Ang Pulong Sa Dios

1 Cronica 16:1-43

1Gibutang nila ang Kahon sa Dios sulod sa tolda nga gipatindog ni David alang niini. Unya naghalad sila sa Ginoo ug mga halad nga sinunog ug mga halad alang sa maayong relasyon ngadto sa Dios. 2Pagkahuman nila ug halad, gibendisyonan ni David ang mga tawo sa ngalan sa Ginoo. 3Unya gihatagan niya ang matag Israelinhon didto, lalaki ug babaye, ug pan, karne,16:3 karne: Mao kini sa Syriac, apan sa Hebreo dili klaro. ug mga pasas.

4Nagpili si David ug mga Levita nga moalagad atubangan sa Kahon sa Kasabotan sa Ginoo, nga mag-ampo, magpasalamat, ug magdayeg sa Ginoo, ang Dios sa Israel. 5Si Asaf mao ang nangulo kanila ug siya ang gitugyanan sa pagpatingog sa mga simbal. Ang sunod kaniya mao si Zacarias, unya si Jeil, Shemiramot, Jehiel, Matitia, Eliab, Benaya, Obed Edom, ug Jeil. Sila ang gitugyanan sa pagtukar sa mga lira ug mga harpa. 6Ang mga pari nga si Benaya ug Jahaziel mao ang tigpatingog kanunay sa mga trumpeta atubangan sa sudlanan sa Kasabotan sa Dios.

Ang Awit ni David sa Pagpasalamat

(Salmo 105:1-15; 96:1-3; 106:1, 47-48)

7Niadtong adlawa sa unang higayon, gihatag ni David kang Asaf ug sa iyang mga kauban nga mga Levita kini nga awit sa pagpasalamat ngadto sa Ginoo:

8Pasalamati ninyo ang Ginoo;

simbaha ninyo siya!

Isugilon ngadto sa mga katawhan ang iyang mga binuhatan.

9Awiti ninyo siya ug mga pagdayeg;

isugilon ang tanang katingalahan niyang mga buhat.

10Dayega ninyo ang iyang pagkabalaan.16:10 pagkabalaan: sa literal, balaan nga ngalan.

Paglipay kamong mga nagadangop kaniya.

11Salig kamo sa Ginoo ug sa iyang kusog.

Dangop kamo kanunay kaniya.

12-13Kamong mga pinili sa Dios, nga mga kaliwat ni Israel nga mao usab si Jacob nga alagad sa Dios, hinumdomi ninyo ang iyang katingalahang mga buhat, ang iyang mga milagro, ug ang iyang mga paghukom.

14Siya ang Ginoo nga atong Dios,

ug nagahukom siya sa tibuok kalibotan.

15Ginahinumdoman niya kanunay ang iyang kasabotan.

Dili gayod niya pagkalimtan ang iyang mga saad hangtod sa kahangtoran.

16Kining kasabotan gihimo niya kang Abraham ug gisaad usab niya kang Isaac.

17Gilig-on niya kini ngadto kang Jacob, nga gitawag usab ug Israel,

ug magpadayon kini hangtod sa kahangtoran.

18Miingon siya sa matag usa kanila:

“Ihatag ko kaninyo ang yuta sa Canaan ingon nga inyong panulondon.”

19Kaniadto gamay pa lang kaayo ang katawhan sa Dios,

ug mga dumuduong pa lang sila sa yuta sa Canaan.

20Naglatagaw sila sa mga kanasoran ug sa mga gingharian.

21Apan wala motugot ang Dios nga daog-daogon sila.

Aron mapanalipdan sila, gibadlong niya ang mga hari. Miingon siya:

22“Ayaw ninyo hilabti ang akong piniling mga alagad;

ayaw ninyo pasipad-i ang akong mga propeta.”

23Kamong mga katawhan sa tibuok kalibotan, pag-awit kamo sa Ginoo.

Isugilon ninyo adlaw-adlaw nga giluwas kita niya.

24Ipahibalo ninyo sa tanang katawhan sa mga nasod ang iyang pagkagamhanan ug ang iyang katingalahang mga buhat.

25Kay gamhanan ang Ginoo, ug angay gayod nga dayegon.

Takos siya nga tahoron labaw sa tanang dios,

26kay ang tanang dios sa ubang mga nasod mga dios-dios lang,

apan ang Ginoo mao ang naghimo sa kalangitan.

27Anaa kaniya ang pagkagamhanan ug pagkahalangdon;

ang kusog ug kalipay anaa sa iyang puloy-anan.

28Dayega ninyo ang Ginoo, kamong mga katawhan sa mga nasod.

Dayega ninyo ang iyang gahom ug kusog.

29Ihatag ngadto sa Ginoo ang pasidungog nga angay kaniya.

