Ang Pulong Sa Dios

1 Cronica 16:1-43

1Gibutang nila ang Kahon sa Dios sulod sa tolda nga gipatindog ni David alang niini. Unya naghalad sila sa Ginoo ug mga halad nga sinunog ug mga halad alang sa maayong relasyon ngadto sa Dios. 2Pagkahuman nila ug halad, gibendisyonan ni David ang mga tawo sa ngalan sa Ginoo. 3Unya gihatagan niya ang matag Israelinhon didto, lalaki ug babaye, ug pan, karne,16:3 karne: Mao kini sa Syriac, apan sa Hebreo dili klaro. ug mga pasas.

4Nagpili si David ug mga Levita nga moalagad atubangan sa Kahon sa Kasabotan sa Ginoo, nga mag-ampo, magpasalamat, ug magdayeg sa Ginoo, ang Dios sa Israel. 5Si Asaf mao ang nangulo kanila ug siya ang gitugyanan sa pagpatingog sa mga simbal. Ang sunod kaniya mao si Zacarias, unya si Jeil, Shemiramot, Jehiel, Matitia, Eliab, Benaya, Obed Edom, ug Jeil. Sila ang gitugyanan sa pagtukar sa mga lira ug mga harpa. 6Ang mga pari nga si Benaya ug Jahaziel mao ang tigpatingog kanunay sa mga trumpeta atubangan sa sudlanan sa Kasabotan sa Dios.

Ang Awit ni David sa Pagpasalamat

(Salmo 105:1-15; 96:1-3; 106:1, 47-48)

7Niadtong adlawa sa unang higayon, gihatag ni David kang Asaf ug sa iyang mga kauban nga mga Levita kini nga awit sa pagpasalamat ngadto sa Ginoo:

8Pasalamati ninyo ang Ginoo;

simbaha ninyo siya!

Isugilon ngadto sa mga katawhan ang iyang mga binuhatan.

9Awiti ninyo siya ug mga pagdayeg;

isugilon ang tanang katingalahan niyang mga buhat.

10Dayega ninyo ang iyang pagkabalaan.16:10 pagkabalaan: sa literal, balaan nga ngalan.

Paglipay kamong mga nagadangop kaniya.

11Salig kamo sa Ginoo ug sa iyang kusog.

Dangop kamo kanunay kaniya.

12-13Kamong mga pinili sa Dios, nga mga kaliwat ni Israel nga mao usab si Jacob nga alagad sa Dios, hinumdomi ninyo ang iyang katingalahang mga buhat, ang iyang mga milagro, ug ang iyang mga paghukom.

14Siya ang Ginoo nga atong Dios,

ug nagahukom siya sa tibuok kalibotan.

15Ginahinumdoman niya kanunay ang iyang kasabotan.

Dili gayod niya pagkalimtan ang iyang mga saad hangtod sa kahangtoran.

16Kining kasabotan gihimo niya kang Abraham ug gisaad usab niya kang Isaac.

17Gilig-on niya kini ngadto kang Jacob, nga gitawag usab ug Israel,

ug magpadayon kini hangtod sa kahangtoran.

18Miingon siya sa matag usa kanila:

“Ihatag ko kaninyo ang yuta sa Canaan ingon nga inyong panulondon.”

19Kaniadto gamay pa lang kaayo ang katawhan sa Dios,

ug mga dumuduong pa lang sila sa yuta sa Canaan.

20Naglatagaw sila sa mga kanasoran ug sa mga gingharian.

21Apan wala motugot ang Dios nga daog-daogon sila.

Aron mapanalipdan sila, gibadlong niya ang mga hari. Miingon siya:

22“Ayaw ninyo hilabti ang akong piniling mga alagad;

ayaw ninyo pasipad-i ang akong mga propeta.”

23Kamong mga katawhan sa tibuok kalibotan, pag-awit kamo sa Ginoo.

Isugilon ninyo adlaw-adlaw nga giluwas kita niya.

24Ipahibalo ninyo sa tanang katawhan sa mga nasod ang iyang pagkagamhanan ug ang iyang katingalahang mga buhat.

25Kay gamhanan ang Ginoo, ug angay gayod nga dayegon.

Takos siya nga tahoron labaw sa tanang dios,

26kay ang tanang dios sa ubang mga nasod mga dios-dios lang,

apan ang Ginoo mao ang naghimo sa kalangitan.

27Anaa kaniya ang pagkagamhanan ug pagkahalangdon;

ang kusog ug kalipay anaa sa iyang puloy-anan.

28Dayega ninyo ang Ginoo, kamong mga katawhan sa mga nasod.

Dayega ninyo ang iyang gahom ug kusog.

29Ihatag ngadto sa Ginoo ang pasidungog nga angay kaniya.

Pagdala kamo ug halad sa iyang presensya.

Simbaha ninyo siya sa iyang balaang presensya.

30Tahora ninyo siya, kamong mga katawhan sa tibuok kalibotan.

Lig-on ang iyang pagkahimutang sa kalibotan ug dili kini matarog.

