Ang Pulong Sa Dios

1 Juan 3

Mga Anak sa Dios

1Hunahunaa ninyo kon unsa kadako ang paghigugma sa Amahan kanato! Gitawag niya kita nga iyang mga anak, ug tinuod gayod kini. Wala makaila kanato ang mga tawo dinhi sa kalibotan tungod kay wala man sila makaila sa Dios. Mga hinigugma, karon mga anak na kita sa Dios. Apan wala pa mapadayag kon unsa kita sa kaulahian. Nahibaloan nato nga kon moabot na si Cristo mahisama kita kaniya, kay makita gayod nato siya sa iyang pagka-siya. Busa ang matag usa nga may paglaom nga sama niini diha kang Cristo kinahanglan nga hinlo ug kinabuhi ingon nga si Cristo hinlo.

Si bisan kinsa nga nagapakasala nagalapas sa mga sugo sa Dios, kay ang sala mao ang pagkamalapason sa mga sugo sa Dios. Nahibaloan ninyo nga si Cristo nga wala gayoy sala mianhi dinhi sa kalibotan sa pagpapas sa atong mga sala. Busa ang mga tawo nga nagakinabuhi diha kang Cristo dili magpadayon sa pagpakasala. Apan si bisan kinsa nga magpadayon sa pagpakasala wala gayod makakita o makaila kaniya.

Mga anak, ayaw kamo pagtugot nga pahisalaagon kamo ni bisan kinsa! Ang tawo nga nagabuhat ug matarong nagpaila nga siya matarong, ingon nga si Cristo matarong. Apan ang tawo nga nagapadayon sa pagpakasala, iya ni Satanas, kay si Satanas nagpakasala sukad pa sa sinugdanan. Tungod niana, ang Anak sa Dios mianhi dinhi aron sa pagguba sa binuhatan ni Satanas. Ang tawo nga nahimong anak sa Dios dili magpadayon sa pagpakasala, kay ang kinaiya sa Dios anaa na kaniya. Ug tungod kay ang Dios mao ang iyang Amahan, dili na siya mahimong magpadayon sa pagpakasala. 10 Sa ingon niini maila kon kinsa gayod ang mga anak sa Dios ug kon kinsa ang mga anak ni Satanas: ang tawo nga wala nagabuhat ug matarong o wala nagahigugma sa iyang igsoon dili anak sa Dios.

Maghinigugmaay Kita

11 Mao kini ang pagtulon-an nga inyong nadunggan sukad nga kamo mituo: kinahanglan gayod nga maghinigugmaay kita. 12 Dili kita angay nga mahisama kang Cain. Sakop siya ni Satanas, busa gipatay niya ang iyang igsoon. Apan nganong gipatay man gayod niya ang iyang igsoon? Tungod kay ang iyang mga binuhatan daotan — ug sa iyang igsoon matarong. 13 Busa mga igsoon ko kang Cristo, ayaw katingala kon dumtan kamo sa mga tawo sa kalibotan. 14 Nahibaloan nato nga nakalatas na kita sa kamatayon ngadto sa kinabuhi tungod kay nahigugma kita sa atong mga igsoon. Ang wala mahigugma anaa pa sa kamatayon. 15 Ang tawo nga wala mahigugma sa iyang igsoon mamumuno. Ug nahibaloan ninyo nga walay mamumuno nga makaangkon ug kinabuhi nga walay kataposan. 16 Nagpakamatay si Cristo alang kanato ug pinaagi niini nahibaloan nato ang tinuod nga paghigugma. Busa kita angay usab nga magpakamatay alang sa atong mga igsoon. 17 Kon hamugaway ang atong kinabuhi apan wala kita motabang bisan nakita nato nga naglisod ang atong igsoon, makaingon ba kita nga ang gugma sa Dios ania kanato? 18 Mga anak, dili lang kita magsulti nga nahigugma kita, kondili ipakita nato sa atong mga binuhatan nga tinuod ang atong paghigugma. 19 Sa ingon niini, mahibaloan nato nga anaa kita sa kamatuoran, ug takos na kita nga moatubang sa Dios nga walay kahadlok 20 bisan kon sa atong hunahuna angayan gayod unta kita nga silotan. Kay nahibaloan nato nga ang Dios labaw pa sa atong hunahuna, ug nahibaloan niya ang tanan. 21 Mga hinigugma, kon wala na kita hasola sa atong konsensya, wala kitay kahadlok nga moduol sa Dios. 22 Kay bisan unsa ang atong pangayoon kaniya madawat nato, kay ginatuman man nato ang iyang mga sugo ug ginabuhat ang iyang gusto. 23 Mao kini ang iyang sugo: motuo kita sa iyang Anak nga si Jesu-Cristo, ug maghigugmaay kita sumala sa iyang sugo kanato. 24 Ang tawo nga nagatuman sa mga sugo sa Dios nagakinabuhi diha sa Dios, ug ang Dios nagakinabuhi diha kaniya. Nahibaloan nato nga ang Dios nagakinabuhi diha kanato pinaagi sa iyang Espiritu nga iyang gihatag kanato.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Juan 3

