Ang Pulong Sa Dios

1 Cronica 16:1-43

1Gibutang nila ang Kahon sa Dios sulod sa tolda nga gipatindog ni David alang niini. Unya naghalad sila sa Ginoo ug mga halad nga sinunog ug mga halad alang sa maayong relasyon ngadto sa Dios. 2Pagkahuman nila ug halad, gibendisyonan ni David ang mga tawo sa ngalan sa Ginoo. 3Unya gihatagan niya ang matag Israelinhon didto, lalaki ug babaye, ug pan, karne,16:3 karne: Mao kini sa Syriac, apan sa Hebreo dili klaro. ug mga pasas.

4Nagpili si David ug mga Levita nga moalagad atubangan sa Kahon sa Kasabotan sa Ginoo, nga mag-ampo, magpasalamat, ug magdayeg sa Ginoo, ang Dios sa Israel. 5Si Asaf mao ang nangulo kanila ug siya ang gitugyanan sa pagpatingog sa mga simbal. Ang sunod kaniya mao si Zacarias, unya si Jeil, Shemiramot, Jehiel, Matitia, Eliab, Benaya, Obed Edom, ug Jeil. Sila ang gitugyanan sa pagtukar sa mga lira ug mga harpa. 6Ang mga pari nga si Benaya ug Jahaziel mao ang tigpatingog kanunay sa mga trumpeta atubangan sa sudlanan sa Kasabotan sa Dios.

Ang Awit ni David sa Pagpasalamat

(Salmo 105:1-15; 96:1-3; 106:1, 47-48)

7Niadtong adlawa sa unang higayon, gihatag ni David kang Asaf ug sa iyang mga kauban nga mga Levita kini nga awit sa pagpasalamat ngadto sa Ginoo:

8Pasalamati ninyo ang Ginoo;

simbaha ninyo siya!

Isugilon ngadto sa mga katawhan ang iyang mga binuhatan.

9Awiti ninyo siya ug mga pagdayeg;

isugilon ang tanang katingalahan niyang mga buhat.

10Dayega ninyo ang iyang pagkabalaan.16:10 pagkabalaan: sa literal, balaan nga ngalan.

Paglipay kamong mga nagadangop kaniya.

11Salig kamo sa Ginoo ug sa iyang kusog.

Dangop kamo kanunay kaniya.

12-13Kamong mga pinili sa Dios, nga mga kaliwat ni Israel nga mao usab si Jacob nga alagad sa Dios, hinumdomi ninyo ang iyang katingalahang mga buhat, ang iyang mga milagro, ug ang iyang mga paghukom.

14Siya ang Ginoo nga atong Dios,

ug nagahukom siya sa tibuok kalibotan.

15Ginahinumdoman niya kanunay ang iyang kasabotan.

Dili gayod niya pagkalimtan ang iyang mga saad hangtod sa kahangtoran.

16Kining kasabotan gihimo niya kang Abraham ug gisaad usab niya kang Isaac.

17Gilig-on niya kini ngadto kang Jacob, nga gitawag usab ug Israel,

ug magpadayon kini hangtod sa kahangtoran.

18Miingon siya sa matag usa kanila:

“Ihatag ko kaninyo ang yuta sa Canaan ingon nga inyong panulondon.”

19Kaniadto gamay pa lang kaayo ang katawhan sa Dios,

ug mga dumuduong pa lang sila sa yuta sa Canaan.

20Naglatagaw sila sa mga kanasoran ug sa mga gingharian.

21Apan wala motugot ang Dios nga daog-daogon sila.

Aron mapanalipdan sila, gibadlong niya ang mga hari. Miingon siya:

22“Ayaw ninyo hilabti ang akong piniling mga alagad;

ayaw ninyo pasipad-i ang akong mga propeta.”

23Kamong mga katawhan sa tibuok kalibotan, pag-awit kamo sa Ginoo.

Isugilon ninyo adlaw-adlaw nga giluwas kita niya.

24Ipahibalo ninyo sa tanang katawhan sa mga nasod ang iyang pagkagamhanan ug ang iyang katingalahang mga buhat.

25Kay gamhanan ang Ginoo, ug angay gayod nga dayegon.

Takos siya nga tahoron labaw sa tanang dios,

26kay ang tanang dios sa ubang mga nasod mga dios-dios lang,

apan ang Ginoo mao ang naghimo sa kalangitan.

27Anaa kaniya ang pagkagamhanan ug pagkahalangdon;

ang kusog ug kalipay anaa sa iyang puloy-anan.

28Dayega ninyo ang Ginoo, kamong mga katawhan sa mga nasod.

Dayega ninyo ang iyang gahom ug kusog.

29Ihatag ngadto sa Ginoo ang pasidungog nga angay kaniya.

Pagdala kamo ug halad sa iyang presensya.

Simbaha ninyo siya sa iyang balaang presensya.