Pagdala kamo ug halad sa iyang presensya.

Simbaha ninyo siya sa iyang balaang presensya.

30Tahora ninyo siya, kamong mga katawhan sa tibuok kalibotan.

Lig-on ang iyang pagkahimutang sa kalibotan ug dili kini matarog.

31Maglipay ang kalangitan ug ang kalibotan.

Moingon sila sa kanasoran, “Nagahari ang Ginoo.”

32Maglipay16:32 Maglipay: sa literal, Modahunog. usab ang kadagatan, ang mga kaumahan, ug ang tanan nga anaa niini.

33Ang mga kahoy sa kalasangan magaawit sa kalipay atubangan sa Ginoo.

Kay moabot siya aron sa paghukom sa kalibotan.

34Pasalamati ang Ginoo kay maayo siya;

ang iyang gugma walay kataposan.

35Pag-ampo kamo, “Luwasa kami, O Dios nga among Manluluwas;

luwasa kami gikan sa kanasoran ug tigoma kami pag-usab sa among yuta,

aron makapasalamat kami ug makadayeg sa imong pagkabalaan.16:35 pagkabalaan: sa literal, balaan nga ngalan.

36Dalaygon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, sa walay kataposan.”

Unya mitubag ang tanang katawhan, “Amen.16:36 Amen: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo.” Ug midayeg sila sa Ginoo.

37Gitugyan ni David kang Asaf ug sa kauban niini nga Levita ang katungdanan sa pag-alagad kanunay atubangan sa sudlanan sa Kasabotan sa Ginoo, ug ang pagbuhat sa tanang buluhaton nga gikinahanglan sa matag adlaw. 38Apil niini nga grupo mao si Obed Edom nga anak ni Jedutun, si Hosa, ug ang 68 pa ka mga Levita nga gitugyanan sa pagguwardya sa pultahan sa Tolda.

39Gitugyan ni David kang Zadok nga pari ug sa kauban niini nga mga pari ang Tolda sa Ginoo nga atua didto sa Gibeon. 40Sila kanunay ang nagahalad sa mga halad nga sinunog didto sa halaran, adlaw ug gabii, sumala sa tanan nga nasulat sa kasugoan sa Ginoo nga iyang gihatag sa Israel. 41Kauban usab nila si Heman, si Jedutun, ug ang uban pa nga gipili aron sa pag-awit ug mga pagpasalamat ngadto sa Ginoo tungod sa iyang gugma nga walay kataposan. 42Katungdanan ni Heman ug ni Jedutun ang pagpatingog sa mga trumpeta, mga simbal, ug sa uban pa nga mga instrumento nga ginagamit sa pagduyog sa mga awit sa pagdayeg alang sa Ginoo. Ang mga anak ni Jedutun mao ang gitugyanan sa pagbantay sa pultahan.

43Unya namauli ang tanan ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka mga balay, ug si David mipauli usab aron sa pagbendisyon sa iyang pamilya.

Persian Contemporary Bible

اول تواريخ 16:1-43

1به اين ترتيب بنی‌اسرائيل صندوق عهد را به خيمه‌ای كه داوود برايش بر پا كرده بود، آوردند و در حضور خدا قربانیهای سوختنی و سلامتی تقديم كردند. 2در پايان مراسم قربانی، داوود بنی‌اسرائيل را به نام خداوند بركت داد. 3سپس او به هر يک از زنان و مردان يک قرص نان، يک نان خرما و يک نان كشمشی داد.

4داوود بعضی از لاويان را تعيين كرد تا در جلو صندوق عهد قرار گيرند و خداوند، خدای اسرائيل را با سرود شكر و سپاس بگويند. آنانی كه برای اين خدمت تعيين شدند اينها بودند: 5آساف (سرپرست اين عده كه سنج هم می‌نواخت)، زكريا، يعی‌ئيل، شميراموت، يحی‌ئيل، متتيا، الی‌آب، بنايا، عوبيد ادوم و يعی‌ئيل. اين افراد عود و بربط می‌نواختند. 6بنايا و يحزی‌ئيل كه كاهن بودند، هميشه در جلو صندوق عهد شيپور می‌نواختند.

سرودی در وصف خدا

(مزامير 105‏:1‏-15 و 96‏:1‏-13 و 106‏:1‏،47‏،48)

7در آن روز، داوود گروه سرايندگان را تشكيل داد تا در خيمهٔ عبادت برای شكر و سپاس خداوند سرود خوانند. آساف رهبر گروه سرايندگان بود.

8سرودی كه آنها می‌خواندند اين بود:

خداوند را شكر كنيد و نام او را بخوانيد؛

كارهای او را به تمام قومهای جهان اعلام نماييد.

9در وصف او بسراييد و او را ستايش كنيد؛

از كارهای شگفت‌انگيز او سخن بگوييد.

