang Ginoo, ang Dios sa Israel, pinaagi sa pagsimba sa mga dios-dios.

27Ang uban pang sugilanon mahitungod sa paghari ni Omri, ug ang iyang bantogang mga binuhatan, nahisulat sa libro sa mga sugilanon bahin sa mga hari sa Israel. 28Sa dihang namatay si Omri, gilubong siya sa Samaria. Ug si Ahab nga iyang anak mao ang mipuli kaniya ingon nga hari.

Ang Paghari ni Ahab sa Israel

29Nahimong hari sa Israel si Ahab nga anak ni Omri sa ika-38 nga tuig sa paghari ni Asa sa Juda. Sa Samaria siya nagpuyo, ug naghari siya sulod sa 22 ka tuig. 30Daotan ang iyang gihimo atubangan sa Ginoo, labaw pa kadaotan kaysa gihimo sa mga hari nga nauna kaniya. 31Wala pa siya makontento sa pagsunod sa sala nga gihimo ni Jeroboam, gipangasawa pa gayod niya si Jezebel nga anak ni Etbaal, nga hari sa Sidon, ug mialagad ug misimba sa dios-dios nga si Baal. 32Nagpatukod siya ug templo ug halaran alang kang Baal didto sa Samaria. 33Nagpahimo usab siya ug poste nga simbolo sa diosa nga si Ashera. Gipalagot gayod niya pag-ayo ang Ginoo, ang Dios sa Israel, labaw pa kaysa gihimo sa mga hari sa Israel nga nahauna kaniya.

34Sa panahon sa paghari ni Ahab, gipatukod pag-usab ni Hiel nga taga-Betel ang Jerico. Sa dihang gitukod niya ang mga pundasyon niini, namatay ang iyang kamagulangan nga anak nga si Abiram. Ug sa dihang gipatrabaho niya ang mga pultahan, namatay ang iyang kamanghorang anak nga si Segub. Nahitabo kining tanan sumala sa giingon sa Ginoo pinaagi kang Josue nga anak ni Nun.16:34 Tan-awa sa Josue 6:26.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

3 Царств 16:1-34

1К Иеву, сыну Ханани, было слово Вечного о Бааше:

2– Я поднял тебя, Бааша, из праха и сделал вождём Моего народа Исраила, но ты ходил путями Иеровоама и склонял Мой народ Исраил к греху, вызывая Мой гнев. 3И вот Я истреблю тебя и твой дом и сделаю с твоим домом то же, что с домом Иеровоама, сына Невата. 4Тех из твоей семьи, кто умрёт в городе, пожрут псы, а тех, кто умрёт в поле, склюют птицы.

5Прочие события царствования Бааши, то, что он сделал, и его свершения записаны в «Книге летописей царей Исраила». 6Бааша упокоился со своими предками и был похоронен в Тирце. И царём вместо него стал его сын Ела.

7Но через пророка Иеву, сына Ханани, уже было слово Вечного о Бааше и о его доме – за всё то зло, что он совершил в глазах Вечного, вызывая Его гнев делами, которые творил, подражая дому Иеровоама, а также за то, что он его уничтожил.

Ела – царь Исраила

8На двадцать шестом году правления Асы, царя Иудеи, царём Исраила стал Ела, сын Бааши, и правил в Тирце два года.

9Зимри, один из его приближённых, под началом у которого была половина царских колесниц, составил против него заговор. Когда Ела был в Тирце и напился до бесчувствия в доме Арцы, распорядителя его дворца, 10Зимри вошёл и убил его. Это было на двадцать седьмом году правления Асы, царя Иудеи. Зимри стал царём вместо Елы.

11Как только он воцарился и воссел на престол, он тут же перебил всю семью Бааши. Он не оставил в живых ни одного мужчину – ни родственника, ни друга. 12Зимри истребил всю семью Бааши по слову, которое Вечный сказал о Бааше через пророка Иеву: 13за все грехи, которые Бааша и его сын Ела совершили сами и заставили совершить Исраил, вызывая гнев Вечного, Бога Исраила, ничтожными идолами.

14Прочие события царствования Елы и всё, что он сделал, записано в «Книге летописей царей Исраила».

Борьба за власть в Исраиле

15На двадцать седьмом году правления Асы, царя Иудеи, Зимри стал править в Тирце, но правил всего семь дней. Войско тогда стояло станом у филистимского города Гиббетона. 16Когда исраильтяне в стане услышали о том, что Зимри составил заговор против царя и убил его, они в тот же день провозгласили царём Исраила военачальника Омри. 17После этого Омри и все исраильтяне ушли из-под Гиббетона и осадили Тирцу. 18Когда Зимри увидел, что город взят, он ушёл во внутренние укрепления царского дворца и поджёг его. Так он погиб 19из-за грехов, которые он совершил, творя зло в глазах Вечного, и за то, что ходил путями Иеровоама, пребывая в грехе, который тот совершил сам и к которому склонил Исраил.

20Прочие события царствования Зимри и заговор, который он составил, записаны в «Книге летописей царей Исраила».

21Тогда народ Исраила разделился: половина народа хотела сделать царём Тивни, сына Гината, а другая половина стояла за Омри. 22Но сторонники Омри оказались сильнее сторонников Тивни, сына Гината. И Тивни погиб, а Омри стал царём.

Омри – царь Исраила

23На тридцать первом году правления Асы, царя Иудеи, Омри стал царём Исраила и правил двенадцать лет, из них шесть – в Тирце. 24Он купил самарийский холм у Шемера за семьдесят два килограмма16:24 Букв.: «два таланта». серебра и построил на холме город, назвав его Самарией – по имени Шемера, бывшего владельца холма.

25Омри делал зло в глазах Вечного и грешил больше, чем все, кто был до него. 26Он ходил всеми путями Иеровоама, сына Невата, и пребывал в его грехе, к которому тот склонил Исраил, гневя Вечного, Бога Исраила, ничтожными идолами.

27Прочие события царствования Омри, то, что он сделал, и его свершения записаны в «Книге летописей царей Исраила». 28Омри упокоился со своими предками и был похоронен в Самарии. И царём вместо него стал его сын Ахав.

Ахав – царь Исраила

29На тридцать восьмом году правления Асы, царя Иудеи, царём Исраила стал Ахав, сын Омри, и правил в Самарии Исраилом двадцать два года. 30Ахав, сын Омри, делал больше зла в глазах Вечного, чем все, кто был до него. 31Мало того, что он оставался в грехах Иеровоама, сына Невата, он ещё и женился на Иезевели, дочери Этбаала, царя сидонян, и начал служить Баалу16:31 Баал – ханаанский бог плодородия и бог-громовержец. и поклоняться ему. 32Он установил жертвенник в храме Баала, который построил в Самарии. 33Ещё Ахав делал столбы Ашеры, и больше, чем все цари Исраила до него, он делал то, что вызывало гнев Вечного, Бога Исраила.

34Во времена Ахава Хиил из Вефиля восстановил Иерихон. Он заложил его основания ценой своего первенца Авирама и поставил его ворота ценой своего младшего сына Сегува, по слову Вечного, сказанному через Иешуа, сына Нуна16:34 См. Иеш. 6:25. Вероятно, Хиил принёс своих сыновей в жертву, что было обычным среди окружавших исраильтян языческих народов и говорило о духовном падении народа Всевышнего..