31Maglipay ang kalangitan ug ang kalibotan.

Moingon sila sa kanasoran, “Nagahari ang Ginoo.”

32Maglipay16:32 Maglipay: sa literal, Modahunog. usab ang kadagatan, ang mga kaumahan, ug ang tanan nga anaa niini.

33Ang mga kahoy sa kalasangan magaawit sa kalipay atubangan sa Ginoo.

Kay moabot siya aron sa paghukom sa kalibotan.

34Pasalamati ang Ginoo kay maayo siya;

ang iyang gugma walay kataposan.

35Pag-ampo kamo, “Luwasa kami, O Dios nga among Manluluwas;

luwasa kami gikan sa kanasoran ug tigoma kami pag-usab sa among yuta,

aron makapasalamat kami ug makadayeg sa imong pagkabalaan.16:35 pagkabalaan: sa literal, balaan nga ngalan.

36Dalaygon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, sa walay kataposan.”

Unya mitubag ang tanang katawhan, “Amen.16:36 Amen: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo.” Ug midayeg sila sa Ginoo.

37Gitugyan ni David kang Asaf ug sa kauban niini nga Levita ang katungdanan sa pag-alagad kanunay atubangan sa sudlanan sa Kasabotan sa Ginoo, ug ang pagbuhat sa tanang buluhaton nga gikinahanglan sa matag adlaw. 38Apil niini nga grupo mao si Obed Edom nga anak ni Jedutun, si Hosa, ug ang 68 pa ka mga Levita nga gitugyanan sa pagguwardya sa pultahan sa Tolda.

39Gitugyan ni David kang Zadok nga pari ug sa kauban niini nga mga pari ang Tolda sa Ginoo nga atua didto sa Gibeon. 40Sila kanunay ang nagahalad sa mga halad nga sinunog didto sa halaran, adlaw ug gabii, sumala sa tanan nga nasulat sa kasugoan sa Ginoo nga iyang gihatag sa Israel. 41Kauban usab nila si Heman, si Jedutun, ug ang uban pa nga gipili aron sa pag-awit ug mga pagpasalamat ngadto sa Ginoo tungod sa iyang gugma nga walay kataposan. 42Katungdanan ni Heman ug ni Jedutun ang pagpatingog sa mga trumpeta, mga simbal, ug sa uban pa nga mga instrumento nga ginagamit sa pagduyog sa mga awit sa pagdayeg alang sa Ginoo. Ang mga anak ni Jedutun mao ang gitugyanan sa pagbantay sa pultahan.

43Unya namauli ang tanan ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka mga balay, ug si David mipauli usab aron sa pagbendisyon sa iyang pamilya.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Cronici 16:1-43

1Au adus Chivotul lui Dumnezeu și l‑au așezat în mijlocul cortului pe care i l‑a întins David. Apoi au adus înaintea lui Dumnezeu arderi‑de‑tot și jertfe de pace1-2 Adesea tradus prin jertfe de comuniune sau jertfe de mulțumire, deoarece poartă și aceste sensuri.. 2După ce a terminat de adus arderile‑de‑tot și jertfele de pace, David a binecuvântat poporul în Numele Domnului 3și a împărțit întregului Israel, fiecărui bărbat și fiecărei femei, câte o pâine rotundă, o turtă de curmale3 Sensul termenului ebraic este nesigur. Unele traduceri redau: o bucată de carne. și o turtă cu stafide.

4I‑a pus înaintea Chivotului Domnului pe unii dintre leviții slujitori ca să‑L amintească, să‑I mulțumească și să‑L laude pe Domnul, Dumnezeul lui Israel. 5Asaf era căpetenia, Zaharia – al doilea în rang, iar Ieiel, Șemiramot, Iehiel, Matitia, Eliab, Benaia, Obed-Edom și Ieiel cântau din harfe și din lire. Asaf era pus să cânte la chimvale, 6iar preoții Benaia și Iahaziel sunau continuu din trâmbițe înaintea Chivotului Legământului cu Dumnezeu.

Psalmul de laudă al lui David

(Ps. 105:1-15; 96; 106:1, 47-48)

7În ziua aceea, David i‑a desemnat, pentru prima dată, pe Asaf și pe frații lui, să mulțumească Domnului.

8„Mulțumiți Domnului,

chemați Numele Lui,

faceți cunoscute printre popoare lucrările Lui!

9Cântați‑I, cântați spre lauda Lui,

vestiți toate minunile Lui!

10Lăudați‑vă cu Numele Lui cel sfânt!

Să se bucure inima celor ce‑L caută pe Domnul!

11Căutați pe Domnul și puterea Lui,

căutați întotdeauna fața Lui!

12Aduceți‑vă aminte de minunile pe care le‑a făcut,

de semnele Sale și de judecățile rostite de gura Sa,

13sămânță13 Termenul ebraic pentru sămânță este un singular care se poate referi atât la un singur urmaș, cât și la toți descendenții din linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenționată. În traducerea de față a fost redat fie literal, fie cu urmaș sau urmași, în funcție de contextul literal și de cel teologic. a robului Său Israel,

fii ai lui Iacov, aleșii Lui!