1¡Yaya Dios ima shina jatunta c'uyashcata ñucanchijtaca, Paipaj huahuacunata rurashcata yuyarichigari! ¡Chaimantami cai pachapaj cajcunaca, Paita mana rijsishcamanta, ñucanchijtapish mana rijsincuna! Ñuca c'uyashcacuna, ñucanchijca ña Diospaj huahuacuna cashpapish, shamuj punllapi ñucanchij ima shina cana cashcataca manaraj ricushcanchijchu. Shina cajpipish Jesucristo ricurijpica, Pai shina cana cashcataca yachanchijmi. Pai ima shina cajta ricushcamanta, Pai shinami cashun. Maijanpish chai yuyailla shuyacujca, Jesucristo ima jucha illaj caj shinallataj cangapajmi, pai quiquinllataj millaimanta chuyayacun.

Maijanpish millaita rurajca, Dios Mandashcatami p'aquin. Dios Mandashcata p'aquinami jucha. Jesucristo cai pachaman shamushpaca, ñucanchij juchacunata anchuchingapaj shamushcatapish, Paipica ima jucha mana tiyashcatapish yachanguichijmi. Maijanpish Paihuan cashpaca, ña mana juchata rurashpa causanchu. Maijanpish millaita rurashpa causajca, Paitaca mana ricushcachu, mana rijsishcapishchu.

C'uyashca huahuacuna, ñataj cancunata pi crichinman. Maijanpish Dios munashcata rurajca, cashcata ruraj Cristo shinallataj cashcata rurajmi. Maijanpish millaita rurashpa causajca, diablopajmi. Diabloca callarimantapachami juchata rurarca. Diospaj Churi Jesucristoca, diablo imalla rurashcata chingachingapajmi shamurca. Maijanpish Diospaj huahuataj tucushca cashpaca, Taita Dios cushca mushuj causaita charishcamanta, ña mana millaita rurashpa causai tucunchu. Diospaj huahuataj cashcamantami, ña mana juchata rurashpa causai tucun. 10 Maijanlla Diospaj huahuacuna cashcatapish, diablopaj huahuacuna cashcatapish, cashnapi ricunallamari: Maijanpish Dios munashcata mana ruraj, quiquin huauquitapish mana c'uyajca, mana Diospaj huahuachu.

Caishuj chaishuj c'uyanacushunchij

11 Cancunaca callarimantami: “Caishuj chaishujhuan c'uyanacuichij” nishpa huillashcataca uyarcanguichij. 12 Ñucanchijca, Caín shinaca mana canachu canchij. Paica diablopaj cashpami, paipaj quiquin huauquita huañuchirca. ¿Imamanta paipaj huauquita huañuchishcata yachanguichijchu? Pai rurashcacunaca millai cajpi, huauquipaj rurashcacunaca alli cajllapimi huañuchishca.

13 Ñuca huauquicuna, cai pachapaj cajcuna cancunata p'iñajpica, ama mancharichijchu. 14 Ñucanchij huauquicunata c'uyashpami, huañushca cashcamanta, huiñai causaiman ch'imbashcata yachanchij. Pipish paipaj huauquita mana c'uyajca, huañushca shinallatajmi. 15 Maijanpish paipaj huauquita p'iñajca, huañuchij runallatajmi. Maijanpish huañuchijca, huiñai causaita mana charishcataca yachanguichijmi.

16 Jesucristoca, ñucanchijpaj randimi huañurca. Chaimantami c'uyana ima shina cashcataca yachanchij. Ñucanchijpish ñucanchij huauquicunata c'uyashpaca, paicunamanta huañuna cajpipish, huañunallami canchij. 17 Ashtahuanpish paipaj huauqui ima illaj cashcata ricushpapish, cai pachapi charishca jahua, mana imallatapish cujca, ¿ima shinataj Diospaj c'uyaitaca paipaj shungupi charingari? 18 Ñuca c'uyashca huahuacuna, ama shimillahuan, c'allullahuan ‘C'uyanimi’ nishunchijchu. Ashtahuanpish imatapish rurashpataj, c'uyashcataca ricuchishunchij.

19 Chashna c'uyaj cashpami, cashcata yachachijpaj cashcata yachanchij. Shinallataj ñucanchij shungullapitajmi, Diospaj ñaupajpi alli cashcamanta mana manchashun. 20 Ñucanchij shungullataj juchachijpica, Taita Dioscarin ñucanchij shungutapish yalli yachaj cashcamanta, tucuitamari yachan. 21 Ñuca c'uyashcacuna, ñucanchij shungupish imata mana juchachijpica, Diospaj ñaupajpipish mana manchashunchu. 22 Pai mandashcata caźushpa, Pai munashcata rurashpa causacushpami, Diosta ñucanchij imata mañashpapish paimanta chasquinchij. 23 Diosca caitami mandashca: Paipaj Churi Jesucristota crichun. Shinallataj Pai mandashca shinataj, caishuj chaishujhuan c'uyanacuchun nishcami. 24 Taita Dios mandashcacunata caźujca, Dioshuanmi causan, Diospish paihuanmi causan. Dios Paipaj Espirituta ñucanchijman cushcamantami, Pai ñucanchijpi causacushcataca yachanchij.