10ای طالبان خداوند شادی نماييد

و به نام مقدس او فخر كنيد!

11خداوند و قوت او را طالب باشيد

و پيوسته حضور او را بخواهيد.

12‏-13ای فرزندان بندهٔ خدا يعقوب،

و ای پسران برگزيدهٔ او اسرائيل،

آيات و معجزات او را

و فرامينی را كه صادر می‌كند، به ياد آوريد.

14او خداوند، خدای ماست،

و قدرتش در تمام دنيا نمايان است.

15عهد او را هميشه به یاد داشته باشيد

عهدی كه با هزاران پشت بسته است؛

16عهد او را با ابراهيم،

و وعدهٔ او را به اسحاق!

17او با يعقوب عهد بست

و به اسرائيل وعده‌ای جاودانی داد.

18او گفت: «سرزمين كنعان را به شما می‌بخشم

تا ملک و ميراثتان باشد.»

19بنی‌اسرائيل قومی كوچک بودند

و در آن ديار غريب؛

20ميان قومها سرگردان بودند

و از مملكتی به مملكتی ديگر رانده می‌شدند.

21اما خداوند نگذاشت كسی به آنها صدمه برساند،

و به پادشاهان هشدار داد كه بر ايشان ظلم نكنند:

22«برگزيدگان مرا آزار ندهيد!

بر انبيای من دست ستم دراز نكنيد!»

23ای مردم روی زمين، در وصف خداوند بسراييد!

هر روز اعلام كنيد كه او نجات می‌دهد!

24شكوه و جلال او را در ميان قومها ذكر كنيد،

و از معجزات او در ميان قومها سخن بگوييد.

25خداوند عظيم است، او را ستايش كنيد؛

او برتر از تمام خدايان است، وی را احترام نماييد.

26خدايان ساير قومها بتهايی بيش نيستند،

اما خداوند ما آسمانها را آفريده است.

27شكوه و جلال در حضور اوست،

و قدرت و شادمانی در خانهٔ او.

28ای تمام قومهای روی زمين، خداوند را توصيف نماييد؛

قدرت و شكوه او را توصيف نماييد؛

29عظمت نام خداوند را توصيف نماييد!

با هدايا به حضورش بياييد،

او را در شكوه قدوسيتش بپرستيد!

30ای تمام مردم روی زمين، در حضور او بلرزيد،

در حضور او كه دنيا را استوار نموده است!

31آسمان شادی كند و زمين به وجد آيد،

تمام قومها بگويند:

«اين خداوند است كه سلطنت می‌كند.»

32دريا و موجوداتش غرش نمايند،

صحرا و حيواناتش وجد كنند،

33درختان جنگل با شادی بسرايند،

در حضور خداوند كه برای داوری جهان می‌آيد.

34خداوند را سپاس گوييد،

زيرا او نيكوست و محبتش ابدی.

35بگوييد: «ای خدای نجات دهندهٔ ما، ما را نجات ده،

ما را جمع كن و از ميان قومها برهان،

تا نام مقدس تو را سپاس گوييم

و با فخر تو را ستايش كنيم.»

36از ازل تا ابد، بر خداوند، خدای اسرائيل سپاس باد!

و همه گفتند: «آمين» و خداوند را ستايش كردند.

پرستش خدا در اورشليم و جبعون

37داوود ترتيبی داد كه آساف و همكاران لاوی او به طور مرتب در جايی كه صندوق عهد خداوند نگهداری می‌شد خدمت كنند و كارهای روزانهٔ آنجا را انجام دهند. 38عوبيد ادوم (پسر يدوتون) با شصت و هشت همكارش نيز به ايشان كمک می‌كرد. عوبيد ادوم و حوسه مسئول نگهبانی از دروازه‌ها بودند. 39در ضمن خيمهٔ عبادت قديمی كه در بالای تپهٔ جبعون بود به همان صورت باقی ماند. داوود، صادوق كاهن و همكاران كاهن او را در آن خيمه گذاشت تا خداوند را در آنجا خدمت كنند. 40آنها هر روز صبح و عصر، روی قربانگاه، قربانيهای سوختنی به خداوند تقديم می‌كردند، همانطور كه خداوند در تورات به بنی‌اسرائيل فرموده بود. 41داوود هيمان و يدوتون و چند نفر ديگر را هم كه انتخاب شده بودند تعيين كرد تا خداوند را به خاطر محبت ابدی‌اش ستايش كنند. 42آنها با نواختن شيپور و سنج و ساير آلات موسيقی، خدا را ستايش می‌كردند. پسران يدوتون كنار دروازه می‌ايستادند.

43پس از پايان مراسم، مردم به خانه‌هايشان رفتند و داوود بازگشت تا خانهٔ خود را تبرک نمايد.