30Tahora ninyo siya, kamong mga katawhan sa tibuok kalibotan.

Lig-on ang iyang pagkahimutang sa kalibotan ug dili kini matarog.

31Maglipay ang kalangitan ug ang kalibotan.

Moingon sila sa kanasoran, “Nagahari ang Ginoo.”

32Maglipay16:32 Maglipay: sa literal, Modahunog. usab ang kadagatan, ang mga kaumahan, ug ang tanan nga anaa niini.

33Ang mga kahoy sa kalasangan magaawit sa kalipay atubangan sa Ginoo.

Kay moabot siya aron sa paghukom sa kalibotan.

34Pasalamati ang Ginoo kay maayo siya;

ang iyang gugma walay kataposan.

35Pag-ampo kamo, “Luwasa kami, O Dios nga among Manluluwas;

luwasa kami gikan sa kanasoran ug tigoma kami pag-usab sa among yuta,

aron makapasalamat kami ug makadayeg sa imong pagkabalaan.16:35 pagkabalaan: sa literal, balaan nga ngalan.

36Dalaygon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, sa walay kataposan.”

Unya mitubag ang tanang katawhan, “Amen.16:36 Amen: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo.” Ug midayeg sila sa Ginoo.

37Gitugyan ni David kang Asaf ug sa kauban niini nga Levita ang katungdanan sa pag-alagad kanunay atubangan sa sudlanan sa Kasabotan sa Ginoo, ug ang pagbuhat sa tanang buluhaton nga gikinahanglan sa matag adlaw. 38Apil niini nga grupo mao si Obed Edom nga anak ni Jedutun, si Hosa, ug ang 68 pa ka mga Levita nga gitugyanan sa pagguwardya sa pultahan sa Tolda.

39Gitugyan ni David kang Zadok nga pari ug sa kauban niini nga mga pari ang Tolda sa Ginoo nga atua didto sa Gibeon. 40Sila kanunay ang nagahalad sa mga halad nga sinunog didto sa halaran, adlaw ug gabii, sumala sa tanan nga nasulat sa kasugoan sa Ginoo nga iyang gihatag sa Israel. 41Kauban usab nila si Heman, si Jedutun, ug ang uban pa nga gipili aron sa pag-awit ug mga pagpasalamat ngadto sa Ginoo tungod sa iyang gugma nga walay kataposan. 42Katungdanan ni Heman ug ni Jedutun ang pagpatingog sa mga trumpeta, mga simbal, ug sa uban pa nga mga instrumento nga ginagamit sa pagduyog sa mga awit sa pagdayeg alang sa Ginoo. Ang mga anak ni Jedutun mao ang gitugyanan sa pagbantay sa pultahan.

43Unya namauli ang tanan ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka mga balay, ug si David mipauli usab aron sa pagbendisyon sa iyang pamilya.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

1 Mbiri 16:1-43

1Iwo anabwera nalo Bokosi la Mulungu ndipo analiyika pamalo pake mʼkati mwa tenti imene Davide anayimika ndipo iwo anapereka nsembe zopsereza ndi nsembe zachiyanjano pamaso pa Mulungu. 2Davide atatsiriza kupereka nsembe zopsereza ndi nsembe zachiyanjano, iye anadalitsa anthu mʼdzina la Yehova. 3Kenaka anagawira Mwisraeli aliyense, wamwamuna ndi wamkazi, aliyense buledi mmodzi, nthuli yanyama ndiponso keke yamphesa zowuma.

4Iye anasankha Alevi ena kuti azitumikira pamene panali Bokosi la Yehova, kuti azipemphera, azithokoza ndi kulemekeza Yehova Mulungu wa Israeli. 5Mtsogoleri wawo anali Asafu, wachiwiri anali Zekariya, kenaka Yeiyeli, Semiramoti, Yehieli, Matitiya, Eliabu, Benaya, Obedi-Edomu ndi Yeiyeli. Iwo amayimba azeze ndi apangwe, Asafu amayimba ziwaya za malipenga, 6ndipo ansembe Benaya ndi Yahazieli amawomba malipenga nthawi zonse pamaso pa Bokosi la Chipangano la Mulungu.

Nyimbo Yotamanda ya Davide

7Tsiku limeneli Davide anayamba nʼkusankha Asafu ndi anzake kuti ndiwo apereke nyimbo iyi ya matamando kwa Yehova:

8Yamikani Yehova, itanani dzina lake;

lalikani za ntchito zake pakati pa mitundu ya anthu.

9Imbirani Iye, muyimbireni nyimbo zamatamando;

nenani za ntchito zake zonse zodabwitsa.

10Nyadirani dzina lake loyera;

ikondwere mitima ya iwo akufunafuna Yehova.

11Dalirani Yehova ndi mphamvu zake;

funafunani nkhope yake nthawi zonse.