14El este Domnul, Dumnezeul nostru,

și judecățile Lui se împlinesc pe tot pământul.

15Aduceți‑vă aminte mereu de legământul Lui,

de cuvântul pe care l‑a poruncit pentru o mie de generații,

16de legământul pe care l‑a încheiat cu Avraam,

de jurământul Lui către Isaac,

17pe care l‑a întărit față de Iacov printr‑o hotărâre

și față de Israel printr‑un legământ veșnic,

18zicând: «Ție îți voi da țara Canaan

ca parte a moștenirii voastre.»

19Pe atunci voi erați doar câțiva oameni,

puțini la număr și străini în țară.

20Ei călătoreau de la un neam la alt neam,

și de la un regat la alt popor.

21El nu a îngăduit niciunui om să‑i asuprească

și a mustrat regi pentru ei:

22«Nu vă atingeți de unșii Mei

și nu‑i vătămați pe profeții Mei!»

23Cântați Domnului toți locuitorii pământului!

Vestiți în fiecare zi izbăvirea Lui!

24Istorisiți printre neamuri slava Lui

și printre toate popoarele – minunile Lui!

25Căci mare este Domnul și foarte vrednic să fie lăudat!

El este mai de temut decât toți dumnezeii.

26Căci toți dumnezeii popoarelor sunt idoli,

dar Domnul a făcut cerurile.

27Splendoarea și măreția sunt înaintea feței Lui,

iar tăria și bucuria – în Locuința Lui.

28Familii ale popoarelor, dați Domnului,

dați Domnului slavă și cinstiți‑I tăria!

29Dați Domnului slava cuvenită Numelui Său!

Aduceți un dar de mâncare și veniți înaintea Lui!

Închinați‑vă Domnului cu podoabe sfinte!29 Sau: în splendoarea sfințeniei! Termenul sfințenie se poate referi la Domnul Însuși, la Tabernacul sau la îmbrăcămintea preoțească (vezi Ps. 110:3).

30Tremurați înaintea Lui, voi, de pe întreg pământul!

Lumea stă neclintită și nu poate fi clătinată.

31Să se bucure cerurile și să se înveselească pământul!

Să se spună printre neamuri: «Domnul împărățește!»

32Să vuiască marea și tot ce este în ea,

să tresalte câmpia și tot ce este pe ea!

33Atunci copacii pădurii vor striga de bucurie înaintea Domnului,

căci El vine să judece pământul.

34Mulțumiți Domnului, căci este bun!

Căci în veac ține îndurarea34 Ebr.: hesed, termen care apare frecvent (de peste 250 ori) în VT, având o varietate de sensuri (îndurare, bunătate, bunăvoință, milă, credincioșie, dragoste statornică). Se referă atât la relațiile dintre oameni, cât și, într‑un mod cu totul special, la relația dintre YHWH și Israel. Cel mai frecvent, se referă la loialitatea părților implicate în legământ (în special loialitatea lui YHWH, care este certă). Termenul, așa cum o dovedește varietatea de sensuri, cuprinde toate implicațiile loialității lui YHWH față de promisiunile legământului [peste tot în carte]. Lui!

35Ziceți: «Izbăvește‑ne, Dumnezeul izbăvirii noastre,

strânge‑ne și eliberează‑ne dintre neamuri,

ca să aducem mulțumiri Numelui Tău cel sfânt

și să ne fălim aducându‑Ți laudă.»

36Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel,

din veșnicie în veșnicie!“

Tot poporul a zis „Amin!“ și L‑a lăudat pe Domnul.

37David i‑a lăsat înaintea Chivotului Legământului Domnului pe Asaf și pe frații lui, ca să slujească întotdeauna înaintea Chivotului, împlinindu‑și datoria zi de zi. 38L‑a lăsat și pe Obed-Edom împreună cu frații lui, în număr de șaizeci și opt. Obed-Edom, fiul lui Iedutun, și Hosa erau portari. 39David l‑a pus pe preotul Țadok împreună cu frații lui, preoții, înaintea Tabernaculului Domnului, de pe înălțimea care era în Ghivon, 40ca să aducă arderi‑de‑tot Domnului, pe altarul arderilor‑de‑tot, în fiecare dimineață și în fiecare seară, potrivit cu tot ce este scris în Legea Domnului, pe care El a poruncit‑o lui Israel. 41Împreună cu ei se aflau Heman, Iedutun și cei rămași dintre cei care fuseseră aleși și desemnați pe nume ca să mulțumească Domnului, căci în veac ține îndurarea Lui. 42Heman și Iedutun aveau cu ei trâmbițe și chimvale pentru cântăreți, precum și instrumente de cântat în cinstea lui Dumnezeu. Fiii lui Iedutun erau portari.

43Apoi tot poporul a plecat, fiecare la casa lui, iar David s‑a întors să‑și binecuvânteze familia.