12Kumbukirani ntchito zodabwitsa wazichita,

zozizwitsa zake, ndi kuweruza kwa mʼkamwa mwake,

13inu zidzukulu za Israeli mtumiki wake,

inu ana a Yakobo, osankhidwa ake.

14Iye ndiye Yehova Mulungu wathu;

chiweruzo chake chili pa dziko lonse lapansi.

15Iye amakumbukira pangano lake nthawi zonse,

mawu amene Iye analamula, kwa mibado miyandamiyanda,

16pangano limene anachita ndi Abrahamu,

lonjezo limene analumbira kwa Isake.

17Iye analitsimikiza kwa Yakobo monga lamulo,

kwa Israeli monga pangano lamuyaya.

18“Kwa iwe, ine ndidzapereka dziko la Kanaani

monga cholowa chimene udzachilandira.”

19Ali anthu owerengeka,

ochepa ndithu, komanso alendo mʼdzikomo,

20iwo anayendayenda kuchoka ku mtundu wina kupita ku mtundu wina,

ku ufumu wina kupita ku ufumu wina.

21Iye sanalole munthu aliyense kuti awapondereze;

chifukwa cha iwo, Iye anadzudzula mafumu:

22“Musakhudze odzozedwa anga;

musawachitire choyipa aneneri anga.”

23Imbirani Yehova, dziko lonse lapansi;

lalikani za chipulumutso chake tsiku ndi tsiku.

24Lengezani za ulemerero wake kwa mitundu yonse,

ntchito zake zonse zodabwitsa kwa anthu onse.

25Pakuti Yehova ndi wamkulu ndi woyenera kwambiri kumutamanda;

Iyeyo ayenera kuopedwa kuposa milungu yonse.

26Pakuti milungu yonse ya anthu a mitundu ina ndi mafano wopanda pake,

koma Yehova analenga kumwamba.

27Ulemerero ndi ufumu zili pamaso pake;

mphamvu ndi chimwemwe zili pa malo pokhala Iye.

28Perekani kwa Yehova, Inu mabanja a anthu a mitundu ina,

perekani kwa Yehova ulemerero ndi mphamvu,

29perekani kwa Yehova ulemerero woyenera dzina lake.

Bweretsani chopereka ndipo mufike pamaso pake;

pembedzani Yehova mu ulemerero wachiyero chake.

30Njenjemerani pamaso pake, dziko lonse lapansi!

Dziko linakhazikika kolimba; silingasunthidwe.

31Zakumwamba zisangalale, dziko lapansi likondwere;

anene anthu a mitundu ina, “Yehova ndi mfumu!”

32Nyanja ikokome, ndi zonse zili mʼmenemo;

minda ikondwere, ndi zonse zili mʼmenemo!

33Ndipo mitengo ya mʼnkhalango idzayimba,

idzayimba chifukwa cha chimwemwe pamaso pa Yehova,

pakuti akubwera kudzaweruza dziko lapansi.

34Yamikani Yehova, pakuti Iye ndi wabwino;

chikondi chake chikhala mpaka muyaya.

35Fuwulani kuti, “Tipulumutseni, Inu Mulungu wa chipulumutso chathu,

mutisonkhanitse ndipo mutipulumutse kwa anthu a mitundu ina,

kuti tiyamike dzina lanu loyera,

kuti tikutamandeni.”

36Atamandike Yehova Mulungu wa Israeli,

kuyambira muyaya mpaka muyaya.

Ndipo anthu onse anati, “Ameni” ndipo “Tikutamandani Yehova.”

37Ndipo Davide anasiya Asafu pamodzi ndi anzake kumene kunali Bokosi la Chipangano la Yehova kuti azitumikira kumeneko nthawi zonse, monga mwa zoyenera kuchita pa tsiku lililonse. 38Iye anasiyanso Obedi-Edomu pamodzi ndi anzake 68 kuti azitumikira nawo pamodzi. Obedi-Edomu mwana wa Yedutuni ndi Hosa anali alonda a pa chipata.

39Davide anasiya wansembe Zadoki ndi ansembe anzake ku chihema cha Yehova ku malo achipembedzo ku Gibiyoni 40kuti azipereka nsembe zopsereza kwa Yehova pa guwa lansembe nthawi zonse mmawa ndi madzulo, potsata zonse zimene zinalembedwa mʼbuku la malamulo a Yehova, amene anawapereka kwa Aisraeli. 41Anthuwo anali pamodzi ndi Hemani ndi Yedutuni ndi onse amene anawasankha mowatchula dzina kuti apereke mayamiko kwa Yehova, “pakuti chikondi chake ndi chosatha.” 42Hemani ndi Yedutuni anali oyangʼanira malipenga ndi ziwaya ndiponso zipangizo zina zoyimbira nyimbo zachipembedzo. Ana a Yedutuni anawayika kuti aziyangʼanira pa chipata.

43Kenaka anthu onse anachoka, aliyense kupita kwawo. Ndipo Davide anabwerera ku nyumba kwake kukadalitsa banja lake.